Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu hỏi 60: Việc sao, chứng thực tài liệu lưu trữ được thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 60: Việc sao, chứng thực tài liệu lưu trữ được thực hiện như thế nào?

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC LỤC

PHẦN I...........................................................................3

TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN THƯ...............3

Câu hỏi 1: Chúng tơi đã tìm hiểu và được biết hiện nay

có nhiều cách định nghĩa về cơng tác văn thư. Xin cho

biết để tổ chức và thực hiện công tác văn thư, các cơ

quan, doanh nghiệp nên sử dụng cách định nghĩa nào?3

Câu hỏi 2: Khi được hỏi, rất nhiều người trong cơ quan

tôi cho rằng: Công tác văn thư là trách nhiệm của các

nhân viên văn thư cơ quan. Vậy xin hỏi, quan niệm như

vậy là đúng hay sai?.......................................................4

Câu hỏi 3: Với vị trí là người đứng đầu cơ quan, xin hỏi

tơi có trách nhiệm gì đối với công tác văn thư?.............5

Câu hỏi 4: Tôi vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh

Văn phòng cơ quan và được cơ quan phân công phụ

trách công tác văn thư. Với tư cách là người giúp việc

cho Chánh văn phòng, xin hỏi tơi có trách nhiệm gì đối

với cơng tác này?...........................................................8

Câu hỏi 5: Là một nhân viên mới tuyển dụng vào làm

việc tại cơ quan, tôi muốn biết tôi phải làm những việc

gì liên quan đến cơng tác văn thư?................................9

Câu hỏi 6: Tôi không học chuyên ngành văn thư nhưng

nay do yêu cầu của cơ quan, tôi được chuyển sang làm

Văn thư cơ quan chuyên trách. Tôi muốn biết Văn thư

cơ quan có những nhiệm vụ gì?...................................10

Câu hỏi 7: Xin cho biết trong cơ quan, ai có trách

nhiệm hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức lập hồ

sơ?................................................................................12

60Câu hỏi 8: Tôi được giao làm Văn thư và kiêm Lưu trữ

cơ quan. Xin hỏi tơi có được hưởng phụ cấp độc hại,

nguy hiểm bằng hiện vật như đối với người làm lưu trữ

hay khơng?...................................................................12

PHẦN II........................................................................15

NGHIỆP VỤ CƠNG TÁC VĂN THƯ...........................15

Mục 1............................................................................15

SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN.....................15

Câu hỏi 9: Thế nào là văn bản quy phạm pháp luật?

Văn bản quy phạm pháp luật gồm có những loại nào và

cơ quan hoặc chức danh nào có thẩm quyền ban hành

các loại văn bản này?...................................................15

Câu hỏi 10: Ở cấp xã, cơ quan nào được ban hành văn

bản quy phạm pháp luật?.............................................17

Câu hỏi 11: Chủ tịch UBND cấp xã có được ban hành

văn bản quy phạm pháp luật hay không?.....................18

Câu hỏi 12: Văn bản hành chính là gì? Văn bản hành

chính bao gồm bao nhiêu loại và đó là những loại nào?

......................................................................................19

Câu hỏi 13: Văn bản chuyên ngành là gì? Các loại văn

bản chuyên ngành do ai quy định?...............................20

Câu 14: “Bản thảo văn bản” có phải là “Bản gốc văn

bản” không?.................................................................20

Câu hỏi 15: “Bản gốc văn bản” và “Bản chính văn

bản” giống và khác nhau ở điểm nào?........................21

Câu hỏi 16: “Bản sao y bản chính” được hiểu như thế

nào?..............................................................................22

61Câu hỏi 17: Bản sao từ bản chính do cơ quan khác gửi

đến gọi là “Bản sao lục” là đúng hay sai?..................22

Câu hỏi 18: Khi thực hiện sao văn bản tơi có được phép

chụp cả con dấu và chữ ký không?..............................23

Câu hỏi 19: Tôi nhận được bản chụp văn bản do cơ

quan cấp trên gửi xuống. Vậy bản chụp đó có giá trị để

thi hành khơng?............................................................23

Câu hỏi 20: Thể thức bản sao gồm có những thành

phần nào?.....................................................................24

Câu hỏi 21: Tơi nhận được: “Bản sao y bản chính” do

UBND tỉnh gửi xuống và muốn sao tiếp để gửi xuống

xã. Vậy tơi phải sao như thế nào thì bản sao của tôi bảo

đảm giá trị pháp lý?.....................................................25

Câu hỏi 22: Tên cơ quan tôi rất dài mà quy định là chỉ

được sử dụng cỡ chữ 12-13 nên khi trình bày phải

xuống dòng. Việc xuống dòng như vậy có được khơng?

