Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. CÁC BẢNG THỐNG KÊ VỀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC (1802 - 1885)

III. CÁC BẢNG THỐNG KÊ VỀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC (1802 - 1885)

Tải bản đầy đủ - 0trang

41848- Bùi Quỹ- Chánh sứBáo tang vua(Mậu Thân)- Vương- Phó sứThiệu Trị và xinHữu Quang- Phó sứ.phong vương- Nguyễn Thu.cho vua Tự Đức.Nguồn tổng hợp: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, tập I, II, VI, Nxb

Giáo dục, xuất bản trong các năm 2002, 2004, 2007; 大大大 大 (2005), 大大大大大大关大大大 ,

大大大大大大大大, tr.80.III.2. Bảng thống kê các sứ bộ Trung Quốc sang sắc phong cho các vua

triều Nguyễn (1802 - 1858)

Stt

123Năm

180418211842Sứ nhà Thanh

cử sang nướcChức vụNhiệm vụĐịa điểm

phongta đầu là

ĐứngÁn sát sứMang cáo, sắc,vương

Bắc

Thànhchánh sứ Tề Bốtỉnhquốc ấn đến(Thăng Long)Sấm.Quảnglàm lễ tuyênTâyphong cho GiaĐứng đầu làÁn sát sứLong.

Mang sắc thưBắc ThànhChánh sứtỉnhsang làm lễ(Thăng Long)Phan CungQuảngtuyên phong choThi.Tây.Minh Mạng.Đứng đầu làÁn sát tỉnhMang sắc thưBắc Thànhchánh sứ BảoQuảng Tây.sang làm lễ(Thăng Long)41Thanh.sáchphẩm. Năm nay, chánh sứ được thưởng mũ áo chánh nhị phẩm, giáp ất phó sứ mũ áo chánh tam phẩm. Lại gia

thưởng cho chánh sú và giáp phó sứ mỗi người một cái áo ngắn, tay rộng, bằng vóc tồn tơ màu lam sẫm, 1 cái

áo ngắn, tay hẹp, bằng đoạn đậu 8 sợi tơ bơng tròn nhị tắc, màu xanh da trời, 1 cái áo dài tay hẹp, bằng vũ ti,

màu quan lục sẫm, 1 cái quần nhiễu ta màu lam nhạt. Quần áo của ất phó sứ cũng như thế, duy khơng có cái

áo tay rộng. Lại ban thêm 3 bộ mũ, áo bào đen, đai sừng. Các hành nhân thì ban cho 8 bộ lễ phục). (Xem thêm:

Quốc sử quán triều Nguyễn (2007) Đại Nam thực lục,tập VI, Đệ tam kỷ - quyển II, Nxb Giáo dục, tr.39.)

41

Tháng 3 năm này, sứ Thanh là Bảo Thanh đến Nam Quan. Trước đây, Bảo Thanh theo đường Quảng Tây đi

thong thả, tới khi nghe tin xa giá đã đến Hà Nội trước, mới đi gấp tới cửa ải. Tin báo đến, vua Nguyễn rất mừng,

nói: “Sứ Thanh đi chậm, trẫm định đưa thư thúc giục, chưa kịp đưa đi thì sứ đã tới, sớm được ngày nào là hay

ngày ấy, phàm mọi việc phải làm, ai giữ việc nào đều nên kính cẩn làm việc ấy, cốt được mười phần nghiêm

chỉnh đểphong cho

Thiệu Trị.

41849Đứng đầu làÁn sátMang sắc thưKinh đơchánh sứ Lao(quan bộsang làm lễPhú XnHình) tỉnhsách phong cho(Huế).Quảng TâyTự Đức.Sùng Quang.42Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn (2007): Đại Nam thực lục, tập VI, VII, Nxb Giáo dục;

大大大 大 (2005), 大大大大大大关大大大 , 大大大大大大大大, tr.80.III.3. Bảng các sứ bộ Việt Nam sang triều cống nhà Thanh (1802 – 1858)

(Qua Đại Nam thực

lục)

Những người

Triều đạiNămđứng đầuNhiệm vụGhi chúđoàn sứ bộ1804số sứ

bộ- Chánh sứ:1.Gia LongTổngLê Bá Phẩm.Mang lễ vật đi- Phó sứ:cống triều Thanh,+ Trầnthay cho đợt tuếMinhcống năm 1803Nghĩa.và 1805.04+ Nguyễn

1809-Đăng

Chánh

Đệ.sứ:Đi tuế cống theoSứ bộcho quốc thể được trọng”. (Xem thêm: Quốc sử quán triều Nguyễn (2007) Đại Nam thực lục,tập VI, Đệ tam kỷ quyển XVIII, Nxb Giáo dục, tr.320.)

