Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

PHẦN 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập trắc nghiệm số phức

• z.z ' = z . z 'z

z

=

z' z'• z − z' ≤ z ± z' ≤ z + z'7. Chia hai số phức:

• z −1 =1

z2z (z ≠ 0)z'

z '.z z '.z

z −1 =

•= z '=

2

z

z.z

zz'

= w ⇔ z ' = wz

z8. Căn bậc hai của số phức:x 2 − y2 =

a

• z= x + yi là căn bậc hai của số phức w= a + bi ⇔ z = w ⇔ 

 2xy = b

2• w = 0 có đúng 1 căn bậc hai là z = 0

• w ≠ 0 có đúng hai căn bậc hai đối nhau

• Hai căn bậc hai của a > 0 là ± a

• Hai căn bậc hai của a < 0 là ± −a.i

9. Phương trình bậc hai Az2 + Bz + C = 0 (*) (A, B, C là các số phức cho trước, A ≠ 0 ).

∆= B2 − 4AC• ∆ ≠ 0 : (*) có hai nghiệm phân biệt z1,2 =−B ± δ

, ( δ là 1 căn bậc hai của ∆)

2A• ∆ =0 : (*) có 1 nghiệm kép: z1 = z 2 = −B

2AChú ý: Nếu z0 ∈ C là một nghiệm của (*) thì z0 cũng là một nghiệm của (*).Trang 4Bài tập trắc nghiệm số phức

PHẦN 2. SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN (453 CÂU)

A – BÀI TẬP (260 CÂU)

Câu 1.Cho z =

x + iy; z ' =

x '+ iy ' ( x, y, x ', y ' ∈  ) . Tìm mệnh đề khơng đúng trong các mệnh đề sau:A. z ± z ' = ( x ± x ') + i ( y ± y ')B. z.z ' = xx '− yy '+ i ( xy '+ x ' y )z xx '+ yy ' x ' y − xy '

C.

=

+i 2

z ' x '2 + y '2

x ' + y '2

Câu 2.()Số i 2 + i 3 + i 4 + i 5 bằng số nào dưới đây?A. 0

Câu 3.C. –iD. 2iB. 1C. −iD. iC. 12 + 11iD. −1Tính ( 4 − 7i ) + ( −5i + 7 )A. 11 − 12i

Câu 5.B. i

Tính i 2009A. −1

Câu 4.D. phương án B và C sai.B. −1 + iTìm phần thực, phần ảo của số phức sau ( 4 − i ) + ( 2 + 3i ) − ( 5 + i ) :A. Số phức trên có phần thực là 1, phần ảo là iB. Số phức trên có phần thực là 1, phần ảo là –1C. Số phức trên có phần thực là 1, phần ảo là 1D. Số phức trên có phần thực là 1, phần ảo là −iCâu 6.

A.Viết số phức1

ở dạng chuẩn với z = 1 + i

z31 1

B. − − i

4 41

i

2Câu 7.B. z.z ' = xx '− yy '+ i ( xy '+ x ' y )z xx '+ yy '

x ' y − xy '

=

+ i. 2

C.

2

2

z' x' + y'

x ' + y '2A. 15 − 15i

Câu 9.

A. –4

Câu 10.

A. –2D. iCho z =

x + iy; z ' =

x '+ iy ', ( x, y ∈  ) . Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai ?A. z ± z ' = ( x ± x ') + i ( y ± y ')Câu 8.1

C. − i

2D. z + z ' = x + x '+ i ( − y + y ')Tính ( 5 + 3i )( 3 − 5i )

B. 30 − 16iC. 25 + 30iD. 26 − 9iCho số phức z thỏa mãn (1 + i ) .z =14 − 2i . Tính tổng phần thực và phần ảo của z

B. 14C. 4D. –14Cho số phức z thỏa mãn (1 − 3i ) z + 1 + i =− z . Môdun của số phức =

w 13z + 2i có giá trị bằng:

B.26

13C. 10D. −4

13

Trang 5Bài tập trắc nghiệm số phức

Câu 11.Cho số phức z = (1 − 2i )( 4 − 3i ) − 2 + 8i . Cho các phát biểu sau:(1). Modun của z là một số nguyên tố

(2). z có phần thực và phần ảo đều âm

(3). z là số thuần thực

(4). Số phức liên hợp của z có phần ảo là 3i.

