Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu hỏi 21: Tôi nhận được: “Bản sao y bản chính” do UBND tỉnh gửi xuống và muốn sao tiếp để gửi xuống xã. Vậy tôi phải sao như thế nào thì bản sao của tôi bảo đảm giá trị pháp lý?

Câu hỏi 21: Tôi nhận được: “Bản sao y bản chính” do UBND tỉnh gửi xuống và muốn sao tiếp để gửi xuống xã. Vậy tôi phải sao như thế nào thì bản sao của tôi bảo đảm giá trị pháp lý?

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Số, ký hiệu bản sao được trình bày dưới tên

cơ quan, tổ chức văn bản. Số, ký hiệu bản sao lục

gồm: số thứ tự đăng ký bản sao và chữ viết tắt tên

loại bản sao lục (SL). Số được ghi bằng chữ số ẢRập, bắt đầu từ số 01 vào ngày đầu năm và kết

thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm;

- Địa danh và ngày, tháng, năm sao lục được

trình bày ở phía bên trái dưới tên loại bản sao;

- Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của

người có thẩm quyền sao lục văn bản và dấu của

cơ quan, tổ chức sao lục văn bản được trình bày ở

dưới địa danh và ngày, tháng, năm;

- Nơi nhận văn bản được trình bày trên một

dòng riêng (ngang hàng với dòng chữ “quyền hạn,

chức vụ của người ký” và sát lề trái), sau có dấu

hai chấm, bằng chữ in thường, cỡ chữ 12, kiểu chữ

nghiêng, đậm. Phần liệt kê các cơ quan, tổ chức,

đơn vị và cá nhân nhận văn bản được trình bày

bằng chữ in thường, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng; tên

mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân hoặc mỗi

nhóm cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận văn bản được

trình bày trên một dòng riêng, đầu dòng có gạch

đầu dòng sát lề trái, cuối dòng có dấu chấm phẩy;

riêng dòng cuối cùng bao gồm chữ “Lưu” sau có

26dấu hai chấm, tiếp theo là chữ viết tắt “VT” (Văn

thư cơ quan), dấu phẩy và số lượng bản lưu (trong

trường hợp cần thiết), cuối cùng là dấu chấm.

Câu hỏi 22: Tên cơ quan tôi rất dài mà quy

định là chỉ được sử dụng cỡ chữ 12-13 nên khi

trình bày phải xuống dòng. Việc xuống dòng như

vậy có được khơng?

Trả lời:

Nếu tên cơ quan của bạn q dài thì bạn có thể

xuống dòng. Theo Thơng tư số 01/2011/TT-BNV

ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng

dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành

chính thì tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

được trình bày bằng chữ in hoa, cùng cỡ chữ như

cỡ chữ của Quốc hiệu (12-13), kiểu chữ đứng,

đậm, được canh giữa dưới tên cơ quan, tổ chức chủ

quản; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ

dài bằng từ 1/3 đến ½ độ dài của dòng chữ và đặt

cân đối so với dòng chữ. Trường hợp tên cơ quan,

tổ chức ban hành văn bản dài có thể trình bày

thành nhiều dòng, ví dụ:

BỘ NỘI VỤ

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

27Các dòng chữ trên được trình bày cách nhau dòng

đơn.

Câu hỏi 23: Ở cơ quan tơi, văn bản của

phòng nào, ban nào do phòng, ban đó cho số.

Làm như vậy có đúng hay khơng?

Trả lời:

- Tất cả văn bản đi của cơ quan, tổ chức được

ghi số theo hệ thống số chung của cơ quan, tổ chức

do Văn thư thống nhất quản lý; trừ trường hợp

pháp luật có quy định khác.

- Việc ghi số văn bản quy phạm pháp luật được

thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và

đăng ký riêng.

- Việc ghi số văn bản hành chính thực hiện

theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Thông

tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm

2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ

thuật trình bày văn bản hành chính, được đăng ký

như sau:

“+ Các loại văn bản: Chỉ thị (cá biệt), quyết

định (cá biệt), quy định, quy chế, hướng dẫn được

đăng ký vào một số và một hệ thống số.

+ Các loại văn bản hành chính khác được đăng

ký vào một số và một hệ thống số riêng.

28- Văn bản mật đi được đăng ký vào một số và

một hệ thống số riêng.”

Câu hỏi 24: Tôi làm việc tại UBND xã. Vừa

qua, chủ tịch xã có ban hành Quyết định về việc

tiêu hủy gia súc, gia cầm bị dịch bệnh. Trong văn

bản này, phần số, ký hiệu có ghi năm ban hành

văn bản. Như vậy là đúng hay sai?Những loại

văn bản nào được phép ghi năm ban hành?

Trả lời:

Trong Quyết định trên mà ghi thêm năm ở mục

số và ký hiệu văn bản là không đúng. Theo quy

định tại Điều 7 Luật ban hành văn bản quy phạm

pháp luật thì chỉ có văn bản quy phạm pháp luật

mới được phép ghi thêm năm ban hành.

Câu hỏi 25: Cơ quan tơi là cơ quan trung

ương nhưng có trụ sở đóng trên địa bàn một xã

thuộc tỉnh. Khi soạn thảo văn bản, tơi ghi địa

danh là xã có đúng khơng?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số

01/2011/TT-BNV ngày 10 tháng 01 năm 2011 của

Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình

bày văn bản hành chính thì địa danh ghi trên văn

29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu hỏi 21: Tôi nhận được: “Bản sao y bản chính” do UBND tỉnh gửi xuống và muốn sao tiếp để gửi xuống xã. Vậy tôi phải sao như thế nào thì bản sao của tôi bảo đảm giá trị pháp lý?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×