42Khâm sứ nước Thanh là Án sát tỉnh Quảng Tây Lao Sùng Quang (người ở Trường Sa, tỉnh hỒ Nam , đỗ Đệ

nhị giáp Tiến sĩ) và bọn bồi tá (tức là viên dụng đạo Mi Lương Trạch, tức là viên dụng Đồng tri phủ Trương

Nhữ Doanh) đến Kinh. Ngày Đinh Tỵ, Sùng Quang kính bưng sắc thư để vào long đình, rồi đi theo đến trước

điện Thái Hòa làm lễ tuyên phong. (Khi Sùng Quang mới đến sứ quán ở Kinh, tức thì cầu xem thơ của nước ta,

vua bèn sai góp nhặt những bài hay của các hoàng thân và các quan làm ra hợp lại gọi tên là: Phong nhã thống

biên cho xem. Sùng Quang xem rồi than thởi khen ngợi mãi.( Xem thêm: Quốc sử quán triều Nguyễn (2007)

Đại Nam thực lục, tập VII, Đệ tứ kỷ - quyển IV, Nxb Giáo dục, tr.134-135).thống lệ.NguyễnNguyễn HữuHữu Thận.Thận về- Phó sứ:nước năm+ Ngơ Vị.Canh Ngọ+ Lê Đắc Tần.43(1810)- Chánh sứ:

Nguyễn

1813Du.Đi tuế cống- Phó sứ:theo lệ.+ Trần Văn Đại.

+ Nguyễn

Phong.

-Văn

Chánh

sứ:

Hồ Cơng

Thuận.

1817Đi tuế cống- Phó sứ:theo lệ.+ Nguyễn

Huy Trinh.

+ Phan

Thực.

-Huy

Chánh

sứ: Hồng

Văn

2.

Minh

Mạng1824Sứ bộ nàyQuyển.Đi tuế cốngvề nước- Phó sứ:theo lệ.năm Bính+ Nguyễn04Tuất (1826)Trọng Vũ.

+ Nguyễn

Hựu Nhân.

4344Sai Tham tri Lại bộ là Nguyễn Hữu Thận sung chánh sứ tuế cống sang nước Thanh, Cai bạ Quảng Bình là

Lê Đắc Tần, Thiêm sự Lại bộ là Ngô Vị sung Giáp ất phó sứ. (Hành nhân 9 người, lục sự 2 người, thư ký 4

người, điều hộ 1 người, thông sự 2 người, đi theo hầu 15 người). Dụ rằng: “Bọn người vâng mệnh đi sứ, từ lệnh

phải cẩn thận cho trọng quốc thể” (Xem thêm: Quốc sử quán triều Nguyễn (2002): Đại Nam thực lục, tập I,

đệ nhất kỷ, quyển XXXVII, Nxb Giáo dục, tr.748 – 749.)- Chánh sứ:

Nguyễn

Trọng Vũ.

1828Sứ bộ này- Phó sứ:Đi tuế cốngvề nước+ Nguyễntheo lệ.năm CanhĐình Tân.Dần (1830)+ Đặng

Văn Khải.1832- Chánh sứ:Sứ bộ nàyTrần Vănđặt chân lênTrung.

- Phó sứ:

+ Phan1836Đi tuế cống

theo lệ.đất Trung

Hoa năm

1833 và vềThanh Giản.nước năm+ NguyễnGiáp Ngọ-Huy

Chánh

sứ: 45

Chiểu.(1834)Phạm ThếĐồn sứTrung.

