Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

148

tính kháng bệnh mốc sương từ khoai tây dại sang khoai tây trồng thông qua

dung hợp tế bào trần. Tạp chí Khoa học và Phát triển 12, số (7), tr. 1149 - 1156.

10. Hoàng Thị Giang, Nguyễn Thị Thủy, Vũ Thị Hằng, Đỗ Thị Thu Hà, Thieme R.,

Hammann T. và Nguyễn Quang Thạch (2014b), Khả năng kháng bệnh mốc

sương và các đặc tính nơng học của các dòng lai lại giữa con lai soma và khoai

tây trồng. Tạp chí Khoa học và Phát triển, số 12 (8), tr.1302 - 1313.

11. Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thủy, Vũ Thị Hằng, Hoàng Thị Giang, Nguyễn Thị

Phương Thảo, Nguyễn Quang Thạch, Thieme R., và Schwarzfischer A. (2012),

Nghiên cứu xác định con lai soma khoai tây từ thể tái sinh sau dung hợp. Tạp

chí Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn, số 10, tr. 16 - 25.

12. Thái Hà và Đặng Mai (2011), Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây, Nhà Xuất

bản Hồng Đức, tr. 15 - 17.

13. Vũ Thị Hằng, Hoàng Thị Giang, Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Phương Thảo và

Nguyễn Quang Thạch (2012), Nghiên cứu tạo cây nhị bội (2n=2x) từ cây khoai

tây tứ bội Solanum tuberosum (2n=4x) theo hướng trinh sinh sử dụng khoai tây

dại Solanum phureja (dòng cho phấn) là cây cảm ứng giảm bội. Tạp chí Nông

nghiệp và Phát triển Nông thô, số 8, tr. 18 - 23.

14. Trương Văn Hộ, Trịnh Phương Loan, Hoàng Văn Tất, Trần Đức Hoàng (1990),

“Kết quả khảo nghiệm giống khoai tây trong vụ sớm ở đồng bằng Bắc Bộ”,

Một số kết quả nghiên cứu khoa học cây khoai tây (1986-1990), Nxb Nông

nghiệp, Hà Nội, tr. 37 - 41.

15. Trương Văn Hộ (1992), Nghiên cứu khoai tây và cây có củ khác, Kết quả

nghiên cứu khoa học nông nghiệp 1987-1991, Nxb Nông nghiệp Hà Nội, tr. 85 88.

16. Trương Văn Hộ (2005), Sổ tay kỹ thuật sản xuất khoai tây giống và khoai tây

thương phẩm, Nxb Nông nghiệp, tr. 52 - 53.

17. Trương Văn Hộ (2010), Cây khoai tây ở Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, tr. 7 - 64.

18. Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Quang Thạch và Trương Thị Vịnh (2010a), Nghiên

cứu xác định các giống khoai tây chế biến thích hợp trồng ở n Phong - Bắc

Ninh. Tạp chí Nơng nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 14, tr. 33 - 39.149

19. Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Quang Thạch, Trương Thị Vịnh và Đặng Trần

Trung (2010b), Các giải pháp kỹ thuật trồng khoai tây chế biến chip (giống

Atlantic) tại vùng Đồng bằng sơng Hồng, Tạp chí Khoa học và Phát triển, số

8(6), tr. 923 - 934.

20. Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Thị Lý Anh và Trương Thị

Vịnh (2011), Nghiên cứu đặc tính ngủ nghỉ và ảnh hưởng của thời gian bảo quản

tới khả năng chế biến chip của một số giống khoai tây. Tạp chí Khoa học và

Phát triển, số 9(5), tr. 705 - 712.

21. Đào Mạnh Hùng (1996), Đánh giá khả năng sử dụng các giống khoai tây nhập

nội từ Đức vào một số tỉnh phía Bắc Việt Nam, Luận án phó tiến sỹ khoa học

nơng nghiệp,Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội, tr. 10-18.

22. Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Tuân, Đinh Thị Thu Lê,

Đào Văn Nam và Nguyễn Quang Thạch (2009), Ảnh hưởng một số biện pháp kỹ

thuật trồng cây giống nhân từ khí canh trong sản xuất khoai tây giống sạch bệnh

tại Gia Lâm-Hà Nội và Sa Pa-Lào Cai. Tạp chí Khoa học và Phát triển, số 7(5),

tr. 577 - 584.

23. Đinh Thị Thu Lê, Đỗ Thị Hà, Vũ Thị Hằng, Hoàng Thị Giang, Nguyễn Thị

Phương Thảo, Nguyễn Quang Thạch, Thieme R. và Schwarzfischer A. (2012),

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất, phẩm chất chế biến của

con lai soma khoai tây trồng ở vụ đông 2011 tại Quế Võ-Bắc Ninh. Tạp chí

Nơng nghiệp và Phát triển Nơng thôn, số 12, tr. 11-16.

24. Lê Sỹ Lợi (2008), “ Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ

thuật tăng năng suất khoai tây trên đất ruộng một lúa tại Bắc Kạn”, Luận án tiến

sỹ nông nghiệp.

25. Trịnh Văn Mỵ (2016), Báo cáo đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây

kháng bệnh mốc sương bằng chỉ thị phân tử cho các tỉnh phía Bắc”.

26. Trần Văn Ngọc, Nguyễn Văn Uyển và Trương Văn Hộ (1995), Công nghệ sinh

học và vấn đề cung cấp giống khoai tây cho đồng bằng Bắc Bộ. Tạp chí KHKT

Nơng nghiệp. Nxb Nơng nghiệp, tr. 288-289.150

27. Đỗ Ngọc Oanh, Hồng Văn Phụ (2012), Giáo trình phương pháp thí nghiệm

đồng ruộng, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội.

28. Trịnh Khắc Quang (2000), Nghiên cứu biện pháp sản xuất và duy trì chất lượng

khoai tây giống từ nguồn củ nhỏ và từ hạt lai cho đồng bằng sông Hồng, luận án

tiến sỹ nông nghiệp,Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam.

29. Lê Hưng Quốc (2006), “Hệ thống sản xuất khoai tây giống ở Việt Nam”, Tạp

chí Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn số 21, tr. 79 -96.

30. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thơn Thái Ngun.

31. Nguyễn Quang Thạch, Hồng Minh Tấn, Mai Thị Tân và Nguyễn Thị Lý Anh,

(1991), Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây giống chất lượng cao bắt nguồn từ

nuôi cây in vitro. Thông báo Khoa học của các trường Đại học 1991. Chuyên đề

Sinh học - Nông nghiệp (ISSN 0868.3034), Bộ Giáo dục và Đào tạo.

32. Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Lý Anh và Đỗ Thị

Ngân (2005a), Một số biện pháp làm tăng số lượng củ giống trong hệ thống sản

xuất khoai tây, Tạp chí Khoa học và Phát triển, số 3, tr. 41-42.

33. Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Lý Anh, Phạm Văn

Tuân và Lại Đức Lưu (2005b), Nghiên cứu sản xuất củ giống gốc khoai tay

minituber từ cây in vitro. Tạp chí Khoa học và Phát triển, số 3, tr. 46-49.

34. Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Thị Lý Anh, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thu

Hương, Lại Đức Lưu (2006), Bước đầu nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ khí canh

trong nhân giống khoai tây ni cấy mơ. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp,

số 4,5, tr. 73-78.

35. Nguyễn Quang Thạch, Lại Đức Lưu, Đinh Thị Thu Lê, Đỗ Sinh Liêm và Nguyễn

Văn Đức (2009), Ảnh hưởng của nhiệt độ dung dịch đến khả năng nhân giống và

sản xuất củ giống khoai tây bằng cơng nghệ khí canh trong vụ hè. Tạp chí Khoa

học và Phát triển, số 7 (4), tr. 443-452.

36. Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Quang Thạch và Hoàng Minh Tấn (1995),

Nghiên cứu việc xây dựng quy trình sản xuất củ khoai tây trong ống nghiệm.151

Hội thảo Quốc gia và Khu vực nhân năm Louis Pasteur, Vi sinh vật học và công

nghệ sinh học, tháng 10 năm 1995, tr. 501-505.

37. Phạm Chí Thành (1988), Giáo trình phương pháp thí nghiệm đồng ruộng,

Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

38. Nguyễn Văn Thắng, Bùi Thị Mỳ (1996), Kỹ thuật trồng và chua – khoai tây

hành tây và tỏi ta, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội, tr. 11-15.

39. Nguyễn Thị Phương Thảo, Đỗ Thị Thu Hà, Vũ Thị Hằng, Hoàng Thị Giang và

Nguyễn Quang Thạch (2011a), Nghiên cứu tách, nuôi cấy và tái sinh tế bào trần

của các dòng khoai tây nhị bội phục vụ tạo giống bằng dung hợp tế bào trần.

Tạp chí Nơng nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2, tr. 11-16.

40. Nguyễn Thị Phương Thảo, Hoàng Thị Giang, Đỗ Thị Thu Hà, Vũ Thị Hằng,

Đinh Thị Thu Lê và Nguyễn Quang Thạch (2011b), Đánh giá các đặc tính nơng

sinh học và khả năng kháng virút PVY của con lai soma khoai tây. Tạp chí Nơng

nghiệp và Phát triển Nơng thơn, số 22, tr. 11-16.

41. Ngô Đức Thiệu, Nguyễn Văn Thắng (1978), Kỹ thuật trồng khoai tây, NXBNN,

Hà Nội, tr. 17-19.

42. Đinh Xuân Tú, Chu Đức Hà, Trịnh Văn Mỵ và Lê Hùng Lĩnh (2017), Phát triển

quẩn thể khoai tây (Solanum tubersorsum) kháng bệnh mốc sương ở Việt Nam

bằng phương pháp chọn giống phân tử. Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Nơng nghiệp

Việt Nam, số 4 (77), tr. 17-22.

43. Phạm Xuân Tùng, Nguyễn Thế Nhuận, Nguyễn Tuyết Hậu và cộng sự (2003),

Kết quả chọn tạo giống khoai tây PO3. Tạp chí Nơng nghiệp và Phát triển Nông

thôn, số 9(33), tr. 1138-1139.

44. Phạm Xuân Tùng, Nguyễn Thế Nhuận và cộng sự (2008), Kết quả khảo nghiệm và

sản xuất thử giống khoai tây Atlantic. Báo cáo công nhận giống khoai tây Atlantic.

45. Nguyễn Văn Viết, Đinh Văn Cư, Trần Thị Hải, Nguyễn Đức Thịnh (1995), “Kết quả

nghiên cứu một số biện pháp xử lý bảo quản củ giống khoai tây”, Nxb Nông nghiệp,

Hà Nội, tr. 109 -115.

Tài liệu tiếng Anh152

46. Abd El-Latif K. M., Osman E. A. M., Abdullah R., and Abdel Kader N.

(2011), Response of Potato Plants to Potassium Fertilizer Rates and Soil

Moisture Deficit. Advances in Applied Science Research 2, pp. 388 - 397.

47. Abewoy D. (2018), Review on Potato Late Blight and Potato Tuber Moth and

Their Integrated Pest Management Options in Ethiopia. Adv Crop Sci Tech 6,

pp. 331.

48. Adane H., Miranda P. M., Agajie T., Willemien J. M., Alfons O. L., et al.

(2010), Analysis of seed potato systems in Ethiopia. American Journal of

Potato Research 87, pp. 537-540.

