Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

46nặng trung bình lớn hơn so với các phụ nữ mang thai ở thai kỳ 1.

Bảng 3.2: Đặc điểm sinh con so và con rạ của sản phụ

Thai kỳSinh con soSinh con rạn%n113451,312748,7215259,610340,4315766,08134,0Tổng44358,831141,2%Nhận xét: Bảng 3.2 cho thấy, ở thai kỳ 1 và thai kỳ 2, tỷ lệ phụ nữ mang thai

sinh con so và con rạ tương đương nhau, trong khi nhóm thai kỳ 3 có số phụ

nữ mang thai mang thai con so lớn hơn.Hình 3.2. Biểu đồ tỷ lệ % phụ nữ mang thai TSG được phát hiện trong nhóm 3.

Nhận xét: Hình 3.2. cho thấy tỷ lệ PNMT có TSG ở nghiên cứu của chúng tơi

là 5,1% trong tổng số PNMT nhóm 3 được thu nhận vào nghiên cứu.47Bảng 3.3. Mức độ TSG của các phụ nữ mang thai được phát hiện trong

nghiên cứu.

Mức độ TSG

Số phụ nữ mang thai

Tỷ lệ %

Nhẹ

26

100

Nặng

0

0

Tổng

26

100

Nhận xét: Bảng 3.3 cho thấy 100% phụ nữ mang thai TSG được phát hiện

trong nghiên cứu của chúng tôi đều mới ở mức độ nhẹ.

3.1.2. Kết quả của nghiên cứu mô tả cắt ngang về đặc điểm một số chỉ số

đông máu của phụ nữ mang thai qua các thai kỳ:

3.1.2.1. Các chỉ số đơng máu của nhóm PNMT ba tháng đầu (nhóm 1).

Bảng 3.4. Một số chỉ số đơng máu vòng đầu trung bình của nhóm 1.

Chỉ số

SLTC

Fibrinogen

PT

PT%

INR

APTT

rAPTTĐơn vị

tính

G/L

g/L

Giây

%

GiâyNhóm 1

(n=261)

( X ±SD)

228,66±49,53

3,45±0,53

11,55±0,74

101,61±12,35

0,99±0,06

27,96±1,33

0,96±0,07Nhóm chứng

(n=75)

( X ±SD)

248,87±36,70

2,71±0,36

11,65±0,50

99,91±9,10

1,00±0,04

28,23±1,63

1,05±0,06p<0,001**

<0,001**

>0,05

<0,005*

>0,05**

<0,01**

<0,001**T-test/ **Mann Whitney test*Nhận xét: Bảng 3.4 cho thấy, ngoại trừ PT và INR, các chỉ số đông máu vòng

đầu trung bình của nhóm 1 đều khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm

chứng, trong đó nồng độ fibrinogen trung bình cao hơn và APTT trung bình rút

ngắn, số lượng tiểu cầu trung bình thấp hơn nhóm chứng.48Bảng 3.5. Số phụ nữ mang thai có thay đổi chỉ số đơng máu vòng đầu ở

nhóm 1

Loại thay đổiSố lượngTỷ lệ %Giảm SLTC104%Tăng fibrinogen4216%PT rút ngắn4617,6%APTT rút ngắn197,3%Giảm SLTC và tăng fibrinogen41,5%Tăng fibrinogen và PT rút ngắn2810,7%PT rút ngắn và APTT rút ngắn166,1%Nhận xét: Bảng 3.5 cho thấy loại thay đổi đơng máu vòng đầu hay gặp nhất ở

nhóm 1 là rút ngắn PT, thứ hai là tăng fibrinogen và thứ ba là xuất hiện đồng

thời tăng fibrinogen và rút ngắn PT.

Bảng 3.6. Kết quả định lượng hoạt tính trung bình một số YTĐM nhóm 1.Chỉ số

Yếu tố II (%)

Yếu tố V (%)

Yếu tố VII (%)

Yếu tố VIII (%)

Yếu tố IX (%)

Yếu tố X (%)

Yếu tố XI (%)

Yếu tố XII (%)Nhóm 1Nhóm chứngp(n=84)

( X ±SD)

96,16±19,92

74,88±19,92

87,66±23,08

69,41±27,37

74,56±18,18

97,88±21,23

88,21±57,66

56,91±28,67(n=75)

( X ±SD)

110,86±13,52

107,2±13,52

97,83±22,29

82,51±23,17

62,24±11,40

101,59±22,43

95,65±14,79

58,73±20,87<0,001

<0,001

<0,01

<0,01

<0,05

>0,05

<0,05

>0,05Mann Whitney testNhận xét: Bảng 3.6 cho thấy hoạt tính trung bình yếu tố X và XII của nhóm 1

khơng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (p đều >490,05); trong khi đó các yếu tố II, V, VII, VIII, XI lại thấp hơn so với nhóm

chứng một cách có ý nghĩa thống kê và yếu tố IX cao hơn có ý nghĩa thống kê

so với nhóm chứng.