- Phó sứ:

+ Nguyễn

Đức Hoạt.Đi tuế cống

theo lệ.này đặt

chân lên đất

Trung Hoa

năm 1837+ Nguyễn

Văn

44Trước đồn sứ bộ này, năm 1821 nước ta có sai sứ sang Thanh. Lấy Hàn lâm viện chưởng học sĩ Hồng Kim

Hốn sung Chánh sứ, Thiêm sự Lễ bộ Phan Huy Thực và Thiêm sự Binh bộ Vũ Du sung giáp ất Phó sứ. Sai chế

ấn phụng sứ bằng ngà cấp cho (Trước kia chương sớ của sứ thần đều dùng triện riêng). Sau đó, người Thanh cho

là nước ta đương có quốc tang, báo hỗn đồ cống, chờ kỳ cống sau nộp một thể (Theo Quốc sử quán triều

Nguyễn (2004): Đại Nam thực lục, tập II, đệ nhất kỷ, quyển XII, Nxb giáo dục, tr.178.)

Năm 1824, sai Cai bạ Bình Định là Hồng Văn Quyền làm Hàn lâm viện Trực học sĩ, sung Chánh sứ tuế cống

(Hai lễ cống các năm Tân Tỵ và Ất Dậu), thự Thiêm sự Công bộ là Nguyễn Trọng Vũ làm Hàn lâm viện Thị

độc học sĩ và Tri phủ Thuận An là Nguyễn Hựu Nhân làm thiếu Thiêm sự phủ sung giáp ất phó sứ, sai chế

thêm dấu kiềm “Phụng sứ” bằng ngà cấp cho (Theo: Quốc sử quán triều Nguyễn (2004): Đại Nam thực lục, tập

II, đệ nhất kỷ, quyển XXIX, Nxb Giáo dục, tr.382).

45

Dùng: Bố chính Nghệ An là Trần Văn Trung làm Tả thị lang bộ Lễ sung chánh sứ; thự Thừa Thiên Phủ thừa là

Phan Thanh Giản làm Hồng lô Tự khanh, Tư vụ Nội vụ phủ là Nguyễn Huy Chiểu làm Hàn lâm viện Thị độc

sung

Giáp phó sứ và Ất phó sứ. (Theo: Quốc sử quán triều Nguyễn (2004): Đại Nam thực lục, tập III, đệ nhị kỷ,

quyển LXXXV, Nxb giáo dục, tr.406).3.0Thiệu

Trị.- Chánh sứ:

Phan Tỉnh.

- Phó sứ:4. Tự Đức1849Đi tuế cống+ Mai03theo lệ.Đức

Thường.

+ Nguyễn

Văn Siêu.47Sứ bộ này

gặp loạn

Thái Bình

Thiên Quốc- Chánh sứ:Phan Huy Vịnh.

1853- Phó sứ:Đi tuế cống+ Vũ Văn Tuấn.theo lệ.+ PhạmTrung Quốc

nên không

thể về nước

như dự kiến.ChiMãi nămHương.1855 (năm

Ất Mão) mới

về đến kinh185746Chánh sứ:

Nhữ Bá Sĩ.Đi tuế cống

48đô Huế.theo lệ.Sai sứ sang nhà Thanh. Cho: Bình Định Bố chính Phạm Thế Trung, đổi bổ Tả thị lang bộ Lễ, sung làm Chánh

sứ; Hàn lâm viện Thị giảng học sĩ Nguyễn Đức Hoạt sung Giáp phó sứ; Quốc tử giám Tư nghiệp Nguyễn

Văn Nhượng đổi bổ Quang lộc tự Thiếu Khanh, sung Ất phó sứ. (Theo: Quốc sử quán triều Nguyễn (2004):

Đại Nam thực lục, tập IV, đệ nhị kỷ, quyển CLXXV, Nxb giáo dục, tr.1049)

47

Bọn sứ bộ sang nước Thanh dâng đồ cống hàng năm. Chánh sứ là Phan Tĩnh, Ất phó sứ là Nguyễn Văn Siêu

vào trước thềm cáo từ, mang quốc thư lên đường (khi ấy Giáp phó sứ là Mai Đức Thường và bọn người đi theo

đã

ra Hà Nội để đợi sẵn từ trước). (Theo: Quốc sử quán triều Nguyễn (2007): Đại Nam thực lục, tập VII, đệ tứ kỷ,

quyển IV, Nxb giáo dục, tr.119)Nguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Nxb Giáo dục, xuất bản trong

các năm 2002, 2004, 2007, từ tập I đến tập VII.

