Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan tài liệu nghiên cứu 8

Tổng quan tài liệu nghiên cứu 8

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1...................................................................................32

CHƯƠNG 2........................................................................................................33

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC....................................33

BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.................33

2.1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH

PHỐ ĐÀ NẴNG.................................................................................................33

2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên.................................................................33

2.1.2. Đặc điểm về kinh tế...................................................................................39

2.1.3. Đặc điểm về văn hóa – xã hội...................................................................40

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BẢO HIỂM XÃ

HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2012-2016.....43

2.2.1. Thực trạng về cơ cấu nguồn nhân lực bảo hiểm xã hội.............................43

2.2.2. Thực trạng về trình độ chun mơn, nghiệp vụ nguồn nhân lực bảo hiểm

xã hội...................................................................................................................48

2.2.3. Thực trạng phát triển kĩ năng nghề nghiệp của nhân viên bảo hiểm xã hội

.............................................................................................................................48

2.2.4. Thực trạng về nhận thức của nhân viên bảo hiểm xã hội..........................51

2.2.5. Thực trạng về động lực thúc đẩy nguồn nhân lực bảo hiểm xã hội..........52

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BẢO

HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG..........................55

2.3.1. Những thành công.....................................................................................55

2.3.2. Những hạn chế...........................................................................................56

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế phát triển nguồn nhân lực....................57

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2...................................................................................57

CHƯƠNG 3........................................................................................................58MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BẢO HIỂM XÃ

HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.............................................58

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP...............................................................58

3.1.1. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của bảo hiểm xã hội......................58

3.1.2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành

phố Đà Nẵng........................................................................................................58

3.2. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.................................................................58

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực bảo hiểm xã hội..................58

3.2.2. Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nguồn nhân lực bảo

hiểm xã hội..........................................................................................................59

3.2.3. Giải pháp nâng cao kĩ năng của nguồn nhân lực bảo hiểm xã hội............59

3.2.4. Giải pháp nâng cao nhận thức của nhân viên bảo hiểm xã hội.................59

3.2.5. Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực bảo hiểm xã hội..59

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ................................................................................59

3.3.1. Đối với các cơ quan Trung ương...............................................................59

3.3.2. Đối với địa phương....................................................................................59

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3...................................................................................59

KẾT LUẬN..........................................................................................................591MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

BHXH Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ. Hoạt động nghiệp vụ của

Ngành vừa có yếu tố quản lý nhà nước, vừa mang tính sự nghiệp cơng lập, thực

hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT cho hơn 12,14 triệu người tham gia

BHXH và hơn 67 triệu người tham gia BHYT; gắn với cơng tác quản lý tài

chính, thu- chi, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp… Để

thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân, NLĐ, đòi hỏi ngành BHXH phải có

đội ngũ CCVC đủ về số lượng, nắm chắc chun mơn nghiệp vụ, bản lĩnh chính

trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ cao. Điều đó đặt ra

cơng tác xây dựng, phát triển nguồn nhân lực phải đặc biệt được coi trọng…

Trong mỗi giai đoạn phát triển kinh tế khác nhau, chính sách BHXH được

Nhà nước đề ra và thực hiện phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế,

xã hội từng giai đoạn. Cùng với sự hoàn thiện của Luật BHXH, Luật BHYT và

Luật Lao động, khối lượng công việc của ngành Bảo hiểm xã hội ngày càng

nhiều và phức tạp, đòi hỏi cơng tác phát triển nguồn nhân lực cần được đề cao

và phát huy hiệu quả hơn nữa.

Những năm qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực đổi mới, kiện tồn hệ thống

tổ chức, chuẩn hóa nhân sự; đặc biệt là nâng cao đạo đức công vụ, nghề nghiệp

và thực hiện chuyển đổi tác phong làm việc từ hành chính thụ động sang phục

vụ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đáp ứng yêu cầu phát

triển của Ngành và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách thể

chế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,

trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội luôn đề cao nhiệm vụ phát triển nguồn

nhân lực. Tuy nhiên việc phát triển nguồn nhân lực vẫn còn nhiều bất cập do2nhiều nguyên nhân, chưa tương xứng với sự phát triển ngành, đội ngũ nhân lực

trẻ thường thiếu kinh nghiệm, khơng thích làm việc cố định một nơi; trong điều

kiện cơ chế chính sách về tiền lương, thu nhập chưa đủ sức hấp dẫn đối với

nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, đòi hỏi BHXH Việt Nam phải có chiến

lược xây dựng và phát triển nguồn nhân lực hợp lý.

Xuất phát từ lý do đó, tơi chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực bảo

hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp lớp

Thạc sĩ Kinh tế phát triển.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Đánh giá về thực trạng nguồn nhân lực trên cơ sở so sánh với nhu cầu

phát triển, sử dụng và quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực bảo hiểm xã hội về số

lượng lẫn chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Ngành. Từ

đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực bảo hiểm xã hội

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu, hệ thống hóa các cơ sở lý luận về vấn đề phát triển nguồn

nhân lực bảo hiểm xã hội.

- Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực về cơ cấu, trình độ cũng

như cơng tác phát triển nguồn nhân lực của bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

giai đoạn 2012-2016 để làm rõ những điều kiện thuận lợi và khó khăn, những cơ

hội và thách thức đặt ra trong quá trình phát triển.

- Đề xuất những giải pháp, chính sách phát triển nguồn nhân lực bảo hiểm

xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

3. Câu hỏi nghiên cứuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan tài liệu nghiên cứu 8

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×