Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải pháp khắc phục và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Giải pháp khắc phục và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Tải bản đầy đủ - 0trang

giản được về thủ tục, thậm chí còn làm cho trình tự tố tụng kéo dài và phức tạp

hơn nếu chỉ áp dụng thủ tục chung để giải quyết. Vì vậy, khi xem xét thụ lý giải

quyết vụ án theo thủ tục rút gọn cần xem xét kỹ lưỡng các điều kiện để áp dụng

thủ tục rút gọn, hạn chế trường hợp phải chuyển thành thủ tục giải quyết vụ án

thông thường theo thủ tục chung.

Xuất phát từ nguyên tắc tự do, tự nguyện, cam kết thoả thuận là nguyên

tắc cơ bản, quan trọng của pháp luật dân sự. Các đương sự tự do, tự nguyện giao

kết dân sự thì đương nhiên cũng được tự do thoả thuận giải quyết các tranh

chấp. Họ có quyền lựa chọn trình tự giải quyết tranh chấp của mình theo thủ tục

rútgọn.Tuy nhiên, để tránh việc lạm dụng thoả thuận giải quyết theo thủ tục rút gọn

nhằm để không thực hiện nghĩa vụ, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của

người thứ ba đồng thời để đảm bảo cho Toà án giải quyết chính xác, đúng pháp

luật vụ việc theo quan điểm của tác giả thì các bên đương sự có quyền thoả

thuận giải quyết theo thủ tục rút gọn. Bên cạnh việc quy định đương sự có

quyền thoả thuận giải quyết theo thủ tục rút gọn thì Tồ án có quyền quyết định

vụ án đó có được tiến hành theo thủ tục tố tụng dân sự rút gọn theo yêu cầu lựa

chọn của các đương sự hay không. Nếu xét thấy vụ án không đáp ứng được các

yêu cầu để tiến hành theo thủ tục tố tụng dân sự rút gọn thì Tồ án sẽ quyết định

khơng chấp nhận u cầu lựa chọn thủ tục này và vụ án đó phải được giải quyết

theo thủ tục tố tụng thông thường.

Thứ ba, Đối với các điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn và vấn đề chuyển

vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn sang thủ tục thông thường, các quy

định vẫn còn chung chung gây đến có nhiều cách hiểu và vận dụng pháp luật

không thống nhất giữa các Thẩm phán. Do đó, cần thiết ban hành các nghị

quyết, văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết và ban hành một cách hiểu thống nhất

về vấn đề việc áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết các vụ án dân sự.C.KẾT LUẬN

Pháp luật tố tụng dân sự luôn đặt ra những quy định trình tự, thủ tục nhằm

thực hiện mục tiêu xét xử khách quan, công bằng, đảm bảo được quyền, lợi ích

hợp pháp của đương sự và tính pháp chế. Những quy định chặt chẽ đó trong một

chừng mực đã hình thành nên những cơ chế tố tụng phức tạp và gây tốn kém.

Qua thực tiễn giải quyết vụ việc dân sự cho thấy, có nhiều vụ án dân sự đơn

giản, nhưng thời hạn giải quyết theo thủ tục chung lại kéo dài một cách không

cần thiết. Trong khi đó các Thẩm phán có thể giải quyết nhanh hơn nếu khơng

phải thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục được quy định, những vẫn đảm bảo

được các mục tiêu mà pháp luật tố tụng đã đặt ra. Như vậy, vấn đề đặt ra là cần

có một thủ tục rút gọn đơn giản hơn, thuận lợi, ít tốn kém hơn cho những vụ án

đơn giản, giá trị tranh chấp nhỏ, có chứng cứ rõ ràng như: việc đòi nợ, thanh toán

sẽ...thủ tục rút gọn sẽ hạn chế phần nào những thủ tục khơng cần thiết và tránh

lãng phí thời gian.

Đồng thời, việc giải quyết nhanh chóng các tranh chấp, bất đồng nảy sinh trong xã

hội sẽ góp phần ngăn chặn, hạn chế những tác động tiêu cực của vụ việc đó, góp

phần ổn định xã hội. Đáp ứng nhu cầu cải cách thủ tục tư pháp và xu hướng hội

nhập kinh tế thị trường.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tập bài giảng luật tố tụng dân sự, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

2. Bộ luật tố tụng dân sự 2015, nxb Lao Động

3. Bộ luật tố tụng dân sự 2004, nxb Lao Động

4. Hiến pháp 2013, nxb Lao động

5. Trích số liệu từ Báo cáo tóm tắt ngày 18/01/2013 của Tòa án nhân dân Tối

cao

6. Trích báo cáo tổng kết ngành Tòa án các năm từ 2005 đến 2009, Tòa án

7.nhân dân Tối cao

Phạm Thị Hồng Đào - Văn phòng luật sư Thạnh Hưng, Thủ tục rút gọn

theo quy định Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 ( đăng ngày 21/06/2016),

http://www.moj.gov.vn8. Th.s Ngô Hồng hà – tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng ,Thực tiễn áp

dụng thủ tục tố tụng rút gọn vào giải quyết vụ việc dân sự(đăng

11/12/2016) www.danang.toaan.gov.vnDanh mục từ ngữ viết tắt

BLTTDS – Bộ luật tố tụng dân sự

TTDS – Tố tụng dân sự

TTRG – Thủ tục rút gọnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp khắc phục và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×