Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Khái niệm và nội dung của PTCV

I. Khái niệm và nội dung của PTCV

Tải bản đầy đủ - 0trang

I.I. Khái

Khái niệm

niệm và

và nội

nội dung

dung của

của PTCV

PTCV

Phân tích cơng việc (PTCV) là quá trình:

 Thu thập và tổ chức các thông tin liên quan

đến công việc

 Xác định các nhiệm vụ, kỹ năng, trình độ

cần có để thực hiện công việc một cách

thành côngII.2.

II.2. Nội

Nội dung

dung của

của PTCV

PTCV1

CHUẨN BỊLập danh mục các

vị trí việc làm2

THU THẬP

THƠNG TIN

Lựa chọn phương

pháp thông tin

Tiến hành thu thập

thông tin

Thẩm định thông

tin3

XÂY DỰNG CÁC

VĂN BẢNBản Mô tả công

việc

Bản Yêu cầu của

công việc

Bản Tiêu chuẩn thực

hiện CVLập

Lập danh

danh mục

mục các

các vị

vị trí

trí việc

việc làm

làmXem xét sơ đồ cơ cấu tổ chức (hiện tại

cũng như tương lai)

Xác định các vị trí cơng việc của mỗi bộ

phận, phòng ban

Lập danh sách các vị trí việc làmCác

Các phương

phương pháp

pháp thu

thu thập

thập thông

thông tin

tin

Bảng câu hỏi: CBCCCV sẽ điền vào bảng câu

hỏi những thông tin về công việcThích hợp để thu thập thông tin về công việc

của mọi vị trí trong tổ chức

Ưu điểmCho phép thu thập nhanh các thông tin về công việc ;

Tiết kiệm các nguồn lực (thời gian, tiền bạc và nhân lực)

cho phân tích cơng việcNhược điểmThiết kế bảng câu hỏi tốn nhiều thời gian, chi phí

Người trả lời có thể hiểu lầm câu hỏi nên đưa ra thơng tin

thiếu chính xácCác

Các phương

phương pháp

pháp thu

thu thập

thập thông

thông tin

tin

Phỏng vấn : Đặt câu hỏi trực tiếp với người thực

hiện công việc.Thích hợp để thu thập thông tin về công việc của mọi vị

trí trong tổ chức

Ưu điểm: Thông tin chi tiết, người phỏng vấn có thể giải

thích câu hỏi, thay đổi cách đặt câu hỏi để người trả lời

đưa ra thông tin chính xác

Nhược điểm: Tốn thời gianQuan sát : trực tiếp quan sát công việc được

thực hiện như thế nào trên thực tế.

Thường áp dụng đối với công việc dễ quan sát thấy.

Ưu điểm: Có được thông tin phong phú về công việc

Nhược điểm: Có thể gặp phản ứng của người được quan

sát.Các

Các phương

phương pháp

pháp thu

thu thập

thập thông

thông tin

tin

Ghi nhật ký công việc: CBCCVC tự ghi chép

lại các hoạt động thực hiên cơng việc của

mình

Thích hợp để thu thập thông tin về công việc

của lao động gián tiếp cũng như công nhân trực

tiếp

Ưu điểm: tiết kiệm chi phí

Nhược điểm: người trả lời có thể đưa ra thông tin

không đúng sự thật, việc ghi chép khó đảm bảo

tính liên tụcCác

Các phương

phương pháp

pháp thu

thu thập

thập thông

thông tin

tin

 Ghi chép các tình h́ng bất ngờ, quan trọng:

quan sát và phát hiện ra các tình h́ng bất ngờ,

có ảnh hưởng đến kết quả công việc

 Thích hợp để thu thập thông tin bổ sung

 Ưu điểm: cho phép khám phá những yêu cầu đặc

biệt mà người thực hiện cần có khi xảy ra những

tình huống bất ngờ

 Nhược điểm: tốn thời gian, công sức khi thu thập

thông tinThẩm

Thẩm định

định thơng

thơng tin

tin

 Mục đích:

 Kiểm tra đợ chính xác của

các thông tin được cung cấp

 Bổ sung những thông tin còn

thiếu Nguồn thẩm định thích

hợp

 Cán bợ quản lý trực tiếp

 Đồng nghiệp

 Các chun giaBản

Bản Mơ

Mơ tả

tả vị

vị trí

trí việc

việc làm

làm :: Ba

Ba nội

nội dung

dung cơ

cơ bản

bản

 Mô tả công việc: Các nhiệm vụ cần hoàn thành

 Yêu cầu của công việc đối với người thực hiện:

trình độ và kỹ năng đặc thù cần có để hoàn thành

công việc

 Tiêu chuẩn kết quả công việc: thước đo đánh giá

kết quả công việc

Mô tả

tả công

công việc

việc Giới thiệu về công việc: tên cơng việc/ chức

danh cơng việc, bộ phận/phòng ban

 Các nhiệm vụ thiết yếu, các trách nhiệm

 Các mối quan hệ: mối quan hệ báo cáo và

quan hệ giám sát đới với vị trí cơng việc

 Các điều kiện thực hiện công việcYêu

Yêu cầu

cầu của

của công

công việc

việc đối

đối với

với người

người thực

thực hiện

hiện

 Yêu cầu về trình độ học

vấn

 Yêu cầu về trình độ chuyên

môn

 Yêu cầu về kinh nghiệm

 Yêu cầu về kỹ năng/ năng

lực

 Các yêu cầu khácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Khái niệm và nội dung của PTCV

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×