Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. BẢN ĐỒ VIỆT NAM DƯỚI TRIỀU NGUYỄN

II. BẢN ĐỒ VIỆT NAM DƯỚI TRIỀU NGUYỄN

Tải bản đầy đủ - 0trang

II.2. . Bản đồ thế giới xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo

Hoàng Sa, Trường Sa thế kỷ XIX

II.2.1. . Một vài tấm bản đồ thuộc bộ Atlas thế giới Bruxelles 1827 do nhà Địa lí

37học Philippe Vandemaelen xuất bản khẳng định chủ quyền của Việt Nam với 2

quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa38Nguồn: GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc cung cấp3738Philippe Vandemaelen: Người sáng lập ra Viện Địa lý Hoàng gia BỉGS.TS. Nguyễn Quang Ngọc là người thực hiện chuyến đi sang châu Âu tìm bộ Atlas này. Bộ Atlas này đã

được công bố ở Việt Nam vào tháng 5 năm 2014.Bản đồ thuộc bộ Atlas thế giới Bruxelles 1827 (tiếp theo)Nguồn: GS.TS Nguyễn Quang Ngọc cung cấpBản đồ thuộc bộ Atlas thế giới Bruxelles 1827 (tiếp theo)Nguồn: GS.TS Nguyễn Quang Ngọc cung cấpBản đồ thuộc bộ Atlas thế giới Bruxelles 1827 (tiếp theo)Nguồn: GS.TS Nguyễn Quang Ngọc cung cấpBản đồ thuộc bộ Atlas thế giới Bruxelles 1827 (tiếp theo)Nguồn: GS.TS Nguyễn Quang Ngọc cung cấpBản đồ thuộc bộ Atlas thế giới Bruxelles 1827 (tiếp theo)Nguồn: GS.TS Nguyễn Quang Ngọc cung cấpII.2.2. An Nam đại quốc họa đồ (của Jean Louis Taberd năm 1838)Nguồn: GS.TS Nguyễn Quang Ngọc cung cấpIII. CÁC BẢNG THỐNG KÊ VỀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO

GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC (1802 - 1885)

III.1.BảngthốngkêcácsứbộViệtNamdướitriềuNguyễnsangcầuphongTrungQuốc

SttNăm sang

Trung

Quốc cầu1Những ngườiChức vụNhiệm vụGhi chúXin phong1/1804: Sứđứng đầu đoàn

sứ1802phong- Lê Quang Định- Chánh sứ(Nhâm Tuất)- Lê Chính Lộ.- Phó sứ- Lê Gia Cát- Phó sứvương cho vuaGia Long và xin mới về

đổi quốc hiệu.21820- Ngơ Vị- Chánh sứ(Canh Thìn)- Trần Bá Kiên.

- Hồngbộ này

nước.Báo tang vuaLúc đầu,- Phó sứGia Long và xinNguyễn Du- Phó sứphong vươngđược cửcho vua Minhlàm chánhMạng.sứ, nhưng39Văn Thịnhsứ bộ chưa

lên đường

thì Nguyễn

Du mất,

Ngơ Thì Vị

thay

31841- Lê Văn Phức.- Chánh sứBáo tang vua(Tân Sửu)- Nguyễn- Phó SứMinh Mạng vàĐức Hoạt.- Phó sứxin phong vương- Bùi Phụ Phong.40Nguyễn Du.cho vua Thiệu

Trị.39Ngoài cử Hữu Tham tri Lại bộ là Ngơ Vị sung Chánh sứ, Thiêm sự Hình bộ Trần Bá Kiên, Hàn lâm Thị độc

học sĩ Hoàng Văn Thịnh sung giáp ất phó sứ, triều Nguyễn còn sai thự Tham tri Binh bộ là Trịnh Hiến làm

Chánh hậu mệnh, Ký lục Quảng Bình là Hồng Kim Hốn làm phó hậu mệnh, đến cửa ải Lạng Sơn thù ứng

việc đi sứ. (Xem thêm: Quốc sử quán triều Nguyễn (2004). Đại Nam thực lục, tập II, Đệ nhị kỷ, quyển V, Nxb

Giáo dục, tr.90.)

