Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC BÀI TẬP TÌM SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN (256 CÂU)

PHẦN 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC BÀI TẬP TÌM SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN (256 CÂU)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập trắc nghiệm số phức

PHẦN 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC BÀI TẬP TÌM SỐ PHỨC THỎA MAN ĐIỀU KIỆN (256 CÂU)

A – BÀI TẬP ( 130 CÂU)

Câu 1.Cho phương trình z 2 − 13 z + 45 =

0 . Nếu z0 là nghiệm của phương trình thì z0 + z0 bằng:A. –13B. 13C. 45D. –45Cho phương trình z 2 − ( 2 − 5i ) z − 6 − 4i =

0 . Trong các số:Câu 2.

I. 2–3iII. 2+3iIII. –2iIV. 2iC. II, IIID. II, IVNhững số nào là nghiệm của phương trình trên:

A. I, IIB. I, IIITìm tất cả các nghiệm của z 4 − 4 z 3 + 14 z 2 − 36 z + 45 =

0 , biết z= 2 + i là một nghiệm củaCâu 3.

phương trình:A. z1 =

2 + i; z 2 =

3i; z3 =

−3iB. z1 =+

2 i; z2 =−

2 3i; z3 =

3i; z4 =

−3iC. z1 =+

2 i; z2 =−

2 i; z3 =

3; z4 =

−3iD. z1 =+

2 i; z2 =−

2 i; z3 =

3i

20 là:

Tập hợp các nghiệm phức của phương trình z 2 + z =Câu 4.A. Tập hợp mọi số ảo và số 0. B. {±i;0}C. {−i;0}D. {0}

4 z −1 

Cho z1 ; z2 ; z3 ; z4 là bốn nghiệm của phương trình 

 = 1 . Tính giá trị của biểu thức

 2z − i Câu 5.T=

( z12 + 1)( z2 2 + 1)( z32 + 1)( z4 2 + 1)A.17

9B.Câu 6.−17

9C. 425D. –425Giải phương trình z 4 − 2 z 3i + (−1 + i ) z 2 + 2 z =i trên tập số phức. Tính tổng các nghiệm củaphương trình.

A. 2i

Câu 7.

Tính T =

A. 5

Câu 8.C. 1 + iB. 1D. iGọi z1 ; z2 ; z3 ; z4 là nghiệm của phương trình z 4 − z 3 − 2 z 2 − 2 z + 4 =

01

1

1

1

+

+

+

Z12 Z 2 2 Z 32 Z 4 2

B.5

4C.7

4D.9

4Gọi z1 ; z2 là các nghiệm phức của phương trình z 2 + 3 z + 7 =

0 . Khi đó A

= z14 + z24 có giá trị là:

A. 23

Câu 9.B.23C. 13D. 13Giải phương trình trên tập số phức: z 4 + z 2 + 1 =0 ?

Trang 115Bài tập trắc nghiệm số phức

A. z1

=−1 − 3i

−1 + 3i

1 − 3i

1 + 3i

−1 − 3i

−1 + 3i

B. z1 =

=

; z2

=

=

; z2

; z1 =

; z1

2

2

2

2

2

2C. z1

=1 − 3i

1 + 3i

=

; z1

2

2Câu 10.D. Phương trình vơ nghiệmCho phương trình z 2 + 2 z + 10 =

0 . Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình đã cho.

2A z1 + z2

Khi đó giá trị biểu thức=2bằng:B. 20A. 4 10

Câu 11.C. 3 10Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trình phứczD. 104−200

+ z = (1) quy ước z2 là số phức có phần

1 − 7i

z

2ảo âm. Tính z1 + z2

A. z1 + z2 =5 + 4 2

Câu 12.105

D. z1 + z2 =B. 3 nghiệmC. 4 nghiệmD. 5 nghiệmA z12 + z22

Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 − 2 z + 10 =

0 . Tính =Câu 13.

