Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mối quan hệ giữa cơ quan công tố và cơ quan điều tra, Tòa án

Mối quan hệ giữa cơ quan công tố và cơ quan điều tra, Tòa án

Tải bản đầy đủ - 0trang

cảnh sát về các vấn đề pháp lý trong điều tra như tính liên quan, giá trị chứng

minh của chứng cứ và khả năng có thể chấp nhận được của chứng cứ đó được

thu thập. Ngồi ra cảnh sát có thể yêu cầu Công tố viên chỉ dẫn các vấn đề pháp

luật liên quan đến việc điều tra.

Nếu cảnh sát quyết định việc buộc tội, họ phải chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ

quan công tố. Tại đây, Công tố viên sẽ xem xét vụ án để quyết định có tiếp tục

truy tố hay đình chỉ. Sự tham gia của cơ quan cơng tố vào q trình điều tra là

khá mờ nhạt và gần như chỉ là cầu nối giữa cơ quan điều tra và Tòa án.

2.2. Mối quan hệ giữa cơ quan cơng tố và Tòa án

Cơ quan cơng tố Hồng gia Anh được chính thức thành lập và hoạt động vào

01/10/1986. Trong giai đoạn trước khi xét xử Cơ quan cơng tố Anh có vai trò

mờ nhạt. Chức năng chủ yếu là thực hiện hoạt động truy tố thông qua các nhiệm

vụ quyền hạn sau:

- Hướng dẫn Cảnh sát điều tra các vụ án. Để đảm hoạt động truy tố đạt được

hiệu quả, các chứng cứ thu thập được phù hượp với luật về chứng cứ, cơ quan

công tố sẽ tư vấn cho cơ quan cảnh sát về phương hướng điều tra, các chứng cứ

cần thu thập tuy nhiên cơ quan công tố không can thiệp vào cụ thể biện pháp

điều tra mà cảnh sát thưc hiện để đảm bảo tính độc lập.

- Xem xét lại các vụ án cảnh sát gửi để thực hiện việc truy tố

- Khi đã quyết định truy tố, cơ quan công tố chuẩn bị hồ sơ truy tố ra tòa và

trình bày bảo vệ cáo trạng tại phiên tòa.

Nhìn chung chức năng chính của cơ quan cơng tố hồng gia Anh chủ yếu là

thực hiện việc truy tố, không can thiệp vào hoạt động điều tra của cảnh sát cũng

như đối với Tòa án. Do vậy, một lần nữa có thể khẳng định Cơ quan cơng tố

hồng gia Anh có vai trò như cầu nối giữa cơ quan điều tra Anh và Tòa án Anh.9II. Vai trò của cơ quan cơng tố Mỹ thể hiện qua các giai đoạn tố tụng

hình sự

1. Giai đoạn tiền xét xử

Để thực hiện tốt chức năng truy tố tội phạm, cơ quan cơng tố Anh có các

nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Một là hướng dẫn cảnh sát điều tra các vụ án. Ở Anh, việc khởi tố và điều tra

các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của các cơ quan cảnh sát. Tuy nhiên, quyền

quyết định có truy tố hay khơng lại thuộc về cơ quan cơng tố. Để thực hiện việc

truy tố có hiệu quả và các chứng cứ thu thập được phù hợp với luật về chứng cứ,

cơ quan công tố sẽ tư vấn cho cơ quan cảnh sát về phương hướng điều tra, các

chứng cứ cần thu thập. Mặc dù thực hiện chức năng hướng dẫn và tư vấn nhưng

Công tố viên không được can thiệp vào các biện pháp cụ thể của cảnh sát nhằm

bảo đảm tính độc lập trong điều tra của cơ quan cảnh sát.

Hai là xem xét lại các vụ án do cảnh sát gửi đến để thực hiện việc truy tố.

Sau khi cơ quan cảnh sát đã thực hiện việc điều tra, hồ sơ vụ án sẽ được chuyển

đến cơ quan công tố. Tại đây, Công tố viên sẽ xem xét vụ án để quyết định tiếp

tục truy tố hay đình chỉ.

Ba là khi đã quyết định truy tố, xác định các tội danh đưa ra Tòa. Tại thời

điểm này, cơ quan cơng tố quyết định có tiếp tục truy tố theo tội danh đã được

cơ quan cảnh sát khởi tố hay tội danh khác.

Bốn là chuẩn bị hồ sơ truy tố ra Tòa.

2. Giai đoạn xét xử

Trong giai đoạn xét xử cơ quan cơng tố Anh có những vai trò như sau:

Khi thực hành tố tụng tại phiên tòa, cơ quan cơng tố Hồng gia phải thực

hiện quyền tự quyết của mình đối với các vấn đề như:

- Có khởi tố bị can hay khơng?

- Có tiếp tục tiến hành tố tụng hay không?

- Việc buộc tội đã đúng pháp luật chưa?10- Đưa ra yêu cầu về cách thức xét xử?

Công tố viên phải chịu trách nhiệm đối với việc thẩm tra chứng cứ cũng như

tiến hành tố tụng tại phiên tòa, tiến hành tố tụng theo nhiệm vụ của công tố viên.

