Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu hỏi 5: Là một nhân viên mới tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan, tôi muốn biết tôi phải làm những việc gì liên quan đến công tác văn thư?

Câu hỏi 5: Là một nhân viên mới tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan, tôi muốn biết tôi phải làm những việc gì liên quan đến công tác văn thư?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo quy định tại Luật Lưu trữ năm

2011, Nghị định về cơng tác văn thư thì

các cá nhân có nhiệm vụ sau:

1. Có thể được giao soạn thảo văn

bản hoặc chủ trì soạn thảo văn bản (Điều

23 Nghị định về công tác văn thư).

2. Phải lập hồ sơ về công việc được

giao theo dõi, giải quyết và giao nộp hồ

sơ, tài liệu có giá trị lưu trữ vào Lưu trữ

cơ quan theo thời hạn quy định (Điều 9

Luật Lưu trữ và Điều 23 Nghị định về

công tác văn thư).

Câu hỏi 6: Tôi không học chuyên

ngành văn thư nhưng nay do yêu cầu

của cơ quan, tôi được chuyển sang làm

Văn thư cơ quan chuyên trách. Tôi

muốn biết Văn thư cơ quan có những

nhiệm vụ gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định

về cơng tác văn thư thì Văn thư cơ quan

có 9 nhiệm vụ cụ thể sau đây:

“1. Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến.

102. Trình lãnh đạo và chuyển giao văn

bản đến cho các đơn vị, cá nhân theo ý

kiến chỉ đạo của người có thẩm quyền.

3. Giúp Chánh Văn phòng, Trưởng

phòng Hành chính hoặc người được giao

trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc giải

quyết văn bản đến.

4. Tiếp nhận các dự thảo văn bản

trình người có thẩm quyền xem xét,

duyệt, ký ban hành.

5. Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ

thuật trình bày văn bản; ghi số và ngày,

tháng; đóng dấu;

6. Việc đăng ký, làm thủ tục phát

hành, chuyển phát và theo dõi việc

chuyển phát văn bản đi.

7. Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc

tra cứu, sử dụng bản lưu.

8. Quản lý sổ sách và cơ sở dữ liệu

đăng ký, quản lý văn bản làm thủ tục cấp

giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ,

công chức, viên chức.

9. Bảo quản, sử dụng con dấu của cơ

quan, tổ chức và các loại con dấu khác.”

11Câu hỏi 7: Xin cho biết trong cơ

quan, ai có trách nhiệm hướng dẫn cán

bộ, công chức, viên chức lập hồ sơ?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 10 Luật Lưu

trữ năm 2011 và Điều 18 Thông tư số

07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm

2012 về Hướng dẫn quản lý văn bản, lập

hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu

trữ cơ quan: “Người đứng đầu cơ quan,

tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra,

hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ

sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan”.

Câu hỏi 8: Tôi được giao làm Văn

thư và kiêm Lưu trữ cơ quan. Xin hỏi

tơi có được hưởng phụ cấp độc hại,

nguy hiểm bằng hiện vật như đối với

người làm lưu trữ hay khơng?

Trả lời:

Nếu bạn có thời gian trực tiếp làm

lưu trữ trên 50% thì bạn sẽ được hưởng

phụ cấp độc hại nguy hiểm với hệ số 0,2

(nếu tiếp xúc với tài liệu lưu trữ) hoặc 0,3

12(nếu thực hiện việc tu bổ, khử trùng tài

liệu lưu trữ) tính theo lương tối thiểu và

được trả cùng với kỳ lương hàng tháng

nhưng khơng dùng để tính đóng BHXH

theo hướng dẫn tại Cơng văn số

2939/BNV-CCVC ngày 04 tháng 10 năm

2005 của Bộ Nội vụ về chế độ phụ cấp

độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, cơng

chức, viên chức lưu trữ.Ngồi ra, những

ngày bạn làm việc trên 04 giờ sẽ được

hưởng thêm chế độ phụ cấp bằng hiện vật

được tính theo định suất hàng ngày và có

giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức

sau: mức 1: 10.000 đồng; mức 2: 15.000

đồng; mức 3: 20.000 đồng; mức 4:

25.000 đồng; việc xác định mức bồi

dưỡng bằng hiện vật cụ thể theo điều

kiện lao động và chỉ tiêu môi trường lao

động được quy định tại Phụ lục 1, Thơng

tư 25/2013/TT-BLĐTBXH. Chi phí bồi

dưỡng bằng hiện vật được hạch tốn vào

chi phí hoạt động thường xun, chi phí

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu hỏi 5: Là một nhân viên mới tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan, tôi muốn biết tôi phải làm những việc gì liên quan đến công tác văn thư?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×