A. A = 20

Câu 14.B. A = 10C. A = 30D. A = 50Phương trình (3–2i)z+4+5i=7+3i có nghiệm z bằng:A. 1B. iCâu 15.C. 1–iD. 00 trên tập số phức:

Tính tổng các nghiệm của phương trình z 4 − 8 =A. 0B. 2 4 8Câu 16.C. 2i 4 8D. 2 4 8 + i 2 4 80 có 4 nghiệm phức, tổng mơđun của bốn nghiệm bằng:

Phương trình z 4 + 7 z 2 + 10 =A. 0B. 2 2 + 2 5C. 2 2D. 7

220 . Khi đó tổng T = z1 + z2 bằng

Kí hiệu z1 , z2 là các nghiệm của phương trình z 2 + 2 z + 3 =Câu 17.Câu 18.17

C. z1 + z2 =Cho phương trình phức z 3 = z . Phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm ?A. 1 nghiệmA. T =B. z1 + z2 =

1B. T =63C. T = 2 3D. T = 40.

Gọi z1 , z2 , z3 , z4 là bốn nghiệm phức của phương trình 2 z 4 − 3 z 2 − 2 =Tổng T = z1 + z2 + z3 + z4 bằng:

B. 5 2A.5

Câu 19.C. 3 2D.20 . Tính tổng

Kí hiệu z1 , z2 , z3v à z 4 là bốn nghiệm phức của phương trình z 4 + z 2 − 20 =T = 2 z1 + z2 + 2 z3 + z4 .A. T = 4B. T= 2 + 5C. T= 4 + 3 5D. T= 6 + 3 5

Trang 116Bài tập trắc nghiệm số phức

Giải phương trình trong tập số phức z2 – (5 + 2i)z + 10i = 0Câu 20.

A. z = 5B. z = 5, z = 2i2iD. z = –25iD. z = –25iGiải phương trình trong tập số phức z2 – (5 + 2i)z + 10i = 0Câu 21.

A. z = 5C. z = 2, z = –5iB. z = 5, z = 2i2iCâu 22.0 trong tập số phức C là

Nghiệm của phương trình z 2 + 2 z + 2 =A. i, −iB. 1 + i, −1 − iCâu 23.C. z = 2, z = –5i

C. −1 − i, −1 + iD. Vơ nghiệm0.

Kí hiệu z1, z2, z3 là ba nghiệm phức của phương trình z 3 + 3 z 2 + 9 z − 13 =Tính tổng T = z1 + z2 + z3

B. T = −12A. T = 27

Câu 24.C. T = 1 + 13D. T = 1 + 2 130 trên tập số phức là

Nghiệm của phương trình 2 x 2 − 5 x + 4 =A. =

x17

7

−5

−5

i.i ; x=

+

2

4

4

4

4B. x1=5

7

5

7i

i ; x2=

+

4 4

4 4C. x1=5

7

5

7i

i ; x2=

+

2 4

2 4D. x1=3

7

3

7i.

i ; x2=

+

4 4

4 4Câu 25.Giải phương trình sau trên tập số phức : 3 x + (2 + 3i )(1 − 2i ) =5 + 4i

5

B. x =−1 − i

3A. x = 1 + 5i

Câu 26.D. x= 5iGiải phương trình iz + 2 − i =0 trên tập số phức.A. z = 1 − 2i

Câu 27.5

x =−1 + i

3

C.B. z= 2 + iC. z = 1 + 2iD. z= 4 − 3iGọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình 2 z 2 + 4 z + 3 =

0 . Giá trị của biểu thức z1 + z2bằng

A. 2

Câu 28.B. 3C. 2 3D. 6Kí hiệu z1 , z2 , z3 và z4 là bốn nghiệm phức của phương trình z 4 − 2 z 2 − 63 =

0 .Tính tổng T = | z1 | + | z2 | + | z3 | + | z4 | .

