Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN DUNG NẠP GLUCOSE VÀ ĐỀ KHÁNG INSULIN VỚI CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ MẮC BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở NGƯỜI TĂNG HUYẾT ÁP

3 MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN DUNG NẠP GLUCOSE VÀ ĐỀ KHÁNG INSULIN VỚI CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ MẮC BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở NGƯỜI TĂNG HUYẾT ÁP

Tải bản đầy đủ - 0trang

liv¥Báo cáo trung bình và độ lệch chuẩnNhận xét:

-Khơng tìm thấy mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa tuổi trung bình với bất

thường dung nạp glucose (p > 0,05). Tuy nhiên, tuổi trung bình có liên quan đến

tình trạng đề kháng insulin ở người THA (p=0,001).3.3.2 Hoạt động thể lực

Bảng 3.21: Mối liên quan giữa tình trạng rối loạn dung nạp glucose và đề kháng

insulin với hoạt động thể lực ở người THA

Đặc điểmTăng huyết áp (n=250)

Tình trạng dung nạp glucose

Đề kháng Insulin

BT

RLDNG

ĐTĐ

pKhơng(n=144)

Hoạt động thể lực

138 (58,2)

-Có, n (%)

6 (46,2)

-Không, n (%)(n=75)(n=31)(n=173)(n=77)69 (29,1)

6 (46,2)30 (12,7)

1 (7,7)161 (67,9)

12 (92,3)76 (32,1)

1 (7,7)0,55¢p0,071¢¢Kiểm định chính xác FisherNhận xét:

-Tình hình hoạt động thể lực ở người THA khơng có liên quan với tình trạng

bất thường dung nạp glucose và đề kháng insulin (p>0,05).lv3.3.3 Tiền căn cá nhân và gia đình

Bảng 3.22: Mối liên quan giữa tình trạng rối loạn dung nạp glucose và đề kháng

insulin với tiền căn cá nhân và gia đình ở người THA

Đặc điểmTăng huyết áp (n=250)

Tình trạng dung nạp glucose

Đề kháng Insulin

BT

RLDNG

ĐTĐ

pKhơng(n=144)

(n=75)

(n=31)

Tiền sử gia đình có người mắc bệnh ĐTĐ

18 (51,4)

13 (37,1)

4 (11,4)

-Có, n (%)

27 (12,6)

-Khơng, n (%) 126 (58,6) 62 (28,8)

ĐTĐ thai kỳ

1 (50)

1 (50)

0

-Có, n (%)

31 (12,5)

-Không, n (%) 143 (57,7) 74 (29,8)

Con > 4 kg

4 (80)

1 (20)

0

-Có, n (%)

31 (12,7)

-Khơng, n (%) 140 (57,1) 74 (30,2)

¢p(n=173)(n=77)0,631¢29 (82,9)

144 (67)6 (17,1)

71 (33)0,0590,999¢2 (100)

171 (69)0

77 (31)KXĐ*3 (60)

170 (69,4)2 (40)

75 (30,6)0,645¢0,827¢Kiểm định chính xác Fisher, *Khơng xác định do cỡ mẫu khơng đủ lớn để kiểm địnhNhận xét:lvi-Khơng có sự liên quan giữa tiền căn gia đình, tình trạng đái tháo đường thai

kỳ và sanh con cân nặng > 4 kg với tình trạng bất thường dung nạp glucose và đề

kháng insulin ở người THA (p>0,05).3.3.4 Trị số huyết áp

Bảng 3.23: Mối liên quan giữa tình trạng rối loạn dung nạp glucose và đề kháng

insulin với trị số huyết áp ở người THA

Đặc điểmHATT

(mmHg)¥

HATTr

(mmHg)¥Tăng huyết áp (n=250)

Tình trạng dung nạp glucose

Đề kháng Insulin

BT

RLDNG

ĐTĐ

pKhơng

(n=144)(n=75)(n=31)126,2(9,8)127,3(12,4)130(13,4)79,7(3,8)79,3(4,7)79,4(4,4)p(n=173)(n=77)0,469127,8(11,6)125,2 (9,8)0,0870,84379,7 (4,4)79,2 (3,5)0,451¥Báo cáo trung bình và độ lệch chuẩnNhận xét:

-Khơng tìm thấy mối liên quan giữa HATT và HATTr trung bình với tình

trạng bất thường dung nạp glucose và đề kháng insulin ở người THA (p>0,05).lvii3.3.5 Chỉ số khối cơ thể

Bảng 3.24: Mối liên quan giữa tình trạng rối loạn dung nạp glucose và đề kháng

insulin với chỉ số khối cơ thể (BMI) ở người THA

Đặc điểmCân nặng

(Kg)¥

Chiều cao

(cm)¥

BMI¥

<18,5, n(%)

18,5 – 22,9,n(%)

23 – 24,9,n(%)

25 – 29,9,n(%)

≥ 30, n(%)

¥Tăng huyết áp (n=250)

Tình trạng dung nạp glucose

Đề kháng Insulin

BT

RLDNG

ĐTĐ

pKhơng

(n=144)(n=75)(n=31)61,3(9,4)60,5(8,1)60,8(10)159,3(7,5)159,4(6,5)24,1(3,2)p(n=173)(n=77)0,82862,8(9)57(8)<0,001157,6(8,2)0,457159,1(7,5)159,1(6,8)0,95423,8(2,6)24,4(2,6)0,61124,7(2,8)22,5(2,7)<0,0012(50)1(25)1(25)04(100)48(55,2)32(36,8)7(8)45(51,7)42(48,3)52(61,9)21(25)11(13,1)61(72,6)23(27,4)37(54,4)20(29,4)11(16,2)62(91,2)6(8,8)5(71,4)1(14,3)1(14,3)5(71,4)2(28,6)0,518¢Báo cáo trung bình và độ lệch chuẩn; ¢Kiểm định chính xác Fisher<0,001¢lviiiNhận xét:

-BMI trung bình và các mức BMI ở ba nhóm dung nạp glucose khơng khác

biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

-Tuy nhiên, BMI có liên quan đến tình trạng đề kháng insulin ở người THA

(p<0,001).3.3.6 Béo phì trung tâm

Bảng 3.25: Mối liên quan giữa tình trạng rối loạn dung nạp glucose và đề kháng

insulin với tình trạng béo phì trung tâm ở người THA

Tăng huyết áp (n=250)

Tình trạng dung nạp glucose

Đề kháng Insulin

BT

RLDNG

ĐTĐ

pKhơngĐặc điểm(n=144)

Vòng eo(n=75)(n=31)(n=173)(n=77)p86,7(8,4)86,7(8,3)88,4(9,9)0,61588,6 (8,3)83,1 (7,7)<0,00194,6(6,8)93,4(6,9)94,2(6,1)0,43495,3 (6,6)91,8 (6,5)<0,0010,9(0,1)0,9(0,1)0,9(0,1)0,1630,9 (0,1)0,9 (0,1)0,005Béo phì trung tâm

67(53,2)

-Có, n(%)38(30,2)21(16,7)99 (78,6)27 (21,4)-Khơng, n(%)37(29,8)10(8,1)74 (59,7)50 (40,3)(cm)¥

Vòng mơng

(cm)¥

WHR¥77(62,1)0,1000,001¥Báo cáo trung bình và độ lệch chuẩnNhận xét:

-Khơng có sự liên quan giữa chỉ số vòng eo/vòng mơng trung bình và tình

trạng béo phì trung tâm với bất thường dung nạp glucose ở người THA (p>0,05).

-Tuy nhiên, chúng có liên quan đến tình trạng đề kháng insulin (p<0,05).lix3.3.7 Đường huyết đói và HbA1c

Bảng 3.26: Mối liên quan giữa tình trạng rối loạn dung nạp glucose và đề kháng

insulin với đường huyết đói ở người THA

Tăng huyết áp (n=250)

Tình trạng dung nạp glucose

Đề kháng Insulin

BT

RLDNG

ĐTĐ

pKhơng

pĐặc điểm(n=144)

ĐH đói5,2(0,5)(n=75)(n=31)5,5(0,6)5,7(0,7)(n=77)<0,0015,5 (0,6)5,1 (0,5)<0,001<0,00173 (83)

100 (61,7)15 (17)