III.4. Bảng các sứ bộ Việt Nam sang triều cống nhà Thanh (1802 – 1858)

(Qua 大大大大大大关大大大)

Triều đại1.Gia LongNăm1804Các sứ thầnNhiệm vụ- Lê Bá Phẩm.Mang lễ vật đi cống- Trần Minh Nghĩa.triều Thanh, thay cho- Nguyễn Đăng Đệ.đợt tuế cống năm 1803Tổng số

sứ bộ

04-Nguyễn Hữu Thận. và 1805.

- Ngô Lập.

1809- Vũ Chinh.

- Nguyễn Đắc CungĐi tuế cống theo thống lệ.- Diên Lộ

- Cửu Thịnh

- Nguyễn Du.

1813- Trần Văn Đại.

- NguyễnĐi tuế cống theo lệ.Văn Phong.

- Hồ Công Thuận.

1817- Nguyễn

Huy Trinh.Đi tuế cống theo lệ.- Phan Huy Thực.

- Hoàng Văn Quyển.

2. Minh Mạng1824- Nguyễn Trọng Vũ. Đi tuế cống theo lệ.05- Nguyễn Hựu

48Chuyến đi này không được Đại Nam thực lục ghi lại nhưng được phản ánh qua tác phẩm Việt hành tạp thảo –

tập thơ của Nhữ Bá Sĩ làm trong chuyến đi sứ Trung Quốc năm 1857. Xem: Huế - triều Nguyễn – 1 cái nhìn,

tr.88, 96.Nhân.

- Hồng Kim Hốn

- Phan Huy Chú

- Trần Chấn

- Nguyễn Trọng Vũ.

1828- Nguyễn Đình Tân. Đi tuế cống theo lệ.

- Đặng Văn Khải.

- Trần Văn Trung.

- Phan Thanh Giản.1832- NguyễnĐi tuế cống theo lệ.Huy Chiểu.

- Phạm Thế Trung.

- Nguyễn Đức Hoạt.1836- NguyễnĐi tuế cống theo lệ.Văn Nhượng.

- Hoàng Tế Mĩ,

- Bùi Tiến

- Trương Hiếu Hợp1840- Nguyễn Diên Tân

- Phan Tĩnh

-Trần Huy Bộc3. Thiệu Trị.1844Trương Hiếu Đẵng01- Phan Huy Vịnh.

4. Tự Đức491852- Vũ Văn Tuấn.Đi tuế cống theo lệ.-Phạm Chi Hương.

Nguồn: 大大大 大 (2005), 大大大大大大关大大大 , 大大大大大大大大, tr.80-82.49Sứ thần đặt chân đến Trung Quốc năm 185301III.5. Bảng thống kê các sứ bộ Việt Nam sang lễ sính nhà Thanh

(1802 – 1858)

Triều đạiNămSứ bộ Việt nam

sang lễ sính nhàTổng

Nội dung

Tạ ơn vịêc nhàGiaBá Phẩm.Thanh cử TềLong- Phó sứ:Bố Sâm sang+ Trần Minh Nghĩa.phong vương+ Nguyễn Đăng Đệ.cho vua GiaChánh sứ: Võ Trinh.Long.

Đi

mừng lễ- Phó sứ:Ngũ tuần Đại18041809sứ bộ qua

cácThanh

- Chánh sứ: Lê1.Ghi chúsố

triềuvua

03+ Nguyễn Đình Chất. khánh của vua

+ NguyễnThanh Nhân

501819Văn Thịnh.Tông (Gia- Chánh sứ:Khánh).

Đi

mừng lễNguyễn XuânLục tuần ĐạiTìnhKhánh của vua- Phó sư:Thanh Nhân+ Đinh Phiên.Tơng.Nguyễn

-+Chánh

sứ:Hựu

NgơBổng.

