Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

2 Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

điểm là gắn kết quá trình thẩm định với quá trình cho vay, giám sát món vay, quy trách

nhiệm về một người cụ thể. Song hạn chế của hình thức này là một cán bộ tín dụng

khơng thể kiêm q nhiều chức năng, điều này dẫn tới sự thiếu sâu sát ở nhiều bước

trong q trình thực hiện món vay. Chính vì vậy Vietcombank Việt Trì nên xem xét về

việc thành lập tổ thẩm định trực thuộc Phòng khách hàng. Tổ thẩm định chịu trách

nhiệm về việc xem xét điều kiện vay vốn của khách hàng, tính giá trị và tính pháp lý

của tài sản thế chấp cầm cố, phân tích tính khả thi và hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội

của dự án. Cán bộ tín dụng chịu trách nhiệm về phần kiểm tra sử dụng vốn vay, thu hồi

nợ gốc và lãi theo khế ước đã thoả thuận. Việc phân định rõ phạm vi trách nhiệm của

tổ thẩm định và cán bộ tín dụng sẽ tăng cường vai trò thẩm định, kiểm sốt trước,

trong và sau khi cho vay. Tuy nhiên, hình thức này cũng dễ dẫn đến sự phân tán trách

nhiệm và quyền lợi đối với kết quả cuối cùng.

Phát huy vai trò của Hội đồng tín dụng: Thực tế hiện nay, q trình thẩm định

để ra một quyết định tín dụng đã qua sự kiểm tra, ký duyệt của nhiều người nhưng chất

lượng các quyết định tín dụng khơng cao do thiếu thơng tin, trình độ cán bộ chưa được

tiêu chuẩn hoá. Thực tế quy trình thẩm định và ra quyết định tín dụng còn tập trung

một chiều, chưa phát huy được tính dân chủ, tính khách quan và sức mạnh tập thể.

Chính vì vậy cần phát huy hơn nữa vai trò của hội đồng tín dụng

Nghiên cứu và hồn thiện quy trình, các chuẩn mực thẩm định tín dụng đối với

khách hàng doanh nghiệp; Triển khai và đào tạo các ứng dụng, phần mềm công nghệ

thông tin phục vụ cho công tác thẩm định.

Thành lập Phòng quản lý rủi ro, nhằm mục đích tái thẩm định báo cáo đề xuất

tín dụng tại các Chi nhánh theo hướng độc lập nhằm hạn chế rủi ro tín dụng.

Bên cạnh đó ngân hàng cũng cần tích cực tổ chức các hội nghị tổng kết kinh

nghiệm thẩm định tín dụng, các hội thi cán bộ thẩm định giỏi nghiệp vụ toàn ngân

hàng nhằm tăng cường sự hiểu biết và phối hợp giữa các chi nhánh và các đơn vị trực

thuộc; việc quan tâm chú ý đến việc nâng cao trình độ chun mơn của cán bộ nói

chung và cán bộ thẩm định nói riêng thì Ngân hàng cũng chú ý đến việc bồi dưỡng đạo

đức nghề nghiệp cho những cán bộ này, do tính chất cơng việc là thường xuyên tiếp

xúc với những dự án lớn nên cán bộ thẩm định không tránh khỏi việc đối mặt với79những hành vi sai trái, vì vậy để hạn chế tình trạng này, Ngân hàng có thể tiến hành

một số giải pháp: giao uỷ quyền phán quyết tín dụng đến từng chức danh lãnh đạo

trong Ban giám đốc và từng phòng nghiệp vụ có liên quan đến cơng tác đề xuất, phê

duyệt tín dụng, bảo lãnh. Có những biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với những hành

vi vi phạm cụ thể.

Tổ chức những buổi nói chuyện về đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ trong

Ngân hàng; Luân chuyển công tác đối với cán bộ khách hàng 3 năm/ /lần và vị trí lãnh

đạo cấp trưởng, phó phòng là 4 năm/lần nhưng phải phù hợp với trình độ chun mơn

của từng cá nhân,bộ phận.

Đề cao tính sáng tạo, coi trọng những sáng kiến và đề xuất có giá trị của cán bộ

thẩm định. Đưa những sáng kiến đó vào áp dụng trong thực tế và có hình thức khen

thưởng kịp thời nhằm động viên, khích lệ tinh thần. Bên cạnh đó cũng phải có các biện

pháp xử lý nghiêm khắc như phạt hành chính, quy trách nhiệm vật chất cho những cán

bộ thẩm định cố tình làm sai quy trình, chế độ thẩm định nhằm loại bỏ rủi ro đạo đức

nghề nghiệp.