62 (38,3)0,00105101520(mmol/L)¥

Rối loạn dung nạp đường huyết đói

31(35,2)

39(44,3)

18(20,5)

-Có, n(%)

13(8,0)

-Khơng, n(%) 113(69,8) 36(22,2)

¥

Báo cáo trung bình và độ lệch chuẩn(n=173)44.555.5

Glucose má

u lú

c đó

iGlucose má

u sau nghiệ

m phá

p OGTT66.5Đườ

ng hồ

i qui tuyế

n tính7lxBiểu đồ 3.4: Mối tương quan giữa đường huyết đói với đường huyết 2 giờ sau

uống 75g glucose, r=0,42 (p<0,001).14,4%12,4%RLDNGRLĐHĐ15,6%Biểu đồ 3.5: Tỉ lệ bệnh nhân có cùng RLĐHĐ và RLDNGBảng 3.27: Phương trình hồi qui giữa đường huyết đói (x) và đường huyết 2 giờ

sau uống 75g glucose (y)

y = 2,02x - 2,97; R2 = 0,17Đường huyết (mmol/l)

Đường huyết đói (x)5,675,336,96ĐH 2 giờ sau uống glucose (y)8,3411,177,811,1Nhận xét:

-Đường huyết đói trung bình tăng theo các mức dung nạp glucose có ý nghĩa

thống kê (p < 0,001): so với nhóm dung nạp glucose bình thường (5,2 ± 0,5

mmol/l), nhóm RLDNG có đường huyết đói trung bình cao hơn (5,5 ± 0,6 mmol/l)

và cao nhất ở nhóm ĐTĐ (5,7 ± 0,9 mmol/l). Tình trạng rối loạn ĐH lúc đói có liên

quan với sự bất thường dung nạp glucose (p<0,001).

-Có mối tương quan thuận, mức độ trung bình, có ý nghĩa thống kê giữa

đường huyết đói và đường huyết 2 giờ sau uống glucose (r = 0,42; p<0,001). Sự

tương quan theo phương trình hồi quy : Đường huyết 2 giờ sau uống 75g glucose =

2,02 × đường huyết đói - 2,97.

-Có 15,6% bệnh nhân cùng có tình trạng RLĐHĐ và RLDNG.lxi-Tương tự, ĐH lúc đói trung bình và tình trạng rối loạn ĐH lúc đói cũng liên

quan có ý nghĩa thống kê với tình trạng đề kháng insulin ở người THA (p<0,05).

Bảng 3.28: Mối liên quan giữa tình trạng rối loạn dung nạp glucose và đề kháng

insulin với HbA1C ở người THA

Tăng huyết áp (n=250)

Tình trạng dung nạp glucose

Đề kháng Insulin

BT

RLDNG

ĐTĐ

pKhơng

pĐặc điểm(n=144)

HbA1C(%)¥< 5,7, n(%)

5,7≤ Go ≤ 6,4

n(%)

≥ 6,5, n(%)(n=75)(n=31)5,4(0,5)5,7(0,6)6,1(0,6)100(73)32(23,4)5(3,6)42(41,2)41(40,2)19(18,6)2(18,2)2(18,2)7(63,6)<0,001<0,001Â(n=173)(n=77)5,6 (0,6)5,5 (0,6)90 (65,7)47 (34,3)75 (73,5)27 (26,5)8 (72,7)3 (27,3)ƠBỏo cáo trung bình và độ lệch chuẩn; ¢Kiểm định chính xác FisherBiểu đồ 3.6: Phân phối các mức dung nạp glucose theo HbA1C0,0340,409¢lxiiBảng 3.29: Mối tương quan đơn biến giữa HbA1C với đường huyết 2 giờ sau

uống 75g glucose

Đặc điểm

HbA1CRHằng sốHệ sốKTC 95%0,40-3,031,951,39 – 2,51p

<0,001Bảng 3.30: Phương trình tương quan giữa nồng độ HbA1C (x) và đường huyết 2

giờ sau uống glucose (y).

Phương trìnhy = 1,95x – 3,03; R2 = 0,161Nồng độ HbA1C %5,76,57ĐH 2 giờ sau uống glucose8,099,6510,62Nhận xét:

-Mức HbA1C trung bình và nồng độ HbA1c ≥ 5,7% có liên quan đến tình

trạng bất thường dung nạp glucose và đề kháng insulin (p < 0,05).