A. T = 6.

Câu 29.B. T = 2 7.C. T = 3 + 2 7.D. T= 6 + 2 7.Kí hiệu z1 , z2 , z3 , z4 là bốn nghiệm của phương trình z 4 + 4 z 2 − 77 =

0 . Tính tổngS = z1 + z2 + z3 + z4 .A.=

S 2 7 + 2 11

Câu 30.B.=

S 2 7 − 2 11C. S = 2 7D. S = 2 11Kí hiệu z1 , z2 lần lượt là hai nghiệm phức của phương trình 2 z 2 − 2 z + 5 =

0 . Giá trị của biểu

22thức A = z1 − 1 + z2 − 1 bằng:

Trang 117Bài tập trắc nghiệm số phức

A. 25B.Câu 31.C. 55D. 2 5Kí hiệu z1 , z2 , z3 và z4 là bốn nghiệm phức của phương trình z 4 + 7 z 2 + 10 =

0 . Tính tổngT = z1 + z2 + z3 + z4A. T = 14.C. T = 2 2 + 2 5B. T = 2 5Câu 32.D. T =2 + 2 2Cho các số phức z= a + bi . Hãy lập phương trình bậc 2 với hệ số thực nhận z và z làmnghiệm là:

A. x 2 − 2bx + a 2 + b 2 =

0B. x 2 + 2ax + a 2 + b 2 =

0C. x 2 − 2ax + a 2 + b 2 =

0D. x 2 + 2bx + a 2 + b 2 =

0Câu 33.Gọi z1 và z2 lần lượt là nghiệm của phươngtrình: z 2 − 2 z + 5 =

0 . Tính =

A. 2 5B. 10Câu 34.

A. z =C. 3Phương trình1 i 4

3z1 + z2 bằng:D. 6có nghiệm trên tập số phức là

B. z =1 i 2

3C. z =1 i 5

3D. z =1 i 3

3Nghiệm của phương trình ( z 2 + 3 z + 6 ) + 2 z ( z 2 + 3 z + 6 ) − 3 z 2 =

0 trên tập số phức là:

2Câu 35.A. z =i 6, z =−i 6, z =−1 + i 5 và z =−1 − i 5

B. z = 3 + 3, z = 3 − 3, z = −1 + i 5 và z =−1 − i 5

C. z = 3 + i 3, z = 3 − i 3, z = −1 + i 5 và z =−1 − i 5

D. z =

i 6, z =

1 + i 5 và z = 1 − i 5

−i 6, z =

Phương trình z3 + 1 = 0 có nghiệm là z1, z2 , z3 . Tính giá trị biểu thức T = z1 + z2 + z3

2Câu 36.

A.T = 0.B. T = 1.C. T =2.22D. T = 3.Nghiệm của phương trình z ( 2 − i ) = 5 ( 3 − 2i ) là:Câu 37.

A. z = 8 – i

Câu 38.B. z = 8 + iC. z = – 8 – iD. z = – 8 + iKí hiệu z1 , z2 , z3 , z4 là bốn nghiệm phức của phương trình z 4 − z 2 − 6 =

0 . Tính tổngP = z1 + z2 + z3 + z4 .A.

=

P 2

Câu 39.

A.3(2+ 3)B.=

P(2+ 3)C.

=

P 3(2+ 3)D.

=

P 4(2+ 3)Gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 – 4z + 9 = 0. Tổng P = |z1| + |z2| bằng:

B.6C.18D.4Trang 118Bài tập trắc nghiệm số phức

Câu 40.

20 . Tính giá trị biểu thức:

Gọi z1 , z 2 là các nghiệm của phương trình z 2 + 2 z + 5 =

2A = z1 + z2 − 4 z1 z2A. 10B. 20Câu 41.C. –10Kí hiệu z1, z2 , z3 , z4 là bốn nghiệm phức của phương trình z4 – z2 – 12 = 0 . Khi đó tổngT = |𝑧𝑧1 |+ |𝑧𝑧2 | + |𝑧𝑧3 | +|𝑧𝑧4 | là :A. 4B. 2√3Câu 42.C. 4+2√3D. 2+ 2√3

220 . Khi đó z1 + z 2 bằng:

Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình: z 2 + 4 z + 7 =A. 10B. 7Câu 43.D. 5C. 14D. 210 . Giá trị của

Gọi z1 , z2 , z3 , z4 là các nghiệm của phương trình: z 4 + z 2 − 6 =T = z1 + z2 + z3 + z4 là:A. 1B. 2 2 + 2 3Câu 44.D. 7Gọi z1 , z 2 , z3 là ba nghiệm của phương trình z 3 − 1 =0 . Khi đó S =| z1 | + | z2 | + | z3 | bằngA. S = 1

Câu 45.C. 2 2 − 2 3B. S = 4C. S = 2D. S = 3Cho số phức z có phần ảo âm và thỏa mãn z 2 − 3 z + 5 =

0 . Tìm mơđun của số phứcω = 2 z − 3 + 14 .

