Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2

2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.4.1 Đặc điểm sinh sản của heo ..................................................................9

2.1.4.2 Đặc điểm tiêu hóa của heo ..................................................................9

2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng heo ..............................................10

2.1.5.1 Heo con giống......................................................................................10

2.1.5.2 Thức ăn ................................................................................................10

2.1.5.3 Thuốc thú y cho ăn...............................................................................10

2.1.5.4 Cách thức và thời gian chăm sóc ........................................................10

2.1.6 Phương trình hồi quy tuyến tính ...............................................................11

2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....................................................................12

2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ....................................................................12

2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu ..........................................................................12Chương 3.......................................................................................................... 13

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, HIỆU QUẢ CHĂN NI HEO THỊT

CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN VĨNH THẠNH THÀNH PHỐ CẦN

THƠ .................................................................................................................. 13

3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU ...........................13

3.1.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên – xã hội của huyện Vĩnh Thạnh

thành phố Cần Thơ...................................................................................................13

3.1.2 Vài nét về tình hình chăn ni heo của nơng hộ tại huyện Vĩnh Thạnh

thành phố Cần Thơ....................................................................................................... 14

3.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHĂN NI HEO THỊT CỦA NƠNG

HỘ………………………………………………………………………………15

3.2.1 Tình hình mẫu điều tra số liệu sơ cấp ......................................................15

3.2.2. Tình hình chung của nơng hộ chăn ni.................................................16

3.2.3 Tình hình chăn ni heo thịt của nông hộ ...............................................17

3.2.3.1 Mức độ tập trung của hoạt động chăn ni heo..................................17

3.2.3.2 Q trình chăn ni heo thịt của nông hộ...........................................19

3.2.3.3 Về thức ăn chăn nuôi heo ....................................................................203.2.3.4 Về thú y ....................................................................................... 21

3.2.3.5 Về phương thức chăn ni.......................................................... 21

3.2.3.6 Mục đích trong chăn ni heo của nơng hộ ............................... 22

83.2.4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm heo thịt của nơng hộ........................... 23

3.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CHĂN NI HEO THỊT CỦA NƠNG HỘ .......25

3.3.1 Chi phí chăn nuôi heo thịt của nông hộ ....................................................25

3.3.2 Kết quả hoạt động chăn nuôi và tiêu thụ thịt của nông hộ .....................29

3.3.3 Vai trò của hoạt động chăn ni heo thịt trong kinh tế hộ .....................32Chương 4.......................................................................................................... 34

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHĂN

NUÔI THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN VĨNH THẠNH THÀNH

PHỐ CẦN THƠ............................................................................................... 34

4.1. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRỌNG LƯỢNG

XUẤT CHUỒNG BÌNH QUÂN CỦA HEO THỊT ...............................................34

4.1.1 Các nhân tố góp phần tăng trọng lượng heo ............................................37

4.1.1.1 Giống heo chọn nuôi............................................................................37

4.1.1.2 Năng suất heo ......................................................................................37

4.1.1.3 Thời gian nuôi......................................................................................37

4.1.2 Các nhân tố góp phần giảm trọng lượng heo ...........................................38

4.1.2.1 Chi phí lao động nhà ...........................................................................38

4.2 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG CHĂN NUÔI HEO .......38

4.2.1 Về thuận lợi đối với người chăn ni ........................................................38

4.2.2. Những khó khăn đối với chăn ni .........................................................39

4.2.3 Những khó khăn trong việc tiêu thụ của hộ chăn nuôi heo

thịt………………………………………………………………………………40

4.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ BÁN HEO ..................................42

4.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN ĐẠT ĐƯỢC CỦA

NÔNG HỘ CHĂN NUÔI HEO THỊT ....................................................................43

4.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MỞ RỘNG QUI

MÔ CHĂN NUÔI ....................................................................................................48Chương 5.......................................................................................................... 50

