Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải quyết tranh chấp bằng thương thức trọng tại thương mại

Giải quyết tranh chấp bằng thương thức trọng tại thương mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

tại tổ chức Trọng tài kinh tế nhà nước với chức năng chủ yếu là giải quyết các

tranh chấp từ hợp đồng kinh tế, cũng là một tổ chức trọng tài chính phủ.

Trọng tài phi chính phủ là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hoạt động theo

nguyên tắc tự trang trải, không được ngân sách nhà nước tài trợ. Trọng tài phi

chính phủ thường được thành lập trên cơ sở sự sáng lập của các trọng tài viên

căn cứ vào những quy định của Nhà nước hoặc theo đề nghị của tổ chức phi

chính phủ nào đó, thường là các phòng thương mại và cơng nghiệp ở các nước

- Trọng tài theo vụ việc và trọng tài quy chế

Trọng tài theo vụ việc là trọng tài được thành lập để giải quyết một vụ tranh

chấp cụ thể, gồm các trọng tài viên do các bên lựa chọn. Sau khi giải quyết xong

một vụ việc thì ủy ban trọng tài tự giải thể. Đây là tổ chức trọng tài không tồn tại

thường xun nên khơng có điều lệ và quy chế hoạt động riêng, cũng khơng có

quy tắc tố tụng cụ thể. Vì thế, mỗi khi được lựa chọn các trọng tài viên có thể

cùng nhau xây dựng thủ tục xét xử cho từng vụ việc.

Trọng tài quy chế là tổ chức trọng tài hoạt động thường xuyên, có điều lệ

riêng và quy chế hoạt động cụ thể. Mỗi tổ chức trọng tài quy chế đều đưa ra một

bản quy tắc tố tụng hướng dẫn trình tự tiến hành trọng tài. Các tổ chức trọng tài

này được gọi dưới các tên như tòa án trọng tài, trung tâm trọng tài hay hiệp hội

trọng tài…

2.Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Tòa Án

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại tòa án là là hình thức giải quyết

thơng qua hoạt động của cơ quan tài phán nhà nước . Cơ quan tài phán nhà nước

có quyền nhân danh nhà nước đưa ra phán quyết buộc các bên có nghĩa vụ thi

hành. Do đó, trên thực tiễn đã có nhiều các trung tâm trọng tài thương mại quốc

tế thành lập và hoạt động, song phương thức giải quyết bằng tòa án vẫn có vai

trò quan trọng và được các bên lựa chọn như giải pháp cuối cùng để bảo vệ

quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi phương thức thương lượng và hòa giải

khơng có hiệu quả cũng như không muốn giải quyết bằng trọng tài.

Cơ sở pháp lý về thẩm quyền giải quyết của Tòa án đối với tranh chấp

thương mại quốc tế:Việc chọn lựa Toà án nước nào đó để giải quyết tranh chấp là do sự thoả thuận

của các bên có tranh chấp. Khi lựa chọn Toà án để yêu cầu giải quyết tranh chấp,

các bên cần lưu ý đến thẩm quyền của Toà án được lựa chọn, tính khách quan

của Tồ án được chọn đối với các chủ thể có tranh chấp, hiệu lực thi hành bản án

ở các nước có liên quan đến vụ kiện, thời gian xét xử vụ kiện, mức án phí…

Việc quy định chức năng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục hoạt động của cơ quan

tư pháp (Tòa án) thuộc về chủ quyền của mỗi quốc gia. Do vậy, pháp luật của

mỗi quốc gia đều có những quy định về vấn đề này. Đối với nhưng nước theo hệ

thống án lệ thì các án lệ (case law) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giải

quyết các tranh chấp thương mại quốc tế.

Cùng với các căn cứ pháp lý của luật quốc gia, điều ước quốc tế cũng đóng

vai trò quan trọng trong việc quy định thẩm quyền của Tòa án các quốc gia giải

quyết các tranh chấp thương mại quốc tế. Có thể kể đến một số cơng ước quốc tế

như là công ước La hay về tư pháp quốc tế, công ước Brussels về các vấn đề dân

sự và thương mại.

Hệ thống Toà án nhân dân ở nước ta bao gồm:

– Toà án nhân dân tối cao

– Các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố thuộc TW (gọi chung là Toà án nhân dân

cấp tỉnh)

– Các Toà án nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung

là Toà án nhân dân cấp huyện)

– Các Toà án quân sự

– Các Toà án do luật định

– Trong trường hợp đặc biệt, Quốc hội có thể quyết định thành lập Toà án đặc

biệtII. So sánh phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế thống

qua trọng tại và phương thức giải quyết thơng qua Tòa án.

1. Những điểm tương đồng

Thứ nhất, Đều là hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương

mại.