A. 4B. 17Câu 46.

A. z =B. z =4 8

− i

5 5B. z =

± i; z =

±i 5C. z =2 3

+ i

5 5D. z =7 3

− i

5 5C. z = ±i 5D. Vơ nghiệm

220 .Khi đó z1 + z2 bằng:

Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình: z 2 + 4 z + 7 =A.10

Câu 49.D. 5Trong C, phương trình z4 – 6z2 + 25 = 0 có nghiệm là:A. z = ±i

Câu 48.24Trong C, phương trình (2 – i) z – 4 = 0 có nghiệm là:8 4

− i

5 5Câu 47.C.B. 7C. 14D. 210 . Tìm số phức liên hợp của số

Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình: z 2 + 2 z + 3 =phức w =

( 5 − 2i )( z1 + z2 ) ?

A. w= 10 + 4i .

Câu 50.−10 − 4i .

B. w =C. w= 10 − 4i .−10 + 4i .

D. w =Tập nghiệm của phương trình: z 4 + 3 z 2 + 2 =

0 làA. S ={ − 1; −2} .B. S = {i; i 2} .C. S =−

{i; i; i 2; −i 2} .D. S = ∅ .Trang 119Bài tập trắc nghiệm số phức

Phương trình z4 – z2 – 6 = 0 có 4 nghiệm phức phân biệt. Khi đó tổng mơđun của các nghiệmCâu 51.phức trong phương trình là:

A. 4B. 2 3 + 2 2Câu 52.C. 2 3D.3+ 2Trong C, phương trình (i+z)( z – 2 + 3i) = 0 có nghiệm là: z = 2i

B. 

 z= 5 + 3iz = i

A. 

 z= 2 − 3i z = 3i

D. 

 z= 2 − 5i z = −i

C. 

 z= 2 + 3i

220 . Tính z1 + z2 ?

Gọi z1 ; z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 + 4 z + 7 =Câu 53.

A. 10B. 7Câu 54.C. 14D. 210 . Tính giá trị của biểu thức sau

Gọi z1 , z2 là 2 nghiệm phức của phương trình z 2 + 2 z + 5 =22=

A z1 + z2 .

B. A = 10A. A = 2 5

Câu 55.B. 1Câu 56.

2C. 3D. 2Gọi z1 , z2 , z3 , z4 là nghiệm của phương trình sau trên tập số phức:+ 3z + 6 ) + 2 z ( z 2 + 3z + 6 ) − 3z 2 =

0 .Khi đó, tổng z1 + z2 + z3 + z4 có giá trị bằng

2B. −4A. −8

Câu 57.

Câu 58.B. 1 + i, 2 + iD. 4C. –1 + i, 2 + iD. –1 – i, 3 – iPhương trình x 2 + 4 x + 5 =

0 có nghiệm phức và tổng các mô đun của chúng là:A. 2 2B. 2 3C. 2 5D. 2 70 . Tính T =

Kí hiệu z ; z là hai nghiệm của phương trình z 2 + 8 z + 20 =Câu 59.1 22

A. T = − i

5Câu 60.

A. M = −C. 0Nghiệm của phương trình z 2 − z − 1 + 3i =0 làA. –1 + i, 2 – iB. T = −8C. T = −2

51 1

+

z1 z2D. T = −5

2Gọi z1 và z2 là hai nghiệm của phương trình 2 z 2 + z + 3 =

0 .Tính M= z1 + z2

1

2Câu 61.