......................................................................................27

Câu hỏi 23: Ở cơ quan tơi, văn bản của phòng nào, ban

nào do phòng, ban đó cho số. Làm như vậy có đúng hay

khơng?..........................................................................28

Câu hỏi 24: Tơi làm việc tại UBND xã. Vừa qua, chủ

tịch xã có ban hành Quyết định về việc tiêu hủy gia súc,

gia cầm bị dịch bệnh. Trong văn bản này, phần số, ký

hiệu có ghi năm ban hành văn bản. Như vậy là đúng

hay sai?Những loại văn bản nào được phép ghi năm

ban hành?.....................................................................29

Câu hỏi 25: Cơ quan tơi là cơ quan trung ương nhưng

có trụ sở đóng trên địa bàn một xã thuộc tỉnh. Khi soạn

thảo văn bản, tôi ghi địa danh là xã có đúng khơng?. .29

62Câu hỏi 26: Tơi làm Văn thư cơ quan và đơi khi có

nhận được văn bản gửi đến ở phần cuối của “Nơi

nhận” có ghi là “Lưu: VP hoặc HC” như vậy có đúng

khơng?..........................................................................30

Câu hỏi 27: Có phải người nào ký văn bản thì phải

duyệt văn bản khơng?...................................................31

Câu hỏi 28: Người có trách nhiệm ký văn bản thì phải

ký ít nhất mấy bản?......................................................31

Câu hỏi 29: Văn bản sau khi được người có thẩm quyền

ký và chuyển đến Văn thư cơ quan để nhân bản phát

hành. Văn thư cơ quan phải nhân bao nhiêu bản là đủ?

......................................................................................31

Câu hỏi 30: Ai là người có trách nhiệm kiểm tra thể

thức và kỹ thuật trình bày văn bản trước khi ký ban

hành?............................................................................32

Câu hỏi 31: Là văn thư cơ quan, tơi có nhiệm vụ phải

kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trước

khi phát hành không?...................................................33

Mục 2............................................................................34

QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI, VĂN BẢN ĐẾN; LẬP HỒ SƠ

VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ....34

Câu hỏi 32: Văn bản đến là gì? Văn bản đến được quản

lý theo trình tự như thế nào?........................................34

Câu 33: Cơ quan tơi đã thực hiện việc quét (scan) văn

bản đến và chuyển qua mạng đến các bộ phận có liên

quan để giải quyết. Sau khi quét xong, Văn thư cơ quan

có được giữ lại bản chính văn bản đến hay phải chuyển

cho các đơn vị hoặc cá nhân có trách nhiệm giải quyết?

......................................................................................36

63Câu hỏi 34: Văn bản đi phải được lưu lại mấy bản?

Lưu ở đâu? Bản gốc lưu tại văn thư cơ quan có phải

đóng dấu khơng? Tại sao lại phải đóng dấu bản gốc? 36

Câu hỏi 35: Văn bản đi là văn bản quy phạm pháp luật

có phải đánh số riêng và đăng ký riêng cho từng loại

hay không?...................................................................37

Câu hỏi 36: Văn bản mật (mật, tối mật, tuyệt mật) có

phải đăng ký riêng không? Văn bản mật nào quy định

phải làm hai bì để gửi đi?............................................39

Câu hỏi 37: Nội dung lập hồ sơ gồm những cơng việc

gì?.................................................................................40

Câu hỏi 38: Trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và giao

nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan được pháp luật

quy định như thế nào?..................................................42

Câu hỏi 39: Bạn tôi được bố trí làm việc tại Lưu trữ cơ

quan. Vậy bạn tơi có phải lập hồ sơ liên quan đến cơng

việc của các chuyên viên hay không?...........................43

Câu hỏi 40: Lưu trữ hiện hành và Lưu trữ cơ quan

giống và khác nhau như thế nào? và Lưu trữ cơ quan có

trách nhiệm gì?............................................................44

Câu hỏi 41: Khi nào thì phải nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ

quan?............................................................................45

Câu hỏi 42: Hồ sơ nhân sự có phải nộp vào Lưu trữ cơ

quan hay không và nếu phải nộp thì nộp khi nào?.......45

Câu hỏi 43: Khi nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, các

đơn vị và cá nhân trong cơ quan có trách nhiệm gì?...4664Câu hỏi 44: Con dấu của cơ quan tôi sử dụng lâu ngày

nay đã mòn nên đóng khơng rõ nét. Tơi muốn đề nghị

làm lại con dấu có được khơng?..................................47

Câu hỏi 45: Xin cho biết thủ tục làm con dấu của cơ

quan như thế nào và thời hạn giải quyết trong bao lâu?