-Có mối tương quan thuận, mức độ trung bình, có ý nghĩa thống kê giữa

HbA1C và đường huyết 2 giờ sau uống 75g glucose (r = 0,40; p < 0,001). Tương

quan giữa nồng độ HbA1C và đường huyết 2 giờ sau uống 75g glucose theo phương

trình hồi quy: Đường huyết 2 giờ sau uống 75g glucose = 1,95× HbA1C – 3,03.

-Tỷ lệ RLDNG cao nhất ở nhóm HbA1C từ 5,7-6,4%.lxiii3.3.8 Lipid máu

Bảng 3.31: Mối liên quan giữa tình trạng rối loạn dung nạp glucose và đề kháng

insulin với lipid máu ở người THA

Tăng huyết áp (n=250)

Tình trạng dung nạp glucose

Đề kháng Insulin

BT

RLDNG

ĐTĐ

pKhơng

pĐặc điểmCholesterol

-Tăng, n(%)

Triglycerid

-Tăng, n(%)

LDL

-Tăng, n(%)

HDL

-Giảm, n(%)(n=144)(n=75)(n=31)4,8(1,1)

46(56,8)

1,8(1)

63(52,1)

2,7(1)

36(59)

1,2(0,3)

41(56,9)4,7(1,0)

24(29,6)

1,9(1,1)

39(32,2)

2,7(0,9)

17(27,9)

1,2(0,2)

24(33,3)4,8(1,2)

11(13,6)

2,1(1,0)

19(15,7)

2,7(1,0)

8(13,1)

1,2(0,3)

7(9,7)0,930

0,926

0,369

0,157

0,989

0,912

0,332

0,617(n=173)(n=77)4,7 (1,1)

55 (67,9)

2 (1,1)

95 (78,5)

2,6 (1)

39 (63,9)

1,2 (0,3)

56 (77,8)4,8 (1,0)

26 (32,1)

1,6 (0,7)

26 (21,5)

2,8 (0,8)

22 (36,1)

1,3 (0,3)

16 (22,2)0,411

0,758

<0,001

0,002

0,181

0,306

0,002

0,062¥Báo cáo trung bình và độ lệch chuẩn; ¢Kiểm định chính xác FisherNhận xét:-Nhìn chung, tình trạng rối loạn lipid máu khơng có mối liên quan có ý nghĩa

với các bất thường dung nạp glucose (p>0,005).

-Tuy nhiên, sự tăng triglycerid và giảm HDL-C có liên quan với tình trạng đề

kháng insulin (p<0,005).3.3.9 Acid uric

Bảng 3.32: Mối liên quan giữa tình trạng rối loạn dung nạp glucose và đề kháng

insulin với acid uric máu ở người THAlxivTăng huyết áp (n=250)

Tình trạng dung nạp glucose

Đề khỏng Insulin

BT

RLDNG

T

pKhụng

pc imAcid uric(n=144)(n=75)(n=31)364,5375,6358,7(88,0)(100,8)25(35,7)

50(27,8)7(10)

24(13,3)(91,3)

(àmol/l)Ơ

Tng Acid Uric

38(54,3)

-Cú, n(%)

-Khụng, n(%) 106(58,9)0,5990,428(n=173)(n=77)367,9365,3(93,4)(87,3)49 (70)

124 (68,9)21 (30)

56 (31,1)0,8350,864¥Báo cáo trung bình và độ lệch chuẩn; ¢Kiểm định chính xác FisherNhận xét:

-Khơng có mối liên quan giữa acid uric máu với tình trạng bất thường dung

nạp glucose và đề kháng insulin ở người THA (p>0,05).3.4 PHÂN TÍCH ĐA BIẾN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH

TRẠNG RỐI LOẠN DUNG NẠP GLUCOSE VÀ ĐỀ KHÁNG

INSULINTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN DUNG NẠP GLUCOSE VÀ ĐỀ KHÁNG INSULIN VỚI CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ MẮC BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở NGƯỜI TĂNG HUYẾT ÁP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×