Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Quản lý dữ liệu các loài thực vật quí, hiếm bằng phần mềm PRIMER

- Quản lý dữ liệu các loài thực vật quí, hiếm bằng phần mềm PRIMER

Tải bản đầy đủ - 0trang

141Đề tài luận án đã xác định được 9 loài thực vật thân gỗ quí hiếm ở ba cấp độ

bảo tồn và các lồi hiếm gặp từ đó đề xuất với các nhà quản lý bảo tồn lựa chọn

loài cần bảo tồn. Kế thừ kết quả nghiên cứu điều tra đa dạng VQG Bù Gia Mập năm

2012 xác định các lồi cây q, hiếm ở các cấp độ bảo tồn để lựa chọn các loài cây

trồng làm giàu rừng. Qua phân tích dữ liệu truy xuất từ phần mềm PRIMER và tình

hình thực tế tác giả đề xuất biện pháp bảo tồn các loài thực vật thân gỗ sau đây: (1)

loài Giáng hương trái to Pterocarpus macrocarpus Kurz loài này cấp độ bảo tồn

theo Nghị 32/2006/NĐ-CP cấp IIA, Sách Đỏ Việt Nam 2017 cấp EN. Tuy nhiên, phân

bố loài cây này chỉ xuất hiện ở 01 QXTV Rkx-IIIA2-OIV với 3 cá thể. Lồi Giáng

hương trái to có sức sống mãnh liệt, khả năng sinh trưởng và phát triển ở giai đoạn

đầu rất nhanh (so với các lồi gỗ q như Cẩm lai Bà Rịa, Gõ đỏ) để chiếm ưu thế

không gian ánh sáng, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. (2) lồi Dầu mít

Dipterocarpus costatus Gaertn. tuy cấp độ bảo tồn chỉ tồn tại ở cấp EN theo sách

đỏ Thế giới IUCN 2016. Nhưng theo kết quả phân tích đa dạng sinh học và sự phân

bố cho thấy loài chỉ xuất hiện ở một QXTV Rkn-IIIA1- OVI và chỉ có 2 cá thể. Đặc

điểm lồi cây có khả năng sinh trưởng phát triển mạnh, khả năng kháng bệnh (nấm

hồng, sâu đục thân) cao hơn cây Dầu con rái. Tuy nhiên, do qui chế quản lý rừng

đặc dụng việc làm giàu rừng chỉ được tác động ở phân khu phục hồi sinh thái và

phân khu hành chính dịch vụ nên việc lựa chọn các loài thực vật trồng bổ sung cần

cân nhắc kỹ lưỡng.

- Quản lý các lồi thực vật q, hiếm theo không gian và thời gian.

Hiện nay việc bảo tồn các lồi động vật đã có bước tiến xa và được thế giới

quan tâm rất nhiều, do có một số lượng các loài động vật tuyệt chủng quá nhanh.

Các nhà nghiên cứu bảo tồn đã tiến hành phân tích DNA để xác định chính xác

phân loại các lồi động vật một cách phổ biến, gắn các thiết bị theo dõi sự di

chuyển của các loài động vật, sử dụng bẫy ảnh trong điều tra các loài động vật. Tuy

nhiên, các nhà nghiên cứu về thực vật chưa được trang bị, sử dụng các công nghệ

cao trong nghiên cứu thực vật một cách phổ biến như nghiên cứu động vật. Do vậy,142để quản lý bảo tồn thực vật hiện nay cần phải xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý

các lồi theo khơng gian và thời gian. Hiện tại, để thu thập cơ sở dữ liệu tất cả các

loài thực vật nói chung sẽ rất tốn kinh phí do vậy cần thiết lập cơ sở dữ liệu để

quản lý các lồi q hiếm theo khơng gian và thời gian. Hiện nay, đã có các cơng cụ

phần mềm, thiết bị thông tin, máy định vị nên việc thiết lập các ô tiêu chuẩn định

vị, điều tra thu thập thông tin và đưa vào lưu trữ để quản lý sẽ rất thuận lợi. Việc

quản lý này sẽ cung cấp thông tin một cách chính xác về vị trí của các cá thể, theo

dõi quá trình sinh trưởng, phát triển, sự mất đi của các cá thể (theo dõi động thái

rừng), giúp cho nhà quản lý đưa ra kế hoạch bảo tồn có hiệu quả hơn.

- Bảo tồn tại chỗ (In-situ), bảo tồn chuyển chỗ (Ex – Situ) các lồi cây có giá

trị bảo tồn, giá trị kinh tế

Bảo tồn các loài thực vật tại chỗ (In- situ) là biện pháp bảo tồn hữu hiệu ít

tốn kém, mang tính khoa học cao, tuy nhiên nó đòi hỏi khu rừng còn mang tính tự

nhiên cao, còn hồn cảnh rừng…VQG Bù Gia Mập là khu rừng còn nguyên sinh, hệ

thực vật còn khá phong phú, các lồi thực vật có giá trị kinh tế - sinh thái đã được

bảo tồn từ lâu do vậy việc tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát để bảo tồn

tại chỗ các loài thực vật mang ý nghĩa rất lớn trong công tác bảo tồn.