Tuy nhiên công tố viên không ảnh hưởng trực tiếp đối với sự tuyên phạt của Tòa

án và khơng có nghĩa vụ pháp lý là đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo, mà đó

là cơng việc của tòa án.

Ngồi ra cơng tố viên còn có vai trò trong việc trình bày cáo trạng và bảo

vệ cáo trạng tại phiên tòa.

PHẦN BA: SO SÁNH CƠ QUAN CÔNG TỐ Ở HOA KỲ- ANH VÀ

VIỆT NAM.

1. Về hệ thống cơ quan công tố.

Ở Hoa Kỳ: cả chính quyền liên bang và chính quyền các bang đều có quyền

truy tố tội phạm, đều có hệ thống pháp luật, hệ thống tồ án, cơng tố, cảnh sát

riêng. Theo quy định của Luật Tư pháp 1789 quy định: “mỗi quận phải có một

ngừoi được đào tạo luật để làm cơng tố cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại quận

đó…”. Do vậy hệ thống cơ quan công tố ở Hoa Kỳ bao gồm cơ quan công tố của

các bang và cơ quan cơng tố của liên bang. Có 94 Viện Cơng tố quận ở Mỹ và

có 93 Chưởng lý liên bang. Hai hệ thống cơ quan Công tố liên bang và các tiểu

bang gần như độc lập tách rời nhau trong đó có sự phân định các lĩnh vực.

Ở Anh: Cơ quan công tố Anh là một cơ quan độc lập thuộc một nhánh hành

pháp được tổ chức theo địa giới hành chính và tương đương với hệ thống cơ

quan cảnh sát. Hệ thống cơ quan công tố bao gồm: cơ quan cơng tố Trung ương

(đặt văn phòng tại 3 thành phố London, York và Birmingham); cơ quan công tố

cấp vùng (có 42 văn phòng) và các văn phòng chi nhánh của cơ quan công tố

cấp vùng.

Ở Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam là một hệ thống độc lập và

được được tổ chức như sau: Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân

dân cấp cao; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân huyện; Viện

kiểm sát quân sự các cấp.

112. Về chức năng

Ở Hoa Kỳ: Cơ quan công tố Hoa Kỳ bao gồm cả liên bang và các bang đều

thực hiện chức năng truy tố tội phạm. Tuy nhiên, loại tội cụ thể nào được truy tố

theo luật của liên bang hoặc luật của các bang phụ thuộc vào nhiều yếu tố, rất

phức tạp. Các quy định của luật pháp và thực tiễn áp dụng cho thấy, các tội

phạm do cơ quan liên bang truy tố thường là các tội phạm bn bán, vận chuyển

ma t, tội phạm có tổ chức, tội phạm về tài chính và gian lận mức độ lớn,

những tội phạm xâm hại đến các quyền lợi liên bang như chống lại công chức

liên bang, lừa đảo, gian lận… nhằm vào liên bang. Thêm nữa, có một số loại chỉ

chính quyền liên bang mới có quyền truy tố, bao gồm các tội phạm trong lĩnh

vực hải quan, thuế liên bang, tội gián điệp, phản quốc. Chính quyền các bang

truy tố hầu hết các loại tội phạm nhằm vào cá nhân, như giết người và cố ý gây

thương tích, các tội xâm phạm sở hữu như cướp, trộm cắp. Nhìn chung, số vụ án

các bang xử lý lớn hơn rất nhiều so với con số của liên bang. Mặc dù các bang

có thẩm quyền lớn trong việc truy tố hầu hết các loại tội phạm nêu trên, nhưng

họ chỉ có thể điều tra và truy tố các tội phạm xảy ra trên địa bàn lãnh thổ của

bang. Thẩm quyền của liên bang thì mở rộng trên phạm vi tồn liên bang. Do

vậy, liên bang có khả năng tốt hơn khi điều tra và truy tố các tội phạm phức tạp,

xảy ra trên bình diện rộng.7

Ở Anh: Việc điều tra thuộc trách nhiệm của lực lượng cảnh sát. Trước khi

đưa vụ án ra truy tố, Viện công tố Anh chịu trách nhiệm việc thẩm định, đánh

giá chứng cứ một cách độc lập và toàn diện. Chức năng của cơ quan công tố

Anh chủ yếu là thực hiện chức năng truy tố tội phạm, sự tham gia của cơ quan

công tố vào quá trình điều tra là khá mờ nhạt, họ chỉ hướng dẫn cảnh sát điều tra

vụ án chứ không được can thiệp vào các biện pháp cụ thể của cảnh sát. Ở Anh,

Viện cơng tố chỉ có vai trò như là cầu nối giữa Cơ quan điều tra và Tồ án. Cơ

quan cơng tố Anh cũng khơng tham gia vào quá trình giải quyết các vụ án dân7 Tạp chí Nghiên cứu pháp luật số 91, tháng 2/200712Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mối quan hệ giữa cơ quan công tố và cơ quan điều tra, Tòa án

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×