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI

HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN VĨNH THẠNH THÀNH

PHỐ CẦN THƠ............................................................................................... 50

95.1 NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN

HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN VĨNH

THẠNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ.........................................................................50

5.1.1 Về thuận lợi và khó khăn ...........................................................................505.1.1.1 Về thuận lợi và khó khăn trong q trình chăn nuôi heo thịt..... 50

5.1.1.2 Những cơ hội và thách thức trong q trình chăn ni heo

thịt...................................................................................................................... 52

5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI

HEO THỊT CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN VĨNH THẠNH THÀNH PHỐ

CẦN THƠ..................................................................................................................53

5.2.1 Về giống.......................................................................................................54

5.2.2 Năng suất tăng trọng trong tháng .............................................................54

5.2.3 Thời gian chăn ni ....................................................................................54

5.2.4 Chi phí lao động nhà...................................................................................55

5.2.5 Về thức ăn chăn nuôi ..................................................................................55

5.2.6 Đối với người chăn nuôi..............................................................................56

5.2.7 Giải pháp về tiêu thụ sản phẩm heo thịt của nông hộ .............................57

5.2.8 Đối với địa phương và ngành chăn nuôi ...................................................57Chương 6......................................................................................................... 59

KẾT KUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................................ 59

6.1 KẾT LUẬN..........................................................................................................59

6.2 KIẾN NGHỊ.........................................................................................................60

6.2.1 Đối với người chăn nuôi.............................................................................60

6.2.2 Đối với Nhà nước và chính quyền địa phương ........................................61

6.2.3. Đối với các tổ chức tín dụng .....................................................................6110DANH MỤC BIỂU BẢNGTrangBảng 1: TÌNH HÌNH MẨU ĐIỀU TRA VỀ SỐ LIỆU SƠ CẤP……………….15

Bảng 2: TÌNH HÌNH CƠ BẢN CÁC HỘ CHĂN NI HEO THEO ĐIỀU TRA ..16

Bảng 3: TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CỦA NÔNG HỘ....................................................16

Bảng 4: SỐ NĂM NUÔI HEO CỦA NÔNG HỘ ......................................................17

Bảng 5: QUI MÔ CỦA HỘ CHĂN NUÔI HEO .......................................................18

Bảng 6: GIỐNG HEO THƯỜNG NUÔI....................................................................19

Bảng 7: LÝ DO CHỌN GIỐNG HEO ĐANG NI................................................20

Bảng 8: MỤC ĐÍCH NI HEO CỦA NƠNG HỘ..................................................22

Bảng 9: TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM HEO THỊT......................................23

Bảng 10: GIÁ HEO HƠI ĐỢT 1, 2 NĂM 2006 VÀ ĐỢT 1 NĂM 2007 ..................24

Bảng 11: CHI PHÍ CHĂN NI HEO TỪ LÚC NUÔI ĐẾN XUẤT CHUỒNG....26

Bảng 12. TỶ TRỌNG CHI PHÍ TRONG CHĂN NI HEO CỦA HỘ GIA

ĐÌNH ..........................................................................................................................28

Bảng 13. CHI PHÍ THỨC ĂN TRONG CHĂN NI HEO THỊT ..........................28

Bảng 14 : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI HEO THỊT...............................29

Bảng 15 : HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT THEO QUI MƠ...........................31

Bảng 16. TÌNH HÌNH THU NHẬP CƠ BẢN CỦA CÁC HỘ CHĂN NI

ĐIỀU TRA..................................................................................................................32

Bảng 17: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN

LƯỢNG HEO THỊT KHI XUẤT CHUỒNG ............................................................35

Bảng 18: THUẬN LỢI CỦA NGƯỜI NUÔI HEO ...................................................38

Bảng 19: KHĨ KHĂN CỦA NGƯỜI NI HEO....................................................39

Bảng 20: CÁC NHÂN TỐ THÚC ĐẨY HỘ CHĂN NUÔI BÁN HEO ...................40

Bảng 21: NHỮNG KHÓ KHĂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC BÁN HEO CỦA

