Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KỸ SƯ GIÁM SÁT

KỸ SƯ GIÁM SÁT

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG

HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU

--------Phiếu kiểm tra số........./KTTrang 44CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

Ngày

tháng

năm 200PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯNG CỐT THÉP

TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG

1. Công trình:

- Hạng mục, vò trí: .................................................................................................

- Đơn vò thi công:...................................................................................................

- Ngày khởi công:...................................ngày hoàn thành............................

2. Thành phần kiểm tra:

- Đại diện Tư vấn giám sát:..............................................................................

.................................................................................................................................

- Đại diện đơn vò thi công:...................................................................................

.................................................................................................................................

3. Kết quả kiểm tra:

Thiết kế

Thực tế

- Cốt thép chòu lực số lượng

Cái

Cái

+ Mác thép và đường kính cốt

mm

mm

thép chòu lực:

+ Khoảng cách cốt thép chòu lực

cm

cm

- Số mối nối trong mặt cắt

- Cốt thép đai, đường kính, mác

mm

mm

thép:

+ Khoảng cách cốt thép đai

cm

cm

- Cự ly bảo hộ cốt thép:

- Độ sạch của cốt thép:

Kèm theo phiếu này là các phiếu thí nghiệm tính cơ lý của cốt thép,

- Một số vấn đề khác:......................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 45.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Kết luận: Căn cứ đồ án thiết kế được duyệt số

ngày

của đơn vò

thiết kế.................................................................................................................

.................................................................................................................................

đối chiếu thực tế, chúng tôi thống nhất kết luận. Cốt thép:...............

đảm bảo chủng loại, số lượng và quy cách, phù hợp với thiết kế. Tuy có sai

số nhưng nằm trong phạm vi cho phép của quy trình.

Đơn vò thi công được phép đổ bê tông.

KỸ THUẬT THI CÔNGKỸ SƯ GIÁM SÁTCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG

HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU

--------Phiếu kiểm tra số........./KTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

Độc lập-Tự do - Hạnh phúc

********

Ngày

tháng

năm 200PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯNG VÁN KHUÔN

TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG

1. Công trình:

- Hạng mục, vò trí: ...................................................km.........................................

- Đơn vò thi công:...................................................................................................

- Ngày khởi công:...................................ngày hoàn thành............................

2. Thành phần kiểm tra:

- Đại diện Tư vấn giám sát:..............................................................................

.................................................................................................................................

- Đại diện đơn vò thi công:...................................................................................

.................................................................................................................................

3. Kết quả kiểm tra:

Thiết kế

Thực tế

- Kích thước các chiều:

- Độ kín khít

- Độ nhẵn

Vật liệu làm ván khuôn:

- Một số vấn đề khác:

Kết luận:...............................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

KỸ THUẬT THI CÔNGTrang 46KỸ SƯ GIÁM SÁTCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG

HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC

LIÊU

--------Phiếu kiểm tra số........./KTTrang 47CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Ngày

tháng

năm 200PHIẾU ĐÓNG CỌC

Công trình:

Loại cọc:

Cao độ mặt đất

Chiều dài cọc

Loại búa

Ngày giờ khỏi đóng

Số

vồĐộ

lún

(m)Bộ phận

Kích thước

Cao độ đầu cọc

Sau khi cắt

EChiều

dài

xuyên

đất (m)KỸ SƯ GIÁM SÁTSố

vốĐộ

lún

(m)Chiều

dài

xuyên

đất (m)ĐẠI DIỆN THIẾT

KẾCọc số

Kiểu đóng

Cao độ mũi cọc

Độ chối sau cùng

H

Ngưng đóng

Số

vốĐộ

lún

(m)Chiều dài

xuyên

đất (m)Ghi

chúĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI

CÔNGCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG

HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU

--------Phiếu kiểm tra số........./KTTrang 48CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Ngày

tháng

năm 200PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯNG MÓNG CỌC

1. Công trình:

- Hạng mục: .............cầu mở rộng........................hướng tuyến:....................

- Đơn vò thi công:...................................................................................................

2. Thành phần kiểm tra:

- Đại diện Tư vấn giám sát:..............................................................................

.................................................................................................................................

- Đại diện thiết kế:.............................................................................................

.................................................................................................................................

- Đại diện đơn vò thi công:...................................................................................

.................................................................................................................................

- Đại diện đơn vò mời:..........................................................................................

.................................................................................................................................

3. Kết quả kiểm tra:

Thiết kế

Thực tế

- Cao độ mặt đất thiên nhiên

trước khi đào móng

- Cao độ đáy móng (hoặc đáy bệ)

- Cao độ mũi cọc sâu nhất

- Cao độ mũi cọc nông nhất

- Số cọc đã đóng trong móng

(tiết diện, chiều dài, tổ hợp cọc)

- Chiều sâu trung bình cọc ngậm

m

m

đất:

- Độ chối cuối cùng lớn nhất:

- Độ chối cuối cùng lớn nhất:

- Độ chối bình quân:

+ Đóng cọc búa

+ Kết quả đóng vỗ lại khi nghiệm

mm/nhát

mm/nhát

thu

Kèm theo phiếu này có bản vẽ mặt bằng ghi rõ tim thực tế của hệ cọc,

toạ độ của các cọc thực tế so với thiết kế, cao độ đònh cọc chưa phá đầu

cọc, độ nghiêng của cọc.

