Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 35: [2H3-1.3-2] (THPT Chuyên Lê Quý Đôn-Đà Nẵng năm 2017-2018) Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba điểm , , . Tập hợp các điểm thỏa mãn là mặt cầu có bán kính là:

Câu 35: [2H3-1.3-2] (THPT Chuyên Lê Quý Đôn-Đà Nẵng năm 2017-2018) Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba điểm , , . Tập hợp các điểm thỏa mãn là mặt cầu có bán kính là:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 11: [2H3-1.3-2] (THPT Trần Quốc Tuấn năm 2017-2018) Trong không gian với hệ tọa

độ

cho tam giác

có

,

,

. Viết phương trình mặt cầu có

tâm là

và đi qua trọng tâm

của tam giác

.

A.

.

B.

.

C.D.

Hướng dẫn giải..Chọn D.

Gọilà trọng tâm tam giáckhi đó ta cóPhương trình mặt cầu tâm

Câu 33:.và đi qua trọng tâmcủa tam giáclà:.

[2H3-1.3-2] (THPT Mộ Đức-Quãng Ngãi-lần 1 năm 2017-2018) Trongkhông gian, cho hình hộp chữ nhật,.Biết rằng tâm hình chữ nhật

cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhậtthuộc trục hồnh, tính bán kính mặt

.A.C..B...D..Lời giải

Chọn D.Gọilà trung điểm củaTọa độ điểmGọilà tâm hình chữ nhật.Ta có:

.

Gọilà tâm mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhậttrung điểm của.Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật.

Câu 15:[2H3-1.3-2] (THPT Hồng Hoa Thám-Hưng n-lần 1 năm 2017-2018) Trong

khơng gian với hệ tọa độ

đường kínhA., cho điểm. Viết phương trình mặt cầu..B..C..D..Lời giải

Chọn B.

Ta có mặt cầuđường kínhcó tâmlà trung điểmvà có bán kính.

Vậy phương trình mặt cầu

Câu 19.đường kính.[2H3-1.3-2] (THPT Chun Lam Sơn-Thanh Hóa-lần 2 năm 2017-2018) Trong

khơng gian với hệ tọa độ

trình mặt cầu tâm, cho mặt phẳngvà tiếp xúc vớiA..B..D..Lời giảiChọn B.Mặt cầu tiếp xúc mặt phẳng nên bán kính mặt cầu là.Vậy phương trình mặt cầu là

Câu 28.. Phương.C.và điểm.[2H3-1.3-2] (THPT Can Lộc-Hà Tĩnh-lần 1 năm 2017-2018) Cho mặt cầu

. Khẳng định nào sau đây luôn đúng với mọi số thựcA.luôn tiếp xúc với trục.B.luôn tiếp xúc với trục.C.luôn đi qua gốc tọa độ.D.luôn tiếp xúc với trục.?Lời giảiChọn B.

Mặt cầucó tâmthì,, bán kính

mặt cầu. Gọitiếp xúc vớilà hình chiếu củatrên.Câu 31. [2H3-1.3-2] (THPT Chuyên Tiền Giang-lần 1 năm 2017-2018) Trong hệ tọa độ

, cho điểmvà mặt phẳngvà tiếp xúc với mặt phẳng. Phương trình của mặt cầu tâmlàA..B.C..D..

.Lời giải

Chọn C.

Mặt cầucó bán kínhvà tâm.

Câu 15. [2H3-1.3-2] (SGD Hà Nội-lần 11 năm 2017-2018) Trong không gian

tâmvà cắt mặt phẳng, mặt cầutheo mợt đường tròn có bán kính bằngcó phương trình là

A..B..C..D..Lời giải

Chọn B.

Ta có:.Bán kính mặt cầu là.Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là

Câu 22..[2H3-1.3-2] (THPT Lục Ngạn-Bắc Giang-lần 1 năm 2017-2018) Trong khơng gian

với hệ tọa độ

trục, phương trình mặt cầu đi qua hai điểm,và có tâm thuộcA..C.B...D..Lời giải

Chọn A.Gọi tâm của mặt cầu là

Vìnên.

