Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thủ tục khắc dấu trong trường hợp mất dấu, dấu bị hỏng, mòn

Thủ tục khắc dấu trong trường hợp mất dấu, dấu bị hỏng, mòn

Tải bản đầy đủ - 0trang

64Chương III

CÔNG TÁC LƯU TRỮ

Mục 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ

1. Khái niệm

a) Hoạt động lưu trữ là hoạt động thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, sử dụng

tài liệu lưu trữ.

b) Tài liệu lưu trữ là tài liệu có giá trị phục vụ thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử được lựa

chọn để lưu trữ.

Tài liệu lưu trữ bao gồm bản gốc, bản chính; trong trường hợp khơng còn bản gốc, bản chính thì

được thay thế bằng bản sao hợp pháp.

c) Lưu trữ cơ quan là tổ chức thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ cơ quan, tổ chức.

d) Lưu trữ lịch sử là cơ quan thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản

vĩnh viễn được tiếp nhận từ Lưu trữ cơ quan và từ các nguồn khác

đ) Phơng lưu trữ là tồn bộ tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan,

tổ chức hoặc cá nhân.

Điều kiện để lập phơng lưu trữ cơ quan: Có đủ 4 điều kiện của đơn vị hình thành phơng:

+ Có quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền;

+ Có tổ chức biên chế riêng;

65+ Có tài khoản riêng;

+ Có con dấu riêng.

e) Thu thập tài liệu là quá trình xác định nguồn tài liệu, lựa chọn, giao nhận tài liệu có giá trị để

chuyển vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

g) Chỉnh lý tài liệu là việc phân loại, xác định giá trị, sắp xếp, thống kê, lập cơng cụ tra cứu tài liệu

hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

h) Xác định giá trị tài liệu là việc đánh giá giá trị tài liệu theo những nguyên tắc, phương pháp, tiêu

chuẩn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để xác định những tài liệu có giá trị lưu trữ, thời hạn bảo

quản và tài liệu hết giá trị.

2. Các loại hình tài liệu lưu trữ chủ yếu

a) Tài liệu hành chính: Bao gồm các loại văn bản có nội dung phản ánh những hoạt động về quản

lý nhà nước trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, qn sự, ngoại giao như: Nghị quyết,

quyết định, chỉ thị, công văn, thơng báo, báo cáo, tờ trình và các hình thức văn bản hành chính khác.

b) Tài liệu khoa học - kỹ thuật: Là tài liệu có nội dung phản ánh các hoạt động về nghiên cứu khoa

học; phát minh, sáng chế; thiết kế xây dựng các cơng trình xây dựng cơ bản; thiết kế chế tạo các sản phẩm

công nghiệp; điều tra khảo sát tài nguyên thiên nhiên như: Địa chất, khí tượng thủy văn, trắc địa, bản đồ

v.v...

c) Tài liệu ảnh, phim điện ảnh, ghi âm và ghi hình (còn được gọi là tài liệu nghe nhìn): Là các loại

tài liệu được sản sinh ra trong hoạt động của các cơ quan thông tin tuyên truyền, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu khoa học, và các cá nhân.

66Ngồi ba loại hình tài liệu chủ yếu nói trên, tài liệu lưu trữ còn có những loại tài liệu lưu trữ khác

như: Tài liệu điện tử, tài liệu văn học - nghệ thuật...

3. Công tác lưu trữ

Cơng tác lưu trữ là q trình hoạt động quản lý và hoạt động nghiệp vụ nhằm thu thập, bổ sung,

xác định giá trị, bảo quản an toàn và sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ để phục vụ các yêu cầu của xã

hội.

a) Nội dung hoạt động quản lý

- Ban hành các văn bản quản lý về công tác lưu trữ;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác lưu trữ;

- Thống kê về lưu trữ;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học trong công tác lưu trữ;

- Quản lý, đào tạo cán bộ, công chức lưu trữ thuộc phạm vi quản lý;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hoạt động lưu trữ.

b) Nội dung hoạt động nghiệp vụ

- Theo quy định của Nhà nước, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức thực hiện các chức năng cơ bản sau:

+ Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ cơ quan;

+ Xác định giá trị tài liệu;

+ Sắp xếp khoa học tài liệu;

67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thủ tục khắc dấu trong trường hợp mất dấu, dấu bị hỏng, mòn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×