Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu hỏi 44: Con dấu của cơ quan tôi sử dụng lâu ngày nay đã mòn nên đóng không rõ nét. Tôi muốn đề nghị làm lại con dấu có được không?

Câu hỏi 44: Con dấu của cơ quan tôi sử dụng lâu ngày nay đã mòn nên đóng không rõ nét. Tôi muốn đề nghị làm lại con dấu có được không?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo quy định trên, nếu con dấu của cơ quan

bạn sử dụng lâu ngày nay đã mòn nên đóng khơng

rõ nét thì cơ quan bạn cần có văn bản gửi cơ quan

Cơng an có thẩm quyền và nêu rõ lý do xin làm lại

con dấu.

Câu hỏi 45: Xin cho biết thủ tục làm con dấu

của cơ quan như thế nào và thời hạn giải quyết

trong bao lâu?

Trả lời:

Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 31 quy định thủ

tục làm con dấu như sau:

“1. Các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước,

cơ quan, tổ chức sự nghiệp phải có quyết định

thành lập và cho phép sử dụng con dấu theo quy

định của pháp luật. Trường hợp trong quyết định

chưa cho phép sử dụng con dấu thì phải bổ sung

văn bản cho phép sử dụng con dấu của cơ quan có

thẩm quyền.

2. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tơn

giáo, tổ chức phi chính phủ, hội quần chúng, hội

nghề nghiệp phải có quyết định thành lập hoặc

cơng nhận, Điều lệ về tổ chức và hoạt động

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Các tổ chức khoa học - cơng nghệ phải có

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học 48công nghệ. Các tổ chức hoạt động theo Luật Báo

chí phải có giấy phép hoạt động do cơ quan thơng

tin và truyền thơng có thẩm quyền cấp.

4. Các tổ chức kinh tế được thành lập theo

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư không phải cấp

giấy phép làm con dấu, nhưng phải đăng ký mẫu

dấu tại cơ quan Công an trước khi sử dụng.

5. Trường hợp cơ quan, tổ chức, chức danh nhà

nước đề nghị làm lại con dấu hoặc đề nghị cấp lại

giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do con dấu đó

bị mất, biến dạng, hỏng hoặc giấy chứng nhận

đăng ký mẫu dấu đó bị mất, rách nát thì chỉ cần có

văn bản gửi cơ quan Cơng an có thẩm quyền và

nêu rõ lý do.

6. Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc,

kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của cơ quan, tổ

chức, cơ quan Công an phải giới thiệu đến cơ sở

làm con dấu theo quy định. Trong thời hạn không

quá 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được giấy

giới thiệu của cơ quan Công an hoặc đề nghị của

doanh nghiệp, cơ sở làm con dấu phải hoàn thành

việc làm con dấu và chuyển cho cơ quan Công an

kiểm tra, đăng ký.”

Câu hỏi 46: Khi đóng dấu lên chữ ký của

người có thẩm quyền thì phải đóng như thế nào?

Trả lời:

49Theo quy định tại Điều 26 Nghị định về công

tác văn thư thì con dấu phải được đóng rõ ràng,

ngay ngắn, đúng chiều và dùng đúng mực dấu quy

định. Khi đóng dấu lên chữ ký của người có thẩm

quyền thì dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ

ký về phía bên trái. Việc đóng dấu lên chữ ký của

người có thẩm quyền nhằm xác nhận chữ ký của

người đó thể hiện tính pháp lý của văn bản được

phát hành.

Câu hỏi 47: Các phụ lục kèm theo văn bản

phát hành có phải đóng dấu khơng? Nếu có thì

đóng ở vị trí nào? Ai là người quyết định việc

đóng dấu lên phụ lục văn bản?

Trả lời:

Khoản 3 Điều 26 Nghị định về công tác văn

thư quy định: “Việc đóng dấu lên các phụ lục kèm

theo văn bản chính do người ký văn bản quyết định

và dấu được đóng lên trang đầu, trùm lên một phần

tên cơ quan, tổ chức hoặc tên của phụ lục.”

Câu hỏi 48: Trong các loại văn bản thì văn

bản nào cần phải đóng dấu giáp lai, đóng dấu

nổi?

Trả lời:

50Theo quy định của pháp luật hiện hành thì dấu

giáp lai và dấu nổi được đóng lên các văn bản

chuyên ngành.

Điều 26 Nghị định về công tác văn thư quy

định việc đóng dấu giáp lai, đóng dấu nổi trên văn

bản, tài liệu chuyên ngành được thực hiện theo quy

định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý

ngành.

Như vậy, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản

lý ngành là người có thẩm quyền quy định những

văn bản chuyên ngành nào phải đóng dấu giáp lai,

đóng dấu nổi.

Câu hỏi 49: Trong trường hợp nào thì đóng

dấu “Chỉ người có tên mới được bóc bì”?

Trả lời:

Theo Thơng tư số 12/TT-BCA(A11) ngày 13

tháng 9 năm 2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực

hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3

năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước thì dấu “chỉ

người có tên mới được bóc bì” sử dụng trong

trường hợp chuyển tài liệu, vật mang bí mật nhà

nước độ Tuyệt mật mà chỉ người nhận có tên trên

bì mới được bóc bì để bảo đảm bí mật của tài liệu.

Do vậy, ngồi bì phải ghi rõ tên người nhận, bộ

51phận chuyển tài liệu phải chuyển tận tay người có

tên trên bì.

Câu hỏi 50: Là nhân viên Văn thư, tơi được

giao giữ và đóng dấu. Tôi xin nghỉ phép mấy

ngày về thăm quê, vậy tôi phải bàn giao con dấu

cho ai và thủ tục bàn giao như thế nào?

Trả lời:

Tuy bạn nghỉ phép nhưng cơ quan vẫn hoạt

động và phát hành văn bản bình thường. Muốn

phát hành được văn bản thì văn bản phải có đủ thể

thức theo quy định của pháp luật, trong đó có đóng

dấu cơ quan. Do vậy, trước khi bạn nghỉ phép, bạn

phải báo cáo người trực tiếp phụ trách và bàn giao

con dấu theo ý kiến chỉ đạo của người đó. Khi bàn

giao con dấu, bạn phải làm Biên bản bàn giao con

dấu, trong đó cần phải ghi rõ: người giao, người

nhận; thời điểm giao nhận; con dấu đã được đóng

lên văn bản từ số… đến số….

Việc lập Biên bản giao nhận con dấu là căn cứ

để xác định trách nhiệm trong trường hợp sử dụng

con dấu không đúng quy định của pháp luật.52PHẦN III

NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC LƯU TRỮ

Câu hỏi 51: Hội đồng xác định giá trị tài liệu

tại các cơ quan, tổ chức do ai quyết định thành

lập? Hội đồng Xác định giá trị tài liệu tại các cơ

quan, tổ chức bao gồm những thành phần nào?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 18 của Luật Lưu trữ quy

định: “Hội đồng xác định giá trị tài liệu tại các cơ

quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức

quyết định thành lập”. Thành phần Hội đồng xác

định giá trị tài liệu bao gồm:

“a) Chủ tịch Hội đồng;

b) Người làm lưu trữ ở cơ quan, tổ chức là Thư

ký Hội đồng;

c) Đại diện lãnh đạo đơn vị có tài liệu là ủy viên;

d) Người am hiểu về lĩnh vực có tài liệu cần

xác định giá trị là ủy viên.”53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu hỏi 44: Con dấu của cơ quan tôi sử dụng lâu ngày nay đã mòn nên đóng không rõ nét. Tôi muốn đề nghị làm lại con dấu có được không?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×