Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các biện pháp nâng cao hiệu quả.

Các biện pháp nâng cao hiệu quả.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực hiện tốt cơng tác rà sốt, xác minh, phân loại án, tổ ch ức cao đi ểm

các đợt cao điểm giải quyết án tồn đọng, tăng cường sự phối h ợp giữa các

cơ quan, ban ngành hữu quan trong việc tổ chức thi hành án dân s ự.

Chú trọng giải quyết khiếu nại đúng th ời hạn, đúng pháp lu ật ngay t ừ

cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, khi ếu

nại vượt cấp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thi hành án, nh ất là nh ững

nơi có nhiều đơn thư khiếu nại hoặc khiếu nại phức tạp, kéo dài, kiên

quyết xử lý những trường hợp vi phạm.C. Kết luận

Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân đ ược hiến

pháp và pháp luật ghi nhận. Để quyền này được bảo đảm th ực thi trên

thực tế đòi hỏi những hiểu biết nhất định của cơng dân về khi ếu n ại, bên

cạnh đó các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền ln phải nêu cao trách

nhiệm của mình để cơng tác giải quyết khiếu nại được th ực hiện luôn

đúng pháp luật, phải công bằng, khách quan, đáp ứng nh ững yêu c ầu và

nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Và hơn hết, cơng tác giải quyết khiếu nại về thi hành án dân s ự là m ột

nhiệm vụ trọng tâm và bức thiết nhất trong tình hình hiện nay ở mỗi c ơ

quan thi hành án dân sự. Làm tốt công tác này, chúng ta góp ph ần r ất l ớn

vào công cuộc đổi mới của đất nước, xây dựng m ột xã h ội công b ằng, dân

chủ, văn minh, phù hợp với những chủ trương, chính sách mà Đảng và Nhà

nước đã đề ra, trong đó, quan trọng là chủ trương thực hiện quy ch ế dân

chủ ở cơ sở “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hiến pháp năm 1992; Hiến pháp năm 2013, nxb Lao Động

2. Luật khiếu nại 2011, nxb Hồng Đức

3. Luật thi hành án dân sự 2008( sửa đổi bổ sung 2014), nxb Lao Đ ộng

4. Giáo trình Luật thi hành án dân sự Việt nam – Trường Đ ại h ọc Lu ật Hà

nội – Chủ biên TS. Nguyễn Cơng Bình.

5. thanhtra.moj.gov.vn - Thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh

vực THADS có liên quan đến yêu cầu bồi thường nhà nước.

6. https://phannghiemlawyer.wordpress.com - Thực tiễn giải quyết khiếu

nại, tố cáo trong Thi hành án dân sự,MỤC LỤC

A. Mở đầu.................................................................................................................................. 1

B. Nội dung............................................................................................................................... 2

I. Khiếu nại về thi hành án dân sự...........................................................................2

1. Khái niệm và ý nghĩa của khiếu nại về thi hành án dân sự.................2

1.1. Khái niệm khiếu nại về thi hành án dân sự.........................................2

1.2. Ý nghĩa của khiếu nại về thì hành án dân sự.......................................2

2. Đối tượng của khiếu nại về thi hành án dân sự .......................................3

3. Thời hiệu khiếu nại về thi hành án dân sự...................................................3

4. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại và

người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án dân s ự......4

4.1. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu hại về thi hành án dân s ự

.................................................................................................................................................. 4

4.2. Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại về thi hành án dân

sự............................................................................................................................................ 5

4.3. Quyền và nghĩa vụ của người có thẩm quyền giải quyết khi ếu

nại về thi hành án dân sự......................................................................................... 6

II. Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự.................................................7

1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự.....................7

2. Thời hạn giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự............................9

3. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự..9

III. Thực trạng công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành

án dân sự.............................................................................................................................. 12

IV. Kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khi ếu nại ..15

1. Kiến nghị......................................................................................................................... 152. Các biện pháp nâng cao hiệu quả.....................................................................16

C. Kết luận.............................................................................................................................. 17

TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................................... 18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các biện pháp nâng cao hiệu quả.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×