Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những vướng mắc trong thực tiễn kiểm sát

Những vướng mắc trong thực tiễn kiểm sát

Tải bản đầy đủ - 0trang

phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện

ngay sau khi quyết định mở phiên họp.

Tuy nhiên, quyết định mở phiên họp của Thẩm phán có được thể hiện bằng

văn bản hay không? được ban hành trước khi mở phiên họp bao lâu và có được

gửi cho Viện kiểm sát hay không? thì cả Luật và Thông tư không quy định rõ. Vì

vậy, việc quy định Tòa án thơng báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát về ngày

mở phiên họp ngay sau khi quyết định mở phiên họp là rất mơ hồ, thiếu căn cứ nên

thực tế đã xảy ra có nhiều trường hợp Tòa án thơng báo cho Viện kiểm sát trước khi

mở phiên họp chỉ có 01 ngày thì không đủ thời gian nghiên cứu hồ sơ khiếu nại và

thực hiện các thao tác nghiệp vụ để tham gia phiên họp.

Thứ hai: Luật tơ tụng hành chính năm 2015 và Thơng tư liên tịch sơ 03 khơng

quy định Tòa án phải gửi cho Viện kiểm sát bản sao đơn khởi kiện và tài liệu

chứng cứ trong trường hợp trả lại đơn khởi kiện mà Viện kiểm sát phải gửi văn

bản yêu cầu Tòa án cho sao chụp bản sao đơn khởi kiện và tài liệu chứng cứ và

việc sao chụp tại liệu chứng cứ phải được thực hiện tại trụ sở Tòa án. Việc quy

định như trên làm cho Viện kiểm sát không chủ động mà phải phụ thuộc vào Tòa

án vì có trường hợp khi Kiểm sát viên liên hệ để sao chụp tài liệu, chứng cứ thì

cùng lúc đó Tòa án cũng đang nghiên cứu, hoặc thẩm phán, thư ký được phân

công vắng mặt hoặc bận công tác khác thì Kiểm sát viên không sao chụp được

hồ sơ sẽ dẫn đến không đảm bảo thời hạn để Viện kiểm sát thực hiện quyền kiến

nghị hoặc tham gia phiên họp giải quyết khiếu nại.

Thứ ba: Nội dung phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên họp xem xét, giải

quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện đã được hướng dẫn cụ

thể tại Điều 26 Thông tư liên tịch sô 03. Tuy nhiên, bản phát biểu của Kiểm sát

viên tại phiên họp có phải gửi cho Tòa án để lưu vào hồ sơ giải quyết khiếu nại,

kiến nghị hay không thì không được quy định.

Thứ tư: Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện là một trong những khâu quan

trọng trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính. Tuy nhiên, đến nay

Viện kiểm sát nhân dân tôi cao chưa có hệ thông biểu mẫu sổ sách theo dõi. Vì

vậy, trong quá trình kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện trong thời gian qua việclập sổ để theo dõi các thông báo trả lại đơn khởi kiện các đơn vị đều phải tự

nghiên cứu thực hiện nên chưa đảm bảo tính hệ thông và khoa học.

Để thực hiện tôt chức năng kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, tham gia

phiên họp giải quyết khiếu nại, kiến nghị của Tòa án theo quy định của Luật tơ

tụng hành chính năm 2015, trong công tác nghiệp vụ mỗi cán bộ, Kiểm sát viên

cần nghiên cứu áp dụng đúng các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn

thi hành. Do có nhiều nội dung được quy định mới chưa được hướng dẫn cụ thể

nên bên cạnh việc nghiên cứu áp dụng đúng quy định của Luật thì chúng ta cũng

cần có những phương pháp, cách thức cụ thể để theo dõi, kiểm sát; tăng cường

cơng tác phơi hợp giữa Tòa án và Viện kiểm sát nhất là trong việc gửi thông báo

cho Viện kiểm sát về ngày mở phiên họp và việc sao chụp tài liệu, chứng cứ.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới Viện kiểm sát nhân dân tôi cao cần tiến hành tập

huấn cho Viện kiểm sát địa phương về công tác này.III. Kết luận

Có thể nói, các quy định của pháp luật về kiểm sát giải quyết vụ án hành chính,

đặc biệt là quy định về kiểm sát trả lại đơn khởi kiện ngày càng cụ thể, chặt chẽ

hơn, tuy vẫn còn mợt sơ những vướng mắc trong thực tiễn thi hành, nhưng những

quy định này đã phần nào tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác kiểm sát việc

tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân. Để thực hiện tôt chức năng kiểm

sát việc trả lại đơn khởi kiện, tham gia phiên họp giải quyết khiếu nại, kiến nghị của

Tòa án theo quy định của Luật tơ tụng hành chính năm 2015, mỗi cán bợ kiểm sát

cần nghiên cứu áp dụng đúng các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi

hành, giúp cho việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án đúng quy định của pháp luật

góp phần đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức

khi họ tham gia vào quan hệ tô tụng hành chính.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật tơ tụng hành chính 2015.

2. Thơng tư liên tịch sơ 03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC – Quy định việc

phôi hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành

mợt sơ quy định cảu Luật tơ tụng hành chính.

3. Tập bài giảng mơn Kiểm sát giải quyết vụ án hành chính – Trường Đại học

Kiểm sát Hà Nội.

4. lamdong.gov.vn – nghiệp vụ kiểm sát- hướng dẫn nghiệp vụ - Những vấn

đề cần lưu ý khi kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện theo quy định của Luật Tơ

tụng hành chính 2015, Đỗ Thị Thúy – Phòng 10.MỤC LỤCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những vướng mắc trong thực tiễn kiểm sát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×