Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
củ giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2017

củ giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

102

- Khối lượng củ/khóm dao động từ 504,98 - 701,74 g, khơng có sự tương tác

giữa mật độ trồng và liều lượng phân khống đến khối lượng củ/khóm (PM*P> 0,05).

Sai khác khối lượng củ/khóm của các cơng thức thí nghiệm là do tác động

riêng rẽ của mật độ trồng (P M<0,01) và liều lượng phân bón (PP<0,01). Mật độ trồng

càng cao, khối lượng củ càng giảm, khối lượng củ đạt cao nhất ở mật độ M1 (4

khóm/m2) là 682,77 g, khối lượng củ giảm dần khi tăng mật độ lên M2 (623,19g) và

M3 (541,77 g).

Khối lượng củ/khóm của các liều lượng phân bón dao động từ 574,27 - 657,1

g. Trong đó mức bón P3 (180N + 180 P 205 + 180 K20/ha) khối lượng củ đạt cao nhất

(657,1 g), ở mức tin cậy 95%.

Bảng 3.34. Ảnh hưởng của mật độ và phân khoáng đến tỷ lệ củ thương phẩm

của giống khoai tây KT1 vụ đơng năm 2016 và 2017

Phân

bónNăm 2016Năm 2017M1M2M3TBPBM1M2M3TBPBP193,0082,0079,8084,9393,7082,678,684,97P293,7088,0780,5087,4293,5090,881,288,50P395,4093,9082,7090,6795,094,182,990,67P492,5091,7081,8088,6793,890,581,088,43TBMĐ93,65a88,92a81,20b94,00a89,50a80,93bM<0,01M<0,01P>0,05P>0,05M*P>0,05M*P>0,05CV(%)9,177,97LSD.0,05M: 6,92M: 6,02P: nsP: nsP103

M*P: nsM*P: nsTỷ lệ củ thương phẩm của giống khoai tây KT1 ở các công thức thí nghiệm

dao động từ 79,8 - 95,4% (2016) và từ 78,6 - 95% (2017). Khơng có sự tương tác

giữa mật độ và liều lượng phân khoáng đến tỷ lệ củ thương phẩm (P > 0,05). Sai

khác tỷ lệ củ thương phẩm ở các cơng thức phân khống khơng có ý nghĩa (P>

0,05). Như vậy tỷ lệ củ thương phẩm khác nhau ở các công thức chủ yếu là do ảnh

hưởng của mật độ trồng (P < 0,01) (2 vụ đông), mật độ trồng dày tỷ lệ củ thương

phẩm giảm, trong thí nghiệm mật độ M1 và M2 (4 và 5 khóm/m 2) có tỷ lệ củ

thương phẩm (2016: 88,92 - 93,65% và 2017: 89,5 - 94%), cao hơn mật độ M3 (6

khóm/m2: 80,93 - 81,2%) ở mức tin cậy 95%.

Bảng 3.35. Ảnh hưởng của mật độ và phân khoáng đến năng suất thực thu

giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2016 và 2017Đơn vị tính: tấn/ha

PhânNăm 2016Năm 2017bónM1M2M3TBPBM1M2M3TBPBP126,4327,9730,9328,44c25,2327,2529,3727,29cP226,9331,3531,4729,92bc26,5531,2431,9429,91bP327,3333,6034,9731,97a27,0533,4734,6531,72aP426,3331,9332,6030,29b26,1130,7631,8929,59bTBMĐ26,76b31,21a32,49a26,23b30,68a31,97aM <0,01M <0,01P<0,01P<0,01M*P>0,05M*P>0,05CV(%)5,295,57LSD.0,05M: 1,37M: 1,42P: 1,58P: 1,64P104

M*P: nsM*P: nsNăng suất thực thu của các cơng thức thí nghiệm dao động từ 26,33 - 34,97

tấn/ha (vụ đông 2016) và từ 25,23 - 34,65 tấn/ha (vụ đơng 2017). Khơng có sự

tương tác giữa mật độ và phân khoáng đến năng suất thực thu (P M*P> 0,05). Sai khác

năng suất của các công thức là do tác động riêng rẽ của mật độ trồng (P M<0,01) và

liều lượng phân bón (PP<0,01).

