Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH

HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 29năng thực tế của công trình và có biện pháp duy tu sửa chữa phù hợp

nhằm đảm bảo tuổi thọ công trình được lâu dài.

- Các cơ quan nghiên cứu khi cần thiết tìm lại các số liệu liên quan đến

công trình.

B.

LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH:

- Được tổ chức thành các tập như sau :

Tập I : Các văn bản, tài liệu trong giai đoạn chuẩn bò đầu tư và

chuẩn bò xây dựng.

1. Quyết đònh đầu tư dự án.

2. Quyết đònh duyệt thiết thế bản vẽ thi công + tổng dự toán.

3. Các văn bản, chỉ thò, thông báo có liên quan trong cả quá trình triển

khai dự án.

Tập II : Các tài liệu liên quan đến thiết kế và thi công.

1.

2.

3.

4.Tập thuyết minh thiết kế kỹ thuật tổng thể công trình.

Bản tổng hợp khối lượng xây dựng công trình.

Hồ sơ về hệ mốc tọa độ, hệ mốc cao độ.

Hồ sơ đòa chất công trình : Thuyết minh, các mặt cắt cấu tạo đòa

chất, tài liệu các lỗ khoan hoặc hố đào, bình đồ đòa chất, hoặc

bình đồ bố trí các lỗ khoan (hố đào).

5. Hồ sơ thủy văn công trình : Thuyết minh, các số liệu, tài liệu tính

toán và điều tra về thủy văn, thủy lực công trình.

6. Thuyết minh tổng kết kó thuật thi công, đánh giá chung về chất

lượng thi công, những vấn đề tồn tại.

7. Hồ sơ về giải phóng mặt bằng: Chính sách, phương án chung về

GPMB của dự án, tài liệu làm rõ phạm vi đền bù, giải tỏa, văn

bản sao các quyết đònh của các cấp liên quan về GPMB (QĐ cấp

đất,QĐ đền bù, di chuyển).

8. Hồ sơ về hệ cọc mốc lộ giới, có biên bản bàn giao với chính

quyền đòa phương và các cơ quan quản lí khai thác.

9. Danh sách các Nhà thầu thi công (đầy đủ chính phụ) đối với từng

hạng mục công trình.

10.Danh sách tư vấn giám sát thi công.

11.Bản vẽ tổ chức thi công tổng thể (Sơ đồ ngang và là sơ đồ thật

mô tả thực tế diễn biến thi công theo thời gian, không dùng sơ đồ

ban đầu).

12.Các chứng chỉ kiểm tra kó thuật xác nhận chất lượng vật liệu,

hỗn hợp vật liệu xây dựng công trình, có xác nhận của TVGS.

13.Các chứng chỉ kiểm tra kỹ thuật xác nhận chất lượng từng hạng

mục công trình trong quá trình nghiệm thu chuyển giai đoạn thi công,

có ý kiến chấp thuận của TVGS.

14.Các kết quả kiểm tra, kiểm đònh chất lượng các cấp, kiểm đònh

thử tải công trình (nếu có).

15.Sổ nhật kí ghi chép quá trình thi công, nhận xét chất lượng công

trình, các chứng từ và biên bản có liên quan đến công trình trong

quá trình thi công.

16.Các biên bản nghiệm thu bộ phận công trình đối với từng hạng

mục, bộ phận ẩn dấu.CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 3017.Biên bản nghiệm thu xong công trình đưa vào sử dụng.

Tập III : Hồ sơ bản vẽ cấu tạo hoàn thành công trình.

a).Đối với dự án được thiết kế :

Dùng hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công làm hồ sơ hoàn công.b).

Nếu thi công đúng với đồ án thiết kế (tức các sai số về kích

thước, cao độ trong phạm vi cho phép đã được nghiệm thu) thì dùng

ngay bản vẽ thiết kế lập được duyệt ban đầu làm hồ sơ hoàn công.

Bản vẽ được TVGS và Chủ đầu tư kí đóng dấu xác nhận: ”Tài liệu

này là hồ sơ hoàn công”.

c).Nếu thi công khác so với thiết kế về một số chi tiết, kích thước cấu

tạo phụ, đơn giản, mức độ nhỏ: có thể dùng bản vẽ thiết kế lập,

chữa lại bằng mực đỏ (bền màu) các hình dáng, kích thước, cao dộ

thay đổi và ghi rõ các chú dẫn cần thiết, có xác nhận của TVGS,

làm bản vẽ hoàn công. Tư vấn giám sát xem xét các trường hợp cụ

thể cho làm hình thức này hoăïc theo hình thức (e).C.

D.d).

Nếu thi công khác với đồ án thiết kế được duyệt ban đầu

nhiều điểm cơ bản, quan trọng hoặc nhiều chi tiết cấu: Phải có bản

vẽ bổ sung sửa đổi của cơ quan tư vấn thiết kế, kèm theo quyết đònh

duyệt bổ sung chấp thuận của các cấp có thẩm quyền, kèm theo

bản vẽ thiết kế cũ để đối chiếu.