.Lại có.Bán kính mặt cầu.Vậy phương trình mặt cầu là

Câu 4..[2H3-1.3-2] (THPT Đặng Thúc Hứa-Nghệ An-lần 1 năm 2017-2018) Trong không gian với

hệ tọa độ, cho mặt cầunào nằm ngoài mặt cầu

A... Trong các điểm cho dưới đây, điểm?

B..C..D..Lời giải

Chọn C.

Mặt cầucó tâm, bán kính.Khoảng cách từ các điểm đã cho tới tâm mặt cầu:

;

,

,. Do đó điểmnằm ngoài mặt cầu.Câu 19. [2H3-1.3-2] (THPT Tây Thụy Anh – Thái Bình – lần 1 - năm 2017 – 2018)

Trong các phương trình sau, phương trình nào không phải là phương trình mặt cầu?

A.

.

B.

.C..D.

Lời giảiChọn D.

Phương trình.là phương trình mặt cầu

.Biến đổi.Từ đó ta thấy ngay phương trìnhkhông là phương trình mặtcầu vì.Câu 32. [2H3-1.3-2] (THPT Chuyên ĐHSP – Hà Nội - Lần 1 năm 2017 – 2018)

Trong không gian tọa độ

lượt tại các điểm,tâm của mặt cầu

A., mặt cầu,khácđi qua điểmthỏa mãnvà cắt các tia,,có trọng tâm là điểmlần. Tọa độlà.B..C..D..Lời giải

Chọn D.

Gọi,,lần lượt là các giao điểm của mặt cầuvới các tia,,.

có trọng tâm là điểmGọi phương trình mặt cầu

qua bốn điểm,suy ra,,.có dạng

,. Vì mặt cầu

đinên ta có hệ. Vậy tâm của mặt cầu.Câu 28:

[2H3-1.3-2] (THPT Trần Phú – Đà Nẵng - Lần 2 – năm 2017 –

2018) Trong không gian với hệ tọa độ

, cho tứ diện

có tọa độ

đỉnh,tứ diện

cầu,,. Gọi. Viết phương trình mặt cầu

và có bán kính gấplà mặt cầu ngoại tiếpcó tâm trùng với tâm của mặtlần bán kính của mặt cầuA..B.C..D..

.

.Lời giải

Chọn A.

Gọi phương trình mặt cầu

có dạng:là mặt cầu ngoại tiếp tứ diện.

nên ta có:

Vậy: mặt cầucó tâm.:.Câu 18. [2H3-1.3-2] (THPT Chuyên ĐH Vinh – Lần 2 – năm 2017 – 2018) Trong không

gian,mặtphẳngcắtlần lượt tại,A.và. Phương trình mặt cầu đường kính

.C.trụcđường

làB..thẳng.D.

Lời giải.Chọn B.

Mặt phẳngcắt trụctại,. Suy raVậy mặt cầu đường kính

Câu 24:và đường thẳnglần lượtvà trung điểm của đoạn thẳnglà.có phương trình là.[2H3-1.3-2] (SGD Nam Định – năm 2017 – 2018) Trong không gian vớihệ tọa độ, viết phương trình mặt cầucó tâmvà tiếp xúcvới mặt phẳng

A..B..C..D..Lời giải

Chọn A.

Mặt cầutiếp xúc với mặt phẳngDo đó mặt cầu.có bán kính.Mặt cầu

có tâm

.

Câu 23:

[2H3-1.3-2] (THPT Chun Nguyễn Quang Diệu – Đồng Tháp – Lần 5

năm 2017 – 2018) Trong không gian với hệ trục toạ độ

, cho điểm

và mặt phẳng

, biết rằng

bằng

A.có tâm:. Tính bán kínhvà nó cắtcủa mặt cầutheo một đường tròncó chu vi.

.B..C.

Lời giảiChọn B.

Đường tròncó bán kính..D..Mặt cầucắt mặt phẳngtheo một đường trònnên có bán kính:.

Câu 24: [2H3-1.3-2] (THPT Chuyên Thái Bình – Thái Bình – Lần 5 năm 2017 –

2018) Mặt cầucó tâmvà tiếp xúc với mặt phẳng:cóphương trình là:

A.:.B.:.C.:.D.:.Lời giải

Chọn D.