49. Afonin A. N., Greene S. L., Dzyubenko N.I., and Frolov A. N. (2009), Pests:

P. operculella (Zeller)-Potato Tuber Moth. Interactive Agricultural Ecological

Atlas of Russia and Neighboring Countries. Economic Plants and their

Diseases, Pests and Weeds, Russia, pp. 1-4.

50. Allen, E. J., Scott, R. K. (1980), “Ananalysis of growth of the potato crop”,J.

Agric. Sci. Cambridge 94, pp. 583-606.

51. Alvin J. B., Mitchell P. D., Copas M. E., and Drilias M. J. (2007), Evaluation

of the effect of density on potato yield and tuber size distribution. Crop

Sciences 47, pp. 2462-2472.

52. Amer K. H., Abdellateif A., Samak, J., and Hatfield L (2016), Effect of

irrigation method and non-uniformity of irrigation on potato performance and

quality. Journal of Water Resource and Protection, 8, pp. 277-292.

53. Anithakumari A. M., Dolstra O., Vosman B., Visser R. G. F., Van der Linden

C. G. (2011), In vitro screening of QTL analysis for drought tolerance in

diploid potato. Euphytica 181, pp. 357-369.

54. Anonymous (2013), Potato tuber moth-Tuber worm. Crop Watch: Potato

Education Guide, UNL Extension. University of Nebraska-Lincoln, Lincoln.

55. Arpaia S., De Marzol L., Di Leo G. M., Santoro M. E., Mennella G., and van

Loon J. J. A. (2000), Feeding behavior and reproductive biology of Colorado

potato beetle adults fed transgenic potatoes expressing the Bacillus

thuringiensis cry3B endotoxin. Entomologia Experimentalis et Applicata 95,

pp. 31-37.153

56. Barrell P. J., Meiyalaghan S., Jacobs J. M. E., and Conner A. J. (2013),

Applications of biotechnology and genomics in potato improvement. Plant

Biotechnology Journal 11, pp. 907 - 920.

57. Bayeh M., Appleaum S .W., and Moshe C. (2004), A recently acquired host

plant provides an oligophagous insect herbivore with enemy free space. Oikos

107, pp. 231 - 255.

58. Berga Lemaga and Gebremedhin, W. Giorgis. (1994), “Prospectsofseed

potatoproductionin Ethiopia”, Horticulture Researchand Development

inEthiopia, Proceedingsof the 2nd National Horticulture Workshop, 1-3

December,1992, AddisAbaba, Ethiopia. Herath, E.andLemma D. (Eds.), pp.

101-109; 254-275.

59. Beukema, H. P. (1990), “A comparisono fdifferent seedpotato production

systems”, Seed Potato in Bangladesh, Bangladesh-Nether lands Seed

Multiplication Project, pp. 43 - 62.

60. Binyam T.(2015),Integratedmanagementofpotatotubermoth(Phthorimaeaoperculella) (Zeller) in field and storage. Journal of Biology

Agriculture and Healthcare 5, pp. 134-140.

61. Bohl W., and Johnson S. (2010), Commercial potato production in North

America. Potato Association of America handbook, pp. 1-85.

62. Börling K., Otabbong E., and Barberis, E. (2001), Phosphorus sorption in

relation to soil properties in some cultivated Swedish soils. Nutrient Cycling

Agroecosystems 59, pp. 39-46.

63. Brandenberger L., Kahn B., and Shrefler J. (2012), Potato production.

OklahomaCooperativeExtensionFactSheets,http://dasnr22.dasnr.okstate.edu/docushare/dsweb/Get/Document-1127/ HLA-6035web 2012.

pdf.

64. Bulluck L. R., Brosius M., Evanyl G. K., and Ristaino J. B. (2002), Organic

and synthetic fertility amendments influence soil microbial, physical and

chemical properties on organic and conventional farms. Applied Soil Ecology

19, pp. 147-160.154

65. Caldiz, D. O., Fernanda J. Gaspari, Anton J. Haverkort, Paul C. Struik (2001),

“Agro-ecological zoning and potential yield of singleor double cropping of

potato in Argentina”, Agriculturaland Forest Meteorology 109, pp. 311 - 320.