Số phát biểu sai là:

A. 1B. 2Câu 12.C. 3D. 4Cho số phức z =

ax + bi ( a, b ∈  ) , mệnh đề nào sau đây là không đúng?A. Đối với số phức z , a là phần thực

B. Điểm M ( a, b ) trong một hệ tọa độ vng góc của mặt phẳng phức được gọi là điểm biểu diễn số phức

=

z ax + biC. Đối với số phức z , bi là phần ảo.

D. Số i được gọi là đơn vị ảo.

Câu 13.

A.Cho số phức z= 7 + 6i , tính mô đun của số phức z1 =

B.3217Câu 14.C. 3127D. 85Cho số phức z1 =

z 5 z1 + 6 z2

3 + 2i, z2 =

6 + 5i . Tìm số phức liên hợp của số phức =A. z= 51 + 40i

Câu 15.852z2 +1

3B. z= 51 − 40iC. =

z 48 + 37iD. =

z 48 − 37iTrong các kết luận sau, kết luận nào sai ?z

A. Mô đun của số phức z =

a + bi ( a, b ∈  ) được tính bằng=a 2 + b2B. Mô đun của số phức z (với z là khác 0) là một số thực dương.

C. Mô đun của số phức z là một số phức.

D. A và B đúng.

Câu 16.

A. z= 11 − 6i

Câu 17.Thu gọn biểu thức=

z ( 2 + 3i ) 2 ta được:

B. z =−1 − iD. z =−7 + 6 2iC. 5D. 5 5Mô đun của số phức z = 5 + 2i − (1 + i )6 là :A. 5 10B.Câu 18.Tìm số nghịch đảo của z= 3 + 2iA. 3 − 2iC. z= 4 + 3i61B. −3 + 2iC.3 2

− i

13 13D.3 2

+ i

13 13Trang 6Bài tập trắc nghiệm số phức

Câu 19.B. 2 2A. 4

Câu 20.B. −2 + 5iCâu 21.D.2

5

− i

29 29C. 4D. 4iCác cặp số phức không là hai phân số liên hợp của nhau là:

B. x y; xyA. x + y + 1; x + y + 1C. x − y; x − y − 1D.x

x

;

y+i y+i( 2a + 4b )( 2b − 4a ) i

Tìm modun của số phức z biết: ( z + 1) z =

?

( a + 2b )( b − 2a ) iCâu 23.

A. 2B. 1Câu 24.C. 0Tìm số phức z thỏa mãn22 4

+ i

25 25B.A. 1022 4

− i

25 2522

4

i+

25 25C.z

zB. 5Câu 26.D. 32+i

−1 + 3i

z=

1− i

2+iTìm phần thực của số phức z biết: z +Câu 25.D. −22 4

+ i

25 252=

10

C. –5D. 10Cho số phức z= a + bi thỏa mãn z + 2i.z =

P a 2016 + b 2017

3 + 3i . Tính giá trị biểu thức:=A. 0B. 2Câu 27.Câu 28.B.C.34032 − 32017

52017 34032 − 32017 

D. − 2017

 5

C.5 − 12i

13D.3 − 4i

7D.2 +i

2 −iz

bằng:

zNếu z= 2i + 3 thì5 + 6i

− 2i

11(C. −2 − 5iB. –4iCâu 22.A.D. 4 2Phần ảo của số phức w = z 2 − 2 z + 3 biết z= 3 − i là:A. –4A.2C.Số đối của số phức z= 2 + 5i là:A. 2 − 5iA.−1 3

+ i ; z2 = 3 + i và z3 =−1 + 2i . Tìm mơđun số phức=

z z1.z 2 − z 3

2 2z1

Cho 3 số phức =5 + 12i

13Số nào trong các số phức sau là số thực) (3 +i −3 −i)() (B. 2 + i 5 + 1 − 2i 5)()(C. 1 + i 3 1 − i 3)Trang 7Bài tập trắc nghiệm số phức

Câu 29.Tập hợp các nghiệm của phương trình z =A. {0;1 − i}

Câu 30.B. {0}C. {1 − i}B. 3 + iCâu 31.C. 3 − 5iMôđun của số phức z =A. 2(1 + i )( 2 − i )

1 + 2i2C.(Câu 32.D. 3 + 5ilà:B. 3) (

2D.3)Phần ảo của số phức z biết z = 2 + i . 1 − 2i là:2B. − 2C. 5D. 31

Cho số phức z = 1 − i . Tính số phức w= iz + 3 z .

3Câu 33.

