Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thể thức văn bản

Thể thức văn bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

SƠ ĐỒ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC

20-25 mm11211543

5b5a

9a10a

10b1230-35 mm15-20 mm

67a

9b

8137c

7b14

20-25 mm11Ghi chú:

Ô số : Thành phần thể thức văn bản

1: Quốc hiệu2: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản3: Số, ký hiệu của văn bản4: Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản5a: Tên loại và trích yếu nội dung văn bản5b: Trích yếu nội dung công văn6: Nội dung văn bản7a,

7b,

7c

8: Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm

quyền

: Dấu của cơ quan, tổ chức9a,

9b: Nơi nhận10a: Dấu chỉ mức độ mật10b : Dấu chỉ mức độ khẩn1211: Dấu thu hồi và chỉ dẫn về phạm vi lưu hành12: Chỉ dẫn về dự thảo văn bản13: Ký hiệu người đánh máy và số lượng bản phát hành14: Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-Mail: địa chỉ Website;

số điện thoại, số Telex, số Fax15: Logo (in chìm dưới tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản)STT

(1)

1Ví dụ minh họaThành phần thể thức và

chi tiết trình bàyLoại

chữCỡ

chữKiểu

chữPhơng chữ Times New RomanCỡ

chữ(2)(3)(4)(5)(6)(7)- Dòng trênIn hoa12-13CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM12- Dòng dướiIn

thường13-14Độc lập - Tự do - Hạnh phúc13In hoa12-13ĐứngBỘ TÀI CHÍNH12In hoa12-13Đứng,

đậmCỤC QUẢN LÝ GIÁ1213Đứng13-14NghiêngQuốc hiệu

Đứng,

đậm

Đứng,

đậm- Dòng kẻ bên dưới

2Tên cơ quan, tổ chức

- Tên cơ quan, tổ chức chủ

quản cấp trên trực tiếp

- Tên cơ quan, tổ chức

- Dòng kẻ bên dưới3Số, ký hiệu của văn bản4Địa danh và ngày, tháng,

năm ban hành văn bản5Tên loại và trích yếu nội

dungIn

thường

In

thường13Số:15/QĐ-BNV; Số: 05/BKHCN-VP; Số: 12/UBND-VX

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2009

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 20091313aĐối với văn bản có tên

loại

- Tên loại văn bảnIn hoa14- Trích yếu nội dungIn

thường14Đứng,

đậm

Đứng,

đậmCHỈ THỊ14Về cơng tác phòng, chống lụt bão14V/v nâng bậc lương năm 200913- Dòng kẻ bên dưới

bĐối với cơng văn

Trích yếu nội dung6

aIn

thường

In

thường12-13Đứng13-14ĐứngIn

thường14Đứng,

đậmIn hoa13-14- Từ “mục” và số thứ tựIn

thường14- Tiêu đề của mụcIn hoa12-13- ĐiềuIn

thường13-14Nội dung văn bản

Gồm phần, chương mục,

điều, khoản, điểm, tiết,

tiểu tiết

- Từ “phần”, “chương” và

số thứ tự của phần,

chương

- Tiêu đề của phần,

chươngĐứng,

đậm

Đứng,

đậm

Đứng,

đậm

Đứng,

đậmTrong công tác chỉ đạo…14Phần IChương I14QUY ĐỊNH

CHUNGQUY ĐỊNH CHUNG14Mục 114GIẢI THÍCH LUẬT, PHÁP LỆNH13Điều 1. Bản sao văn bản14

14- Khoản

- Điểm

- Tiết

- Tiểu tiết

b13-14Đứng1. Các hình thức…1413-14Đứnga) Đối với …1413-14Đứng-1413-14Đứng+14Gồm phần, mục, khoản,

điểm, tiết, tiểu tiết

- Từ “phần” và số thứ tựIn

thường14- Tiêu đề của phầnIn hoa13-14In hoa13-14- Số thứ tự và tiêu đề của

mục

- Khoản:

Trường hợp có tiêu đề

Trường hợp khơng có tiêu

đề

- Điểm7In

thường

In

thường

In

thường

In

thường- Tiết

- Tiểu tiết

Chức vụ, họ tên của người

In

thường

In

thường

In

thườngĐứng,

đậm

Đứng,

đậm

Đứng,

đậmPhần I14TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ…14I. NHỮNG KẾT QUẢ...1413-14Đứng,

đậm1. Phạm vi và đối tượng áp dụng1413-14Đứng1. Thơng tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể…1413-14Đứnga) Đối với ….14Đứng