66. Chien S. H., Prochnow L. I., Tu S., and Snyder C. S. (2011), Agronomic and

environmental aspects of phosphate fertilizers varying in source and solubility:

An update review. Nutrient Cycling Agroecosystems 89, pp. 229 - 255.

67. Colton L. M., Groza H.I., Wielgus S. M., and Jiang J (2006), Marker-assisted

selection for the broad-spectrum potato late blight resistance conferred by

gene derived from a wild potato species. Crop Science 46(2), pp. 589 - 594.

68. Costa L. D., and Mackerron K. D. L. (2000), Plant and soil water status. In

Management of nitrogen and water in potato production (Eds. A. J. Haverkort

and K. D. L Mackerron). Wageningen Pers, The Netherlands, pp. 175-218.

69. Dampney, P., Wale, S. and Sinclair, A. (2011), Review Potash Requirements of

Potatoes. Report of Agriculture & Horticulture Development Board 2011.

70. Deblonde, P. M. K.,Haverkort, A. J., Ledent, J. F. (1999), “Responseso fearly

and late potatoculti varstomoderate drought conditions: agronomic

parameters and carbonisoto pediscrimination”, Eur. J. Agron.11, pp. 91-105.

71. Demmel M., Kupke S., Brandhuber R., Blumental B., Marx M., Kellermann

M., Mueller M.,(2014), Drip irrigation for potatoes in rain fed agriculture evaluation of drip tape/drip line positions and irrigation control strategies.

International Conference of Agricultural Engineering, 6-10 July.

72. Ekelöf J. E., Lundell J., Asp H., and Jensen E. S. (2014), Recovery of

phosphorus fertilizer in potato as affected by application strategy and soil type.

Journal of Plant Nutrient Soil Sciences 177, pp. 369-377.

73. Eleiwa M. E., Ibrahim S. A., and Mohamed M. F. (2012), Combined Effect of

NPK levels and foliar nutritional compounds on growth and yield parameters

of potato plants (Solanum tuberosum L.). African Journal of Microbiology

Research6, pp. 5100-5109.

74. Endale Gebreand Gebremedhin WGiorgis. (2001), “Effect sof Spatial

Arrangement on Tuber Yields of Some Potato Cultivars ”, African Crop

Science Journal, Vol.9, No.1, March 2001, pp. 67-76.155

75. Errebhi M., Rosen C. J., Gupta S. C. and Birong D. E. (1998), “Potatoyield

response and nitrate leaching asinfluenced bynitrogen management”, Agron. J

.90, pp. 10-15.

76. Erwin D. C., and Ribeiro O. K. (1996), Phytophthora diseases worldwide.

American Phytopathological Society (APS Press). USA, pp. 562.

77. Eyre M. D., Sanderson R. A., Shotton P. N., Leifert C. (2009), Investigating

the effects of crop type, fertility management and crop protection on the

activity of beneficial invertebrates in an extensive farm management

comparison trial. Annals Applied Biology155, pp. 267 - 276.

78. Fabeiro C., Martinde Santa Olalla F., deJuan J. A. (2001), “Yield and size of

deficitir rigated potatoes ”. Agricultural Water Management 48, pp. 255 - 266.

79. Fageria, N. K., Filho, M. P. B., Moreira, A. & Guimarães, C. M. (2009),

Foliar fertilization ofcrop plants. Journal of Plant Nutrition 32(6), pp.

1044-1064.

80. Garrett K. A., Nelson R. J., Mundt C. C., Chacon G., Jaramillo R. E., et al.

(2001), The effects of host diversity and other management components on

epidemics of potato late blight in the humid highland tropics. Phytopathology

91, pp. 993-1000.

