Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 1 - ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM - Mức độ 1 Phần 1

Chương 1 - ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM - Mức độ 1 Phần 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y x3  3 x  2

là đường thẳng :

x 2  3x  2A. x  2 .

C. x  1 ; x  2 .B. Khơng có tiệm cận đứng.

D. x  1 .

Lời giảiChọn A

* TXĐ: D   \ 1; 2 .

x3  3x  2

x2  x  2

x3  3x  2

;lim0

lim



x 1 x 2  3 x  2

x 1

x 2 x 2  3 x  2

x2

 Đồ thị hàm số đã cho có một tiệm cận đứng duy nhất là đường thẳng x  2 .* Ta có: limCâu 5: (THPT Chuyên Quang Trung-Bình Phước-lần 1-năm 2017-2018) Trên tập số phức, cho

phương trình: az 2  bz  c  0  a, b, c    . Chọn kết luận sai.

A. Nếu b  0 thì phương trình có hai nghiệm mà tổng bằng 0 .

B. Nếu   b 2  4ac  0 thì phương trình có hai nghiệm mà mơđun bằng nhau.

C. Phương trình ln có hai nghiệm phức là liên hợp của nhau.

D. Phương trình ln có nghiệm.

Lời giải

Chọn C

Trên tập số phức, cho phương trình: az 2  bz  c  0 ln có nghiệm:   b 2  4ac .

  0 có hai nghiệm thực là x1,2 

  0 có hai nghiệm phức là x1,2 b  

.

2ab  i 

2a.b

.

2a

Khi b  0 thì phương trình chắc chắn có hai nghiệm mà tổng bằng 0 .

  0 có nghiệm kép là x1  x2   b 2  4ac  0 thì hai nghiệm có mơ đun bằng nhau.

Nhưng nếu   0 phương trình có hai nghiệm thực nên không chắc đã liên hợp.Câu 6: (THPT Chuyên Quang Trung-Bình Phước-lần 1-năm 2017-2018) Cho hàm số y  f  x  xác

định và có đạo hàm cấp một và cấp hai trên khoảng  a; b  và x0   a; b  . Khẳng định nào sau

đây sai ?

A. y  x0   0 và y  x0   0 thì x0 là điểm cực trị của hàm số.

B. y  x0   0 và y  x0   0 thì x0 là điểm cực tiểu của hàm số.

C. Hàm số đạt cực đại tại x0 thì y  x0   0 .

D. y  x0   0 và y  x0   0 thì x0 khơng là điểm cực trị của hàm số.Lời giải

Chọn D

Theo định lý về quy tắc tìm cực trị A, C và B đúng.D. sai vì xét hàm số y  x 4 trên  thỏa mãn y  0   0 và y  0   0 nhưng x0  0 vẫn là

điểm cực tiểu của hàm số.

Câu 7: (THPT Chuyên Thái Bình-lần 1-năm 2017-2018) Giá trị cực tiểu của hàm sốy  x3  3x 2  9 x  2 là

A. 20 .

B. 7 .C. 25 .

Lời giảiD. 3 .Chọn C

TXĐ: D   .

 x  1

y  3x 2  6 x  9 . Cho y  0  

x  3

Bảng biến thiên:

x 

1

y

07

y

3

025Vậy giá trị cực tiểu là yCT  25 .

2Câu 8: (THPT Chuyên Thái Bình-lần 1-năm 2017-2018) Hàm số y   4  x 2   1 có giá trị lớn nhất

trên đoạn  1;1 là:

A. 10 .B. 12 .C. 14 .

Lời giảiD. 17 .Chọn D x  2   1;1Ta có: y  4 x  16 x , cho y  0  4 x  16 x  0   x  2   1;1 . x  0   1;1

33Khi đó: f  1  10 , f 1  10 , f  0   17 .

Vậy max y  f  0   17 .

 1;1Câu 9: (THPT Chuyên Thái Bình-lần 1-năm 2017-2018) Cho hàm y  x 2  6 x  5 . Mệnh đề nào sau

đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng  5;   .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1 .B. Hàm số đồng biến trên khoảng  3;   .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;3 .

Lời giảiChọn A

Tập xác định: D   ;1  5;   .x3 0 , x   5;   .

x  6x  5

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng  5;   .

Ta có y 2Câu 10: (THPT Chun Thái Bình-lần 1-năm 2017-2018) Cho hàm số y 

đường tiệm cận của  H  là?2017

có đồ thị  H  . Số

x2A. 0 .B. 2 .C. 3 .

Lời giảiD. 1.Chọn B

Đồ thị  H  có tiệm cận đứng là x  2.

