Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

55Thứ nhất, phương thức cho vay chủ yếu thông qua hộ gia đình (trừ HSSV

mồ cơi được vay trực tiếp tại NHCSXH nơi nhà trường đóng trụ sở) nên người

vay không phải là người trực tiếp sử dụng vốn vay.

Thứ hai, cho vay HSSV là chương trình tín dụng có tính xã hội hóa rất

cao, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều tổ chức, cá nhân từ Trung ương

đến địa phương tham gia thực hiện từ việc tổ chức huy động vốn đến việc tổ

chức cho vay, thu hồi nợ khi đến hạn.

Thứ ba, cho vay HSSV cũng chính là hình thức cho vay tiêu dùng (vay để

hỗ trợ chi phí cho việc nộp học phí, ăn, ở, đi lại, mua sắm dụng cụ học tập…).

Nguồn trả nợ là nguồn từ thu nhập tổng hợp của gia đình HSSV, trong đó nguồn

thu nhập từ HSSV ra trường co việc làm là quan trọng. Thời hạn cho vay dài,

vốn quay vòng chậm, bình qn từ 6-7 năm mới quay vòng được vốn vay.

Thứ tư, mức cho vay cao hơn so với chương trình tín dụng khác mà khơng

phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Trong khi các chương trình tín dụng khác vay

trên 50 triệu đồng thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay.

Thứ năm, NHCSXH được thực hiện một năm 2 lần vào các kỳ học, đáp

ứng các thời điểm trong năm học khi HSSV có nhu cầu vay vốn. Mức cho vay

được Chính phủ điều chỉnh thay đổi phù hợp với giá cả thị trường, tình hình

thực tế và mức học phí.

Thứ sáu, lãi suất ln theo hướng ưu đãi hơn so với một số chương trình

khác, trước đây thấp hơn lãi suất cho vay hộ nghèo, hiện nay bằng lãi suất cho

vay hộ nghèo mức 0,55%/ tháng. Trong thời gian đang theo học tại các trường

cộng với một năm khi ra trường HSSV chưa phải trả nợ, trả lãi tiền vay, trường

hợp người vay trả nợ trước hạn được giảm lãi tiền vay.

Thứ bảy, đối tượng thụ hưởng chương trình được mở rộng, ngồi HSSV

con em hộ nghèo còn có HSSV là con hộ gia đình có mức thu nhập bình qn

đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình

nghèo theo quy định của pháp luật, HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi

cha hoặc mẹ nhưng người còn lại khơng có khả năng lao động, HSSV mà gia56đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch

bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú. Bên

cạnh đó, thực hiện Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09/10/2009; Quyết

định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó đối

tượng thụ hưởng từ chương trình tín dụng đối với HSSV theo Quyết định số

157/2007 được bổ sung thêm đối tượng là bộ đội xuất ngũ và lao động nơng

thơn có nhu cầu vay vốn để học nghề.

1.1.3. Vai trò của cho vay học sinh, sinh viên

Vai trò của cho vay học sinh sinh viên có thể được đánh giá từ các góc độ

khác nhau:

Thứ nhất là, xét về phía học sinh sinh viên và gia đình.

Cho vay HSSV giúp HSSV giải quyết những khó trong thời gian học tập

tại trường, để tiếp tục theo học, giải quyết những khó khăn cho cha mẹ HSSV.

Đồng thời cho vay HSSV giúp HSSV và cha mẹ HSSV (hoặc người đỡ đầu)

xác định rõ trách nhiệm của mình trong quan hệ vay mượn, khuyến khích người

vay sở dụng vốn vào mục đích học tập tốt để sau này ra trường có việc làm thu nhập

trả nợ Ngân hàng.

Thứ hai, xét về phía Ngân hàng chính sách xã hội.

