Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KỸ SƯ THƯỜNG TRÚ TVGS

KỸ SƯ THƯỜNG TRÚ TVGS

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC

LIÊU

---------Trang 63CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********CHỨNG CHỈ HÀNG THÁNG

Tỉnh:......................................................Năm tài chính:......................................

Tư vấn giám sát...............................Chứng chỉ số.........................................

Đơn vò thi công.................................. Cho tháng thứ........................................

Ngày

tháng

năm 200

Danh mục, đoạn tuyếnTTHạng

mụcĐơn vòGiá trò (Đồng)

K.

lượng

thiết

kế

được

duyệtK.

lượng

thực

hiện

đến

nayk.

lượng

thực

hiện

tháng

nàyĐơn

giáTổng

giá trò

(đồng)Tổng giá trò của đoạn đã thực hiện đến nay:

Tỉ lệ đã hoàn thảnh của đoạn cho đến nay:

Tỉ lệ % của đoạn hoàn thành trong tháng này:

Đánh giá của tư vấn giám sát:......................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

ĐƠN VỊ THI

CÔNGGIÁM ĐỊNH

VIÊN KHỐI

LƯNGKỸ SƯ

THƯỜNG TRÚ

TVGSCHỦ ĐẦU TƯCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC

LIÊU

---------Trang 64CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********CHỨNG CHỈ THANH TOÁN HÀNG THÁNG

Tỉnh:......................................................Năm tài chính:......................................

Tư vấn giám sát...............................Chứng chỉ số.........................................

Đơn vò thi công...................................Cho tháng thứ........................................

Ngày

tháng

năm 200

Biểu số

của

Tổng giá trò hợp đồng (đồng):

TT

Hạng mục, đoạn tuyến Tổng giá trò đã

hoàn thành (đồng)

% đã hoàn thành Tổng giá trò

đến nay

đã hoàn thành

(đồng)Tổng giá trò công trình đã hoàn thành:

Vật liệu , bán thành phẩm tại hiện trường

Tổng số:

(1 )Khoản giữ lại từ những chứng chỉ hàng tháng trước đây

(2) khoản giữ lại 10%

(3) 20% hoàn trả khoản tạm ứng

Tổng cộng số tiền khấu trừ:

Tổng giá trò thực trả là

Tổng giá trò thực trả là

Bằng số

Bằng chữ

Tỷ lệ % đã hoàn thành

- đến nay

- Của các tháng trước đây %

-Trong tháng nàyNGƯỜI LẬP

Đơn vò thi côngCHỨNG NHẬN

của tư vấn giám sátPHÊ CHUẨN

Chủ đầu tưCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 65CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------Đòa điểm, ngày…………..tháng ………….năm ……….BIÊN BẢN SỐ…………………..

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH ……….(Ghi tên công trình xây dưng)………

1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên công việc được nghiệm thu và vò trí

xây dựng trên công trình)

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư hoặc người

giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức

hợp đồng tổng thầu;

b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây

dựng công trình.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng

công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công

việc của tổng thầu với nhà thầu phụ.

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ..............ngày...... tháng........ năm

Kết thúc: .............ngày...... tháng .......năm

Tại:...........................................................................................................................................

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với khoản 1 Điều 24 Nghò

đònh này).

b) Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn

xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).

c) Các ý kiến khác nếu có.

d) kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư

về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà

thầu phụ.

5. Kết luận:

-Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các

công việc xây dựng tiếp theo.CÔNG TRÌNH-ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 66Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và

yêu cầu khác nếu có.GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

(của chủ đầu tư hoặc người giám

sát thi công xây dựng công trình

của tổng thầu đối với hình thực

hợp đồng tổng thầu)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(của Nhà thầu thi công xây dựng

công trình)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:

-Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu

có;-Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thuCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 67CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------Đòa điểm, ngày…………..tháng ………….năm ……….BIÊN BẢN SỐ…………………..

NGHIỆM THU LẮP ĐẶT TĨNH THIẾT BỊ

CÔNG TRÌNH ……….(Ghi tên công trình xây dưng)………

1. Thiết bò/Cụm Thiết bò được nghiệm thu:

-Nêu rõ tên thiết bò, vò trí lắp đặt2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư hoặc người

giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức

hợp đồng tổng thầu;

b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây

dựng công trình.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng

công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công

việc của tổng thầu với nhà thầu phụ.

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ..............ngày...... tháng........ năm

Kết thúc: .............ngày...... tháng .......năm

Tại:

........................................................................................................................................

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với khoản 1 Điều 24 Nghò

đònh này).

b) Về chất lượng lắp đặt thiết bò (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây

dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).

c) Các ý kiến khác nếu có.

d) kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư

về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà

thầu phụ.