- Bảo tồn chuyển chỗ (Ex – situ) các lồi cây có giá trị bảo tồn, giá trị kinh tế

Trồng rừng và làm giàu rừng hiện là biện pháp bảo tồn chuyển vị đem lại

hiệu quả cao về công tác bảo tồn các lồi thực vật. VQG Bù Gia Mập hiện có 145,39

ha đất vườn điều của người dân xâm canh trong lâm phần VQG. VQG Bù Gia Mập

đã thực hiện dự án di dời và ổn định xâm canh trong lâm phần vườn ra khu định

canh định cư. Do vậy, trong các năm tới VQG Bù Gia Mập sẽ tiến hành cắt bỏ toàn

bộ cây điều để tiến hành trồng rừng, phục hồi rừng bằng các lồi cây bản địa có giá

trị sinh thái, bảo tồn, giá trị kinh tế…

Kết quả phân tích mối quan hệ tương tác hỗ trợ giữa các loài ở các QXTV

bằng đồ thị PCA tác giả khuyến cáo nên trồng rừng bằng các tổ hợp cây như sau:

Cây gõ đỏ nên trồng với các loài cây sau: Chòi mòi hải nam và Giáng hương trái to.

Đối với loài cây Cẩm lai bà rịa nên trồng với các loài cây Rỏi mật, Xoài rừng.

- Tăng cường các cuộc điều tra về đa dạng thực vật theo nhóm chuyên sâu,143nghiên cứu sinh thái loài các loài thực vật thân gỗ q hiếm

Hiện nay các cơng trình nghiên cứu về thực vật ở VQG Bù Gia Mập còn rất ít.

Để cơng tác bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và đa dạng thực vật nói riêng cần

có những nghiên cứu chuyên sâu theo các họ thực vật, theo mục đích, cơng dụng…

- Áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ SMART trong công tác tuần tra,

kiểm tra rừng để giám sát các loài thực vật rừng, đặc biệt các lồi gỗ q hiếm.

3.4.2.3 Giải pháp về Kinh tế- Xã hội

- Xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích các loài lâm sản ngoài gỗ

Hiện nay theo qui định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, ở các

VQG là nghiêm cấm mọi sự xâm nhập của con người. Tuy nhiên, Luật pháp nghiêm

cấm là vậy nhưng người dân vẫn lén lút xâm nhập rừng kể cả phân khu phục hồi

sinh thái và phân khu bảo vệ nghiêm ngặt để khai thác lâm sản gỗ và lâm sản ngồi

gỗ. Vì vậy, xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích cho người dân vùng đệm các lồi LSNG ở

phân khu phục hồi sinh thái có kiểm sốt, hạn chế người dân xâm nhập vào phân

khu bảo vệ nghiêm ngặt là rất cần thiết.

VQG Bù Gia Mập đã lập qui hoạch khu vực chia sẻ lợi ích cho người dân

vùng đệm, xong việc xây dựng cơ chế này khá phức tạp và khó khăn. Do nhu cầu

của người dân thì rất lớn cả về số lồi cần sử dụng, số lượng từng lồi lớn, trong

khi đó khả năng cung cấp các loại lâm sản ngồi gỗ thì có hạn. Nhưng loại lâm sản

có khả năng chia sẻ ở VQG Bù Gia Mập là Măng cây lồ ô, Lồ ô, lá Nhíp, hạt cây Ươi,

Nấm linh chi mọc trên giá thể cây lồ ơ, một số lồi thực vật làm thuốc như Sâm

cau, An Xoa...

- Chính sách về giao khốn bảo vệ rừng tự nhiên theo chương trình chi trả

dịch vụ mơi trường rừng và các chương trình khác của Chính phủ.

Hiện nay định biên cho lực lượng kiểm lâm ở các VQG là 500 ha rừng tự

nhiên trên một công chức kiểm lâm, như vậy lực lượng kiểm lâm tham gia giữ rừng

rất mỏng. Địa hình rừng ở VQG Bù Gia Mập rất phức tạp do vậy cần có lực lượng

người dân tham gia bảo vệ rừng.Những năm gần đây VQG Bù Gia Mập đã tiến

hành giao khoán cho các cộng đồng dân cư vùng đệm và các lực lượng vũ trang

đóng chân trên địa bàn (các Đồn biên phòng).144- Xây dựng dự án phát triển vùng đệm, các chương trình phát triển kinh tế

vùng đệm để nâng cao đời sống giảm áp lực vào rừng.

