Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 3+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

+ Tiến độ thi công hàng tuần, tháng và biện pháp tổ

chức thi công từng hạng mục do nhà thầu lập đã được TVGS

và Chủ đầu tư chấp thuận.

+ Các tiêu chuẩn, qui trình, qui phạm kỹ thuật thi công

của Nhà Nước và của ngành. Các văn bản được xác lập

trong quá trình thi công đã được cấp có thẩm quyền duyệt.

Các văn bản pháp qui của Nhà nước và ngành về chế

độ quản lý chất lượng, về nghiệm thu và bàn giao công

trình.

* Công tác giám sát, nghiệm thu kỹ thuật phải tuân

thủ nguyên tắc:

+ Thiết kế theo tiêu chuẩn - qui trình nào thì tư vấn giám

sát phải giám sát và nghiệm thu theo tiêu chuẩn - qui trình

đó.

+ Các tiêu chuẩn - qui trình áp dụng phải nằm trong hệ

thống Qui chuẩn xây dựng Việt Nam hoặc đã được Bộ Giao

thông Vận tải ban hành hoặc cho phép áp dụng.

Ngoài ra trong nhiệm vụ cụ thể của công trình, có thể

coi các “Chỉ dẫn Kỹ thuật “ của mỗi hạng mục do cơ quan

thiết kế lập là tài liệu cơ sở khi tiến hành công tác giám

sát và nghiệm thu trên công trường.

1.2.4. Các biện pháp kiểm tra chất lượng phải thực hiện

theo đúng các chỉ dẫn của qui trình và qui phạm có liên

quan, trong đó phải nêu rõ đối tượng kiểm tra, phần việc

đã thực hiện, nội dung và khối lượng đã kiểm tra, kết quả

kiểm tra và kết luận. Không thể chấp nhận các loại văn

bản kiểm tra chỉ nêu một cách chung chung hoặc khái

quát mà không có số liệu dẫn chứng cụ thể để làm căn

cứ cho việc kết luận.

1.2.5. Nhà thầu có thể tự làm các thí nghiệm, đo đạc

kiểm tra nếu như có đầy đủ tư cách pháp nhân, thiết bò

kiểm tra phải được cơ quan Nhà nước có chức năng cấp

giấy phép, người làm thí nghiệm phải có chứng chỉ thí

nghiệm viên. Nhà thầu có thể đi thuê tổ chức có tư cách

pháp nhân, có đầy đủ các điều kiện nêu trên thực hiện

đánh giá chất lượng vật liệu. Mọi công tác kiểm tra thíCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 4nghiệm, đo đạc lấy mẫu tại hiện trường đều phải có sự

giám sát và chứng kiến của TVGS, được thể hiện bằng

biên bản xác nhận công tác tại hiện trường.

1.2.6. Khi chuyển giai đoạn các phần đã thi công thuộc

hạng mục của công trình, kỹ sư tư vấn giám sát ký vào

biên bản đánh giá chất lượng công trình và báo cáo kết

quả cho Ban QLDA để tiến hành phúc tra trước khi cho phép

chuyển giai đoạn.

1.2.7. Chỉ được phép thi công chuyển giai đoạn cho các

phần việc và hạng mục tiếp theo, hoặc tiến hành nghiệm

thu bàn giao công trình khi chất lượng thi công của các phần

việc hoặc hạng mục công trình đã thi công được kiểm tra

đầy đủ, nghiêm túc, đúng thủ tục và chất lượng được

đánh giá là đạt yêu cầu bằng văn bản có đầy đủ chữ

ký xác nhận của các đơn vò có liên quan.

- Đối với những khiếm khuyết không đảm bảo yêu cầu

về chất lượng, mỹ thuật cho công trình nhất thiết phải được

sửa chữa hoặc làm lại theo đúng nội dung đã quy đònh trong

"Quyết đònh 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2008

của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế tư

vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao

thông vận tải”. Sau đó phải được tiến hành kiểm tra đánh

giá lại chất lượng cho các hạng mục đó.

1.2.8. Các tài liệu và biên bản về công tác kiểm tra

đánh giá chất lượng từng bộ phận công trình là các văn

bản pháp lý không thể thiếu trong hồ sơ hoàn công và là

căn cứ để tiến hành thanh quyết toán công trình. Bắt

buộc áp dung các biểu bảng trong phụ lục của Nghò đònh

209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ

về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghò đònh

số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghò đònh

209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004.