NGƯỜI CHĂN NUÔI ................................................................................................41

Bảng 22: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ BÁN HEO ............................42

Bảng 23: MA TRẬN TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN ĐỘC LẬP…………44

Bảng 24: KẾT QUẢ XỬ LÝ CÁC CHI PHÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN....46

Bảng 25: NHỮNG KHĨ KHĂN CHO VIỆC MỞ RỘNG QUY MƠ .......................49

11DANH MỤC HÌNHTrangHình 1: Trình độ học của chủ hộ ................................................................................17

Hình 2: Giá heo hơi bán qua các đợt ..........................................................................24

Hình 3: Tỷ trọng chi phí ảnh hưởng đến sản lượng heo.............................................26

Hình 4: Tỷ trọng chi phí thức ăn trong q trình chăn ni heo thịt..........................27

Hình 5: Biểu đồ tỷ trọng thu nhập của nơng hộ ni heo...........................................33

Hình 6: Tỷ lệ hộ vay tín dụng trong chăn nuôi...........................................................51DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT: Số thứ tự

ĐVT: Đơn vị tính

Giaban: Giá bán

VAC: Vườn ao chuồng.

VACR: Vườn ao chuồng ruộng.

VACB: Vườn ao chuồng biogas12TĨM TẮT

Phân tích hiệu quả chăn nuôi heo thịt của nông hộ tại huyện Vĩnh thạnh

thành phố Cần Thơ có ý nghĩa trong việc biết được thực trạng về chăn nuôi heo

của hộ trên địa bàn. Cụ thể là, tổng đàn heo trong năm 2006 có 43.700 con, đạt

112,44% hay tăng 4.837 con so với năm 2005 (năm kế hoạch) và đang tồn tại

những thuận lợi và khó khăn như con giống nhà, nguồn cung cấp thức ăn rộng

rải, thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng khắp, khó khăn đang tồn tại và quyết định

lợi nhuận của hộ chăn nuôi heo thịt là giá cả sản phẩm không ổn định, biết được

nhân tố ảnh hưởng đến tăng trọng lượng của heo khi xuất chuồng như là giống

heo, năng suất, thời gian chăm sóc, chi phí lao động nhà và nhân tố ảnh hưởng

đến hiệu quả chăn ni heo thịt như là chi phí giống (15,%), chi phí thức ăn

(65%), chi phí thú y (1%), chi phí chuồng trại (13%), chi phí máy móc (5%), chi

phí lao động (1%). Từ đó ta biết cách phối hợp các nguồn đầu vào trong q trình

chăn ni phù hợp góp phần đạt lợi nhuận tối đa cho hộ chăn ni heo. Đề tài:

“Phân tích hiệu quả chăn nuôi heo thịt của nông hộ tại huyện Vĩnh Thạnh thành

phố Cần Thơ” dự kiến được thực hiện bằng phương pháp điều tra trực tiếp 60 hộ

chăn nuôi heo thịt ở 3 xã: xã Thạnh An chiếm 32,2%, xã Thạnh Lộc chiếm

10,4% và xã Thạnh Thắng chiếm 9,2% của huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần

Thơ theo phương pháp lấy mẫu ngẩu nhiên phân tầng. Với mục tiêu:

1) Phân tích tình hình chung về các hộ chăn ni heo thịt tại huyện Vĩnh

Thạnh, thành phố Cần Thơ;

2) Phân tích hiệu quả chăn nuôi thịt của nông hộ trên địa bàn huyện Vĩnh

Thạnh, thành phố Cần Thơ;

3) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi heo thịt của

nông hộ tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ;

4) Trên cơ sở phân tích tìm ra những thuận lợi và khó khăn cùng những cơ

hội và thách thức để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chăn

nuôi heo thịt của nông hộ tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×