Vị. Đi báo tangLúc đầuMinh- Phó sư:sứ bộMạng+ Trần Bá Kiênnày do+ HồngNguyễn18202.vua Gia Long.51Văn Thịnh.

503Du làmSai Thị trung học sĩ Võ Trinh làm Chánh sứ sang nước Thanh chúc mừng (Khánh tiết ngũ tuần của vua

Thanh), Thiêm sự Binh bộ là Nguyễn Đình Chất, Thiêm sự Cơng bộ là Nguyễn Văn Thịnh sung Giáp ất phó sứ

(Phẩm vật: ngà voi 2 đơi, sừng tê 4 tòa, trừu, the, lụa, vải đều 100 tấm). (Theo Quốc sử quán triều Nguyễn

(2002): Đại Nam thực lục, tập 1, đệ nhất kỷ, quyển XXXVIII, Nxb giáo dục, tr.758.)

51

Sai sứ sang Thanh. Lấy Hữu Tham tri Lại bộ là Ngơ Vị sung Chánh sứ, Thiêm sự Hình bộ Trần Bá Kiên, Hàn

lâm Thị độc học sĩ Hoàng Văn Thịnh sung giáp ất Phó sứ; sai thự Tham tri Binh bộ là Trịnh Hiến làm chánh hậu

mệnh,

Ký lục Quảng Bình là Hồng Kim Hốn làm Phó hậu mệnh, đến cửa ải Lạng Sơn thù ứng việc đi sứ. Vị đến cửa

ải, dâng biêu nói: “Việc nước đã đạt, sứ kỳ đã gần, xin đem công văn và vật thổ sản đưa tặng đốc phủ Lưỡng

Quảng”.chánh sứ

nhưng

Nguyễn

Du mất

trước khi

lên

1824- Chánh sứ:Tạ ơn việc vuađường.

Sứ bộHồng KimThanh cử Tổngnày đặtHốn.đốc Quảng Tây là chân lên- Phó sứ:Phan Cung Thânđất Trung+ Phan Huy Chúsang phongHoa nămvương cho vua1825 vàMinh Mạng nămvề nước1821.năm- Chánh sứ:Đi mừng lễ Ngũ1826

Sứ bộ nàyHoàng Văn Đản.tuần Đại Khánhđặt chân- Phó sứ:vua Thanhlên đất+ Trương Hảo Hợp.Tuyên TôngTrung(vua ĐạoHoa nămQuang).1831 và+ Trần Chấn183052+ Phan Huy Chú.53về nước

năm

1832.

Vua bảo rằng: “Làm bề tơi khơng có phép được giao thiệp với nước ngồi. Hội điển nói rất rõ ràng. Đốc phủ

Lưởng Quảng phỏng có hậu với ta, nhưng sao lại giao thiệp riêng để phạm phép?”. Cuối cùng không cho. (Theo

Quốc sử quán triều Nguyễn (2004): Đại Nam thực lục, tập 2, đệ nhất kỷ, quyển V, Nxb giáo dục, tr.90.)

52

Cho Hồng Kim Hốn làm Tả Tham tri Lễ bộ sung Chánh sứ tạ ân, Lang trung Lại bộ là Phan Huy Chú làm

Hồng lô Tự khanh và Lang trung Hộ bộ là Trần Chấn làm thái thường tự Thiếu khanh sung giáp ất phó sứ. (Theo

Quốc sử quán triều Nguyễn (2004): Đại Nam thực lục, tập 2, đệ nhất kỷ, quyển XXIX, Nxb giáo dục, tr.382.)

53

Sai sứ sang nước Thanh. Lấy tả thị lang Lại bộ là Hoàng Văn Đản sung chánh sứ, Tham hiệp Quảng Yên là

Trương Hảo Hợp đổi chức Thái thường tự Thiếu Khanh, Hàn lâm Biên tu là Phan Huy Chú thăng chức Thị

giảng, sung giáp ât phó sứ. Vua Minh mệnh dụ: “Trẫm rất thích thơ cổ họa cổ, cùng sách lạ của cổ nhân, mà

chưa tìm được nhiều. Bọn ngươi nên để lòng tìm mua đem về dâng. Vả lại Trẫm nghe nói những nhà quan ở