Để thực hiện cho vay HSSV, NHCSXH huy động nguồn vốn trên thị

trường đặc biệt là nguồn trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để đáp ứng đủ nhu

cầu vay vốn cho đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình, NHCSXH ban hành văn

bản về hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay, thu nợ theo đúng hướng đơn giản,

dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người vay; chủ động trong việc xin ý kiến của

các Bộ, ngành đề xuất với Chính phủ kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng

mắc trong quá trình triển khai để chương trình đảm bảo thực hiện đúng chính

sách, đến đúng đối tượng thụ hưởng. Do đó làm cho cơng tác quản lý ngày càng

hồn thiện.57Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công tác quản lý và thu hồi

nợ đến hạn. Việc NHCSXH chuyển phương thức cho vay trực tiếp HSSV sang

cho vay thông qua hộ gia đình HSSV, tổ chức tốt cho vay, thu nợ, thu lãi tại các

điểm giao dịch xã đã giúp hộ gia đình có ý thức dành dụm từ nguồn thu nhập

tổng hợp của gia đình để trả nợ ngân hàng.

NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các

cấp, các ngành, các tổ chức Hội, Đoàn thể nhận ủy thác và đặc biệt là Tổ

TK&VV để thường xuyên động viên hộ vay v ốn phải ý thức trách nhiệm trong

việc tiết kiệm, tận dụng mọi nguồn thu nhập từ gia đình để trả nợ khi đến hạn.

Triển khai thực hiện tốt chính sách giảm lãi tiền vay đối với người vay trả

nợ trước hạn, nên động viên khuyến khích được trách nhiệm trả nợ của người

vay. Do vậy, nhiều hộ vay đã chủ động và tự nguyện trả nợ trước hạn để được

hưởng chính sách giảm lãi suất tiền vay. Việc trả nợ trước hạn cũng góp phần

giảm gánh nặng cho hộ vay khi đến hạn trả nợ cuối cùng đồng thời NHCSXH có

nguồn vốn bổ sung cho vay quay vòng.

Thúc đẩy ngân hàng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ Trung

ương đến địa phương. Qua đó những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập đã

được tháo gỡ, giải quyết kịp thời nên hoạt động cho vay đã nhanh chóng đi vào

nề nếp, ổn định, nguồn vốn ưu đãi của chính phủ đã được truyền tải đến đúng

đối tượng thụ hưởng.

Đòi hỏi Ngân hàng thực hiện tốt công tác thu hồi nợ vừa tạo nguồn cho

vay quay vòng, giảm gánh nặng trả nợ cho hộ vay khi đến kỳ hạn trả nợ cuối

cùng, vừa là nhân tố quan trọng để cho Chương trình phát triển bền vững.

Thứ ba, xét về mặt xã hội

Cho vay HSSV góp phần giảm tỷ lệ thất học, phục vụ cho sự phát triển

nền kinh tế tri thức, đào tạo những tài năng cho đất nước, tạo điều kiện phát triển

giáo dục đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước; góp

phần cân đối đào tạo cho các vùng miền và các đối tượng là người học có hồn

cảnh khó khăn vươn lên; giảm bớt sự thiếu hụt cán bộ, rút dần khoảng cách58chênh lệch về dân trí về kinh tế giữa các vùng miền, tạo ra khả năng đáp ứng

yêu cầu xây dựng bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới, cải thiện đời sống một

bộ phận HSSV, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, hạn chế được những mặt tiêu cực.

Tăng cường mối quan hệ giữa Nhà trường, Ngân hàng và HSSV…Nêu cao

tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt và học tập, tạo

niềm tin của thế hệ tri thức trẻ đối với Đảng và Nhà nước.

1.1.4. Sự cần thiết của cho vay học sinh, sinh viên

Một là, góp phần hỗ trợ cho HSSV có hồn cảnh khó khăn tiếp cận với

nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, giúp trang trải chi phí cho việc học tập, sinh

hoạt trong quá trình học tập, đào tạo tại trường.

Hai là, là công cụ để Nhà nước thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân

lực chất lượng cao, đào tạo đội ngũ cấn bộ, cơng nhân có trình độ cho đất nước.