A. w =D. {0;1}Cho hai số phức z1 =

1 + 2i; z2 =

2 − 3i . Tổng của hai số phức làA. 3 − iA.z

là:

z +i8

3B. w =Câu 34.10

3C. w=8

+i

3w

D. =10

+i

3Cho hai số phức z= a + bi và z =' a '+ b ' i . Điều kiện giữa a,b,a’,b’ để z.z ' là một số thực là:A. aa '+ bb ' =

0B. aa '− bb' =

0C. ab'+ a'b =

0D. ab'− a'b =

0Cho số phức z= x + yi , biết rằng x, y ∈  thỏa ( 3 x − 2 ) + ( 2 y + 1) i = ( x + 1) − ( y − 5 ) i . Tìm sốCâu 35.phức=

w 6 ( z + iz )

A. w

= 17 + 17i

Câu 36.B. w

= 17 + iC. w = 1 − iD. w = 1 + 17iCho số phức z =−1 − 2 6i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z .A. Phần thực bằng −1 và phần ảo bằng −2 6iB. Phần thực bằng −1 và phần ảo bằng 2 6C. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 2 6D. Phần thực bằng −1 và phần ảo bằng 2 6i(Câu 37.Tính a + b biết rằng a, b là các số thực thỏa mãn a + bi = 1 + 3i(

()

3 − 1) .8(

())

3 − 1) .82017A. a + b = 1 + 3 .8672B. a + b = 1 + 3 .8671C. a + b=D. a + b=Câu 38.672671Cho số phức z =−1 − 3i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức zA. Phần thực bằng −1 và phần ảo bằng 3.B. Phần thực bằng −1 và phần ảo bằng 3iC. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3.D. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3i .Trang 8Bài tập trắc nghiệm số phức

Câu 39.Cho số phức z= 2 − 3i . Tìm số phức w =7 1

− − i

B. w =

5 5A. w =−1 + i

Câu 40.z +i

z −1

C. w=4 2

+ i

5 52 4

− i

5 5D. w=Cho số phức

z 2016 − 2017i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z.

=A. Phần thực bằng 2016 và phần ảo bằng −2017i .B. Phần thực bằng 2016 và phần ảo bằng –2017.C. Phần thực bằng 2017 và phần ảo bằng −2016i .D. Phần thực bằng 2016 và phần ảo bằng 2017.Câu 41.Cho các số phức z1 =

1 − 2i, z2 =

1 − 3i . Tính mơ–đun của số phức z1 + z2A. z1 + z2 =

5

Câu 42.z

A. =B. z1 + z2 =

26=

z

Thu gọn số phức23 61

+ i

26 26z

B. =C. z1 + z2 =

29D. z1 + z2 =

233 + 2i 1 − i

+

ta được:

1 − i 3 + 2i23 63

+ i

26 26z

C. =15 55

+ i

26 26z

D. =2 6

+ i

13 133Câu 43. 1+ i 3 

Cho số phức z = 

 . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z .

 1+ i A. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng −2iB. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng −2C. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 2iD. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 2Câu 44.

A. 1

Câu 45.

A. x. y = 5

Câu 46.Cho số phức z thỏa mãn: ( 3 + 2i ) z + ( 2 − i ) =4 + i . Hiệu phần thực và phần ảo của số phức z là:

2B. 0C. 4Gọi x,y là hai số thực thỏa mãn biểu thức

B. x. y = −5D. 6x + yi

= 3 + 2i . Khi đó, tích số x.y bằng:

1− i

C. x. y = 1D. x. y = −1Cho số phức z =

1 − 4 ( i + 3) . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z .A. Phần thực bằng −11 và phần ảo bằng 4iB. Phần thực bằng −11 và phần ảo bằng 4C. Phần thực bằng −11 và phần ảo bằng −4iD. Phần thực bằng −11 và phần ảo bằng −4Câu 47.Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:A. Số phức z= a + bi được biểu diễn bằng điểm M trong mặt phẳng phức Oxy.

B. Số phức z= a + bi có mơđun làa + b2a = 0

C. Số phức z =a + bi =0 ⇔ 

b = 0

D. Số phức z= a + bi có số phức đối z '= a − bi

Câu 48.Cho hai số phức z = a + bi và z'= a'+ b'i . Số phức z.z’ có phần thực là:

Trang 9Bài tập trắc nghiệm số phức

A. a + a'

Câu 49.B. aa'

Phần thực của số phức=

z2D. 3C. =

z 25 + 50iB.=

a 6;=

b 4Tính môđun của số phức z=(1 + i )D. z= 5 + 10iC. a =

−6; b =

5D. a = 4; b = −1C. 22016D. −21008C. 33+13iD. 33+12iC. 4D. 52016B. 21000

Tính A=3+2i+(6+i)(5+i).

