Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại của hoạt động giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế ở Việt Nam.

Các kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại của hoạt động giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế ở Việt Nam.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thứ hai, để cơ chế trọng tài trở thành một thành tố không thể thiếu trong hoạt

động thương mại thời gian tới, các trung tâm trọng tài nói chung và VIAC nói

riêng vẫn cần phải liên tục khẳng định năng lực xét xử của mình. Các trung tâm

trong tài cần tiến tới không chỉ là chỗ dựa tin cậy của doanh nghiệp Việt Nam

mà có thể còn là sự lựa chọn của các doanh nghiệp nước ngoài trong các giao

thương quốc tế.

Thứ ba, nhà nước cũng cần chú trọng tới việc tổ chức đào tạo đội ngũ trọng

tài viên về cả số lượng và chất lượng. Thực tế cho thấy, ở những tỉnh, thành phố

khơng thuộc trung ương thì nhân lực còn ít. Còn trong lĩnh vực thương mại quốc

tế thì trình độ chun mơn của các trọng tài chưa cao nên ảnh hưởng rất nhiều

đến chất lượng xét xử. Do đó để phát triển phương thức trọng tài, nhà nước cần

có chính sách hỗ trợ, đào tạo trọng tài viên thơng qua các chương trình đào tạo

dài hạn trong nước, nước ngồi kết hợp với các chương trình tập huấn ngắn hạn

với sự hướng dẫn của các trọng tài viên, các chun gia có uy tín trên thế giới.

Bên cạnh đó bản thân các trung tâm trọng tài cần tự trau dồi và cố gắng hết mình

để hồn thiện bản thân. Để các thương nhân tin tưởng và chọn giải quyết bằng

trọng tài thương mại, qua đó đỡ gánh nặng cho Tòa án. Từ đó có thể nâng cao

chất lượng phục vụ, cũng như chất lượng giải quyết tranh chấp.

Thứ tư, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa trong việc tuyên truyền, phổ biến

pháp luật về Trọng tài; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trọng tài; hướng dẫn việc

đào tạo, bồi dưỡng Trọng tài viên; tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi

phạm pháp luật về Trọng tài.

Thứ năm, cần hoàn thiện thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Các văn bản hướng thi hành Luật TTTM hiện hành nên giải thích theo hướng

mở rộng phạm vi thẩm quyền của trọng tài, tơn trọng tự do ý chí thỏa thuận giữa

các bên tranh chấp. Cụ thể, nên quy định thẩm quyền của trọng tài theo phương

pháp loại trừ, mở rộng thẩm quyền của trọng tài ra cả một số tranh chấp liên

quan đến quyền nhân thân, quan hệ hơn nhân và gia đình, thừa kế theo quy định

của luật dân sự, điều này là hoàn toàn phù hợp trong điều kiện nước ta ngày

càng hội nhập với thế giới thì khơng có lý do vì pháp luật của nước ta lại không



phù hợp với luật chung của thế giới. Ví dụ, như Luật Trọng tài của Singapo,

trọng tài có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về dân sự trừ lĩnh vực hình sự

và tranh chấp liên quan đến hơn nhân và gia đình.

Thứ sáu, hồn thiện quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với pháp

luật trọng tài theo hướng việc ra quyết định áp dụng, thay đổi, bổ sung, hủy bỏ

biện pháp khẩn cấp tạm thời tương tự như các biện pháp thuộc thẩm quyền của

Tòa án.



III. Kết luận

Qua những phân tích trên, chúng ta có thể thấy giải quyết tranh chấp thương

mại quốc tế trước trọng tài hay Tại Tòa án đều có những thế mạnh và nhược

điểm riêng. Do đó cần phải tìm hiểu kĩ và vận dụng tốt các ưu điểm của mỗi

phương thức để có thể chọn ra một phương thức giải quyết tranh chấp đạt hiệu

quả cao nhất. Và để đẩy mạnh hơn nữa ưu thế của phương thức giải quyết tranh

chấp thương mại quốc tế ở Việt Nam, đòi hỏi phải có sự quan tâm cũng như nỗ

lực của tồn Đảng, nhà nước và nghành có liên quan, trang bị kiến thức cơ bản

cho doanh nghiệp Việt Nam về trọng tài. Có như vậy, hoạt động trọng tài của ta

mới phát triển một cách phù hợp với pháp luật trong nước cũng như quốc tế, từ

đó tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho các doanh nghiệp trong quá trình hội

nhập sâu rộng thế giới.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Luật thương mại quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội

2. Bộ luật Tố tụng dân sự 2005, 2015

3. Luật Trọng tài thương mại 2010

4. Luật tổ chức Tòa án nhân năm 2014

3. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài ở Việt Nam

thời gian qua – Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

5. moj.gov.vn – Bộ Tư Pháp - Một số bất cập quy định của Luật Trọng tài

thương mại năm 2010, kiến nghị hoàn thiện.

6. moj.gov.vn – Bộ Tư Pháp – Thực tiễn hiệu quả giải quyết tranh chấp

thương mại quốc tế của Tòa án nhân dân



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại của hoạt động giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế ở Việt Nam.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×