Ba là, góp phần giảm bất bình đẳng trong giáo dục đào tạo, thực hiện

cơng bằng xã hội, tạo công bằng cho HSSV tiếp cận với nền giáo dục có chất

lượng cao hơn, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của sự nghiêp giáo dục

quốc gia, thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Bốn là, góp phần giảm bớt áp lực lên Ngân sách Nhà nước, mở rộng hệ

thống giáo dục đào tạo, đáp ứng nguồn lao động cho khu vực, các ngành trong

nền kinh tế.

Năm là, đất nước khơng lãng phí nguồn nhân lực tương lai vì tất cả HSSV

có hồn cảnh khó khăn đều có cơ hội đến trường.

Sáu là, có tác động tích cực về phía nhà trường tạo nguồn thu kinh phí ổn

định, tránh tình trạng nợ học phí của sinh viên. Mặt khác, tạo tâm lý n tâm cho

HSSV có hồn cảnh khó khăn có thể tiếp tục học tập, phấn đấu tạo chỗ đứng cho

mình trong xã hội.

1.1.5. Quy trình cho vay học sinh, sinh viên

a, Đối với hộ gia đình

Hồ sơ vay vốn gồm:59- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay kèm Giấy xác

nhận của nhà trường (bản chính) hoặc Giấy báo nhập học (bản chính hoặc bản

photo có cơng chứng.

- Danh sách hộ gia đình có HSSV đề nghị vay vốn NHCSXH.

- Biên bản họp Tổ TK&VV.

- Thơng báo kết quả phê duyệt cho vay.

Quy trình xét duyệt cho vay HSSV tại NHCSXH gồm 8 bước như sơ đồ sau:

HSSV(1)Tổ TK&VV(7)(8)NHCSXH(6)(2)(3)Tổ chức CTXH

cấp xãUBND cấp

(5)(4)

Sơ đồ 1.1. Quy trình cho vay HSSV

(Nguồn: hướng dẫn cho vay một số chương trình tín dụng của NHCSXH)

Bước 1: Khi có nhu cầu vay vốn, người vay viết Giấy đề nghị vay vốn,

gửi cho Tổ TK&VV.

Bước 2: Tổ TK&VV cùng tổ chức Hội, đồn thể tổ chức họp để bình xét

công khai những hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn, lập danh sách trình UBND cấp

xã xác nhận là đối tượng được vay và cư trú hợp pháp tại xã.

Bước 3: Tổ TK&VV gửi hồ sơ đề nghị vay vốn tới Ngân hàng.

Bước 4: Ngân hàng phê duyệt cho vay và thông báo tới UBND cấp xã.

Bước 5: UBND cấp xã thơng báo cho tổ chức Hội, đồn thể cấp xã.60Bước 6: Tổ chức Hội, đồn thể cấp xã thơng báo cho Tổ TK&VV.

Bước 7: Tổ TK&VV thông báo cho tổ viên/hộ gia đình vay vốn biết danh

sách hộ được vay, thời gian và địa điểm giải ngân.

Bước 8: Ngân hàng tiến hành giải ngân trực tiếp cho người vay.

b) Đối với cho vay trực tiếp HSSV mồ côi

Áp dụng đối với HSSV mồ côi cả cha và mẹ hoặc chỉ mồ cơi cha hoặc mẹ

nhưng người còn lại khơng còn khả năng lao động, được vay vốn trực tiếp tại

NHCSXH nơi địa bàn nhà trường đóng trụ sở.

Hồ sơ vay vốn bao gồm:

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay kèm Giấy xác

nhận của nhà trường (bản chính) hoặc Giấy báo nhập học (bản chính hoặc bản

photo có cơng chứng).

- Giấy xác nhận HSSV thuộc đối tượng mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ

cơi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại khơng có khả năng lao động của UBND

cấp xã nơi HSSV cư trú trước khi nhập trường.

- Giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe, bệnh tật của cơ quan y tế cấp huyện

trở lên (đối với HSSV chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại khơng có

khả năng lao động)

Quy trình cho vay:

Bước 1: HSSV viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn

vay kèm hồ sơ liên quan gửi NHCSXH nơi nhà trường đóng trụ sở.

