Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT

CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 6+ Nghiệm thu chất lượng, khối lượng...trên khu vực được

phân công. Ký tên vào các văn bản quy đònh chức danh

trách nhiệm giám sát của mình.

- Quan hệ, làm việc với Chủ đầu tư Nhà thầu và chính

quyền đòa phương trên công trình.

- Kiểm tra năng lực và cơ sở pháp lý hành nghề của

các nhà thầu

- Kiểm tra thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

trước khi cho nhà thầu triển khai thi công.

- Xây dựng và tổ chức qui chế cho tổ giám sát về

công tác chuyên môn và sinh hoạt.

- Có trách nhiệm theo dõi, nhận báo cáo, tổûng hợp

báo cáo của các thành viên trong tổ hàng ngày về các

mặt : khối lượng - chất lượng - tiến độ thi công trên công

trường. Có quyền đình chỉ thi công khi nhà thầu không thực

hiện đúng đồ án thiết kế, không đúng với dây chuyền

công nghệ thi công đã thống nhất với tổ TVGS và chủ

đầu tư , sau đó báo cáo với chủ đầu tư (bằng văn bản) lý

do đình chỉ và có biện pháp yêu cầu nhà thầu khắc phục

mới cho tiếp tục thi công.

- Có trách nhiệm tổng hợp lập báo cáo hàng tuần,

hàng tháng, hàng q, hàng năm cho chủ đầu tư về các

mặt : khối lương - chất lượng - tiến độ thực hiện trên công

trình.

- Có trách nhiệm tổng hợp và ký các hồ sơ, chứng chỉ

chất lượng... báo cáo chủ đầu tư tổ chức các công tác

nghiệm thu chuyển giai đoạn cho các hạng mục xây dựng.

- Giám sát công tác đảm bảo giao thông, vệ sinh môi

trường trên công trường

- Lưu trữ các chứng chỉ, tài liệu ,số liệu kiểm tra...khi

thực hiện công tác giám sát.

- Có trách nhiệm kiểm tra các công việc đo lường liên

quan đến khối lượng các công việc xây dựng của nhà thầu

đã thực hiện được và đảm bảo yêu cầu chất lương.

- Chòu trách nhiệm thiết lập các biểu đồ theo dõi so

sánh khối lượng thiết kế và khối lượng đã thi công.CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 7- Có trách nhiệm ký tên vào các văn bản qui đònh

chức danh trách nhiệm của mình.

- Hàng ngày, hàng tuần, hành tháng, hàng năm phải

tổng hợp và báo cáo kết quả đo đạc kiểm tra khối lượng.

- Lưu trữ các chứng chỉ, tài liệu ,số liệu kiểm tra...khi

thực hiện công tác giám sát về khối lương.

- Có trách nhiệm trực tiếp giám sát,kiểm tra, đánh giá

và xác nhận về công tác lấy mẫu và thí nghiệm các

chỉ tiêu chất lượng của các hạng mục công trình và toàn

bộ công trình : Các chỉ tiêu kỹ thuật của các vật tư, vật

liệu xây dựng,đất đắp ,tính chất cơ lý của bê tông - nền

móng...đề xuất các giải pháp xử lý kỹ thuật liên quan.

- Tiếp nhận yêu cầu của đơn vò thi công và lập kế

hoạch kiểm tra chất lượng hàng ngày.

- Lưu trữ các chứng chỉ, tài liệu ,số liệu kiểm tra...khi

thực hiện công tác giám sát về chất lương.

* Nội dung kiểm tra năng lực và cơ sở pháp lý hành

nghề của nhà thầu thí nghiệm kiểm tra chất lượng:

- Chứng chỉ hành nghề.

- Quyết đònh thành lập doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Quyết đònh công nhận phòng thí nghiệm do Bộ Giao

thông vận tải hoặc Bộ Xây dựng cấp và danh sách các

phép thử được phép kèm theo.