- Hạn chế đến mức tối đa việc chuyển rừng tự nhiên sang mục đích khác.

- Tập huấn nâng cao trình độ về cơng tác giám sát, bảo tồn các loài thực vật

cho lực lượng kiểm lâm.

- Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

nói chung và các hành vi, vi phạm về khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức Vùng đệm Vườn Quốc gia là vùng đặc

biệt khó khăn, đời sống, điều kiện dân sinh kinh tế thấp, nhận thức của người dân

về bảo tồn đa dạng sinh học còn rất hạn chế, các tập tục địa phương ảnh hưởng

lớn đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học như sử dụng các loài động vật hoang dã

làm thức ăn, làm cảnh, dược liệu, khai thác, sử dụng các lồi lâm sản ngồi gỗ

khơng khoa học. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cần được thực hiện hàng

năm, bằng nhiều hình thức trên tất cả các đối tượng, nhất là học sinh, thế hệ

tương lai của đất nước và bộ độ biên phòng là lực lượng đóng trong rừng.145KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ

Kết luận

(1) Thảm thực vật rừng VQG Bù Gia Mập gồm có hai kiểu rừng chính đó là

kiểu rừng kín thường xanh mưa nhiệt đới Rkx và kiểu rừng kín nửa thường xanh

ẩm nhiệt đới Rkn. Các trạng thái rừng chính là IIIA1, IIIA2, IIIA3 có diện tích lớn

chiếm phần lớn diện tích tự nhiên của Vườn. Các trạng thái này đang được bảo vệ

tốt, trong thời kỳ phục hồi phát triển ổn định.

(2) Tính đa dạng loài, họ ở các kiểu rừng thay đổi theo tùy theo mức độ ổn

định của trạng thái rừng. Các họ thực vật của hai trạng thái tương đồng nhau, các

họ có số lồi bắt gặp nhiều là họ Bứa (Clusiaceae), Xồi (Anacardiaceae, Dầu

(Dipterocarpaceae), Thầu dầu (Euphorbiaceae) Tính đa dạng thực vật thân gỗ của

kiểu rừng Rkx cao hơn tính đa dạng thực vật thân gỗ của kiểu rừng Rkn. Trong cùng

một kiểu rừng tính đa dạng giữa các QXTV khơng có sự khác biệt lớn. Các lồi thực

vật q hiếm được xác định là 9 loài ở cả 3 cấp độ bảo tồn. Trong một quần xã thực

vật các lồi thực vật có quan hệ mức tương đồng khác nhau, có các lồi quan hệ

tương tác và có những nhóm lồi có quan hệ đối kháng nhau.

(3) Cấu trúc của các trạng thái rừng trong cùng một kiểu rừng là thuần nhất.

Phân bố N/D đều có dạng giảm từ cấp đường kính nhỏ đến cấp đường kính lớn số

cây tập trung ở cỡ kính 10-15 cm. Phân bố N/H có dạng phân bố một đỉnh lệch trái.

Số cây tập trung phần lớn ở cấp H 12-16 m. Phân bố các loài trên mặt đất trong

một quần xã là phân bố ngẫu nhiên chiếm tỷ lệ lớn, phân bố đám chiếm tỷ lệ rất ít,

khơng xuất hiện phân bố cụm.

(4) Mối quan hệ giữa tính đa dạng và cấu trúc rừng có sự phân hóa rõ rệt. Ở

cấp kính nhỏ 10-15 cm tính đa dạng cao nhất số lồi và số cá thể lớn. Ở cấp chiều

cao 12-16 m và 16-20 m có tính đa dạng cao nhất, số lồi và số cá thể lớn.

(5) Nguyên nhân chính gây suy giảm đa dạng thực vật thân gỗ ở VQG Bù Gia

Mập là khai thác lâm sản gỗ và chuyển đổi rừng tự nhiên sang mục đích khác.146Kiến nghị

Nghiên cứu này đã phân tích đa dạng và cấu cấu trúc, phân tích mối quan hệ

giữa cấu trúc và đa dạng của hai kiểu rừng chính ở VQG Bù Gia Mập dựa trên cơ sở

thiết lập các ô mẫu định vị, song chưa thu thập số liệu giữa hai khoảng thời gian để

phân tích động thái rừng. Đề tài luận án đã xác lập 6 ô tiêu chuẩn định vị để nghiên

cứu, song số ô mẫu đại diện cho các trạng thái rừng và cho từng kiểu rừng còn ít.

Tuy vậy, kết quả nghiên cứu này đã tạo lập cơ cở sở dữ liệu làm cơ sở cho việc

nghiên cứu bảo tồn thực vật sau này ở VQG Bù Gia Mập. Những thiếu sót kể trên

có thể được giải quyết trong những nghiên cứu tiếp theo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Quản lý dữ liệu các loài thực vật quí, hiếm bằng phần mềm PRIMER

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×