Bước 2: Cán bộ NHCSXH được phân công, thực hiện kiểm tra tính hợp

lệ, hợp pháp của hồ sơ vay vốn. Trường hợp cần thiết có thể kiểm tra, đối chiếu

tính chính xác của hồ sơ vay vốn, sau đó trình Trưởng phòng KHNV tín dụng

(hoặc Tổ trưởng tổ Kế hoạch nghiệp vụ) và Giám đốc phê duyệt cho vay.1.2. Hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên tại Ngân hàng chính sách xã hội

1.2.1. Quan điểm về hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên61Theo thư viện Học liệu Mở Việt Nam (VOER) thì hiệu quả tín dụng được

hiểu là:

“Hiệu quả tín dụng ưu đãi học sinh sinh viên được hiểu là sự thỏa mãn

nhu cầu về sử dụng vốn giữa ngân hàng và HSSV, những lợi ích kinh tế- xã hội

mà chính sách thu được và đảm bảo sự tồn tại, phát triển của ngân hàng chính

sách xã hội”.

Tuy nhiên do đặc thù về cơ cấu hoạt động, mục tiêu hoạt động của

NHCSXH nên khi xem xét hiệu quả cho vay HSSV của NHCSXH cần làm rõ

các khía cạnh sau:

Thứ nhất, quy mô cho vay ưu đãi: Quy mô cho vay ưu đãi đối với HSSV

được thể hiện ở số tuyệt đối dư nợ tín dụng đối với HSSV trong tổng dư nợ ngân

hàng, doanh số cho vay, thu nợ HSSV; số tiền vay đối với một HSSV. Số tuyệt

đối dư nợ lớn và tỷ trọng dư nợ cao, doanh số cho vay, thu nợ lớn thể hiện hoạt

động tín dụng ngân hàng đã đáp ứng tốt nhu cầu vốn của các HSSV.

Thứ hai, chất lượng cho vay ưu đãi: Chất lượng cho vay ưu đãi đối với

HSSV thể hiện ở mức độ an tồn tín dụng, khả năng hồn trả và hiệu quả sử

dụng vốn tín dụng của người vay. Nếu tỷ lệ nợ quá hạn trong tổng dư nợ HSSV

thấp, cho thấy các khoản tín dụng đối với HSSV an toàn, lành mạnh. Tỷ lệ nợ

quá hạn cao, phản ảnh sự rủi ro các khoản tín dụng.

Thứ ba, khả năng bảo toàn vốn: Khi ngân hàng cho HSSV vay vốn để

giảm bớt khó khăn. Ngân hàng tính tốn được khả năng thu hồi vốn (cả gốc và

lãi), sau khi trừ các chi phí thì vẫn có lãi. Từ đó ngân hàng có thể duy trì và mở

rộng hoạt động phục vụ của mình.

Thứ tư, mức độ đáp ứng nhu cầu vốn hợp lý cho HSSV, hỗ trợ HSSV về

kinh tế, vươn lên trong học tập, hoà nhập cộng đồng.

Thứ năm, số HSSV thốt khỏi khó khăn nhờ vay vốn, việc làm được giải

quyết thông qua vay vốn NHCSXH.

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên

1.2.2.1. Các chỉ tiêu định tính62Một số chỉ tiêu định tính có thể kể đến như:

Thứ nhất, khả năng đáp ứng nhu cầu vay vốn của HSSV: mức độ đáp ứng

nhu cầu vốn hợp lý của HSSV, hỗ trợ HSSV và gia đình phần nào giảm bớt khó

khăn. Nếu nguồn vốn của ngân hàng đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn ngày

càng tăng của HSSV, thì đánh giá hiệu quả của NHCSXH đối với HSSV cao và

ngược lại.

Thứ hai, tổ chức quản lý hoạt động cho vay của ngân hàng: là việc ngân

hàng áp dụng các quy định về vay vốn, thủ tục vay vốn, thực hiện công tác tuyên

truyền hướng dẫn khách hàng vay vốn. Nếu ngân hàng thực hiện tốt việc áp

dụng các quy định từ NHCSXH Việt Nam thì hiệu quả của cho vay HSSV đạt

hiệu quả cao và ngược lại nếu ngân hàng không thực hiện tốt các quy định này

thì hiệu quả cho vay HSSV chưa cao.