81. Gebhardt C. (2013), Bridging the gap between genome analysis and precision

breeding in potato. Trends in Genetics 29, pp. 248 - 256.

82. Gill H. K., Gurminder C., Dalhousie U., Gaurav G., and Arshdeep K. (2014),

New on Featured Creatures! Potato Tuber Worm. Department of Entomology,

Punjab Agricultural University, pp. 1-11.

83. Global Agricultural Information Network (2016), China - Peoples Republic of

Potatoes and Potato products annual China’s potato production to rise in

MY2016/2017.

84. Hakiza J. J. (1999), The importance of resistance to late blight in potato

breeding in Africa. In: Proceedings of the Global Initiative on Late Blight

Conference, Quito, Ecuador, pp. 16 - 19.

85. Haverkort, A. J., Van de Waart, M., Bodlaeander, K. B. A. (1991),“The effect

of early drought stress on numbers of tubers and stolons of potatoin controlled

and field conditions”, Am. J. PotatoRes. 33, pp. 89 - 96.156

86. Havlin J. L., Beaton J. D., Tisdale S. L., and Nelson W. L. (2005), Soil fertility

and fertilizers: An introduction to nutrient management. 7th Edition, Pearson

Educational, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.

87. Henfling J. (1987), Late blight of potato, (Phytophthora infestans). Technical

information bulletin 4. International Potato Center, Lima, Peru, pp. 25.

88. Hepperly P., Lotter D., Ziegler C., Seidel, R. and Reider C. (2009),

Compost, manure and synthetic fertilizer influences crop yields, soil

properties, nitrate leaching and crop nutrient content. Compost Sciences &

Utilization 17, pp. 117 - 126.

89. Herencia J. F., Ruiz-Porras J. C., Melero S., Garcia-Galavis P. A., Morillo E.,

and Maqueda C. (2016), Comparison between organic and mineral fertilization

for soil fertility levels, crop macronutrient concentrations, and yield.

Agronomy Journal 7 (99), pp. 973 - 983.

90. Hermeziu R., Hermeziu M., and Stefan M. (2016), Cosiana - New Romanian

potato variety. Current Trends in Natural Sciences 5 (9), pp. 110-114.

91. Holme I. B., Wendt T., and Holm P. B. (2013), Intragenesis and cisgenesis

as alternatives to transgenic crop development. Plant Biotechnology

Journal 11, pp. 395 - 407.

92. Hunt, L. A. (1993), “Designing improved plant types: abreedersview point”.

Systems approaches for agricultural development, Kluwer academic

Publishers, the Netherlands, pp. 3-17.

93. Hussain A., Arif M., Abbas A., Hussain B., Ali M., and Jaffar S. (2016),

Review on aphid-borne virút (Potato Virút Y). Journal of Entomology and

Zoology Studies 4(3), pp. 189-192.

94. Iqbal, M. M., Shah, S. M., Mohammad, W., Nawaz, H. (1999), “Field

response of potato subjected to water stressat different growth stages”, Crop

Yield Response to Deficit Irrigation. Kluwer Academic Publishers, The

Netherlands, pp. 213-223.

95.IRRI. (2009), IRRISTAT96. Jefferies, R. A. (1995), “Physiology of crop responseto drought”, Potato157

Ecology and Modelling of Crop sunder Conditions Limiting Growth. Kluwer

Academic Publishers, Dordrecht, pp. 61- 74.

97. Kader A. A., and Rolle R. S. (2004), The role of post-harvest management in

assuring the quality and safety horticultural crops”. Food and Agriculture

Organization. Agricultural Services Bulletin 152: 52 pages.

98. Kanzikwera C. R., Tenywa J. S., Osiru D. S. O. Adipala E. and A. S.

Bhagsari. (2001), “Interactive Effec to Nitrogenand Potassium on Dry Matter

and Nutrient Partition in True Potato Seed Mother Plants”, African Crop

Science Journal, Vol.9, No.1, March 2001, pp.127 - 146.