Bảng 3.7. Số phụ nữ mang thai có thay đổi hoạt tính yếu tố đơng máu ở

nhóm 1

Loại thay đổi

Tăng yếu tố II

Tăng yếu tố VII

Tăng yếu tố X

Giảm yếu tố V

Giảm yếu tố VIII

Giảm yếu tố XII

Giảm yếu tố V và yếu tố VIIISố lượng

3

3

5

10

13

46

8Tỷ lệ %

3,6%

3,6%

6%

12%

15,6%

54,8%

9,6%Nhận xét: Bảng 3.7 cho thấy, ở nhóm I, loại thay đổi hoạt tính yếu tố đơng

máu hay gặp nhất là giảm yếu tố XII. Các yếu tố V và VIII cũng giảm ở một

số phụ nữ mang thai, đáng lưu ý là có 8 phụ nữ mang thai giảm đồng thời yếu

tố V và VIII chiếm 9,6%.3.1.2.2. Các chỉ số đông máu của nhóm PNMT ba tháng giữa (nhóm 2).

Bảng 3.8. Một số chỉ số đơng máu vòng đầu trung bình của nhóm 2.

Đơn vịNhóm 2Nhóm chứngChỉ sốtính(n=255)

( X ±SD)(n=75)

( X ±SD)SLTCG/L216,55±47,83248,87±36,7p<0,001**50Fibrinogen

PT

PT%

INR

APTT

rAPTTg/L

Giây

%

Giây3,68±0,48

11,22±0,64

107,48±12,28

0,97±0,06

27,47±2,18

0,94±0,082,71±0,36

11,65±0,50

99,91±9,10

1,00±0,04

28,23±1,63

1,05±0,06<0,001**

<0,01**

<0,001*

<0,01**

<0,001**

<0,001**T-test/ **Mann Whitney test*Nhận xét: Bảng 3.8. cho thấy các chỉ số xét nghiệm đơng máu vòng đầu trung

bình của nhóm phụ nữ mang thai ba tháng giữa (nhóm 2) đều khác biệt có ý

nghĩa thống kê so với nhóm chứng (p <0,01 hoặc 0,001). Trong các chỉ số đó,

nồng độ fibrinogen trung bình và PT% trung bình cao hơn và các chỉ số còn lại

thấp hơn so với nhóm chứng.51Bảng 3.9. Số phụ nữ mang thai có thay đổi chỉ số đơng máu vòng đầu ở

nhóm 2

Loại thay đổiSố lượngTỷ lệGiảm SLTC3714,5%Tăng fibrinogen7730,1%PT rút ngắn7429%APTT rút ngắn2610,2%Giảm SLTC và tăng fibrinogen239,0%Tăng fibrinogen và PT rút ngắn3513,7%PT rút ngắn và APTT rút ngắn176,7%Nhận xét: Bảng 3.9 cho thấy loại thay đổi chỉ số đông máu hay gặp nhất ở

thai kỳ 2 lần lượt là tăng fibrinogen (30,1%), PT rút ngắn (29%) tăng

fibrinogen và rút ngắn PT (13,7%).52Bảng 3.10. Kết quả định lượng hoạt tính trung bình một số YTĐM nhóm 2.

Chỉ sốNhóm 2Nhóm chứngp(n=83)

( X ±SD)(n=75)

( X ±SD)Yếu tố II (%)98,5±17,99110,86±13,52<0,001Yếu tố V (%)

Yếu tố VII (%)

Yếu tố VIII (%)

Yếu tố IX (%)

Yếu tố X (%)

Yếu tố XI (%)68,9±28,06

140,84±41,05

90,53±35,05

81,3±23,38

117,79±29,48

90,15±10,67107,2±13,52

97,83±22,29

82,51±23,17

62,24±11,40

101,59±22,43

95,65±14,79<0,01

<0,001

>0,05

<0,001

<0,001

<0,001Yếu tố XII (%)80,67±39,1158,73±20,87<0,001Mann Whitney testNhận xét: Bảng 3.10 cho thấy hoạt tính trung bình yếu tố VIII ở nhóm phụ nữ

mang thai ba tháng giữa (nhóm 2) khơng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê

so với nhóm chứng (p > 0,05). Trong khi đó hoạt tính trung bình yếu tố II, V

và yếu tố XI lại thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng còn các yếu

tố VII, IX và XII lại cao hơn so với nhóm chứng (p đều <0,001).53Bảng 3.11. Số PNMT có thay đổi hoạt tính yếu tố đơng máu ở nhóm 2

Loại thay đổiSố lượngTỷ lệTăng yếu tố VII2833,6%Tăng yếu tố VIII11,2%Tăng yếu tố X1821,7%Giảm yếu tố V3442%Giảm yếu tố XI2024%Giảm yếu tố XII1416,9%Tăng yếu tố VII, VIII, X1012%Nhận xét: Bảng 3.11 cho thấy loại thay đổi hoạt tính yếu tố đơng máu hay gặp

nhất ở nhóm 2 là giảm yếu tố V (42%) và tăng yếu tố VII (33,6%).543.1.2.3. Các chỉ số đơng máu của nhóm phụ nữ mang thai ba tháng cuối

(nhóm 3).

