Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải bắt đầu từ khách hàng và nhu cầu của khách hàng.Vì vậy, công ty cần phải xác định xem khách hàng hiện tại mình là ai?Và khách hàng tiềm năng của mình là ai? Qua đó công ty mới xác định đư

Hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải bắt đầu từ khách hàng và nhu cầu của khách hàng.Vì vậy, công ty cần phải xác định xem khách hàng hiện tại mình là ai?Và khách hàng tiềm năng của mình là ai? Qua đó công ty mới xác định đư

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải bắt đầu từ khách hàng và nhu cầu của khách hàng.Vì vậy, công ty cần phải xác định xem khách hàng hiện tại mình là ai?Và khách hàng tiềm năng của mình là ai? Qua đó công ty mới xác định đư

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×