Thứ ba, năng lực, trình độ, thái độ của đội ngũ cán bộ nhân viên: đây là

một trong những yếu tố rất quan trọng để đánh giá hiệu quả cho vay của ngân

hàng. Đê đạt được doanh số cho vay cao thì cần cán bộ nhân viên ngân hàng

trước hết có chun mơn cao, nắm trắc những kiến thức nghiệp vụ của ngân

hàng, từ đó truyền đạt tới cho khách hàng một cách cụ thể, dễ hiểu nhất để

khách hàng hiểu rõ được chính sách của ngân hàng từ đó đưa ra quyết định vay

vốn. Bên cạnh kiến thức chuyên môn cao, cán bộ nhân viên còn phải có thái độ

phục vụ khách hàng nhiệt tình, thân thiện khơng được có thái độ khó chịu hay

khơng hợp tác với khách hàng. Nếu nhân viên ngân hàng được đánh giá cao về

năng lực, thái độ phục vụ khách hàng tốt thì chính sách cho vay được đánh giá

có hiệu quả cao và ngược lại.

Thứ tư, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức đồn thể trong thực

hiện chính sách cho vay HSSV: Để HSSV tiếp cận được với nguồn vốn ưu đãi

của ngân hàng thì cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức có liên quan,

nhất là sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương với các tổ chức đồn

thể vì đối với NHCSXH thì đây là một đặc thù, cho vay thơng qua hình thức ủy

thác qua các tổ chức chính trị- xã hội địa phương vì vậy để hiệu quả cho vay63HSSV có kết quả cao thì cần có sự phối hợp này giúp cho quy trình thủ tục đơn

giản và nhanh gọn hơn, có thế những HSSV khó khăn sẽ có cơ hội tiếp cận với

ngồn vốn ưu đãi của NHCSXH.

1.2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng

a, Doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ cho vay học sinh, sinh viên

Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay học sinh, sinh viên

Doanh số cho vay thể hiện quy mơ tín dụng mà NHCSXH dành cho khách

hàng vay là HSSV. Nó phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng cho

HSSV vay trong một khoản thời gian nhất định bao gồm cả vốn vay mà ngân

hàng đã thu hồi và chưa thu hồi được trong thời gian đó. Doanh số cho vay trong

kỳ có thể khác với số tiền mà ngân hàng giải ngân trong kỳ. Doanh số cho vay

phản ánh hiệu quả bước đầu của hoạt động cho vay đối với HSSV do đặc thù

của NHCSXH là phải tìm kiếm khách hàng để cho vay, không bỏ trống địa bàn,

đảm bảo mọi đối tượng chính sách thuộc đói tượng phục vụ đều được tiếp cận

với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Doanh số cho vay kỳ này- Doanh số cho

Tăng trưởng

doanh số cho

vay HSSVvay kỳ trước

=x100%Doanh số cho vay kỳ trướcChỉ tiêu này dùng để so sánh sự tăng trưởng doanh số cho vay HSSV qua

các năm nhằm đánh giá khả năng cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn vay HSSV và

tình hình thực hiện kế hoạch cho vay của ngân hàng.

Tăng trưởng doanh số thu nợ cho vay học sinh, sinh viên

Doanh số thu nợ thể hiện kết quả của hoạt động thu hồi nợ của NHCSXH

từ các khách hàng là HSSV. Nó phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân

hàng thu hồi được từ các khoản đã cho HSSV vay trước đó trong một thời kỳ

nhất định.64Doanh số thu nợ kỳ này- Doanh số thu

Tăng trưởng

doanh số thunợ kỳ trước

=x100%nợ HSSV

Doanh số thu nợ kỳ trước

Chỉ tiêu này dùng để so sánh sự tăng trưởng doanh số thu nợ cho vay

HSSV qua các năm nhằm đánh giá khả năng thu hồi nợ vay HSSV. Chỉ tiêu này

càng cao cho thấy công tác thu hồi nợ của ngân hàng đạt hiệu quả và ngược lại.