B. 32+13i

Cho z=1–i, môđun của số phức 4z–1 là:A. 2

Câu 55.C.Cho hai số phức z= a − 3bi và z ' =

2b + ai ( a, b ∈  ) . Tìm a và b để z − z ' =6 − iA. 30+10i

Câu 54.2B. z = 5iA. 21008

Câu 53.)2A. a =

−3; b =

2

Câu 52.2 + 3iD. 2 bb'Cho số phức z thỏa z (1 − 2i ) =( 3 + 4i )( 2 − i ) . Khi đó, số phức z là:A. z = 25

Câu 51.(B. 6 2A. –7

Câu 50.C. aa'− bb'B. 3

Cho z=3+4i, tìm phần thực ảo của số phức1

:

zA. Phần thực là1

1

, phần ảo là

3

4B. Phần thực là3

−4

, phần ảo là

25

25C. Phần thực là1

1

, phần ảo là −

3

4D. Phần thực là3

−4

, phần ảo là

5

5Câu 56.Cho số phức z= 5 − 2i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức zA. Phần thực bằng 5, phần ảo bằng –2B. Phần thực bẳng 5, phần ảo bằng 2C. Phần thực bằng 5, phần ảo bằng –2iD. Phần thực bẳng 5, phần ảo bằng 2iCâu 57.Cho hai số phức z1= 2 + i và z2= 4 − 3i . Tính mơđun của số phức z1 − z2 .2 5

A. z1 − z2 =

Câu 58.

A. w = 1

Câu 59.

A. z =−1 − 3i

Câu 60.2 3

B. z1 − z2 =2 2

C. z1 − z2 =D. z1 − z2 =

2Cho số phức z= 2 + 3i . Số phức w=z+2i có môđun bằng

B. w = 2C. w = 29D. w = 5Tìm số phức z thỏa mãn: ( 2 − i )(1 + i ) + z = 4 − 2i

B. z =−1 + 3i

Cho số phức z thỏa mãn: z =C. z = 1 − 3iD. z = 1 + 3i(1 − 3i )3

. Tìm mơđun của z + iz .

1− iTrang 10Bài tập trắc nghiệm số phức

A. 8 2

Câu 61.C. 4 2B. 8 3Cho số phức z thỏa mãn: (2 − 3i ) z + (4 + i ) z =−(1 + 3i ) 2 . Xác định phần thực và phần ảo của z.A. Phần thực – 2 ; Phần ảo 5i.B. Phần thực – 2 ; Phần ảo 5.C. Phần thực – 2 ; Phần ảo 3.D. Phần thực – 3 ; Phần ảo 5i.Câu 62.D. 4 3Cho số phức z= 2 + 4i . Tìm phần thực, phần ảo của số phức w= z − iA. Phần thực bằng –2 và phần ảo bằng –3iB. Phần thực bằng –2 và phần ảo bằng –3C. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 3iD. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 3Câu 63.Cho số phức z =−3 + 2i . Tính mơđun của số phức z + 1 − iA. z + 1 − i =4C. z + 1 − i = 5B. z + 1 − i =

1D.z + 1 − i =2 2

Câu 64.2 + 5i; z2 =

3 − 4i . Tìm số phức z = z1.z2

Cho hai số phức: z1 =A. z= 6 + 20i

Câu 65.z 26 + 7i

B. =

B. 3 và –11B.D. 3 và –7C.53D. 3Cho số phức z= 3 − 2i .Tìm số phức w = 2i − ( 3 − i ) z + 2iz − 1 ?A. w =−8 + 5i

Câu 68.C. 3 và 11Cho hai số phức z1 =4 − 2i; z2 =−2 + i . Môđun của số phức z1 + z2 bằng:A.5

Câu 67.z 26 − 7i

D. =Cho số phức z =−1 + 3i . Phần thực và phần ảo của số phức w= 2i − 3 z lần lượt là:A.–3 và –7

Câu 66.C. z= 6 − 20iB. w= 8 + 5iC. w= 8 − 5iD. w =−8 − 5iCho số phức z =−6 − 3i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z .A. Phần thực bằng −6 và phần ảo bằng −3iB.Phần thực bằng −6 và phần ảo bằng 3C. Phần thực bằng 6 và phần ảo bằng 3D. Phần thực bằng 6 và phần ảo bằng 3iCâu 69.Cho hai số phức z1 = 1 + 2i và z2 = 5 − i . Tính mơđun của số phức z1 − z2A. z1 − z2 =

1

Câu 70.