A.D. A = 2 10Phương trình z 3 = 8 có bao nhiêu nghiệm phức với phần ảo âm?A. 0(zC. A = 1023 14

− i

29 29B. M = −23

2C. M =1

2D. M =23

2Nghiệm của phương trình: 2ix + 3 = 5 x + 4i trên tập số phức là:

B.23 14

+

i

29 29C. 5 − 4iD. 7 + 3iTrang 120Bài tập trắc nghiệm số phức

Câu 62.

A.Các nghiệm của phương trình:3 − 5i 3 + 5i

;

4

4Câu 63.B.3 − 7i 3 + 7i

;

4

4Các nghiệm của phương trình:A. ±2; ±2i2 x 2 − 3x + 2 =

0 trên tập số phức là:B. ± 2C.D.3 − 7i 3 + 7i

;

2

2z4 − 4 =

0 trên tập số phức là:

C. ± 2iCâu 64.0 là

Nghiệm của phương trình x 2 + 2 =A. ± 2iB. ± 2iCâu 65.3 − 7i 3 + 7i

;

4

4D. ± 2; ± 2iC. ± 2D.20 , với z1 có phần ảo âm. Tìm số

Kí hiệu z1 ; z2 là hai nghiệm của phương trình 2 z 2 − 3 z + 4 =w 2 z1 − 3 z2 .

phức nghịch đảo của số phức =

1

3 5 23

A. =

i

+

w 146 146C.1

3 5 23

=

i

w

146 146Câu 66.Gọi z1 , z2 là hai nghiệm của phương trìnhA. −5,8075

Câu 67.B.B. 2D.1

3 5 23

=+

w

146 1463z 2 − z + 6 =

0 . Tính A

= z13 + z23

C.3 + 54

−9D.C. 3D. 4B. 1C. 2D. 30 có hai nghiệm phức z1 , z2 . Khẳng định nào sau đây sai:

Phương trình z 2 + 2 z + 26 =A. z1.z2 = 26B. z1 là số phức liên hợp của z2−2

C. z1 + z2 =D. z1 > z2Câu 70.3 − 54

9Số lượng các số phức z thỏa mãn z 3 = 1 có phần thực âm làA. 0

Câu 69.1

3 5 23

=+

i

w

146 146Số nghiệm của phương trình: z 3 − 2 ( i + 1) z 2 + 3iz + 1 − i =0A. 1

Câu 68.− 3 + 54

9B.0 . Giá trị của A = z12

Gọi z1 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình z 2 + 2 z + 3 =bằng

A. 3

Câu 71.D. −1 + 2 2Giải phương trình x 2 − ( 3 + 4i ) x + 5i − 1 =0 trên tập số phức. Tìm tập nghiệm S.A. S =

{i + 1;3i + 2}

Câu 72.C. −1 − 2 2B. 9B. S={i + 1}C. =

S{3i + 2}D. S =

{i + 1;3i + 2; i}3 x − i cho ta nghiệm :

Phương trình (1 + 2i ) x =

Trang 121Bài tập trắc nghiệm số phức

1 1

A. − + i

4 4B. 1 + 3iP = ( z1 − 1)2011+ ( z2 − 1)2011B. –1Câu 74.C. 21006D. −21006Giải phương trình trên tập số phức: z 3 + z 2 + z + 1 =0

B. S ={−1; ±i}{−1; i}C. S = {0}D. S=1

1

1

1

+

+

+

1 − z1 1 − z2 1 − z3 1 − z47

5B.Câu 76.2

5C. 1D. 2Căn bậc hai của số phức 4 + 6 5i là:A. z1 =3 − 5i, z2 =−3 − 5iB. z1 =3 + 5i, z2 =−3 − 5iC. z1 =

3 + 5i, z2 =

3 − 5iD. z1 =3 + 5i, z2 =−3 + 5iCâu 77.z 15 + 8i là:

Một căn bậc hai của số phức =A. 15 + 4i

Câu 78.B. 4 − iB. ±(3 + 3i )A.A.B. 2 – iB.D. ±(3 + 2i )C. 3 + iD. 3 – iC. 105Tính z biết: z =(1 + i )(3 − 2i ) −17