Bảng 3.12. Một số chỉ số đơng máu vòng đầu trung bình của nhóm 3.

Chỉ sốSLTC

Fibrinogen

PT

PT%

INR

APTT

rAPTT

T test***Đơn vị

tínhG/L

g/L

Giây

%

GiâyNhóm 3

(n=238)Nhóm chứng

(n=75)( X ±SD)( X ±SD)204,81±62,45

4,04±0,30

11,06±0,81

111,20±14,31

0,95±0,02

27,63±1,99

0,94±0,03248,87±36,70

2,71±0,36

11,65±0,50

99,91±9,10

1±0,04

28,23±1,63

1,05±0,06p<0,001**

<0,001**

<0,01**

<0,01*

<0,01**

<0,001**

<0,01**Mann Whitney testNhận xét: Bảng 3.12 cho thấy, ở nhóm phụ nữ mang thai ba tháng cuối (nhóm

3), tất cả các chỉ số đơng máu vòng đầu trung bình đều thay đổi có ý nghĩa

thống kê so với nhóm chứng, trong đó chỉ có nồng độ fibrinogen trung bình

và PT% trung bình cao hơn còn các chỉ số còn lại thấp hơn nhóm chứng.55Bảng 3.13. Số PNMT có thay đổi chỉ số đơng máu vòng đầu ở nhóm 3

Loại thay đổi

Giảm SLTC

Tăng fibrinogen

PT rút ngắn

APTT rút ngắn

Giảm SLTC và tăng fibrinogen

Tăng fibrinogen và PT rút ngắn

PT rút ngắn và APTT rút ngắnSố lượng

57

97

108

23

53

56

21Tỷ lệ

23,9%

40,8%

45,4%

9,7%

22,3%

23,5%

8,8%Nhận xét: Bảng 3.13 cho thấy, ở nhóm 3, loại thay đổi chỉ số đơng máu vòng

đầu hay gặp nhất là PT rút ngắn, tăng fibrinogen và giảm SLTC.

Bảng 3.14. Kết quả định lượng hoạt tính trung bình một số YTĐM nhóm 3.

Chỉ số

Yếu tố II (%)

Yếu tố V (%)

Yếu tố VII (%)

Yếu tố VIII (%)

Yếu tố IX (%)

Yếu tố X (%)

Yếu tố XI (%)

Yếu tố XII (%)Nhóm 3Nhóm chứngp(n=74)

( X ±SD)

91,37±15,95

76,45±31,01

149,67±50,68

119,70±53,61

108,50±26,67

130,46±49,54

88,32±34,80

124,16±60,54(n=75)

( X ±SD)

110,86±12,03

107,2±13,52

97,83±22,29

82,51±23,17

62,24±11,40

101,59±22,43

95,65±14,79

58,73±20,87<0,001

< 0,05

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,05

<0,001Kruskal Wallis test*Nhận xét: Bảng 3.14 cho thấy ở nhóm phụ nữ mang thai ba tháng cuối (nhóm

3), hoạt tính trung bình tất cả các yếu tố đơng máu đều khác biệt có ý nghĩa

thống kê so với nhóm chứng, trong đó yếu tố II, V, XI thấp hơn, các yếu tố

còn lại cao hơn.

Bảng 3.15. Số PNMT có thay đổi hoạt tính yếu tố đơng máu ở nhóm 356Kiểu thay đổi

Tăng yếu tố VII

Tăng yếu tố VIII

Tăng yếu tố X

Tăng yếu tố XII

Giảm yếu tố V

Giảm yếu tố XI

Giảm yếu tố XII

Tăng yếu tố VII, VIII, X, XIISố lượng

28

12

29

5

31

3

13

10Tỷ lệ

37,8%

16,2%

39,2%

6,7%

41,2%

4,1%

17,6%

13,5%Nhận xét: Bảng 3.15 cho thấy kiểu thay đổi hoạt tính trung bình yếu tố đơng

máu hay gặp nhất ở nhóm 3 là giảm yếu tố V, tăng yếu tố X và tăng yếu tố VII.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×