Thứ hai, Đều dựa trên những nguyên tắc chung như: tôn trọng quyền tự định

đoạt của các đương sự và đảm bảo quyền độc lập của người tài phán.

2. Điểm khác biệt và những nét ưu, nhược điểm của phương thức giải

quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại với phương thức giải

quyết tranh chấp thơng qua tòa án

a) Ưu điểm

Thứ nhất, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đảm bảo tối đa quyền tự chủ

của các bên.

Vì phải đảm bảo trình tự thủ tục chặt chẽ hơn nên ở phương thức giải quyết

bằng Tòa án thì quyền tự định đoạt của đương sự bị hạn chế hơn so với phương

thức trọng tại thương mại.

Đây là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại khơng mang ý chí

quyền lực nhà mà chủ yếu được giải quyết dựa trên nền tảng ý chí tự do lựa

chọn của các bên. Quyền tự chủ được thể hiện như các bên có quyền lựa chọn cơ

quan trọng tài; lựa chọn hình thức trọng tài; lựa chon quy tắc tố tụng trọng tài;

lựa chọn trọng tài viên để giải quyết tranh chấp cho mình khơng phụ thuộc vòa

nơi đặt trụ sở hoặc nơi cư trú của các bên tuỳ theo hình thức trọng tài mà các

bên lựa chọn, các bên có thể lựa chọn trọng tài viên trong một trung tâm trọng

tài, trọng tài viên ở bất kì trung tâm trọng tài nào, hoặc người khơng có tên trong

danh sách trọng tài viên; các bên tranh chấp còn có quyền lựa chọn địa điểm,

thời gian giải quyết tranh chấp từ đó có thể sắp xếp thời gian hợp lí vừa đảm bảo

việc giải quyết tranh chấp vừa điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh; đối với

các vụ tranh chấp có yếu tố nước ngồi các bên có thể lựa chọn pháp luật ápdụng để giải quyết tranh chấp và ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài; các

bên có thể chọn một Hội đồng Trọng tài dựa trên trình độ, năng lực.

Thứ hai, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại thể hiện tính năng

động, linh hoạt, mềm dẻo và tiết kiệm thời gian hơn.

So với thủ tục chặc chẽ, không khỏi khiến các thương gia cảm thấy bị gò bò

và và đơi khi cảm thấy cứng nhắc của phương thức thơng qua Tòa án thì

phương thức trọng tại thương mại linh hoạt, và mềm dẻo hơn hẳn.

Cụ thể như: các bên thông thường được tự do lựa chọn thời gian, địa điểm

phương thức giải quyết tranh chấp theo phương thức tiện lợi, nhanh chóng, hiệu

quả nhất cho các bên trong khuôn khổ pháp luật cho phép, thủ tục giải quyết

tranh chấp thương mại cũng đơn giản, khơng có nhiều cơng đoạn tố tụng. Nếu

như các bên lựa chọn trọng tài viên là người giải quyết tranh chấp thì hầu như

khơng có quy định bắt buộc về thủ tục tố tụng nào. Chỉ khi lựa chọn Hội đồng

trọng tài hoặc Trung tâm trọng tài, các bên mới phải tuân thủ thủ tục tố tụng

trọng tài. Khi xem xét thực tiễn hoạt động của trọng tài thương mại ở mỗi quốc

gia cũng như trên bình diện quốc tế, các nhà nghiên cứu đều nhận xét rằng quá

trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với thủ

tục tiến hành giải quyết tranh chấp tại Tòa án. Mặc dù trong một vài trường hợp,

tính nhanh chóng của thủ tục trọng tài có thể bị hạn chế và thời gian giải quyết

tranh chấp phải kéo dài thêm, nhất là khi tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định

của trọng tài; tuy nhiên các bên tranh chấp vẫn đánh giá cao ưu điểm này của

trọng tài. Thủ tục giải quyết thông qua trọng tài nhanh, gọn, linh hoạt đáp ứng

đòi hỏi hoạt động thương mại của các bên có liên quan.

Đồng thời hoạt động xét xử của Trọng tài là liên tục vì Hội đồng Trọng tài xét

xử vụ kiện là do các bên thỏa thuận lựa chọn, hoặc được chỉ định để giải quyết

vụ kiện, các trọng tài viên là người theo vụ kiện từ đầu đến cuối, họ có điều kiện

để nắm bắt và tìm hiểu thấu đáo các tình tiết của vụ việc. Chính điều này có lợi

ngay cả khi các bên ln hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp thơng qua đàm

phán, trọng tài có thể hỗ trợ các bên đạt tới một thỏa thuận. Tức là trong suốt

quá trình giải quyết vụ việc thỏa thuận về sự hòa giải của hai bên ln được lắngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải quyết tranh chấp bằng thương thức trọng tại thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×