5. Kết luận:CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 68-Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các

công việc xây dựng tiếp theo.-Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và

yêu cầu khác nếu có.GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

(của chủ đầu tư hoặc người giám

sát thi công xây dựng công trình

của tổng thầu đối với hình thực

hợp đồng tổng thầu)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(của Nhà thầu thi công xây dựng

công trình)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:

-Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu

có;-Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thuCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 69CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------Đòa điểm, ngày…………..tháng ………….năm ……….BIÊN BẢN SỐ…………………..

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH ……….(Ghi tên công trình xây dưng)………

1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên bộ phận công trình xây dựng, giai

đoạn thi công xây dựng được nghiệm thu, vò trí xây dựng trên công trình).

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư hoặc người

giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức

hợp đồng tổng thầu;

b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây

dựng công trình;

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng

công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công

việc của tổng thầu với nhà thầu phụ.

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ..............ngày...... tháng........ năm

Kết thúc: .............ngày...... tháng .......năm

Tại:...........................................................................................................................................

4. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây

dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với Điều 25 Nghò đònh này).

b) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây

dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ

thuật của công trình xây dựng).

c) Các ý kiến khác nếu có.

d) kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư

tham dự về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối

với nhà thầu phụ.

5. Kết luận:CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 70-Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý cho triển khai giai

đoạn thi công xây dựng tiếp theo.-Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và

yêu cầu khác nếu có.GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

(của chủ đầu tư hoặc người giám

sát thi công xây dựng công trình

của tổng thầu đối với hình thực

hợp đồng tổng thầu)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(của Nhà thầu thi công xây dựng

công trình)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công

xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thuCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 71CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------Đòa điểm, ngày…………..tháng ………….năm ……….BIÊN BẢN SỐ…………………..

NGHIỆM THU CHẠY THỬ ĐƠN ĐỘNG KHÔNG TẢI

CÔNG TRÌNH ……….(Ghi tên công trình xây dưng)………

1. Thiết bò/Cụm Thiết bò được nghiệm thu:

-Nêu rõ tên thiết bò, thời gian chạ thử (bắt đầu, kết thúc) và vò trí lặp

đặt trên công trình.2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Người phụ trách bộ phận giám thi công xây dựng công trình của Chủ

đầu tư hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công

trình của Tổng thầu trong trường hợp nghiệm thu bộ phận công trình xây

dựng, giai đoạn thi công xây dựng do nhà thầu thực hiện;

c) Người phụ trách thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng;

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách bộ phận giám sát

thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công

tác nghiệm thu của tổng thầu với nhà thầu phụ.

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ..............ngày...... tháng........ năm

Kết thúc: .............ngày...... tháng .......năm

Tại:...........................................................................................................................................

4. Đánh giá công tác chạy thử thiết bò đơn động không tải đã

thực hiện:

a) Về căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với khoản 1Điều 25 Nghò đònh này).

b) Về chất lượng chạy thử thiết bò đơn động không tải (đối chiếu với thiết

kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây

dựng).

c) Các ý kiến khác nếu có.

d) kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư

tham dự về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối

với nhà thầu phụ.

5. Kết luận:CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 72-Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý cho triển khai giai

đoạn thi công xây dựng tiếp theo.-Yêu cầu sửa chửa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và

yêu cầu khác nếu có.GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

(của chủ đầu tư hoặc người giám

sát thi công xây dựng công trình

của tổng thầu đối với hình thực

hợp đồng tổng thầu)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(của Nhà thầu thi công xây dựng

công trình)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:

- Biên bản nghiệm thu thiết bò chạy thử đơn động không tải;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thuCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 73CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------Đòa điểm, ngày…………..tháng ………….năm ……….BIÊN BẢN SỐ…………………..

NGHIỆM THU CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG KHÔNG TẢI

CÔNG TRÌNH ……….(Ghi tên công trình xây dưng)………

1. Hệ thống thiết bò được nghiệm thu bao gồm:

-Ghi rõ tên hệ thống thiết bò và thời gian chạy thử (bắt đầu, kết thúc)

và vò trí lặp đặt trên công trình.2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Người phụ trách bộ phận giám thi công xây dựng công trình của Chủ

đầu tư hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công

trình của Tổng thầu trong trường hợp nghiệm thu bộ phận công trình xây

dựng, giai đoạn thi công xây dựng do nhà thầu thực hiện;

b) Người phụ trách thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng;

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách bộ phận giám sát

thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công

tác nghiệm thu của tổng thầu với nhà thầu phụ.

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ..............ngày...... tháng........ năm

Kết thúc: .............ngày...... tháng .......năm

Tại:...........................................................................................................................................

4. Đánh giá công tác chạy thử thiết bò liên động không tải đã

thực hiện:

a) Về căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với khoản 1Điều 25 Nghò đònh này).

b) Về chất lượng chạy thử thiết bò liên động không tải (đối chiếu với thiết

kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây

dựng).

c) Các ý kiến khác nếu có.

d) kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư

tham dự về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối

với nhà thầu phụ.

5. Kết luận:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KỸ SƯ THƯỜNG TRÚ TVGS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x