1.2.9. Trong báo cáo đánh giá chất lượng công trình với

chủ đầu tư, tổ chức TVGS có trách nhiệm báo cáo đầy đủ

đúng thứ tự các hạng mục công tác kiểm tra, đo đạc, thí

nghiệm, các sai số đo đạt được so với yêu cầu, đối chiếuCÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 5với qui trình, qui phạm và đồ án thiết kế dùng đánh giá

kết luận về chất lượng của công trình.

CHƯƠNG 2TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT

Để đảm bảo chất lượng cho công trình, công tác giám

sát kỹ thuật được thực hiện trong suốt quá trình thi công

công trình do một tổ chức tư vấn giám sát kỹ thuật bao

gồm các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có trình độ, năng lực và

kinh nghiệm được tổ chức và trang bò đầy đủ thực hiện

trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa tổ giám sát với chủ

đầu tư, cũng như giữa tổ chức giám sát với nhà thầu.

2.1 TỔ CHỨC - TRÁCH NHIỆM - QUYỀN HẠN CỦA TỔ

CHỨC TVGS

2.1.1. Tổ chức tư vấn giám sát:

Giám sát chất lượng thi công công trình và các thí

nghiệm kiểm tra chất lượng, cùng Chủ đầu tư và các bên

liên quan tiến hành nghiệm thu khối lượng, chất lượng ...các

cấu kiện vật tư, vật liệu xây dựng, hạng mục công trình và

toàn bộ công trình. Giám sát tiến độ thi công và công

tác đảm bảo giao thông,vệ sinh môi trường của nhà thầu

trên công trường. Thay mặt hoặc cùng chủ đầu tư giải

quyết và xử lý các sự cố về chất lượng, kiểm tra xác

nhận các khối lượng phát sinh hợp lý của nhà thầu khi

tiến hành thi công công trình.

2.1.2. Trách nhiệm - Quyền hạn của tư vấn giám

sát:

- Có trách nhiệm thường trực hàng ngày giám sát việc

thi công xây dựng tại hiện trường về các mặt :

+ Giám sát việc thi công xây dựng theo đúng đồ án

thiết kế, đúng tiến độ.

+ Giám sát việc thực hiện của đơn vò thi công về bố

trí xe máy, thiết bò, nhân lực đúng hợp đồng, số lượng và

chủng loại, và tổ chức thi công đã được chấp thuận.CÔNG TRÌNHĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁTTrang 6+ Nghiệm thu chất lượng, khối lượng...trên khu vực được

phân công. Ký tên vào các văn bản quy đònh chức danh

trách nhiệm giám sát của mình.

- Quan hệ, làm việc với Chủ đầu tư Nhà thầu và chính

quyền đòa phương trên công trình.

- Kiểm tra năng lực và cơ sở pháp lý hành nghề của

các nhà thầu

- Kiểm tra thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

trước khi cho nhà thầu triển khai thi công.

- Xây dựng và tổ chức qui chế cho tổ giám sát về

công tác chuyên môn và sinh hoạt.

- Có trách nhiệm theo dõi, nhận báo cáo, tổûng hợp

báo cáo của các thành viên trong tổ hàng ngày về các

mặt : khối lượng - chất lượng - tiến độ thi công trên công

trường. Có quyền đình chỉ thi công khi nhà thầu không thực

hiện đúng đồ án thiết kế, không đúng với dây chuyền

công nghệ thi công đã thống nhất với tổ TVGS và chủ

đầu tư , sau đó báo cáo với chủ đầu tư (bằng văn bản) lý

do đình chỉ và có biện pháp yêu cầu nhà thầu khắc phục

mới cho tiếp tục thi công.

- Có trách nhiệm tổng hợp lập báo cáo hàng tuần,

hàng tháng, hàng q, hàng năm cho chủ đầu tư về các

mặt : khối lương - chất lượng - tiến độ thực hiện trên công

trình.

- Có trách nhiệm tổng hợp và ký các hồ sơ, chứng chỉ

chất lượng... báo cáo chủ đầu tư tổ chức các công tác

nghiệm thu chuyển giai đoạn cho các hạng mục xây dựng.

- Giám sát công tác đảm bảo giao thông, vệ sinh môi

trường trên công trường

- Lưu trữ các chứng chỉ, tài liệu ,số liệu kiểm tra...khi

thực hiện công tác giám sát.

- Có trách nhiệm kiểm tra các công việc đo lường liên

quan đến khối lượng các công việc xây dựng của nhà thầu

đã thực hiện được và đảm bảo yêu cầu chất lương.

- Chòu trách nhiệm thiết lập các biểu đồ theo dõi so

sánh khối lượng thiết kế và khối lượng đã thi công.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x