Đứng+14

14158

a- Quyền hạn của người kýIn hoa13-14- Chức vụ của người kýIn hoa13-14- Họ tên của người kýIn

thường13-14Nơi nhận

Từ “kính gửi” và tên cơ

quan, tổ chức, cá nhân

- Gửi một nơiIn

thường14Đứng,

đậm

Đứng,

đậm

Đứng,

đậm9

10

11KT. BỘ TRƯỞNG14CHỦ TỊCHTHỨ TRƯỞNG14Nguyễn Văn ATrần Văn B14Đứng14

Kính gửi: Bộ Cơng thương

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính.- Gửi nhiều nơi

bTM. ỦY BAN NHÂN DÂN14

14Từ “nơi nhận” và tên cơ

quan, tổ chức, cá nhân

- Từ “nơi nhận”In

thường- Tên cơ quan, tổ chức, cá

nhân nhận văn bản, bản

saoIn

thường11Dấu chỉ mức độ khẩnIn hoa13-14Chỉ dẫn về phạm vi lưu

hành

Chỉ dẫn về dự thảo vănIn

thường

In hoa1213-14

13-14Nghiêng,

Nơi nhận:

đậm

Đứng

Đứng,

đậm

Đứng,

đậm

Đứng,- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- ……..;

- ……..;

- Lưu: VT, TCCB.HỎA TỐC12- Như trên;

- ……..;

- Lưu: VT, NVĐP.11THƯỢNG KHẨNXEM XONG TRẢ LẠI

DỰ THẢONơi nhận: (đối với công văn)13KHẨN13LƯU HÀNH NỘI BỘ13DỰ THẢO 10

1612bản

Ký hiệu người đánh máy,

nhân bản và số lượng bản

Địa chỉ cơ quan, tổ chức;

địa chỉ E-Mail, Website;

số điện thoại, số Telex, số

Fax

Phụ lục văn bản

- Từ “phụ lục” và số thứ tự

của phụ lụcđậm

In

thường11In

thường11-12In

thường14- Tiêu đề của phụ lụcIn hoa13-1415Số trangIn

thường13-1416Hình thức saoIn hoa13-1413

14Đứng

ĐứngĐứng,

đậm

Đứng,

đậm11PL.(300)

Số XX phố Tràng Tiền, quận Hoàn kiếm, Hà Nội

ĐT: (04) XXXXXXX, Fax: (04) XXXXXXX

E-Mail:

Website:11Phụ lục I14BẢNG CHỮ VIẾT TẮT14Đứng2, 7, 1314Đứng,

đậmSAO Y BẢN CHÍNH, TRÍCH SAO, SAO LỤC142. Một số yêu cầu cơ bản về soạn thảo văn bản

a) Yêu cầu về nội dung

- Phải đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không trái với văn bản có

tính chất pháp lý cao hơn, khơng trái với văn bản của cấp trên;

- Phải thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan;

- Phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác để không hiểu sai vấn đề hoặc hiểu vấn đề khơng thống nhất;

17- Dẫn chứng, trích dẫn phải hồn tồn chính xác; số liệu đưa ra phải chính xác và có nguồn gốc;

- Văn bản phải có tính khả thi, thiết thực, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống.

b) Yêu cầu về hình thức, thể thức

- Hình thức văn bản phải phù hợp với nội dung văn bản;

- Phải đúng thể thức văn bản do Nhà nước quy định;

- Bố cục phải chặt chẽ, cân đối.

c) Yêu cầu về ngôn ngữ, văn phong

- Văn phong: phải ngắn gọn, rõ ràng, chặt chẽ, chính xác, dễ hiểu và hiểu một cách thống nhất;

- Ngôn ngữ phải đảm bảo những điểm cơ bản dưới đây:

+ Dùng ngôn ngữ tiếng Việt, không dùng từ ngữ địa phương;

+ Chỉ dùng từ nước ngoài khi nào từ ấy chưa phiên âm ra tiếng Việt;

+ Chỉ dùng từ chuyên môn khi đối tượng thi hành là các nhà chuyên môn, nếu dùng từ chuyên môn

trong văn bản ban hành rộng rãi thì phải có định nghĩa, giải thích;

+ Phải viết đúng chính tả;

+ Chỉ viết tắt trong trường hợp những chữ viết tắt đã được xác định chính thức;

+ Phải xem xét thật kỹ khi dùng các chữ “v.v…” hoặc dấu chấm lững “…”;

+ Sử dụng dấu đúng quy định để làm cho nội dung được mạch lạc.

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thể thức văn bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×