2017

 0   H  có tiệm cận ngang là y  0.

x 

x  x  2

Vậy số đường tiệm cận của  H  là 2Ta có lim y  limCâu 11: (THPT Hoa Lư A-Ninh Bình-lần 1-năm 2017-2018) Cho hàm số y  x 4  4 x 2 có đồ thị  C  . Tìm

số giao điểm của đồ thị  C  và trục hoành.A. 0 .C. 1.B. 3 .D. 2 .Lời giảiChọn C

Phương trình hồnh độ giao điểm của đồ thị  C  và trục hoành: x 4  4 x 2  0  x  0 .

Vậy đồ thị  C  và trục hồnh có 1 giao điểm.

Câu 12: (THPT Hoa Lư A-Ninh Bình-lần 1-năm 2017-2018) Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang

của đồ thị hàm số y A. y  2 .1  4x

.

2x 1B. y  4 .C. y 1

.

2D. y  2 .Lời giảiChọn D

Ta có limx 4 x  1

 2 . Vậy đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là y  2 .

2x 1Câu 13: (THPT Chuyên Bắc Ninh-lần 1-năm 2017-2018) Hàm số y  x 4  2 nghịch biến trên khoảng

nào?

11A.  ;  .

B.  ;0  .

C.  ;   .

D.  0;   .

22Lời giải

Chọn B

Ta có: y   x 3 .

Hàm số nghịch biến  y  x 3  0  x  0 .

Câu 14: (THPT Chuyên Bắc Ninh-lần 1-năm 2017-2018) Đường cong trong hình sau là đồ thị của một

hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là

hàm số nào?

y11

Ox1A. y   x 4  2 x 2  1.B. y   x 4  x 2  1.C. y   x 4  3 x 2  3.D. y   x 4  3 x 2  2.Lời giải

Chọn A

Đồ thị hàm số qua điểm có tọa độ  0; 1  Loại C và D

Đồ thị hàm số qua điểm có tọa độ 1;0   Loại B

Câu 15: (THPT Chuyên Bắc Ninh-lần 1-năm 2017-2018) Cho hàm số y 2x 1

có đồ thị  C  . Tìm tọa

x2độ giao điểm I của hai đường tiệm cận của đồ thị  C  .

A. I  2; 2  .B. I  2; 2  .C. I  2; 2  .D. I  2; 2  .Lời giải

Chọn A

Tập xác định D   \ 22x 1

2x 1

  , lim 

 

x  2  x  2

x   2  x  2

2x 1

Tiệm cận ngang y  2 vì lim

 2.

x  x  2

Vậy I  2; 2  .

Tiệm cận đứng x  2 vì lim Câu 16: (THPT Chuyên Bắc Ninh-lần 1-năm 2017-2018) Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Nếu f   x0   0 và f   x0   0 thì hàm số đạt cực tiểu tại x0 .

B. Nếu f   x0   0 và f   x0   0 thì hàm số đạt cực đại tại x0 .

C. Nếu f   x  đổi dấu khi x qua điểm x0 và f  x  liên tục tại x0 thì hàm số y  f  x  đạt

cực trị tại điểm x0 .

D. Hàm số y  f  x  đạt cực trị tại x0 khi và chỉ khi x0 là nghiệm của đạo hàm.

Lời giải

Chọn D

Xét hàm số y  x3 

 y  x 2  y  0  x  0

Hàm số y không đạt cực trị tại điểm x  0 .

Câu 17: (THPT Xuân Hòa-Vĩnh Phúc-năm 2017-2018) Đồ thị hàm số y 2x  3

có các đường tiệm

x 1cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là

A. x  2 và y  1 .

B. x  1 và y  3 . C. x  1 và y  2 . D. x  1 và y  2 .

Lời giải

Chọn D

3

3

2

2

2x  3

2

x3

x  2 , lim y  lim

x  2.

Ta có lim y  lim

 lim

 lim

x 

x  x  1

x 

x 

x  x  1

x 

1

1

1

1

x

x

Do đó đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là y  2 .2x  3

2x  3

  , lim y  lim

  .

x 1

x 1 x  1

x 1

x 1 x  1

Do đó đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là x  1 .

Và lim y  limCâu 18: (THPT Xuân Hòa-Vĩnh Phúc-năm 2017-2018) Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x 3  3 x  5 trên

đoạn  2; 4 là:

A. min y  3 .B. min y  7 . 2; 4C. min y  5. 2; 4D. min y  0.2; 4 2; 4Lời giải

Chọn B

 x  1   2; 4

 f  2   7

Ta có: y  3 x 2  3  y  0  

mà 

 min y  7 .

