Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nội

Nội dung

dungI. Khái niệm và nội dung của PTCV

II. Ứng dụng của PTCV trong các hoạt

động QLNNLI.I. Khái

Khái niệm

niệm và

và nội

nội dung

dung của

của PTCV

PTCVI.I. Khái

Khái niệm

niệm và

và nội

nội dung

dung của

của PTCV

PTCV

Phân tích cơng việc (PTCV) là q trình:

 Thu thập và tổ chức các thông tin liên quan

đến công việc

 Xác định các nhiệm vụ, kỹ năng, trình độ

cần có để thực hiện công việc một cách

thành côngII.2.

II.2. Nội

Nội dung

dung của

của PTCV

PTCV1

CHUẨN BỊLập danh mục các

vị trí việc làm2

THU THẬP

THƠNG TIN

Lựa chọn phương

pháp thông tin

Tiến hành thu thập

thông tin

Thẩm định thông

tin3

XÂY DỰNG CÁC

VĂN BẢNBản Mô tả công

việc

Bản Yêu cầu của

công việc

Bản Tiêu chuẩn thực

hiện CVLập

Lập danh

danh mục

mục các

các vị

vị trí

trí việc

việc làm

làmXem xét sơ đồ cơ cấu tổ chức (hiện tại

cũng như tương lai)

Xác định các vị trí cơng việc của mỗi bộ

phận, phòng ban

Lập danh sách các vị trí việc làmCác

Các phương

phương pháp

pháp thu

thu thập

thập thông

thông tin

tin

Bảng câu hỏi: CBCCCV sẽ điền vào bảng câu

hỏi những thông tin về công việcThích hợp để thu thập thông tin về công việc

của mọi vị trí trong tổ chức

Ưu điểmCho phép thu thập nhanh các thông tin về công việc ;

Tiết kiệm các nguồn lực (thời gian, tiền bạc và nhân lực)

cho phân tích cơng việcNhược điểmThiết kế bảng câu hỏi tớn nhiều thời gian, chi phí

Người trả lời có thể hiểu lầm câu hỏi nên đưa ra thơng tin

thiếu chính xácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×