Mặt cầucó tâmvà tiếp xúc với mặt phẳnglàcó bán kính.Phương trình củalà:.Câu 2: [2H3-1.3-2] (THPT Chuyên Hùng Vương – Gia Lai – Lần 2 năm 2017 –

2018) Trong không gian với hệ tọa độ

, cho mặt cầu

và mặt cầu

của mặt cầu

A.,là tâm mặt cầunằm ngồi mặt cầuB. Độ dài đoạn

C. Đường thẳng

D.. Kí hiệulà tâm. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?.bằng 2.

vng góc với mặt phẳng có phương trìnhnằm bên ngồi mặt cầu..

Lời giảiChọn C.

có tâm, bán kínhcó tâm

Khi đó, bán kính.cùng phương với vectơ pháp tuyến của mặt phẳngVậy đường thẳng

Câu 11:.vuông góc với mặt phẳng có phương trình..[2H3-1.3-2] (THPT Chun Hùng Vương – Gia Lai – Lần 2 năm 2017 –2018) Trong khơng gian với hệ tọa độtrình

A.có bán kính

.B..Chọn C.

Mặt cầucho mặt cầucó tâm.C.

Lời giảicó phươngTìm giá trị của

.D..

.Gọilà bán kính của mặt cầu.Theo đề bài ta có:

Câu 23:.[2H3-1.3-2] (SỞ GD VÀ ĐT ĐỒNG THÁP-2018) Mặt cầu

có tâm và bán kính

lần lượt làA..C.,B...D.,.

Lời giải

Chọn A.

Ta có:,.Câu 43: [2H3-1.3-2] (SỞ GD VÀ ĐT ĐỒNG THÁP-2018) Mặt cầu

đi qua điểmcó tâmcó phương trình làA..C..B..D..Lời giải

Chọn C.Mặt cầucó tâmvà bán kínhnên ta cóVậy Mặt cầucó tâmcó phương trình là:và đi qua điểmcó phương trình là.

Câu 6.[2H3-1.3-2] (SỞ DG-ĐT CẦN THƠ-2018) Trong khơng gian

. Phương trình của mặt cầu có đường kính

A..C.,là:B.., cho hai điểm.D..Lời giải

Chọn.C.Mặt cầu đường kínhcó tâmlà trung điểm củavà mặt cầu có bán kính.

Vậy phương trình mặt cầu là:

Câu 46:.[2H3-1.3-2] (THPT BÌNH XUN VĨNH PHÚC-2018) Trong khơnggian, cho đường thẳngvà hai điểm,. Phương trình mặt cầu

đường thẳng

A.

.

C..,và có tâm thuộcB..D.

Lời giảiChọn A.

+ Gọi là tâm của mặt cầu

+ Do mặt cầuđi qua hai điểm. Vìđi qua hai điểm.nên

,.nên.

Vậy

Câu 25: [2H3-1.3-2] (Sở GD&ĐT Bình Phước) Trong khơng gian với hệ tọa độ

cầucó tâmcủa mặt cầu, tiếp xúc với mặt phẳng tọa độ, mặt. Phương trìnhA..B..C..D..Lời giải

Chọn C.

Bán kính mặt cầu:.Do đó phương trình mặt cầu cần tìm là.Câu 34. [2H3-1.3-2] (THPT HẢI HẬU A-2018) Trong không gian với hệ tọa độ

,, cho hai điểm. Viết phương trình mặt cầu có đường kínhA..B.C.D.

Lời giảiChọn C.

Gọilà trung điểm củathì.Ta có.Phương trình mặt cầu đường kínhcó tâmvà bán kínhlà.

Câu 17:[2H3-1.3-2] (THPT CAN LỘC HÀ TĨNH-2018) Cho mặt cầu

Khẳng định nào sau đây luôn đúng với mọi số thực.?A.luôn tiếp xúc với trục.B.luôn tiếp xúc với trục.C.luôn đi qua gốc tọa độ.D.luôn tiếp xúc với trục.Lời giảiChọn B.Câu 22:Mặt cầucó tâmthì,, bán kính

mặt cầu. Gọitiếp xúc vớilà hình chiếu củatrên.[2H3-1.3-2] (THPT CAN LỘC HÀ TĨNH-2018) Mặt cầucó tâmvà đi quaphương trình:A..C.B...D..Lời giải

Chọn D.