A. w =−8 + 7i

Câu 71.B. z1 − z2 =

7C. z1 − z2 =

57

D. z1 − z2 =Cho số phức z= 2 + 3i . Tìm số phức w = 2iz - z .

B. w =−8 + iC. w= 4 + 7iD. w =−8 − 7iTìm phần thực và phần ảo của số phức z= 3 + 2i.A. Phần thực bằng −3 và phần ảo bằng −2i.B. Phần thực bằng −3 và phần ảo bằng −2.C. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 2i.D. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 2.Câu 72.

A. −22 + 33i .()Cho số phức z= 5 − 3i . Tính 1 + z + z

B. 22 + 33i .2ta được kết quả:

C. 22 − 33i .D. −22 − 33i .

Trang 11Bài tập trắc nghiệm số phức

Câu 73.Cho hai số phức z1 = 1 + i và z2 = 1 − i . Kết luận nào sau đây là sai?A. z1 − z2 =2 .B.z1

=i.

z2C. z1.z2 = 2 .2.

D. z1 + z2 =Cho số phức=

u 2 ( 4 − 3i ) . Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?Câu 74.A. Số phức u có phần thực bằng 8 , phần ảo bằng −6 .B. Số phức u có phần thực bằng 8, phần ảo bằng i.

D. Số liên hợp của u là u= 8 + 6i .C. Môđun của u bằng 10.

Câu 75.

A. −Thực hiện các phép tính3

3

+i

2

2Câu 76.3

3

+i

2

2B.3

3

−i

2

2C.3

3

−i

2

2D. −Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:A. Cho x,y hai số phức thì số phức x + y có số phức liên hợp x + y

B. Cho x,y hai số phức thì số phức x − y có số phức liên hợp x − y

C. Cho x,y hai số phức thì số phức xy có số phức liên hợp xy(D. Số phức z= a + bi thì z 2 + ( z ) = 2 a 2 + b 2

2Câu 77.)Cho số phức z thỏa mãn z – (1– 9i) = (2+3i)z. Phần ảo của số phức z là:A. –1B.Câu 78.6

5C. 2D. –2Trong các kết luận sau, kết luận nào là saiA. Môđun của số phức z là một số thựcB. Môđun của số phức z là một số thực không âmC. Môđun của số phức z là một số phứcD. Môđun của số phức z là một số thực dươngCâu 79.

A.(Số nào trong các số sau là số thực?) (3 + 2i −Câu 80.3 − 2i)B. ( 2 + 3i ).( 2 − 3i )B. i 2345 = i(C. 1 + i 3)2D.2 +i

2 −iC. (2 + 2i ) 2D.2 + 3i

2 − 3iC. i 2005 = 1D. i 2006 = −iĐẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng?A. (1 + i )8 =

−16

Câu 83.)Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúngA. i1997 = −1

Câu 82.) (Số nào trong các số sau là số thuần ảo :A. ( 2 + 3i ) + ( 2 − 3i )

Câu 81.(B. 2 + i 5 + 2 − i 5B. (1 + i )8 =

16iC. (1 + i )8 =

−16iD. (1 + i )8 =

16Cho số phức z = 2 + 3i. Tìm phần thực phần ảo của số phức z

Trang 12Bài tập trắc nghiệm số phức

A. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng –3.B. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng –3i.C. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 3.D. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 3i.Câu 84.Cho hai số phức z1 = 1 – 2i và z2 = 3 + 4i. Tính mơ đun của z1 − z240

A. z1 − z2 =

Câu 85.B. w =−3 + 5iD. w =−3 − 5iB. 2iC. 0D. 1B. Số thuần ảoC. 0D. 1+2iC. z = 1 − iD.=

z 0;=

z 1C.D. 2Nghiệm của phương trình z =A. z = 0; z = 1 − i

Câu 89.C. w= 3 + 5iSố z + z làA. Sô thực

Câu 88.z

là:

z +iB. z = 0Môđun của 1 − 2i bằng:A. 3B. 1Câu 90.B. z '= b − ai(B.2B. z = 1 + 7iCâu 94.Cho hai số phức z1 = 4 − 3i + (1 − i )3 ; z2 =A. ω= 18 − 75.i.D. −2C. − 2.D. 2.C. =

z 2 + 5iD. z = 5iB. ω= 18 + 74.i.2 + 4i − 2(1 − i )3

⋅ Tìm số phức ω = 2.z1.z2 ,

1+ iC. ω= 18 + 75.i.D. ω= 18 − 74.i.Cho số phức z thỏa mãn: (4 − i ) z =3 − 4i . Điểm biểu diễn của z là:16 11