4. Kết luận: (căn cứ bản thiết kế được duyệt, sai số trong quy đình thi công

và nghiệm thu, đối chiếu thực tế. Kết luận hệ cọc để thi công phần tiếp

theo).

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 49.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Biên bản được cá bên thống nhất và lập thành 04 bản gửi các cơ quan

liên quan và lưu hồ sơ hoàn công.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI

CÔNGĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

THIẾT KẾĐẠI DIỆN TƯ VẤN

GIÁM SÁTĐẠI DIỆN CÁC ĐƠN VỊ ĐƯC MỜICÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG

HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU

--------Phiếu kiểm tra số........./KTTrang 50CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Ngày tháng

năm 200BIÊN BẢN XỬ LÝ KỸ THUẬT KHỐI LƯNG

PHÁT SINH NGOÀI TKKT

1. Công trình:

- Hạng mục:

- Đơn vò thi công:

Thành phần hội đồng xử lý kỹ thuật:

1. Cơ quan quản lý dự án - Ban QLDA Mỹ Thuận:

............................................................................Chức vụ......................................

2. Cơ quan nhận thầu xây lắp:

............................................................................Chức vụ......................................

3. Cơ quan Tư vấn giám sát:

............................................................................Chức vụ......................................

4. Cơ quan tư vấn TK-KT:

............................................................................Chức vụ......................................

5. Chi cục giám đònh & Quản lý chất lượng:

............................................................................Chức vụ......................................

Sau khi xem xét thực tế tại hiện trường và đối chiếu với hồ sơ thiết kế

chúng tôI cùng thống nhất với nộidung sau:

1. Các công việc cần xử lý kỹ thuật:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Tình hình sự cố kỹ thuật:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 51.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Biện pháp xử lý:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Khối lượng phát sinh ngoài thiết kế:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

KẾT LUẬN

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

ĐẠI DIỆN BAN QLDA MỸ THUẬNĐẠI DIỆN CƠ QUAN TƯ VẤN

GIÁM SÁTĐẠI DIỆN CƠ QUAN NHẬN THẦU XL

ĐẠI DIỆN CƠ QUANTƯ VẤN

THIẾT KẾĐẠI DIỆN CHI CỤC GĐ&QL CHẤT

LƯNGCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG

HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU

--------Biên bản số:........../KTTrang 52CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Ngày

tháng

năm 200BIÊN BẢN NGHIỆM THU (CẤU KIỆN THIẾT BỊ) CÔNG TRÌNH

(TRONG GIAI ĐOẠN XÂY LẮP)

(Dùng cho Nghiệm thu Thanh toán Khối lượng)

. Công trình:

- Hạng mục công trình:

- Tên bộ phận (cấu kiện) nghiệm thu:

Thời gian kiêm tra: Bắt đầu

giờ

Kết thức

giờngày

ngàytháng

năm

tháng

nămThành phần các bên tiến hành nghiệm thu:

- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận:

.................................................................................................................................

- Đại diện Tư vấn thiết kế:

.................................................................................................................................

- Đại diện Tư vấn giám sát:

.................................................................................................................................

- Đại diện đơn vò thi công:

.................................................................................................................................

Hai bên cùng lập biên bản nghiệm thu bộ phận (cấu kiện) công trình như

sau:

1. Kiểm tra hiện tượng:

TT

Tên

Bản vẽ

Công

Tiêu

Kết quả

Đánh

thànhphần

thi công

cụ

chuẩn

kiểm tra

giá so

(công việc,

số

(phương

áp

khối lượng

với

bộ phận)

tiện)

dụng khi

chất

thiết

được kiểm

kiểm

kiểm tra

lượng

kế

tra

tra

1

2

3

4

5

6

71234567CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 532. Các bên tham gia xem xét các phiếu thí nghiệm (kiểm đònh) sau (nếu có):3. Nhận xét khối lượng, chất lượng thi công so với thiết kế được duyệt (có

phụ lục kèm theo)4. Kết luận: Đồng ý nghiệm thu làm cơ sở để thanh toán cho đơn vò thi công.ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

THIẾT KẾĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NHẬN THẦU

THUẬNĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

GIÁM SÁTBAN QLDA MỸCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTDỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC

LIÊU

--------Biên bản số:........../KTTrang 54CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Ngày

tháng

năm 200BÁO CÁO HÀNG NGÀY

Đơn vò thi công:

Đoạn tuyến, công trình:

Hạng mục công việcNgày

Vò trítháng

Thời tiết:năm

Miêu tảGhi chú:ĐƠN VỊ THI CÔNGKỸ SƯ GIÁM SAÙTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KỸ SƯ GIÁM SÁT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x