Tâm

Bán kính

Vậy phương trình mặt cầuCâu 24:.[2H3-1.3-2] (CHUYÊN HÙNG VƯƠNG GIA LAI-2018) Trong khônggian với hệ tọa độ, cho điểmvà mặt phẳng. Viết phương trình mặt cầu có tâm

A.và tiếp xúc với mặt phẳng.C...B..D..Lời giải

Chọn A

Ta có.Suy ra phương trình mặt cầu là:

Câu 20:.[2H3-1.3-2] (CHUN LAM SƠN THANH HĨA-LẦN 2-2018) Trong khơng gian với hệ tọa độ

mặt phẳngvà điểm. Phương trình mặt cầu tâmvà tiếp xúc vớilà:

A.

C..

.B..D..Lời giải

Chọn B

Mặt cầu tiếp xúc mặt phẳng nên bán kính mặt cầu là:

Vậy phương trình mặt cầu là:.

., choCâu 2: [2H3-1.3-2] (THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng - Lần 1 - 2018) Trong khơng

gianvớihệtrụctọađộ,chomặtcầu. Tính diện tích mặt cầuA..B..C.

Lời giảiphươngtrình..D..Chọn B.

Mặt cầucó tâmvà bán kínhDiện tích mặt cầu.:.Câu 35: [2H3-1.3-2] (THPT Chun Lê Q Đơn Đà Nẵng - Lần 1 - 2018) Trong không

gian với hệ trục tọa độ

các điểm

A., cho ba điểmthỏa mãn.,,. Tập hợplà mặt cầu có bán kính là:B..C..D..Lời giải

Chọn D.

Giả sử.Ta có:;;..

Vậy tập hợp các điểmCâu 32:thỏa mãnlà mặt cầu có bán kính.

[2H3-1.3-2] (THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai - Lần 1 -2018) Trong không gian, cho bốn điểm;;. Hỏi có bao nhiêu mặt cầu tiếp xúc với tất cả bốn mặt phẳng

,

A.,.,

B..

.C. vơ số.

Lời giảiD..Chọn C.

Ta cónên bốn điểm;;;đồng phẳng. Vậy có vơ sốmặt cầu thỏa mãn u cầu bài toán.

Câu 33:

[2H3-1.3-2] (CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU AN GIANG-2017) Trong

khơng gian

, tìm tất cả các giá trị của

để phương trình

là phương trình của một mặt cầu.

A..Chọn B.

Ta cóB..C.

Lời giải.D..là phương trình của một mặt cầu.

Câu 46:

[2H3-1.3-2] (CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU AN GIANG-2017) Trong

không gian với hệ tọa độ

, phương trình nào dưới đây là phương trình

mặt cầu có tâmvà tiếp xúc với mặt phẳngA..C..Chọn B.

Do mặt cầu tâm?B..D.

Lời giải.và tiếp xúc với mặt phẳngnên.

Vậy phương trình mặt cầu là.Câu 32: [2H3-1.3-2] (CHUYÊN TIỀN GIANG-LẦN 1-2018) Trong hệ tọa độ

và mặt phẳng

với mặt phẳng, cho điểm. Phương trình của mặt cầu tâmvà tiếp xúclàA..B.C..D..

.Hướng dẫn giải

Chọn C.

Mặt cầucó bán kínhvà tâm

.Câu 24: [2H3-1.3-2] (THPT TRẦN NHÂN TÔNG QUẢNG NINH-LẦN 1-2018) Trong không gian

với hệ tọa độ

, tìm tất cả các giá trị

để phương trình

là phương trình của một mặt cầu.

A.

.

B.

.

C.

.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Ta có:D...

Để phương trình này là phương trình mặt cầu thì

Vậy giá trị cần tìm của

là

..Câu 28: [2H3-1.3-2] (THPT TRẦN NHÂN TƠNG QUẢNG NINH-LẦN 1-2018) Trong khơng gian

với hệ trục

Biết mặt phẳng, cho mặt cầu

cắt mặt cầuphương trình mặt cầu.có tâmvà mặt phẳngtheo giao tuyến là một đường tròn có diện tích là.

.ViếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 35: [2H3-1.3-2] (THPT Chuyên Lê Quý Đôn-Đà Nẵng năm 2017-2018) Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba điểm , , . Tập hợp các điểm thỏa mãn là mặt cầu có bán kính là:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×