Năng suất thực thu tăng, khi tăng mật độ trồng, cùng mật độ trồng, khi tăng

mức phân bón từ P1 đến P4, năng suất tăng đến mức P3 sau đó giảm, Cùng mức

phân bón, khi tăng mật độ từ M1 đến M3, năng suất tăng, trung bình cả hai vụ, mật

độ trồng thích hợp với giống khoai tây KT1 từ 5-6 khóm/m 2. Năng suất của cả hai

mật độ trên cao hơn chắc chắn ở độ tin cậy 95% và mức phân bón P3 đạt năng suất

cao hơn hẳn tất cả các mức phân bón còn lại ở mức độ tin cậy 95%. Mật độ trồng

với mức phân bón trung bình cao nhất là M3P3 ở mật độ trồng 6 khóm/m 2 và bón

phân khống với mức 180 kg N + 180 kg P205 + 180 kg K20/ha đạt năng suất thực thu

cao nhất 31,72 tấn/ha.

Bảng 3.36. Hiệu quả kinh tế của các công thức mật độ và phân khoángTTđối với giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2016 và 2017

Tổng thu

Lãi thuần

Tổng chi

Công

(triệu đồng/ha)

(triệu đồng/ha)

(triệu

thức

2016

2017

2016

2017

đồng/ha)1P1M1132,25126,1570,37061,8855,782P1M2139,90136,2573,77066,1362,483P1M3151,95146,8577,17074,7869,684P2M1134,80132,7571,93662,8660,815P2M2156,75156,2075,33681,4180,866P2M3157,40159,7078,73678,6680,967P3M1136,75135,2573,01263,7362,238P3M2168,15167,3576,41291,7390,939P3M3174,35173,2579,81294,5393,43105

10P4M1131,75130,5574,55351,1955,9911P4M2159,55153,8077,95381,5975,8412P4M3163,10159,4581,35381,7478,09Giá khoai tây TB: 5.000 đ/kg

Số liệu ở bảng 3.36 cho thấy, công thức P3M2 và P3M3 cho lãi thuần cao

nhất (90,93 - 94,53 triệu đồng/ha). Như vậy tại Thành Phố Thái Nguyên, đối với

giống khoai tây KT1 có thể trồng mật độ 5 - 6 khóm/m 2 và lượng phân khoáng từ

180 N + 180 P205 + 180 K20/ha (P3) đến 210 N + 210 P 205 + 210 K20/ha (P4). Tuy

nhiên để giảm chi phí nên sử dụng cơng thức P3M2, vì cơng thức này tổng thu ít

hơn cơng thức P3M3 là 2,5 triệu đồng/ha, trong khi tổng chi phí ít cao hơn 3,4 triệu

đồng/ha. Mặt khác trồng thưa dễ chăm sóc, ít sâu bệnh hại, củ to hơn, kết quả này

trùng với nghiên cứu của Trương Văn Hộ, 2010 [17] và Lê Sỹ Lợi [24].

3.3.3. Ảnh hưởng của mật độ và phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng phát

triển của giống khoai tây KT1 vụ đông 2016 và 2017 tại Thái Nguyên

3.3.3.1. Ảnh hưởng của mật độ và phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng của

giống khoai tây KT1 vụ đông 2016 và 2017

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân hữu cơ vi sinh đến

sinh trưởng của giống khoai tây KT1 được trình bày ở bảng 3.37, 3.38 và 3.39.

Bảng 3.37. Ảnh hưởng của mật độ và phân hữu cơ vi sinh đến tỷ lệ mọc và sinh

trưởng của giống khoai tây KT vụ đông năm 2016 và 2017

Năm 2016

TTNăm 2017CôngTỷ lệSTPTDTTỷ lệSTPTDTthứcmọc(điểm 3-TLCPĐmọc(điểmTLCPĐ(%)7)(%)(%)3-7)(%)1H1M198,1796,798,1598,32H1M296,3710097,871003H1M397,5710098,871004H2M196,3598,397,2596,75H2M297,0596,797,8598,36H2M396,3510097,55100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

củ giống khoai tây KT1 vụ đông năm 2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×