Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
U tuyến có nhân quái (adenoma with bizarre nuclei)

U tuyến có nhân quái (adenoma with bizarre nuclei)

Tải bản đầy đủ - 0trang

116U tuyến có nhân quái

(adenoma with bizarre nuclei)

Tế bào u có

nhân rất lớn,

tăng sắc, dò

dạng.117U tuyến có nhân quái

(adenoma with bizarre nuclei)1184. U tuyến tế bào Hürthle

(Hürthle cell adenoma):

U có mật độ tế bào

cao; tế bào u có nhân

lớn, hạch nhân rõ.Bào tương ái toan dạng

hạt.Càc tế bào u kết

thành đám đặc hoặc

nang tuyến đặc, rất ít

chất keo119U tuyến tế baøo Hürthle

(Hürthle cell adenoma):Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

U tuyến có nhân quái (adenoma with bizarre nuclei)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×