;− )

15 15Câu 96.2Rút gọn biểu thức z =i (2 − i )(3 + i ) ta được:A. z = 6Câu 95.) (1 − 2i )C. 2B. −2Câu 93.2 +iD. z '= a − biCho số phức z = ( 2 + i ) 2 (1 − 2i ). Tìm phần ảo của số phức z .A. 2A. M (C. z ' =−a − biTìm phần ảo của số phức z thỏa mãn: z =A. − 2

Câu 92.5Tìm số phức liên hợp của số phức z= a + biA. z ' =−a + bi

Câu 91.40

D. z1 − z2 =Phần thực của z = 2i là:A. 2

Câu 87.6

C. z1 − z2 =Cho số phức z = 2 – i. Tìm sơ phức w= iz + zA. w= 3 − 5i

Câu 86.20

B. z1 − z2 =B. M (16 13

;− )

17 179 4

C. M ( ; − )

5 5D. M (9

23

;− )

25 25Cho số phức z= 4 − 3i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z.A. Phần thực bằng – 4 và phần ảo bằng –3i.B. Phần thực bằng – 4 và phần ảo bằng –3.

Trang 13Bài tập trắc nghiệm số phức

C. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng 3i.

Câu 97.Cho hai số phức z1 = 4 + 5iA. z1 − z2 =41.

Câu 98.và z2 = – 1 +2i . Tính môđun của số phứcB. z1 − z2 =

5.C. z1 − z2 =

3 2.D. z1 − z2 =

34.Cho số phức z = 3 + 2i . Tìm số phức=

w 2i z + z.A. w =− 1 + 4i.

Câu 99.D. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng 3.B. w= 9 − 2i.C. w= 4 + 7i.D. w= 4 − 7i.Cho z =−4 + 5i Tìm phần thực, phần ảo của số phức z .A. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng 5i.B. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng 5.C. Phần thực bằng –4 và phần ảo bằng –5.D. Phần thực bằng –4 và phần ảo bằng –5i.Câu 100.Cho hai số phức z1 =3 − 2i; z2 =−2 + i. Tìm mơ đun của số phức : z1 + z2 .A. z1 + z2 = 5

Câu 101.B. z= 5 + 3iC. 2 + iD. 1 − 2i2C. –2D. 3Cho hai số phức z1 = 1 − i và z2 =−3 + 5i . Môđun của số phức=

w z1.z2 + z2

B. w = 130A. w = 130C. w = 112D. w = 112Cho số phức z= 3 − 2i. Tìm số phức w= iz + zA. w =−5 − 5i.

Câu 106.D. z= 5 − 5iPhần thực của số phức z thỏa mãn: (1 + i ) ( 2 − i ) z = 8 + i + (1 + 2i ) z là

B. –3Câu 105.C. z =−5 + 5iB. −1 − 2iA. 2

Câu 104.D. z1 + z2 = 2Số phức liên hợp của số phức z = 1 + 2i làA. −1 + 2i

Câu 103.C. z1 + z2 = 13Cho số phức z= 2 + 3i. Tìm số phức w= iz − z.A. w =−3 + 5i

Câu 102.B. z1 + z2 = 2B. w= 5 + 5i.C. w= 3 + 7i.D. w =−7 − 7iCho số phức Z = 5 + 4i. Phần thực, phần ảo của số phức Z là:A. Phần thực bằng 5, phần ảo bằng –4B. Phần thực bằng 5, phần ảo bằng 4C. Phần thực bằng –5, phần ảo bằng –4D. Phần thực bằng –5, phần ảo bằng 4Câu 107.

A. 2 5

Câu 108.

A.10Câu 109.

A. 14

Câu 110.Cho số phức z = (2 + i)(1 − i) + 1 + 3i . Môđun của z là:

B. 2 2C.13D. 4 2Cho số phức z thỏa mãn đẳng thức z + (1 + i) z = 5 + 2i . Môđun của z là:

B.2C. 2 2D.C. 16D. 175Giá trị của biểu thức (1 + i ) bằng:

8B. 15Cho số phức z = 5 + 3i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z

Trang 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×