......................................................................................48

Câu hỏi 46: Khi đóng dấu lên chữ ký của người có thẩm

quyền thì phải đóng như thế nào?................................49

Câu hỏi 47: Các phụ lục kèm theo văn bản phát hành

có phải đóng dấu khơng? Nếu có thì đóng ở vị trí nào?

Ai là người quyết định việc đóng dấu lên phụ lục văn

bản?..............................................................................50

Câu hỏi 48: Trong các loại văn bản thì văn bản nào cần

phải đóng dấu giáp lai, đóng dấu nổi?........................50

Câu hỏi 49: Trong trường hợp nào thì đóng dấu “Chỉ

người có tên mới được bóc bì”?..................................51

Câu hỏi 50: Là nhân viên Văn thư, tơi được giao giữ và

đóng dấu. Tôi xin nghỉ phép mấy ngày về thăm quê, vậy

tôi phải bàn giao con dấu cho ai và thủ tục bàn giao

như thế nào?.................................................................52

PHẦN III......................................................................53

NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC LƯU TRỮ...........................53

Câu hỏi 51: Hội đồng xác định giá trị tài liệu tại các cơ

quan, tổ chức do ai quyết định thành lập? Hội đồng Xác

định giá trị tài liệu tại các cơ quan, tổ chức bao gồm

những thành phần nào?................................................53

Câu hỏi 52: Xin cho biết Hội đồng Xác định giá trị tài

liệu tại UBND cấp xã bao gồm những thành phần nào?

65thẩm quyền cho phép tiêu hủy tài liệu hết giá trị tại

UBND cấp xã được quy định như thế nào?.................54

Câu hỏi 53: Hãy cho biết cách xác định thời hạn bảo

quản tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐNDUBND cấp xã?.............................................................55

Câu hỏi 54: Thời hạn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch

sử được quy định như thế nào?....................................55

Câu hỏi 55: Xin cho biết việc thẩm tra tài liệu hết giá

trị của UBND cấp xã do cơ quan nào thực hiện?Ai là

người quyết định tiêu hủy tài liệu hết giá trị?..............56

Câu hỏi 56: Hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức

không thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử thì được

quản lý như thế nào?....................................................56

Câu hỏi 57: Đối với tài liệu hình thành trong hoạt động

của các xã, phường, thị trấn được quản lý như thế nào?

......................................................................................57

Câu hỏi 58: Hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức khi

bị chia tách, sáp nhập, giải thể nhưng thuộc Danh mục

nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử thì hồ sơ, tài liệu của

các cơ quan, tổ chức được quản lý như thế nào?........57

Câu hỏi 59: Các cơ quan, tổ chức khi có quyết định

chia tách, sáp nhập, giải thể nhưng không thuộc nguồn

nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử thì tài liệu được quản lý

như thế nào?.................................................................58

Câu hỏi 60: Việc sao, chứng thực tài liệu lưu trữ được

thực hiện như thế nào?.................................................596667HỎI, ĐÁP NGHIỆP VỤ

CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

Chịu trách nhiệm xuất bản

Trình Lam SinhBIÊN SOẠN

Nguyễn Văn Tuấn

Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc

Nguyễn Minh Đức An

Huỳnh Văn Ngọc

Châu Thị Thanh Phượng

Huỳnh Văn Tiền Em

Nguyễn Thị Thu Trinh

Nguyễn Võ Đình ThịnhIn ……… cuốn, khổ ...x…cm, tại công ty ………

Đăng ký KHXB số 263-2014/CXB/14-66/LĐXH ngày

…./12/2014.

Quyết định xuất bản số: 267-QĐLK/LĐ ngày …/…./2014

In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 20168Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu hỏi 60: Việc sao, chứng thực tài liệu lưu trữ được thực hiện như thế nào?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×