Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : Hệ thống hoá, khái quát hoá, phát hiện và giải quyết vấn đề

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : Hệ thống hoá, khái quát hoá, phát hiện và giải quyết vấn đề

Tải bản đầy đủ - 0trang

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10Năm học 2016 - 2017A  (B\C) =  2;9  , (A  B)\C

=  2;9 

Vậy A  (B\C) = (A  B)\C

Bài 34 <22>

A =  0;2;4;6;8;10  , B = 

0;1;2;3;4;5;6 

HD: Liệt kê các phần tử C =  4;5;6;7;8;9;10 

của các tập A,B,C

a) A  (B  C) = A ;

áp dụng các phép toán về b)(A\B)  (A\C)  (B\C) = 

tập hợp suy ra các tập cần 0;1;2;3;8;10 

tìm

Bài 36 <22>

GV: gọi Hs lên làmA =  a;b;c;d  .Các tập con

của A

a) Có 3 phần tử :  a;b;c  , 

a;b;d  ,  a;c;d  , b;c;d 

GV: Hướng dẫn hs làmb) có 2 phần tử :  a;b  ,  a;c

 ;  a;d  ,  b;c  ;  b;d  ,

 c;d 

c)có 1 phần tử:  a  ,  b  , 

c  ,  d  ,

Bài 37 <22>

A = [a;a+2],B = [b;b+1]

a

ba +2

b +1Ta có : A  B =  khi: a > b+ 1

hoặc

HD : Biểu diễn 2 tập trên 2 a +2
trục số

Vậy A  B   khi b-2 a  b+

Tìm đk để A  B =  .suy 1

ra đk để : A  B = 

Gv: gọi hs lên làm

Giáo viên: Lê Thị Minh Nga.Page 18GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10Năm học 2016 - 20174.Củng cố : GV nhắc lại cách làm các dạng toán trong bài

5.Hướng dẫn về nhà : BTVN: 38- 42

Ngày 05 tháng 9 năm 2016

Tổ trưởngNguyễn Văn BằngGiáo viên: Lê Thị Minh Nga.Page 19GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10Năm học 2016 - 2017Tuần 4 ( từ ngày 12 / 9 / 2016 đến ngày 17 / 9 / 2016 )

TIẾT 7 CÁC TẬP HỢP SỐ

Ngày soạn: 05/ 9 / 2016

I. MỤC TIÊU:

Về kiến thức: giúp học sinh hiểu được các kí hiệu N * ,N,Q ,Z, R và mối quan hệ

giữa các tập đó, hiểu đúng các kí hiệu về khoảng đoạn.

Về kỹ năng: Học sinh biết biễu diễn khoảng, đoạn trên trục số, biết tìm giao,

hợp, hiệu của các khoảng đoạn đó.Giáo viên: Lê Thị Minh Nga.Page 20GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10Năm học 2016 - 2017Về tư duy: giúp học sinh tư duy linh hoạt trong việc nhớ lại các tập hợp số đã

học, liên hệ giữa kiến thức đã học với kiến thức mới.

Về thái độ: học sinh tích cực chủ động trong các hoạt động, cẩn thận chính xác

trong việc tìm giao, hợp, hiệu của các khoảng đoạn trên truc số.

Năng lực :

Năng lực chungNăng lực riêng1. Tự học1. Năng lực tính tốn2. Giải quyết vấn đề2. Năng lực sử dụng ngôn ngữ3. Sáng tạo3. Năng lực sử dụng kiến thức để

giải tốn4. Tự quản lý

6. Tính tốn4. Năng lực sử dụng cơng cụ đo,

vẽ, tính7. Giao tiếp5. Năng lực tư duy5. Sử dụng ngôn ngữ8. Hợp tác

II.CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

 Giáo viên: giáo án, phấn màu, bảng phụ các khoảng đoạn, thước

 Học sinh: xem bài trước

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Diễn giải, nêu vấn đề, gợi mở.

IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi: Viết các tập hợp số sau N, N * , Z, Q, R bằng cách liệt kê, biễu diễn

quan hệ giữa chúng bằng biểu đồ Ven.

3. Bài mới

HĐ của thầy và tròNội dungNăng lựcHĐ1: nhắc lại các tập số đã học

Từ các tập số học sinh nêu I. Các tập số đã học:

trên gv chính xác lại cho +Số tự nhiên: N=  0,1, 2,3...

học sinh ghi

N * =  1, 2,3...

Học sinh nhớ lại các tập số

+ Số nguyên:

đã học và ghi vào vở

Gv giải thích thêm tập R Z=  ..., 1, 0,1,...

chứa tất cả các tập số đã học

Giáo viên: Lê Thị Minh Nga.- Năng lực giải

quyết vấn đề,

năng lực tự

học, năng lực

sử dụng ngôn

ngữ, năng lực

tư duy.

Page 21GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10Năm học 2016 - 2017+Số hữu tỉ:

a

�bQ= � \ a, b  Z , b 0 �+Số thực R:gồm tậpQvà I(số

vô tỷ: số thập phân vơ hạn

khơng tuần hồn)

HĐ2:giới thiệu các tập con của R

kí hiệu :+ � là dương vơ II .Các tập hợp số thường Năng lực giải

cùng; - � là âm vô cùng

dùng của R :

quyết vấn đề,

năng lực tự

( ) là khoảng

học, năng lực

[ ] là đoạn

sử dụng ngôn

GV : nêu tính chất những

ngữ, năng lực

giá trị nằm trong (0;2) từ đó

tư duy.

khái quát trong (a;b)

Hs trả lời

Yêu cầu tương tự như trên

đối với các khoảng đoạn

còn lại như SGK

4.Củng cố: Yêu cầu học sinh nhắc lại cách tìm giao, hợp, hiệu của hai tập hợp

5.Bài tập về nhà:

- Học bài

- Làm bài tập ở SGKTIẾT 8. LUYỆN TẬP

Ngày soạn: 05/ 9 / 2016

I. MỤC TIÊU

Kiến thức

- Củng cố các khái niệm tập hợp, tập hợp con, tập hợp bằng nhau, tập hợp rỗng.

- Củng cố các khái niệm hợp, giao, hiệu, phần bù của hai tập hợp.

Kĩ năng : Biết cách xác định tập hợp, hợp, giao, hiệu, phần bù của hai tập hợp.

Thái độ :Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

Năng lực :

Giáo viên: Lê Thị Minh Nga.Page 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : Hệ thống hoá, khái quát hoá, phát hiện và giải quyết vấn đề

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×