99. Kashyap, P. S., P. (2003), “Effect of irrigation schedulingon potato crop

parameters under water stressed conditions”, Agricultural Water Management

59, pp. 49-66.

100. Kirk W., Wharton P., Hammerschmidt R., Abu-el Samen F., and Douches D.

(2013), Late Blight. Michigan State University Extension Bulletin E-2945.

East Lansing, MI.

101. Kormondy, E. J. (1996), Concepts of ecology. 4 the dn. PrenticeHall, New

Delhi, India, pp. 559.

102. Latijnhouwers M., Ligterink W., Vleeshouwers V. G., Van West P., and Govers

F. (2004), A Gα subunit controls zoospore motility and virulence in the potato

late blight pathogen Phytophthora infestans. Molecular Microbiology 51, pp.

925 - 936.

103. Li L., Tacke E., Hans-Reinhardt H., Lubeck J., Strahwald J., Draffehn A. M.,

Walkemeier B., and Gebhardt C. (2013),Validation of candidate genemarkers for marker-assisted selection of potato cultivars with improved tuber

quality. Theoretical Applied Genetics 126: 1039-1052, DOI 10.1007/s00122012-2035-z.

104. Li, H., Parent, L. E., Tremblay, C. and Karam, A. (1999), “Potato response to

crop sequence andnitrogen fertilization followingsodbreakupinagleyedhumo-ferric podzol”, Can. J. Plant Sci.79, pp. 439-446.

105. Maier N. A., McLaughlin M. J., Heap M., Butt M., and Smart M. K.

(2002), Effect of nitrogen source and calcitic lime on soil pH and potato158

yield, leaf chemical composition, and tube cadmium concentrations.

Journal of Plant Nutrition, 25, pp. 523 - 544.

106. Moloney C., Griffin D., Jones P. W., Bryan G. J., McLean K., Bradshaw J.

E., and Milbourne D. (2010), Development of diagnostic markers for use

in breeding potatoes resistant to Globodera pallida pathotype Pa2/3 using

germplasm derived from Solanum tuberosum ssp andigena CPC 2802.

Theoretical Applied Genetics 120, pp. 679 - 689.

107. Mukalazi J., Adipala E., and Sengooba T. (2000), Population structure of

Phytophthora infestans in Uganda. Crop Protection (in press). In: Natrass

R M., Ryan M. (eds). New hosts of Phytophthora infestans in Kenya.

Nature, pp. 85 - 86.

108. Onder S., Caliskan M. E., Onder D., and Caliskan S. (2005), Different

irrigation methods and water stress effects on potato yield and yield

components. Agricultural Water Management 73, pp. 73-86.

109. Pereira A. B., and Shock C. C. (2006), Development of irrigation best

management practices for potato from a research perspective in the United

States. Sakia. org E-Publish1, pp. 1-20.

110. Pérez, W., and Forbes G. (2010), Potato late blight: Technical Manual.

International Potato Center, pp. 36.

111. Pervez M. A., Ayyub C. M., Shabeen M. R., and Noor M. A. (2013),

Determination of physiomorphological characteristics of potato crop regulated

by potassium management. Pakistan Journal of Agricultural Sciences 50, pp.

611-615.

112. Pucci C., Spanedda A. F., and Minutoli E. (2003), Field study of parasitism

causedbyendemicparasitoidsandbytheexoticparasitoidCopidosomakoehleri on Phthorimaeaoperculella in Central Italy. Bulletin of

Insectology 56, pp. 221-224.

113. Qadri R. W. K., Khan I., Jajangir M. M., Ashraf U., Samin G., Anwer A.,

Adman M., and Bashir M. (2015), Phosphorous and foliar applied nitrogen

improved productivity and quality of potato. American Journal of Plant

Science 6, pp. 144-149.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×