 2; 4

 x  1   2; 4

 f  4   57

Câu 19: (THPT Xuân Hòa-Vĩnh Phúc-năm 2017-2018) Đồ thị hàm số nào sau đây có ba đường tiệm

cận?

1 2x

1

x3

x

A. y 

.

B. y 

.

C. y 

.

D. y  2

.

2

1 x

4 x

5x 1

x  x9

Lời giải

Chọn B

Ta có: lim

x21

 , lim   suy ra đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng x   2 .

x 2

4  x21

 0 suy ra đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang y  0 .

4  x2

1

Vậy đồ thị hàm số y 

có ba đường tiệm cận.

4  x2

và limx Câu 20: (THPT Sơn Tây-Hà Nội-lần 1-năm 2017-2018) Cho hàm số y  x 3  3 x. Mệnh đề nào dưới đây

đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 1 và nghịch biến trên khoảng 1;   .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (; ).

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 1 và đồng biến trên khoảng 1;  

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;1 .

Lời giải

Chọn D

Ta có y  3 x 2  3  0  x  1

Bảng biến thiênx

y1

0

21

0y

2Dựa vào bảng biến thiên ta chọn đáp án D.Câu 21: (THPT Chuyên ĐH Vinh-GK1-năm 2017-2018) Hỏi hàm số nào có đồ thị là đường cong có

dạng như hình vẽ sau đây.yxOA. y   x 2  x  4 .B. y  x 4  3 x 2  4 .

C. y   x 3  2 x 2  4 . D. y   x 4  3x 2  4 .

Lời giảiChọn D

Qua hình dáng đồ thị dễ thấy hàm số cần chọn là hàm bậc bốn trùng phương y  ax 4  bx 2  c , a  0  vàa  0

suy ra chỉ có đáp án D thỏa các yêu cầu.a.b  0Câu 22: (THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc-lần 1-năm 2017-2018) Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng

biến trên  .

4x 1

A. y  x 4  x 2  1 .

B. y  x3  1 .

C. y 

.

D. y  tan x .

x2

Lời giải

Chọn B

Cách 1: Xét hàm số y  x3  1 ta có:

TXĐ: D  

y  3 x 2  0 x

Vậy hàm số đồng biến trên  .

Cách 2:

Do hàm số đồng biến trên  nên loại ý C; D vì hai hàm số này khơng có tập xác định là  .

Loại ý A vì đây là hàm trùng phương.

Vậy chọn ý B.

Câu 23: (THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc-lần 1-năm 2017-2018) Đồ thị sau đây là của hàm

số y  x 4  3 x 2  3 . Với giá trị nào của m thì phương trình x 4  3 x 2  m  0 có ba nghiệm phân

biệt?

y1

O1x35

A. m  3 .B. m  4 .C. m  0 .D. m  4 .Lời giải

Chọn C

Xét phương trình x 4  3 x 2  m  0  x 4  3 x 2  3   m  3 .

Khi đó Dựa vào đồ thị để phương trình đã cho có ba nghiệm thì m  3  3  m  0 .

Câu 24: (THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc-lần 1-năm 2017-2018) Cho đồ thị

2y  1  x  x  2  . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai:C của hàm sốA.  C  có hai điểm cực trị.B.  C  có một điểm uốn.C.  C  có một tâm đối xứng.D.  C  có một trục đối xứng.Lời giải

Chọn D

Quan sát đồ thị của hàm số y  ax 3  bx 2  cx  d  a  0  ln ln có một điểm uốn và một

tâm đối xứng, loại B và C.

x  0

2

( có hai nghiệm phân biệt).

y  1  x  x  2    x 3  3 x 2  4  y  3 x 2  6 x  0  

 x  2

Vậy  C  có hai điểm cực trị nên loại A. Chọn D

Câu 25: (THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc-lần 1-đề 2-năm 2017-2018) Trong các hàm số sau, hàm số nào

đồng biến trên  .

4x 1

A. y  x 4  x 2  1 .

B. y  x3  1 .

C. y 

.

D. y  tan x .

x2

Lời giải

Chọn B

Cách 1: Xét hàm số y  x3  1 ta có:

TXĐ: D  

y  3 x 2  0 x

Vậy hàm số đồng biến trên  .

Cách 2:

Do hàm số đồng biến trên  nên loại ý C; D vì hai hàm số này khơng có tập xác định là  .

Loại ý A vì đây là hàm trùng phương.

Vậy chọn ý B.