2.3. Kiến nghị đối với doanh nghiệp

Để tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong việc thẩm định , trước hết các

doanh nghiệp nên chọn lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh phù hợp với khả năng tài

chính và năng lực quản lý của mình.

Các dự án xin vay vốn cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính hợp pháp, phù

hợp với quy hoạch phát triển của từng ngành, từng vùng để ngân hàng không phải mất

thời gian và chi phí để thẩm định những dự án khơng được phép hoạt động.

Báo cáo tài chính, hồ sơ dự án và tài liệu có liên quan được gửi lên ngân hàng

cần đảm bảo tính trung thực, chính xác để kết quả thẩm định được chính xác.80D. TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Luật các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2010 tại Việt Nam (Luật số:

47/2010/QH12)2. Nghị định 102/2010/NĐ-CP Ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành

một số điều luật doanh nghiệp3. TS. Hồ Diệu ( 2010 ), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội

4. TS. Nguyễn Minh Kiều, (2011), Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng,

NXB Tài chính, Hà Nội.5. TS.Thùy Linh-Việt Trinh, (2014), Quy trình thẩm định tín dụng 2014,NXB

Tài Chính, Hà Nội6. PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi,(2010) Nghiệp vụ NHTM, tái bản lần thứ 2, NXB

Tài Chính, Hà Nội7. TS. Tơ Kim Ngọc (2011), Lý thuyết tiền tệ ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà

Nội8. PGS.TS.Nguyễn Văn Tiến, Tài chính - Tiền tệ - ngân hàng, tái bản lần thứ

2, NXB Thống Kê, Hà Nội9. Cẩm nang tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

10. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Ngoại Thương

Việt Nam chi nhánh Việt Trì các năm 2014, N2015, N201681MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU................................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài........................................................................................................1

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu....................................................................................................2

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.............................................................................................4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................................................4

5. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................................4

6. Kết cấu của khóa luận...........................................................................................................6

B. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.................................................................................................7

Chương 1....................................................................................................................................7

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH.................................7

TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP.....................................................7

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..........................................................................................7

1.1. Tín dụng ngân hàng...........................................................................................................7

1.1.1 Khái niệm và quy trình tín dụng căn bản........................................................................7

1.2. Thẩm định tín dụng doanh nghiệp..................................................................................10

1.3 Nội dung chính của thẩm định tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của Ngân

hàng thương mại......................................................................................................................12

1.4 Vai trò của cơng tác thẩm định tín dụng đối với ngân hàng thương mại.......................26

1.4.1 Đối với nền kinh tế..........................................................................................................26

1.4.2 Đối với ngân hàng thương mại......................................................................................26

1.4.3 Đối với khách hàng vay vốn...........................................................................................26

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tín dụng.........................................26

1.5.1. Nhân tố chủ quan..........................................................................................................27

1.5.2 Nhân tố khách quan.......................................................................................................27

Chương 2..................................................................................................................................30

THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI......................................30

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP...........................................30

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VIỆT TRÌ.....................................................302.1. Tởng quan về ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Việt Trì............30

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển..................................................................................30

2.1.2. Ngành nghề kinh doanh................................................................................................31

2.1.3. Cơ cấu tở chức...............................................................................................................31

2.1.4. Tình hình lao động và cơ sở vật chất............................................................................34

2.1.5. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị...................................................36

2.2. Thực trạng cơng tác thẩm định tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân

hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Việt Trì.....................................................37

2.2.1 Quy trình thẩm định tín dụng tại ngân hàng Thương Mại Cở Phần Ngoại Thương

Việt Nam chi nhánh Việt Trì...................................................................................................37

2.2.2. Thực trạng cơng tác thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại

Thương Việt Nam chi nhánh Việt Trì.....................................................................................39

2.3. Đánh giá thực trạng cơng tác thẩm định tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại

ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Việt Trì...........................................56

Chương 3..................................................................................................................................63

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH.......................................63

TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP...................................................63

TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM..................................................63

CHI NHÁNH VIỆT TRÌ........................................................................................................63

3.1. Định hướng cơng tác thẩm định tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân

hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Việt Trì.....................................................63

3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng

TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Việt Trì..............................................................63

3.1.2 Định hướng cơng tác thẩm định tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân

hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Việt Trì.....................................................63

3.2. Một số giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định tín dụng đối với khách hàng doanh

nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Việt Trì..........................64

1. Kết luận................................................................................................................................77

2. Kiến nghị..............................................................................................................................78

2.1 Đối với Ngân hàng nhà nước............................................................................................78

2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam......................782.3. Kiến nghị đối với doanh nghiệp.......................................................................................80

