Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về mối quan hệ giữa các cơ quan

Về mối quan hệ giữa các cơ quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

nào, một cơ quan nào, trong đó có cả cơ quan cơng tố, có thẩm quyền giám sát

hoạt động của Tòa án. Tòa án xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Cơ quan

công tố không thực hiên bất kỳ sự giám sát nào đối với hoạt động của Tòa án.

Ở Anh: nhìn chung cơ quan cơng tố hoàng gia Anh chỉ thực hiện chức năng

truy tố, sự tham gia của cơ quan công tố, công tố viên vào quá trình điều tra là

khá mờ nhạt chỉ hướng dẫn cảnh sát điều tra các vụ án, xem xét lại và ra quyết

định truy tố, do vậy gần như chỉ là cầu nối giữa cơ quan điều tra và Tòa án. Cơ

quan khơng tham gia vào q trình giải quyết các vụ án dân sự, trừ trường hợp

đối với vụ án dân sự mà Chính phủ là bị đơn, khi đó cơ quan cơng tố sẽ tham gia

tố tụng với tư cách là luật sư công.

Ở Việt Nam:

Mối quan hệ giữa Viện kiểm sát và Tòa án là mối quan hệ phối hợp chế ước:

Khác với tố tụng hình sự Mỹ thì Viện kiểm sát Việt Nam còn thực hiện chức

năng kiểm sát hoạt động tư pháp tức là hoạt động xét xử của Tòa án có chịu sự

giám sát từ phía viện kiểm sát. Mối quan hệ giữa cơ quan điều tra, Viện kiểm sát

là mối quan hệ phối hợp chế ước. Khác với tố tụng hình sự Hoa Kỳ, Viện kiểm

sát còn kiểm sát sự tuân theo pháp luật của Cơ quan điều tra trong hoạt động

khởi tố, điều tra vụ án hình sự. Cụ thể, Viện kiểm sát đề ra các yêu cầu điều tra

đối với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát giám sát, yêu cầu, hủy bỏ các quyết định,

hành vi khơng có căn cứ, trái pháp luật của Cơ quan điều tra và Điều tra viên,

nhằm đảm bảo việc khởi tố, điều tra vụ án đúng pháp luật…

C. KẾT LUẬN

Cơ quan công tố ở Anh và Mỹ đều có vai trò chung là thực hành quyền cơng

tố đối với vụ án hình sự. Trong tố tụng hình sự của hai nước này, cơ quan cơng

tố giữ vai trò độc lập và có vị trí rất quan trọng. Nghiên cứu vai trò của cơ quan

công tố hai nước Anh và Mỹ giúp chúng ta có cái nhìn bao qt hơn về hệ thống

các nước thuộc hệ thống Common Law và hiểu hơn về vị trí cỉa cơ quan cơng tố.17DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Anh Hùng- Viện nghiên cứu Châu Mỹ, Báo Châu Mỹ ngày nay,

số 01/2008

2. Tạp chí Nghiên cứu pháp luật số 91, tháng 2/2007.

3. Tập bài giảng Tư pháp hình sự so sánh, Trường đại học kiểm sát Hà Nội,

Hà Nội, 2018.

4. TS. Tơ Văn Hòa, Những mơ hình tố tụng điển hình trên thế giới.18MỤC LỤC19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về mối quan hệ giữa các cơ quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×