Câu 26: (THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc-lần 1-đề 2-năm 2017-2018) Đồ thị sau đây là của hàm

số y  x 4  3 x 2  3 . Với giá trị nào của m thì phương trình x 4  3 x 2  m  0 có ba nghiệm phân

biệt?

y1

O1x35

A. m  3 .B. m  4 .C. m  0 .D. m  4 .Lời giải

Chọn C

Xét phương trình x 4  3 x 2  m  0  x 4  3 x 2  3   m  3 .

Khi đó Dựa vào đồ thị để phương trình đã cho có ba nghiệm thì m  3  3  m  0 .

Câu 27: (THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc-lần 1-đề 2-năm 2017-2018) Cho đồ thịC 2y  1  x  x  2  . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai:A.  C  có hai điểm cực trị.B.  C  có một điểm uốn.C.  C  có một tâm đối xứng.D.  C  có một trục đối xứng.

Lời giảiChọn Dcủa hàm sốQuan sát đồ thị của hàm số y  ax 3  bx 2  cx  d  a  0  ln ln có một điểm uốn và một

tâm đối xứng, loại B và C.

x  0

2

( có hai nghiệm phân biệt).

y  1  x  x  2    x 3  3 x 2  4  y  3 x 2  6 x  0  

 x  2

Vậy  C  có hai điểm cực trị nên loại A. Chọn D

Câu 28: (THPT Yên Lạc 2-Vĩnh Phúc-lần 1-năm 2017-2018) Cho hàm số y  f  x  xác định trên đoạn a; b . Điều kiện đủ để hàm số nghịch biến trên đoạn  a; b là

A. f  x  liên tục trên  a; b và f   x   0 với mọi x   a; b  .

B. f  x  liên tục trên  a; b  và f   x   0 với mọi x   a; b .

C. f   x   0 với mọi x   a; b .

D. f   x   0 với mọi x   a; b .

Lời giải

Chọn A

Theo định lý của sách giáo khoa điều kiện đủ để hàm số y  f  x  nghịch biến trên đoạn  a; b 

là hàm số có đạo hàm trên đoạn  a; b và f   x   0 với mọi x   a; b , dấu bằng chỉ xảy ra tại

hữu hạn điểm trên  a; b  .

Câu 29: (THPT Yên Lạc 2-Vĩnh Phúc-lần 1-năm 2017-2018) Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị

của hàm số nào?

y

51A. y   x 3  2 x 2  1.x2OB. y  x 3  3 x 2  1.

C. y   x 3  3 x 2  1.

Lời giảiD. y   x 3  3 x 2  4.Chọn C

Nhận dạng: đây là đồ thị của hàm số bậc ba y  ax3  bx 2  cx  d  a  0  .

Quan sát đồ thị ta thấy a  0 , với x  0  y  1 . Vậy đó là đồ thị hàm số y   x 3  3 x 2  1.

Câu 30: (THPT Nguyễn Khuyến-Nam Định-lần 1-năm 2017-2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến

thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?x

y0

01

||

5

y4

A. yCT  0 .B. max y  5 .

C. yC Ð  5 .

Lời giảiD. min y  4 .

Chọn C

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực đại tại x  1 , yC Ð  5 ; đạt cực tiểu tại x  0 ,

yCT  4 ; hàm số khơng có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

Câu 31: (THPT Nguyễn Khuyến-Nam Định-lần 1-năm 2017-2018) Đồ thị hàm số nào trong bốn hàm số

liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây, có đúng một cực trị?

A. y  x 3  3 x 2  x .B. y  x 4  2 x 2  3 .C. y   x 3  4 x  5 .D. y 2x  3

.

x 1Lời giải

Chọn B

Ta có đồ thị hàm số y  ax3  bx 2  cx  d với a  0 ln có hai hoặc khơng có cực trị.

Đồ thị hàm số y ax  b

với ad  bc  0 khơng có cực trị.

cx  dCâu 32: (THPT Nguyễn Khuyến-Nam Định-lần 1-năm 2017-2018) Tìm đường tiệm cận đứng và

2x 1

đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y 

.

x 11

A. x  , y  1 .

2B. x  1, y  2 .C. x  1, y  2 .D. x  1, y 1

.

2Lời giải

Chọn C

ax  b

d

a

có đường tiệm cận đứng x   và đường tiệm cận ngang y  .

cx  d

c

c

2x 1

có đường tiệm cận đứng x  1 và đường tiệm cận ngang y  2 .