2Câu 82.C. ±(2 − 3i )Số phức z thỏa mãn: ( 3 − 2i ) z − 4 (1 − i ) = ( 2 + i ) z . Mô đun của z là :3Câu 81.D. 15 − 4iSố nào sau đây là căn bậc 2 của: 3 + 4iA. 2 + i

Câu 80.C. 4 + iTìm căn bậc hai của mỗi số phức sau 1 + 4 3i :A. ±(2 + 3i )

Câu 79.{1; ±i}0 . Tính giá trị của biểu

Gọi z1 ; z2 ; z3 ; z4 là các nghiệm phức của phương trình z 4 + 5 z 2 + 4 =Câu 75.

thức: S =1

D. 2 − i

2là:A. 1

A. S =1

i

20 . Giá trị của biểu thức

Gọi z1 , z2 là các nghiệm phức của phương trình z 2 − 4 z + 5 =Câu 73.A.C.B. 17D.3

45iz

(2 + i )C.1

+ 2i

21

D. − + 2i

2Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z − 2 z =3 + 4i . Phát biểu nào sau đây là sai:A. z có phần thực là –34

B. z + i có modun là

397

3Trang 122Bài tập trắc nghiệm số phức

C. z có phần ảo là

Câu 83.z

A. =m = 0

A. 

m = 1

Câu 85.D. z có modun là97

3iz − (1 + 3i ) − z

2

= z

Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện:

1+ i45 9

− i

26 26Câu 84.4

3z

B. =45 9

+ i

26 26Tìm tất cả các số thực m biết z =z 45 + 9i

C. =2−m

i−m

và z.z =

trong đó i là đơn vị ảo.

2

1 − m(m − 2i )m = 0

C. 

 m = −1B. m = −1D. −45 − 9iD. ∀m .1

Cho hai số phức z1; z2 thỏa mãn iz1 + 2 =

và z2 = iz1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

2z1 − z2A. 2 −1

2Câu 86.

A. z= 3 ± 2iCâu 87.B. 2 +1

2C.2−Tìm số phức z thỏa mãn z = 13 và z + 2 −=

i

B. z= 3 − 2iCho số phức z thỏa mãn1

2D.2+1

22 z +1− iC. 2 ± 3iD. z =±3 − 2iz + 2−i

= 2 . Tìm trung bình cộng giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của

z +1− iz .A. 3

Câu 88.

A. 2

Câu 89.

A. 2 5

Câu 90.

A. 1

Câu 91.

A. z =−2 − 5i

Câu 92.B. 10 ± 3C. 2 10D. 10z và z có phần thực dương.

Tính phần ảo của số phức z, biết z 3 + 12i =

B.5C. −1D. −iCho số phức z thỏa mãn ( 3 + i ) z − iz =7 − 6i . Môđun của số phức z bằng:

B. 25

Tìm phần ảo của số phức z biết:

B. 0C. 5D.5z −1

là một số thực?

z +1

C. –1D. 2Tìm số phức z biết z.z =

29, z 2 =

−21 − 20i , phần ảo z là một số thực âm.

B. z= 2 − 5iC. z= 5 − 2iD. z =−5 − 2iCho số phức z thỏa mãn: z + z =2 − 8i . Tìm số phức liên hợp của z.

Trang 123Bài tập trắc nghiệm số phức

A. −15 + 8i

Câu 93.B. −15 + 6iC. −15 + 2iD. −15 + 7i10z + z =

Tìm phần thực, phần ảo của các số phức z, biết:  z = 13A. Phần thực bằng 5; phần ảo bẳng 12 hoặc bằng –12.