2.2 QUAN HỆ LÀM VIỆC GIƯÃ TỔ CHỨC TVGS VÀ

CHỦ ĐẦU TƯ

- Tổ chức TVGS phải tuân thủ chế độ lập báo cáo

thường kỳ về chất lượng, khối lượng, tiến độ cho Chủ đầu

tư hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Chủ đầu tư thông báo quyết đònh và nhiệm vụ,quyền

hạn của Tổ chức TVGS thi công xây dựng cho các Nhà thầu

biết để phối hợp thực hiện.

- Tổ chức TVGS cùng Chủ đầu tư chòu trách nhiệm chính

yếu về chất lượng công trình do đó trong công việc phải

tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc sau :CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 8+ Tổ chức TVGS và các tổ TVGS phải chòu trách nhiệm

trước pháp lý và Chủ đầu tư trong việc thực hiện nhiệm vụ

và quyền hạn của mình.

+ Các chỉ thò, yêu cầu giửa các bên có liên quan

( Chủ đầu tư, Tổ giám sát, Nhà thầu...) phải bằng văn

bản và được lưu giữ cẩn thận.

+ Tổ chức TVGS và các tổ TVGS phải hoạt động một

cách vô tư, khách quan, căn cứ vào nội dung qui trình qui

phạm và đồ án thiết kế được duyệt để quản lý chất

lượng và khối lượng thi công công trình .

+ Các biên bản, chứng chỉ nghiệm thu chất lượng

phải thực hiện theo mẫu được qui đònh trong phụ lục của

"Nghò đònh 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của

Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng" và

các qui đònh của quy trình quy phạm hiện hành cũng như các

biểu,bảng đã thống nhất với Chủ đầu tư trước khi áp

dụng.

CHƯƠNG 3CÁC NỘI CUNG CỦA CÔNG TÁC TVGS

3.1 NỘI DUNG CÔNG TÁC TVGS

- Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình.

- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công

xây dựng với hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng gồm:

+ Kiểm tra về nhân lực,thiết bò thi công của Nhà thầu

đưa vào công trình.

+ Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu

trên công trình.

+ Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc thiết bò,

vật tư có yêu cầu về an toàn trên công trình.

+ Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất

vật liệu,cấu kiện,sản phẩm xây dựng phục vụ thi công

công trình của Nhà thầu.

+ Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và

thiết bò lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công cung

cấp gồm:CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 9. Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản

xuất, kết quả thí nghiệm của các phóng thí nghiệm hợp

chuẩn và kết quả kiểm đònh thiết bò của các tổ chức

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

. Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật

liệu, thiết bò lắp đặt vào công trình thì cùng Chủ đầu tư

tiến hành phúc tra lại chất lượng vật liệu, thiết bò

Trong quá trình thi công công trình thực hiện :

+ Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu.

+ Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống

quá trình thi công của nhà thầu. Kết quả kiểm tra đều

phải ghi nhật ký giám sát hoặc biên bản kiểm tra theo quy

đònh.

+ Xác nhận bản vẽ hoàn công.

+ Tập hợp, kiểm tra tài liệu để cùng chủ đầu tư tổ

chức nghiệm thu khi có Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà

thầu về nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn thi công

xây dựng,nghiệm thu thiết bò, nghiệm thu hoàn thành từng

hạng mục và hoàn thành công trình.

+ Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều

chỉnh hoặc yêu cầu Nhà thầu thiết kế điều chỉnh.

+ Báo cáo và cùng Chủ đầu tư tiến hành phúc tra

kiểm đònh lại chất lượng bộ phận, hạng mục và công trình

khi có nghi ngờ về chất lượng.

3.2 CÔNG TÁC TVGS KỸ THUẬT THI CÔNG CÁC HẠNG

MỤC

3.2.1 Công tác phát quang và dọn dẹp mặt bằng:

3.2.1.1. Kiểm tra mặt bằng sau khi Ban giải phóng mặt

bằng bàn giao.

3.2.1.2. Thống kê số lượng cây nằm trong phạm vi mặt

bằng.

3.2.1.3. Kiểm tra khối lượng xà bần trong quá trình giải

phóng mặt bằng tạo ra.

Đơn vò thi công thông báo cho TVGS các số liệu kiểm tra

trên trước khi tiến hành công tác phát quang và dọn dẹp

mặt bằng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x