40

Năm này, triều Nguyễn cho: thự Công bộ Hữu tham tri Lý Văn Phức làm lễ bộ Hữu tham tri sung chức Chánh

sứ; thự Bố chính Nghệ An Nguyễn Đức Hoạt làm Lễ bộ Hữu thị lang, sung chức Giáp phó sứ; Biện lý Binh bộ

Bùi

Phụ Phong làm Quang lộc Tự khanh, sung chức Ất phó sứ. Đặc cách thưởng cho mũ áo được cao hơn một bậc

(Các năm thường, thưởng mũ áo cho sứ bộ thì: chánh sứ mũ áo chánh tam phẩm, giáp ất phó sứ mũ áo tòng tam41848- Bùi Quỹ- Chánh sứBáo tang vua(Mậu Thân)- Vương- Phó sứThiệu Trị và xinHữu Quang- Phó sứ.phong vương- Nguyễn Thu.cho vua Tự Đức.Nguồn tổng hợp: Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, tập I, II, VI, Nxb

Giáo dục, xuất bản trong các năm 2002, 2004, 2007; 大大大 大 (2005), 大大大大大大关大大大 ,

大大大大大大大大, tr.80.III.2. Bảng thống kê các sứ bộ Trung Quốc sang sắc phong cho các vua

triều Nguyễn (1802 - 1858)

Stt

123Năm

180418211842Sứ nhà Thanh

cử sang nướcChức vụNhiệm vụĐịa điểm

phongta đầu là

ĐứngÁn sát sứMang cáo, sắc,vương

Bắc

Thànhchánh sứ Tề Bốtỉnhquốc ấn đến(Thăng Long)Sấm.Quảnglàm lễ tuyênTâyphong cho GiaĐứng đầu làÁn sát sứLong.

Mang sắc thưBắc ThànhChánh sứtỉnhsang làm lễ(Thăng Long)Phan CungQuảngtuyên phong choThi.Tây.Minh Mạng.Đứng đầu làÁn sát tỉnhMang sắc thưBắc Thànhchánh sứ BảoQuảng Tây.sang làm lễ(Thăng Long)41Thanh.sáchphẩm. Năm nay, chánh sứ được thưởng mũ áo chánh nhị phẩm, giáp ất phó sứ mũ áo chánh tam phẩm. Lại gia

thưởng cho chánh sú và giáp phó sứ mỗi người một cái áo ngắn, tay rộng, bằng vóc tồn tơ màu lam sẫm, 1 cái

áo ngắn, tay hẹp, bằng đoạn đậu 8 sợi tơ bơng tròn nhị tắc, màu xanh da trời, 1 cái áo dài tay hẹp, bằng vũ ti,

màu quan lục sẫm, 1 cái quần nhiễu ta màu lam nhạt. Quần áo của ất phó sứ cũng như thế, duy khơng có cái

áo tay rộng. Lại ban thêm 3 bộ mũ, áo bào đen, đai sừng. Các hành nhân thì ban cho 8 bộ lễ phục). (Xem thêm:

Quốc sử quán triều Nguyễn (2007) Đại Nam thực lục,tập VI, Đệ tam kỷ - quyển II, Nxb Giáo dục, tr.39.)

41

Tháng 3 năm này, sứ Thanh là Bảo Thanh đến Nam Quan. Trước đây, Bảo Thanh theo đường Quảng Tây đi

thong thả, tới khi nghe tin xa giá đã đến Hà Nội trước, mới đi gấp tới cửa ải. Tin báo đến, vua Nguyễn rất mừng,

nói: “Sứ Thanh đi chậm, trẫm định đưa thư thúc giục, chưa kịp đưa đi thì sứ đã tới, sớm được ngày nào là hay

ngày ấy, phàm mọi việc phải làm, ai giữ việc nào đều nên kính cẩn làm việc ấy, cốt được mười phần nghiêm

chỉnh đểTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. BẢN ĐỒ VIỆT NAM DƯỚI TRIỀU NGUYỄN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×