B. Phần thực bằng 5; phần ảo bẳng 11 hoặc bằng –12.

C. Phần thực bằng 5; phần ảo bẳng 14 hoặc bằng –12.

D. Phần thực bằng 5; phần ảo bẳng 12 hoặc bằng –1.Câu 94.

Tìm số phức z biết số phức z thỏa: 

B. z = 1 − iA. z = 1 + i

Câu 95.C. z = 13B. 25D. z = 5C.D. 45Cho số phức z thỏa mãn (1 + 2i ) z + z = 4i − 20 . Mô đun của z là:

2B. z = 4C. z = 5D. z = 6Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 2 z + z = 3 + i . Tính A = iz + 2i + 1

B. ( 2; −3;1)A. 1

Câu 99.D. z =−1 + iCho số phức z thỏa z − ( 2 + 3i ) z =1 − 9i . Khi đó z.z bằng:A. z = 3

Câu 98.C. z =−1 − iB. z = 5A. 5

Câu 97.z − 3i

=1

z +iCho số phức z thỏa mãn z + ( 2 + i ) z =3 + 5i . Tính mơđun của số phức zA. z = 13

Câu 96.z −1

=1

z −iC. 3D.5Biết rằng nghịch đảo của số phức z bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kếtluận nào là đúng ?

A. z ∈ R

Câu 100.B. z = 1C. z là số thuần ảoTìm số phức z thỏa mãn z + 1 = z + i và z +D. z = −11

là số thực

z1

1

1

1

i; z =

i

A. z = +

2

2

2

21

1

1

1

i; z =+

i

B. z = −

2

2

2

21

1

1

1

i; z =

i

C. z = +

3

3

3

31

1

1

1

i; z =+

i

D. z = −

3

3

3

3Câu 101.Nếu môđun của số phức z bằng r (r > 0) thì mơđun của số phức (1 − i ) z bằng:

2Trang 124Bài tập trắc nghiệm số phức

A. 4r

Câu 102.

A. 126

5Câu 104.

A.11Câu 105.

3

A. z =− − 2i

2Câu 106.

A. z =−1 + i

Câu 107.

7

A. z= 3 − i

8Câu 108.

A. z =−3 − i

Câu 109.

1

A. − .

2D. rTìm số các số phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện z = 2 và z 2 là số thuần ảo.

B. 2Câu 103.

A.C. r 2B. 2rCho số phức z thỏa mãn hệ thức (i + 3) z +

B.D. 4C. 36

52+i

=(2 − i ) z. Tính mơ đun của số phức w= z − i .

i

C.2 5

5D.26

25Cho số phức Z thỏa mãn ( 1 + 2i)Z + ( 1 – 2 Z ) i = 1+ 3i . Khi đó mơ đun của số phức Z là :

B.C.8511D. 85Số phức Z có mơ đun nhỏ nhất sao cho : Z = Z − 3 + 4i là:

3

B. z =− + 2i

2C. z=3

+ 2i

2D. z=3

− 2i

2Trong các số phức z thỏa mãn điều kiện z − 2 − 4i = z − 2i .Tìm số phức z có môđun nhỏ nhất.

B. z =−2 + 2iC. z= 2 + 2iD. z= 3 + 2iSố phức z nào sau đây có mơđun nhỏ nhất thỏa | z |= | z − 3 + 4i | :

B. z = –3 – 4i3

+ 2i

23

C. z =− − 2i

2D. z=C. z = 2 − iD. z = 2 + iSố phức z thỏa z − ( 2 + 3i ) z =1 − 9i là

B. z = −2 − iCho số phức z thỏa mãn: z + i + 1 = z − 2i . Tìm giá trị nhỏ nhất của z ?

B.2.C.2

.

2D.1

.

2Hướng dẫn giải

Câu 110.

A. S = 0

Câu 111.

A. z = 7 + 7i

Câu 112.

A. 1003 3i . Tính S = a2016 + b2017

Cho số phức z = a + bi thỏa mãn z + 2iz =+

B. S = 2 34032 − 32017 

C. S = − 2017

 5

D. S =C. z = 2 + 5iD. z = 1 –2i34032 − 32017

52017Số phức z thoả iz + 2 z =−1 − 8i là:

B. z = 5 – 2iCho số phức z thỏa mãn z − (1 + i ) z = (1 − 2i ) 2 . Tìm mơ đun của số phức z:

B. 10C. 109D. 3

Trang 125Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC BÀI TẬP TÌM SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN (256 CÂU)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×