Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Con dấu phải được để tại cơ quan và phải được quản lý chặt chẽ. Trường hợp thật cần thiết để giải

quyết công việc ở xa trụ sở cơ quan thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức đó có thể mang con dấu đi theo và

phải chịu trách nhiệm về việc mang con dấu ra khỏi cơ quan;

- Phải có giá để con dấu, mỗi khi sử dụng xong phải treo con dấu lên giá ngay, không để bừa bài

trên bàn hoặc trong tủ;

- Mực đóng dấu là mực đỏ;

- Phải tự tay đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ và các con dấu khác (nếu cần);

- Chỉ đóng vào các văn bản, giấy tờ sau khi các văn bản, giấy tờ đó đã có chữ ký của người có thẩm

quyền. Đóng dấu trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái;

- Khơng được đóng dấu vào văn bản, giấy tờ trong các trường hợp sau: Đóng dấu vào giấy khơng có

nội dung, đóng dấu trước khi ký, đóng dấu sẵn trên giấy trắng hoặc đóng lên các văn bản có chữ ký của

người khơng có thẩm quyền.

2. Thủ tục khắc dấu trong trường hợp mất dấu, dấu bị hỏng, mòn

a) Trường hợp con dấu của cơ quan, tổ chức bị mất, cơ quan, tổ chức phải báo ngay cho cơ quan

Công an nơi đã cấp dấu bằng văn bản và nộp “Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu” thì lãnh đạo cơ

quan phải có văn bản đề nghị gửi đến cơ quan công an nơi đã cấp dấu để đăng ký lại. Đồng thời phải

thông báo hủy bỏ con dấu bị mất.

b) Trường hợp con dấu đang sử dụng bị hao mòn, hỏng hoặc có sự chuyển đổi về tổ chức hay đổi

tên cơ quan thì lãnh đạo cơ quan phải nộp con dấu cũ và “Giấy chứng nhận đăng ký con dấu” cho cơ

quan Cơng an đã cấp.

6364Chương III

CƠNG TÁC LƯU TRỮ

Mục 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ

1. Khái niệm

a) Hoạt động lưu trữ là hoạt động thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, sử dụng

tài liệu lưu trữ.

b) Tài liệu lưu trữ là tài liệu có giá trị phục vụ thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử được lựa

chọn để lưu trữ.

Tài liệu lưu trữ bao gồm bản gốc, bản chính; trong trường hợp khơng còn bản gốc, bản chính thì

được thay thế bằng bản sao hợp pháp.

c) Lưu trữ cơ quan là tổ chức thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ cơ quan, tổ chức.

d) Lưu trữ lịch sử là cơ quan thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản

vĩnh viễn được tiếp nhận từ Lưu trữ cơ quan và từ các nguồn khác

đ) Phông lưu trữ là tồn bộ tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan,

tổ chức hoặc cá nhân.

Điều kiện để lập phơng lưu trữ cơ quan: Có đủ 4 điều kiện của đơn vị hình thành phơng:

+ Có quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền;

+ Có tổ chức biên chế riêng;

65+ Có tài khoản riêng;

+ Có con dấu riêng.

e) Thu thập tài liệu là quá trình xác định nguồn tài liệu, lựa chọn, giao nhận tài liệu có giá trị để

chuyển vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

g) Chỉnh lý tài liệu là việc phân loại, xác định giá trị, sắp xếp, thống kê, lập cơng cụ tra cứu tài liệu

hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

h) Xác định giá trị tài liệu là việc đánh giá giá trị tài liệu theo những nguyên tắc, phương pháp, tiêu

chuẩn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để xác định những tài liệu có giá trị lưu trữ, thời hạn bảo

quản và tài liệu hết giá trị.

2. Các loại hình tài liệu lưu trữ chủ yếu

a) Tài liệu hành chính: Bao gồm các loại văn bản có nội dung phản ánh những hoạt động về quản

lý nhà nước trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, quân sự, ngoại giao như: Nghị quyết,

quyết định, chỉ thị, cơng văn, thơng báo, báo cáo, tờ trình và các hình thức văn bản hành chính khác.

b) Tài liệu khoa học - kỹ thuật: Là tài liệu có nội dung phản ánh các hoạt động về nghiên cứu khoa

học; phát minh, sáng chế; thiết kế xây dựng các cơng trình xây dựng cơ bản; thiết kế chế tạo các sản phẩm

công nghiệp; điều tra khảo sát tài nguyên thiên nhiên như: Địa chất, khí tượng thủy văn, trắc địa, bản đồ

v.v...

c) Tài liệu ảnh, phim điện ảnh, ghi âm và ghi hình (còn được gọi là tài liệu nghe nhìn): Là các loại

tài liệu được sản sinh ra trong hoạt động của các cơ quan thông tin tuyên truyền, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu khoa học, và các cá nhân.

66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×