Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lý do chọn đề tài

Lý do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, trong Văn kiện Đại hội Đảng2toàn quốc lần thứ IX Đảng ta đã khẳng định: “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp

luật. Mọi cơ quan, tổ chức, cán bộ, cơng chức và mọi cơng dân có nghĩa vụ chấp

hành Hiến pháp và pháp luật” và “Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ

cương, tăng cường pháp chế, quản lý xã hội bằng pháp luật, tuyên truyền, giáo dục

toàn dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật” [35, tr.135].

Tuy nhiên, thực tế công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục YTPL cho nhân

dân trong những năm qua còn nhiều hạn chế, chưa được đặt ngang tầm với yêu cầu

quản lý xã hội bằng pháp luật. Kiểm điểm 3 năm thực hiện, Chỉ thị số 32-CT/TW,

ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khố IX về “Tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức

chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X

kết luận: “Một số cấp uỷ, tổ chức Đảng nhận thức chưa đầy đủ về cơng tác

này…Giáo dục pháp luật trong nhà trường, ngồi xã hội chậm đổi mới, còn nặng về

lý thuyết, ít gắn với thực tiễn cuộc sống, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật chưa

sâu, thiếu trọng tâm, trọng điểm, nhất là với các đối tượng đặc thù. Việc ban hành

văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, giới thiệu, học tập, nghiên cứu pháp luật chưa

được nhiều, đối tượng tiếp cận còn trong phạm vi hẹp” [4, tr.2].

Vì thế, vấn đề tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng

cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân là rất cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và

thực tiễn ở nước ta hiện nay, là yếu tố khách quan của quá trình xây dựng Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân trong thời kỳ mới.

Quảng Ninh là tỉnh thuộc vùng Đơng Bắc Tổ quốc có tốc độ phát triển nhanh,

có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế. Tuy nhiên, trước xu hướng hội

nhập kinh tế quốc tế của đất nước nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng đã

tác động nhiều đến lối sống của sinh viên. Tình trạng vi phạm pháp luật, lối sống

bng thả, thực dụng...đã xuất hiện ở một bộ phận không nhỏ sinh viên trong tỉnh.

Đặc biệt, tình trạng vi phạm pháp luật ở sinh viên không chỉ gia tăng về số lượng

mà tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn. Hành vi vi phạm pháp

luật hết sức đa dạng và phức tạp, đặc biệt có một bộ phận sinh viên tham gia các

băng, ổ nhóm tội phạm, sử dụng bạo lực có tính chất cơn đồ hung hãn gây hậu quảhết sức nghiêm trọng.

Giáo dục YTPL cho sinh viên tỉnh Quảng Ninh được tiến hành theo chỉ thị

của Ban Bí thư, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục

và Đào tạo và UBND tỉnh Quảng Ninh đã mang lại sự khởi sắc trong đời sống pháp

luật của sinh viên, góp phần nâng cao ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý trong nhà

trường. Tuy vậy, giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên trong nhà trường vẫn còn

bộc lộ nhiều hạn chế về nội dung, chương trình; sách giáo khoa, tài liệu; đội ngũ

làm công tác giáo dục ý thức pháp luật; lựa chọn hình thức, phương pháp giáo dục

phù hợp; sự phối kết hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội….Điều này dẫn đến

chất lượng giáo dục YTPL cho sinh viên còn thấp, trình độ hiểu biết pháp luật còn

hạn chế, lối sống vơ cảm, sự thờ ơ, thiếu niềm tin vào pháp luật vẫn phổ biến. Trong

khi đó, yêu cầu giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trong điều kiện đổi mới và hội

nhập đòi hỏi công tác giáo dục YTPL cho sinh viên trong nhà trường trên địa bàn

tỉnh Quảng Ninh phải được tăng cường thường xuyên và có hiệu quả.

Điều đó đặt ra cho nhà trường, xã hội một trách nhiệm phải quan tâm đến việc

giữ gìn kỷ cương trong nhà trường, kịp thời uốn nắn những hành vi sai trái, hình

thành ở sinh viên thái độ tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Chính vì

vậy, việc nghiên cứu một cách có hệ thống, tồn diện hoạt động giáo dục ý thức

pháp luật cho sinh viên tỉnh Quảng Ninh hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to

lớn. Do đó, tác giả lựa chọn đề tài “Ý thức pháp luật và vấn đề giáo dục ý thức

pháp luật cho sinh viên tỉnh Quảng Ninh hiện nay” làm luận án tiến sĩ triết học

của mình nhằm làm sâu sắc hơn nữa về ý thức pháp luật, giáo dục ý thức pháp luật

và thực trạng ý thức pháp luật của sinh viên tỉnh Quảng Ninh hiện nay, từ đó đề

xuất một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên, góp phần vào

cơng cuộc xây dựng tỉnh Quảng Ninh lành mạnh, trật tự, kỷ cương đáp ứng nhu cầu

nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh cũng như yêu cầu của công cuộc

đổi mới đất nước.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích

Luận án khảo sát, phân tích thực trạng và trên cơ sở đó, tác giả đề xuất giảipháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên tỉnh Quảng

Ninh trong giai đoạn hiện nay.

2.2. Nhiệm vụ

Để thực hiện mục đích trên, luận án tập trung giải quyết những nhiệm vụ sau:

- Phân tích làm rõ khái niệm, tính chất, kết cấu, vai trò của ý thức pháp luật;

mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp và sự cần thiết phải tăng cường giáo

dục ý thức pháp luật cho sinh viên hiện nay.

- Phân tích những yếu tố tác động, chỉ ra những thành tựu, hạn chế về ý thức

pháp luật và giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên tỉnh Quảng Ninh hiện nay; làm

rõ những nguyên nhân của thực trạng trên.

- Luận án luận chứng cơ sở khoa học cho việc đề xuất một số giải pháp cơ

bản nhằm nâng cao ý thức pháp luật và chất lượng giáo dục ý thức pháp luật cho

sinh viên tỉnh Quảng Ninh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại

học hiện nay.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Tác giả tập trung nghiên cứu ý thức pháp luật và vấn đề giáo dục ý thức pháp

luật cho sinh viên ở các trường đại học và cao đẳng tỉnh Quảng Ninh hiện nay.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Luận án tập trung nghiên cứu ý thức pháp luật và giáo dục ý thức pháp luật

dưới góc độ chủ nghĩa duy vật biện chứng; nghiên cứu những vấn đề liên quan đến

ý thức pháp luật và giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên của các trường cao đẳng

và đại học trong tỉnh Quảng Ninh như: nội dung chương trình, hình thức, phương

pháp, chủ thể giáo dục ý thức pháp luật, các điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng

đến ý thức pháp luật và giáo dục ý thức pháp luật.

Số liệu nghiên cứu lấy từ 12 trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (trong đó

có 2 trường đại học, 01 phân hiệu đại học và 09 trường cao đẳng) trong thời gian từ

năm 2015 đến nay. Số phiếu điều tra là 1784 đối với sinh viên, 25 phiếu điều tra

giảng viên luật, 31 phiếu điều tra cán bộ quản lý. Thời gian điều tra từ tháng 12 năm

2016 đến tháng 3 năm 2017.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lý do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×