 Hàm số y 

x 1

Trình bày lại

Ta có :

1

2

2x 1

x  2 nên đường thẳng y  2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Vì lim

 lim

x  x  1

x 

1

1

x

2x 1

2x 1

Vì lim

  , lim

  nên đường thẳng x  1 là tiệm cân đứng của đồ thị

x 1 x  1

x 1 x  1

hàm sốHàm số y Câu 33: (THPT Nguyễn Khuyến-Nam Định-lần 1-năm 2017-2018) Số giao điểm của đồ thị hai hàm số

y  x 2  3 x  1 và y  x 3  1 là

A. 1 .B. 0 .C. 2 .

Lời giảiChọn A

Phương trình hồnh độ giao điểm x3  1  x 2  3 x  1  x 3  x 2  3 x  0

2



1  11 

 x  x 2  x  3   0  x  x      0  x  0 .

2

4 



Vậy đồ thị hai hàm số có 1 điểm chung.D. 3 .Câu 34: (THPT Hai Bà Trưng-Vĩnh Phúc-lần 1-năm 2017-2018) Đồ thị hàm số y 

nhiêu đường tiệm cận?

A. 0.

B. 3.C. 1.2x 1

có bao

x3D. 2.Lời giải

Chọn D1

2

2x 1

x  2 nên đường thẳng y  2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Vì lim

 lim

x   x  3

x 

3

1

x

Vì lim

x 32x 1

2x 1

  , lim

  nên đường thẳng x  3 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

x3

x3

x 3Vậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận

Câu 35: (THPT Việt Trì-Phú Thọ-lần 1-năm 2017-2018) Cho hàm số y 3x  1

. Đồ thị hàm số có tiệm

3x  2cận ngang là:A. y  1 .B. x  1 .C. y  3 .D. x  3 .Lời giải

Chọn A

Ta có limx 3x  1

 1 nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  1 .

3x  2Câu 36: (THPT Việt Trì-Phú Thọ-lần 1-năm 2017-2018) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau:x

y2

0

34

0y

2Khẳng định nào sau đây là đúng?A. Hàm số đạt cực đại tại x  2.

C. Hàm số đạt cực đại tại x  2.B. Hàm số đạt cực đại tại x  3.

D. Hàm số đạt cực đại tại x  4.

Lời giảiChọn A

Hàm số đạt cực đại tại x  2 và yCĐ  y  2   3.

Hàm số đạt cực tiểu tại x  4 và yCT  y  4   2.Câu 37: (THPT Thạch Thành-Thanh Hóa-năm 2017-2018) Các khoảng đồng biến của hàm số

y  x 3  3x là

A.  0;   .B.  0; 2  .C.  .

Lời giảiChọn C

y  3 x 2  3  0 x   suy ra hàm số đồng biến trên  .D.  ;1 và  2;   .Câu 38: (THPT Thạch Thành-Thanh Hóa-năm 2017-2018) Cho hàm số y  f  x  có lim f  x   2

x và lim f  x   2 . Khẳng định nào sau đây đúng?

x A. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số đã cho khơng có tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là hai đường thẳng x  2 và x  2 .

D. Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang là hai đường thẳng y  2 và y  2 .

Lời giải

Chọn D

lim f  x   2  y  2 là tiệm cận ngang; lim f  x   2  y  2 là tiệm cận ngang.

x x Câu 39: (THPT Thạch Thành-Thanh Hóa-năm 2017-2018) Cho hàm số y 

thị hàm số bằng

A. 0 .B. 2 .C. 3 .

Lời giải3

. Số tiệm cận của đồ

x2D. 1.Chọn B

Đồ thị của hàm số y ax  b

cx  d c  0; ad  bc  0 ln có hai đường tiệm cận.Câu 40: (TT Diệu Hiền-Cần Thơ-tháng 10-năm 2017-2018) Đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang

1 2x

của đồ thị hàm số y 

là:

x  2

A. x  2 ; y  2 .

B. x  2 ; y  2 .

C. x  2 ; y  2 .

D. x  2 ; y  2 .

Lời giải

Chọn Dax  b

a

d

có đường tiệm cận ngang y  và tiệm cận đứng x   .

cx  d

c

c

1 2x

Vậy đồ thị của hàm số y 

có đường tiệm cận ngang y  2 và tiệm cận đứng x  2 .

x  2

Đồ thị của hàm số y Câu 41: (TT Diệu Hiền-Cần Thơ-tháng 11-năm 2017-2018) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị (như hình

dưới). Khi đó f  x  đồng biến trên các khoảng :A.  ;  1 , 1;    .B.  ;  1 ,  1;0  . C.  1;0  , 1;    .

Lời giảiChọn CD.  1;0  ,  0;1 .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1 - ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM - Mức độ 1 Phần 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×