Yên Kinh nhiều người chép sách riêng, nhưng vì việc quan thiệp đến nhà Thanh, cho nên chỉ chứa riêng ở

nhà, chưa dám đem ra khắc in. Bọn ngươi nếu thấy những loại sách ấy dẫu còn là bản thảo cũng khơng kể giá

đắt cứ mua”. (Theo Quốc sử quán triều Nguyễn (2004): Đại Nam thực lục, tập 3, đệ nhị kỷ, quyển LXIX, Nxb

giáo dục, tr.107.)18413.- Chánh sứ:Đi báo tangThiệuLý Vănvua MinhTrị.Phức.Mạng.2- Phó sứ:

+ Nguyễn Đức Hoạt.

1845-+Chánh

sứ:Phong54.

Bùi ThụĐi tạ ơn việc vuaTrương Hảo Hợp.Thanh cử Bảo- Phó sứ:Thang sang+ Phạm Chi Hương.tuyên phong cho+ Vương Hữu Quang. vua Thiệu Trị

năm 1842.

4. Tự Đức1848- Chánh sứ: Bùi Quỹ. Đi báo tang

- Phó sứ:2vua Thiệu Trị.+ Vương Hữu Quang.

+ Nguyễn Thu.

1851- Chánh sứ:Chúc mừng vua- Tuy lúcTrương ĐăngHàmnày nhàQuếmới lên ngôi.PhongThanh đã

tư sang

cho miễn

việc chúc

mừng vua

đăng

quang

nhưng

nhà

Nguyễn

vẫn cử54Cho: thự Công bộ Hữu tham tri Lý Văn Phức làm Lễ bộ Hữu tham tri sung chức Chánh sứ; thự Bố chính

Nghệ An Nguyễn Đức Hoạt làm Lễ bộ Hữu thị lang, sung chức Giáp phó sứ; Biện lý Binh bộ Bùi Phụ Phong

làm Quang lộc Tự khanh, sung chức Ất phó sứ. Đặc cách thưởng mũ áo được cao hơn một bậc. (Theo Quốc sử

quán triều Nguyễn (2007): Đại Nam thực lục, tập 6, đệ tam kỷ, quyển II, Nxb giáo dục, tr.39.)q

u

a

n

đNguồn: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Nxb Giáo dục, xuất bản trongucác năm 2002, 2004, 2007, từ tập I đến tập VII; Trần Đức Anh Sơn (2004): Huế tTriều Nguyễn một cái nhìn, Nxb Thuận Hóa.

III.6. Bảng thống kê số lần sứ bộ Việt Nam sang Trung Hoa thuần túy mua hàng

theo lệnh của triều đình (1802 - 1858)

Triều đạiSố lầnNhững chuyến đi Trung Hoa vì mục đích thương

mại thuần túy của các sứ thần Việt NamGia Long

Minh Mạng0

- 1825: Chuyến đi Quảng Đông mua hàng do Cai đội03Nguyễn Đắc Súy và Hàn lâm biện biên tu Trần Vănr

iu

đ

i55Trung chỉ huy về đến Đà Nẵng năm 1826 .s- 1826: Chuyến đai Triều Châu mua sắm vật dụng chotriều đình do Thẩm Trung, thuộc Ty Hành nhân, chỉ.56huy .-- 1826: Thuyền Tuấn Đức Trang đi Quảng Đơng

Thiệu Trị1846:

triều57đình

cử Ngơ Kim Thanh sang Quảng

mua hàng

.01Đơng mua hàng.

TỔNG SỐ04Sb55Cục lưu trữ nhà nước, Đại học Huế, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu Văn hóa (1998) : Mục

lục châu bản triều Nguyễn, 2 tập, Nxb Văn hóa, Hà Nội, tr.420.

56

Cục lưu trữ nhà nước, Đại học Huế, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu Văn hóa (1998): Mục lục

châu bản triều Nguyễn, sđd, tr.356.

57

Cục lưu trữ nhà nước, Đại học Huế, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu Văn hóa (1998) : Mục

lục châu bản triều Nguyễn, sđd, tr.711.

n

à

y

vTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. CÁC BẢNG THỐNG KÊ VỀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC (1802 - 1885)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×