SỐ LƯNG BỘ HỒ SƠ HOÀN CÔNG:

Được lập thành 08 bộ

TRÁCH NHIỆM LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG:1. Trách nhiệm chính và chủ yếu lập hồ sơ hoàn công do nhà thầu,

chủ đầu tư đảm nhận. Tư vấn giám sát có trách nhiệm phối hợp, giúp cho

chủ đầu tư và nhà thầu trong suốt quá trình lập, hoàn thiện hồ sơ hoàn

công.

Chủ nhiệm điều hành dự án chòu trách nhiệm chính giúp cho Chủ đầu

tư cung cấp các văn bản hồ sơ trong giai đoạn chuẩn bò đầu tư, chuẩn bò xây

dựng, hồ sơ GPMB và mốc lộ giới để đưa vào hồ sơ hoàn công.

2. Hồ sơ hoàn công phải sắp xếp theo từng hạng mục công trình như

trên, nếu quá dày sẽ đóng thành các tập thứ i cùng loại. Hồ sơ hoàn

công phải có dấu, chữ kí của

o Dấu và chữ ký của chủ đầu tư.

o Dấu và chữ ký của nhà thầu thi công.

o Chữ ký của Kỹ sư tư vấn giám sát thi công.

3. Trách nhiệm thực hiện :

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm làm :

o Tập I : toàn bộ các mục.

o Tập II : mục 1 đến mục 9.

b) Các nhà thầu thi công chòu trách nhiệm làm :

o Tập II : mục 10 đến mục 17.

o Tập III : toàn bộ các mục.

E.

QUI CÁCH :CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 311. Hồ sơ hoàn công được đóng thành từng quyển (tập) hoặc gấp (các

bản vẽ) nhưng phải đánh số thứ tự, cho vào hộp cứng. Ngoài bìa các hộp

hoặc các tập phải được ghi rõ bằng mực không phai : Dự án, công trình, loại

hồ sơ …

2. Khổ của tập hoặc khổ gấp bản vẽ : A4.

3. Hồ sơ trong tập 2 từ mục 10 đến 16 có thể đóng thành từng tập

riêng theo loại công trình (Đường, cống…)CHƯƠNG V

NHỮNG ĐIỀM CẦN LƯU Ý - KIẾN NGHỊ

A. NHỮNG ĐIỀM CẦN LƯU Ý

1. Đối với các hạng mục có tính chất đặc thù, riêng lẻ và các hạng mục

chưa trình bày trong đề cương này thì tiến hành giám sát kỹ thuật và

nghiệm thu chất lượng sản phẩm sẽ được trình bày trong các đề cương

riêng.

2. Trước khi thi công bất kỳ một công tác nào thuộc hạng mục công trình,

nhà thầu cần phải thông qua tư vấn giám sát và phải trình đầy đủ các

giấy tờ cần thiết có liên quan đến công tác đó

B. KIẾN NGHỊ

3. Đơn vò thi công hoặc bộ phận thí nghiệm phục vụ thi công cần đưa toàn

bộ thiết bò thí nghiệm xuống công trường, để công tác GS, kiểm tra được

dễ dàng, chính xác.

4. Đơn vò thí nghiệm không được dùng các khống chỉ, mẫu in sẵn để sử

dụng cho các kết quả thí nghiệm chất lượng.

5. Tất cả các vật tư, vật liệu phục vụ công trình: cát, đá, ximăng, sắt,

thép,… Khi lấy mẫu phải lập biên bản có xác nhận của TVGS mới có

giá trò đưa đi làm thí nghiệm, để phục vụ đưa vật tư đó vào sử dụng.

* Trên đây là những nội dung chủ yếu trong công tác tư vấn giám sát được

biên soạn dựa trên các qui trình - qui phạm và “ Chỉ dẫn kỹ thuật “ do Tư vấn

thiết kế lập. Trong công việc các kỹ sư tư vấn giám sát phải tuân thủ

nghiêm túc những nội dung trên, ngoài ra vẫn phải thực hiện đầy đủ các

qui đònh khác của các qui trình qui phạm hiện hành cho từng công việc cụ

thể phát sinh mà trong đề cương này chưa đề cập tới.

Người viếtDUYỆTCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 32CHƯƠNG VI

CÁC PHỤ LỤC

PHẦN CÁC BIỂU MẪU

DỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG

HẬU

TP CẦN THƠ - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU

---------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********Ngàythángnăm 2002PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Số hợp đồng:

Ngày trình

Thời gian đề nghò kiểm traNhà thầu

Số yêu cầu:Các hạng mục được kiểm traVò tríNgười yêu cầu:Hạng mụcNgười nhận:

Ngày:

Thời gian:Ngày báo cáo:

Người kiểm tra:

Ghi chú:ThờigianTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x