Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.1Các tiêu chí đánh giá (4): Đặc điểm cá nhân

II.1Các tiêu chí đánh giá (4): Đặc điểm cá nhân

Tải bản đầy đủ - 0trang

II.1.

II.1. Ví

Ví dụ

dụ về

về tiêu

tiêu chí

chí đánh

đánh giá

giá tại

tại Tiên

Tiên Phong

Phong Bank

Bank

Nhân viên phát triển sản phẩm

Tiêu chíTỷ

trọngTiêu chuẩn1. Số lượng sản phẩm mới40%12 sản phẩm mới (trung bình 1

SP/tháng)2. Khách hàng10%80 % khách hàng hài lòng (thơng

qua khảo sát khách hàng nội bộ,

SME và khách hàng bên ngoài)I. Chỉ tiêu tài chínhII.1.

II.1. Ví

Ví dụ

dụ về

về tiêu

tiêu chí

chí đánh

đánh giá

giá tại

tại Tiên

Tiên Phong

Phong Bank

Bank

Tiêu chíTỷ trọngTiêu chuẩnII. Chỉ tiêu phi tài chính

1. Quy trình20%-Quy trình phát triển SP rõ ràng

-Quy trình phối hợp với các bộ phận, phòng

ban rõ ràng, linh hoạt2. Đào tạo10%-Kết quả đào tạo đạt đủ điểm chuẩn của TT

đào tạo3. Con người20%-Đi làm đúng giờ, trang phục đúng quy định

-Có tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp trong cơng

việc tốt

-Nhiệt tình trong cơng việc và năng động

trong cách xử lý tình huống phát sinhII.1Cách

II.1Cách xây

xây dựng

dựng tiêu

tiêu chí

chí đánh

đánh giá

giá

 Chỉ đạo tập trung

 Người lãnh đạo, trên cơ sở kế hoạch

của đơn vị, đưa ra tiêu chí đánh giá

và nhân viên thực hiện Thảo luận dân chủ

 Người lãnh đạo khuyến khích nhân

viên đưa ra tiêu chí đánh giá

 Người lãnh đạo và nhân viên cùng

thảo luận về các tiêu chí đánh giá

phù hợpII.2.

II.2. Các

Các yêu

yêu cầu

cầu đối

đối với

với HT

HT đánh

đánh giá

giá

Yêu cầu về tính phù hợp: phù hợp và phục vụ

mục tiêu quản lýYêu cầu về tính nhạy cảm: phân biệt người

hồn thanh tốt và khơng hồn thành tốt CVu cầu về tính tin cậy: nhất quán trong đánh

giáYêu cầu về tính thực tiễnYêu cầu về tính chấp nhận đượcĐiều kiện cần có để hệ thống đánh giá

đáp ứng yêu cầu về tính nhạy cảm,

tính nhất quán?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.1Các tiêu chí đánh giá (4): Đặc điểm cá nhân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×