Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
năng suất giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2017

năng suất giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

130

T39,210,1636,2623,695,00T46,77,0547,0577,386,20P<0,05<0,05<0,05<0,05<0,05CV(%)12,514,612,913,04,28LSD.0,050,380,7532,532,67,62Ghi chú: (TPTN: Thành Phố Thái Nguyên, PL: Phú Lương)

- Tỷ lệ củ thương phẩm dao động từ 83,3 - 95%. Trong thí nghiệm thời vụ 3

có tỷ lệ củ thương phẩm tương đương thời vụ 2 và cao hơn 2 thời vụ còn lại ở mức

tin cậy 95%. Như vậy, các cơng thức tưới nước trong thí nghiệm đã ảnh hưởng đến

các yếu tố cấu thành năng suất của giống khoai tây KT1. Để đạt được các yếu tố cấu

thành năng suất cao thì trong 1 vụ nên tưới nước từ 2 - 3 lần, tùy điều kiện khô hạn

của mỗi năm.

* Ảnh hưởng của số lần tưới nước đến năng suất thực thu của giống khoai tây

KT1 vụ đông năm 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

Nước là một trong những yếu tố quyết định sinh trưởng, phát triển, năng suất

và chất lượng của khoai tây, nếu thiếu nước năng suất khoai tây giảm nghiêm trọng

(Trương Văn Hộ, 2010) [17].

Kết quả thí nghiệm cho thấy, tại điểm Phú Lương năng suất các cơng thức sai

khác khơng có ý nghĩa (P>0,05), dao động từ 28,25 - 32,12 tấn/ha (năm 2016 và từ

28,14 - 31,83 tấn/ha (2017).

Bảng 3.61. Ảnh hưởng của số lần tưới nước đến năng suất

thực thu

của giống khoai tây KT1 vụ đơng năm 2016 và 2017Đơn vị tính: tấn/ha

Năm 2016CôngNăm 2017thứcTPTNPLTBTPTNPLTBT127,1228,2527,6926,7628,1427,45131

T230,2930,9630,6329,8730,8830,43T332,0332,1232,0832,7431,8332,04T426,8828,4627,6826,9528,2227,58P<0,05>0,05<0,05>0,05CV(%)5,398,653,465,76LSD.0,053,13ns2,01nsGhi chú: (TPTN: Thành Phố Thái Nguyên; PL: Phú Lương)

Năng suất thực thu tại điểm Thành Phố Thái Ngun có sự sai khác giữa

các cơng thức tưới, dao động từ 26,88 - 32,03 tấn/ha (năm 2016) và từ 26,76 32,74 tấn/ha (năm 2017). Trong đó cơng thức T2 vàT3 (tưới 2 - 3 lần) năm 2016

và công thức T3 (tưới 3 lần) năm 2017 đạt năng suất cao hơn các cơng thức còn

lại. Kết quả này trùng với nghiên cứu của Trương Văn Hộ, (2010) [17] lượng

nước tưới cho khoai tây nhiều hay ít còn phụ thuộc vào lượng nước mưa của

từng năm và vùng đất trồng. Còn nghiên cứu của Lê Sỹ Lợi, (2005) [24] cho thấy

tưới 4 lần năng suất khoai tây cao nhất. Từ kết quả nghiên cứu này, chúng tôi

khuyến cáo trồng khoai tây vụ đông tại Thái Nguyên cần được tưới nước bổ sung

từ 2 - 3 lần, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết của từng năm.132

Đơn vị: tấn/haBiểu đồ 3.4: Ảnh hưởng của số lần tưới nước đến năng suất thực thu

giống khoai tây KT1 vụ đông 2016Đơn vị: tấn/haBiểu đồ 3.5: Ảnh hưởng của số lần tưới nước đến năng suất thực thu

giống khoai tây KT1 vụ đông 20171333.3.6. Ảnh hưởng của số lần vun đến sinh trưởng, phát triển của giống khoai

tây KT1 vụ đông 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

3.3.6.1. Ảnh hưởng của số lần vun đến sinh trưởng của giống khoai tây KT1 vụ

đông 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

Vun tạo vồng cho khoai tây vừa làm cho đất tơi xốp, đảm bảo độ thơng

thống cho bộ rễ vừa tạo điều kiện cho củ khoai tây nằm sâu trong đất, củ không bị

tiếp xúc với ánh sáng đồng thời tạo điều kiện để các đốt thân nằm trong đất phát

triển thêm rễ và củ (Đường Hồng Dật, 2005) [7]. Vì vậy, để đạt năng suất cao, trong

sản xuất cần vun tạo vồng cho khoai tây.

Bảng 3.62. Ảnh hưởng của số lần vun đến sinh trưởng giống khoai tây KT1

vụ đông năm 2016 và 2017

Năm 2016Năm 2017CôngSTPTDTTLCPĐSTPTDTTLCPĐthức(điểm 3-7)(%)(điểm 3-7)(%)TPTNPLTPTNPLTPTNPLTPTNPLV13383,385,03390,086,7V25795,098,35798,3100V35710010077100100Ghi chú: (TPTN: Thành Phố Thái Nguyên; PL: Phú Lương; STPT: Sinh

trưởng phát triển; DTTLCPĐ: Diện tích tán lá che phủ đất; điểm 3: Kém; điểm 5:

Trung bình; điểm 7: Tốt)

- Sức sinh trưởng của giống khoai tây KT1 ở các cơng thức thí nghiệm tại hai

điểm nghiên cứu trong hai vụ đơng đạt từ khá đến tốt. Trong đó công thức V1 (năm

2017 và điểm TPTN năm 2016) cây sinh trưởng kém, được đánh giá ở điểm 3. Các

công thức còn lại sinh trưởng của cây từ trung bình - tốt, được đánh giá ở điểm 5 - 7.

- Diện tích tán lá che phủ đất của các cơng thức thí nghiệm đạt từ 83,3100%. Trong đó cơng thức V3 (cả hai điểm thí nghiệm trong hai vụ đơng) và côngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

năng suất giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×