Tăng trưởng dư nợ cho vay học sinh, sinh viên

Cơng thức tính:Dư nợ cho

vayHSSV =Dư nợ cho vay

HSSV đầu kỳ+Doanh số choDoanh số thu nợvaycho vay HSSVHSSV -cuối kỳ

trong kỳ

trong kỳ

Ý nghĩa: Dư nợ cho vay thể hiện kết quả của hoạt động thu hồi nợ của

NHCSXH. Nó phản ánh số nợ mà ngân hàng đã cho khách hàng là HSSV vay

tại một thời điểm nhất định.

Dư nợ cho vay HSSV kỳ này- Dư nợ

Tăng trưởng dư

nợ cho vaycho vay HSSV kỳ trước

=HSSVx100%Dư nợ nợ cho vay HSSV kỳ trướcChỉ tiêu này dùng để so sánh sự tăng trưởng cho vay HSSV qua các năm

nhằm đánh giá khả năng cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn vay HSSV và tình hình

thực hiện kế hoạch cho vay của ngân hàng. Chỉ tiêu này càng cao thì mức độ

hoạt động của ngân hàng càng ổn đinh và có hiệu quả, ngược lại ngân hàng đang

gặp khó khăn, nhất là với việc đáp ứng nhu cầu vốn vay cửa HSSV và thể hiện

việc thực hiện kế hoạch cho vay chưa hiệu quả.

Tỷ trọng dư nợ cho vay đối với HSSV trên tổng dư nợ:

Tỷ trọng dư nợ

cho vayđối với HSSV

trên tổng dư nợDư nợ cho vay HSSV

=Tổng dư nợ cho vayx100%65Chỉ tiêu này phản ánh qui mơ cho vay đối với HSSV của Ngân hàng Chính

sách so sánh với việc cho vay các đối tượng khác. Nếu chỉ tiêu này phản ánh

việc ngân hàng chính sách có tập trung vào việc cho vay đối với HSSV và bên

cạnh đó còn mở rộng cho vay các đối tượng khác nhằm mục tiêu quốc gia xố

đói, giảm nghèo toàn diện.

b. Tỷ lệ dư nợ cho vay học sinh, sinh viên trên tổng nguồn vốn huy độngTỷ lệ dư nợ cho vay HSSV

trên tổng nguồn vốnDư nợ cho vay HSSV

=x100%Tổng nguồn vốn huy động

Ý nghĩa: Chỉ tiêu này cho biết ngân hàng có sử dụng triệt để nguồn vốnhuy động để cho vay hay còn để ứ đọng, lãng phí vốn. Tỷ lệ này quá cao hay

quá thấp là tốt hay xấu phụ thuộc vào mục tiêu hoạt động của từng ngân hàng.

Như với các NHTM thì nếu chỉ tiêu này quá lớn thì khả năng huy động vốn của

ngân hàng là thấp, ngược lại nếu quá nhỏ thì phản ánh ngân hàng sử dụng vốn

không hiệu quả. Nhưng với NHCSXH có nguồn vốn phần lớn do trung ương hỗ

trợ thì tỷ lệ này càng cao lại phản ánh hiệu quả tốt trong việc giúp các đối tượng

chính sách tiếp cận nguồn vốn.

c.Tỷ lệ thu nợ

Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng thể hiện sự ạn toàn của đồng

vốn khi ngân hàng cho vay. Tỷ lệ này thể hiện mối quan hệ giữa doanh số thu nợ

và doanh số cho vay. Nghĩa là trên 100 đồng vốn ngân hàng bỏ ra cho vay thì sẽ

thu lại bao nhiêu đồng. Tỷ lệ này càng lớn thì độ an tồn càng cao và cơng tác thu nợ

càng khả quan.Doanh số thu nợ

Tỷ lệ thu nợ=x100%Doanh số cho vay

d. Tỷ lệ nợ xấu,nợ quá hạn cho vay học sinh,sinh viên

Tỷ lệ nợ quá hạn =Dư nợ quá hạn HSSV

Tổng dư nợ cho vay HSSVx 100%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×