MỤC LỤC................................................................................................................................82DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTChữ viết tắtDiễn giảiCBTDCán bộ tín dụngDAĐTDự án đầu tưIRRChỉ tiêu hồn vốn nội bộKHDNKhách hàng doanh nghiệpNCVLĐNhu cầu vốn lưu độngNH TMCPNgân hàng thương mại cổ phầnNHNNNgân hàng nhà nướcNPVChỉ tiêu giá trị hiện tại ròngPASXKDPhương án sản xuất kinh doanhPGDPhòng giao dịchTCTDTổ chức tín dụngTNHHTrách nhiệm hữu hạnTSĐBTài sản đảm bảoVietcombankNgân hàng ngoại thương Việt NamDANH MỤC BẢNG BIỂUSTTSố hiệu

bảng1Bảng 1.12Bảng 1.23Bảng 2.14Bảng 2.25Bảng 2.3Nội dung bảng

Quy trình tín dụng căn bản

Sự khác nhau giữa thẩm định khách hàng doanh

nghiệp và khách hàng cá nhân

Tình hình nhân sự tại Vietcombank Việt Trì

Kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng

Vietcombank Việt Trì

Kết quả thẩm định tín dụng và tỷ lệ xét duyệt cho vay

đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàngTrang

7

11

33

3538Vietcombank Việt Trì

6Bảng 2.4Chỉ tiêu và các hệ số tài chính năm 2013-2015427Bảng 2.5Chỉ tiêu và các hệ số tài chính từ năm 2014-2016498Bảng 2.6So sánh một số chỉ tiêu năm 2015 trong 2 TH vay vốn51DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒSTTSố hiệu

sơ đồNội dung sơ đồ1Sơ đồ 1.12Sơ đồ 2.13Sơ đồ 2.2 Quy trình thẩm định tín dụng tại Vietcombank Việt TrìTrangQuy trình thẩm định tín dụng

Bộ máy tổ chức của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt

Namchi nhánh Việt Trì10

31

36LỜI CẢM ƠNĐể hồn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn thầy T.S Nguyễn Ngọc

Hải đã tận tình hướng dẫn em trong suốt q trình viết khóa luận tốt nghiệp

Em chân thành cảm ơn quý thầy, cô trong khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh

Doanh, trường Đại Học Hùng Vương đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm học

tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong q trình học tập khơng chỉ là nền tảng cho

q trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý báu để em bước vào đời một

cách vững chắc và tự tin

Em chân thành cảm ơn các anh chị làm việc tại ngân hàng TMCP Ngoại

Thương Việt Nam chi nhánh Việt Trì đã tạo điều kiện và tận tình giúp đỡ em trong quá

trình thực tập để hồn thành khóa luận này.

Cuối cùng em kính chúc q thầy, cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự

nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các anh, chị trong ngân hàng TMCP Ngoại Thương

Việt Nam chi nhánh Việt Trì dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong

công việc

Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng do thời gian và trình độ kiến thức còn hạn

chế nên khóa luận này khơng thể tránh khỏi còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được

sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của quý thầy, cô.

Em xin chân thành cảm ơn !PHỤ LỤC1.Phụ lục 1: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ đối

với dự án đầu tư ngày 24/03/20162.Phụ lục 2: Báo cáo thẩm định và đề xuất đầu tư dự án số: 149

ngày 24/03/2016’3.Phụ lục 3: Hợp đồng tín dụng theo dự án đầu tư số: 16/DNDB/DTDA1494.Phụ lục 4: Báo cáo thẩm định số 234 ngày 29/03/20175.Phụ lục 5: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty

TNHH hai thành viên trở lên Số 2600343852, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày

28/10/20146.Phụ lục 6: Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu số 081/ĐKMD7.Phụ lục 7:Báo cáo tài chính của cơng ty TNHH MinhPhương năm 2013

8.Phụ lục 8: Báo cáo tài chính năm 2015 của cơng ty TNHH

Minh Phương9.Phụ lục 9: Chi phí lãi vay10.Phụ lục 10: Hiệu quả dự án tính trong 08 năm11.Phụ lục 11: Hiểu quả dự án tính trong 08 năm trong trường

hợp doanh thu giảm 24%12.Phụ lục 12: Hiệu quả dự án tính trong 08 năm trong trường

hợp chi phí tăng 28%.13.Phụ lục 13:Báo cáo thẩm định tài sản đảm bảosố:149/BCTĐTS

14.Phụ Lục 14: Các tài sản đảm bảo nợ vay của doanh nghiệp số

14915.Phụ lục 15: Báo cáo tài chính thu gọn của công ty Minh

Phương năm 2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×