Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

Tải bản đầy đủ - 0trang

[13]. Sông Bằng (biên soạn) (1943), Việt Hoa thông sử sứ lược, Tủ sách Quốc học

thư xã.

[14]. Nguyễn Lương Bích (1996), Lịch sử ngoại giao Việt Nam các thời trước,

Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội.

[15]. Bộ Công (1836), “Phúc tấu ngày 12 tháng 2 năm Minh Mạng thứ 17 (1836),

Tập châu bản Minh Mạng 55, trang 336”, Tạp chí Xưa và Nay, số 63B, Hà Nội,

tháng 5 – 1999, tr.20 - 21.

[16]. Bộ Hộ (1837), “Tấu của bộ Hộ ngày 11 tháng 7 năm Minh Mạng thứ 17

(1837), Tập châu bản Minh Mạng 57, trang 211”, Tạp chí Xưa và Nay, số 63B, Hà

Nội, tháng 5 – 1999, tr.21 (Bản dịch).

[17]. Bộ Công (1838), “Tấu của bộ Công ngày 2 tháng 4 nhuận năm Minh Mạng

thứ 19 (1838), Tập Châu bản Minh Mạng 68, trang 21”, Tạp chí Xưa và Nay, Hà

Nội, số 63B, tháng 5 – 1999, tr.21 (Bản dịch).

[18]. Bộ Công (1847), “Phúc tấu của bộ Công ngày 26 tháng 1 năm Thiệu Trị 7

(1847), Tập châu bản Thiệu Trị 41, trang 83”, Tạp chí Xưa và Nay, Hà Nội, số 63B,

tháng 5 – 1999, tr.21 (Bản dịch).

[19]. Bộ Công (1847), “Phúc tấu của Bộ Công ngày 28 tháng 12 năm Thiệu Trị 7

(1847), Tập châu bản Thiệu Trị 51, trang 235”, Tạp chí Xưa và Nay, Hà Nội, số

63B, tháng 5 – 1999, tr.21 (Bản dịch).

[20]. C.Mác – Ph.Ănghen (1962), Tuyển tập, tập I, Nxb Sự thật, Hà Nội.

[21]. C.Mác – 11. Ph.Ăngghen – VI .Lê-Nin – I.V.Xtalin (1977), Về ngoại thương,

Nxb Sự thật, Hà Nội.

[22]. Charles P. Schleicher (1964), Bang giao quốc tế nhập môn, Trung tâm nghiên

cứu Việt Nam phiên dịch và xuất bản.

[23]. Charles Fourniau (1991), “Người Hoa ở Bắc Kỳ trước chiến tranh thế giới lần

thứ nhất”, Tạ Thị Thúy dịch, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2.

[24]. Nguyễn Đổng Chi (1981), “Lý Văn Phức: Cây bút luận chiến ngoại giao

cứng cỏi” in trong Văn học Việt Nam trên những chặng đường chống phong kiến

Trung Quốc xâm lược, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.155[25]. Choi Byung Wook (2008), "Ngoại thương Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ

XIX từ tay người Hoa chuyển qua người Việt", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3.

[26]. Choi Hee Jae (2009): “Chính sách về vấn đề các nước triều cống của Trung

Quốc thập niên 1860 – 1880. Trường hợp Việt Nam – Hàn Quốc”. Kỷ yếu hội thảo

quốc tế: Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trong lịch sử: Hậu Choson và triều Nguyễn

Việt Nam - Thách thức, chuyển biến và các mối quan hệ khu vực, Hội thảo lần thứ

III tại thành phố Hồ Chí Minh.

[27]. Phan Huy Chú (2007), Lịch triều hiến chương loại chí, tập II, phần Bang giao

chí, Tổ phiên dịch Viện Sử học dịch và chú giải, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[28]. Trình Năng Chung (2009), Mối quan hệ văn hóa thời tiền sử giữa Bắc Việt

Nam và Nam Trung Quốc, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

[29]. Côngxtăngtinốp (1957), Lý luận Mác - Lênin về dân tộc và phong trào giải

phóng dân tộc, Nxb Sự thật, Hà Nội.

[30]. Cục lưu trữ nhà nước - Đại học Huế - Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và

giao lưu văn hóa (1998), Mục lục châu bản triều Nguyễn, 2 tập, Nxb Văn hóa, Hà

Nội. [31]. Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hùng (1995), Các triều đại Việt Nam, Nxb Thanh

niên, Hà Nội.

[32]. Đinh Dung (1997), “Thử tìm hiểu ảnh hưởng của Nho giáo trong đường

lối ngoại giao của triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch

sử, số 6.

[33]. Lê Thị Kim Dung (1999), “Về các chuyến đi công cán nước ngồi dưới thời

Minh Mệnh (1820 - 1840)”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2.

[34]. Nguyễn Anh Dũng (1982), Về chủ nghĩa bành trướng Đại Hán, Hà Nội –

Thông tin lý luận.

[35]. Phạm Đức Dương, Châu Thị Hải, Trần Bá Chí (1998), Bước đầu tìm hiểu sự

tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt – Hoa trong lịch sử, Nxb Thế giới, Hà Nội.

[36]. Điền Triệu Nguyên, Điền Lượng (2001), Lịch sử thương nhân (Cao Tự

Thanh dịch), Nxb Trẻ.

[37]. Phan Sĩ Điệt (2005), “Phan Sĩ Thục (1822-1891) và chuyến đi sứ sang Trung

Quốc năm 1872”, Tạp chí Xưa và nay, số 243, tháng 9.156[38]. Đinh Hiểu Tiên, Miêu Dựng Hoa (biên soạn) (1955), Lịch sử cận đại Trung

Quốc: Từ nha phiến chiến tranh đến ngày bắt đầu kiến thiết Tân Trung Quốc

(1840-1950), Trần Văn Giáp dịch, Khu học xá Trung ương, Trung Quốc.

[39]. Trần Độ (1984), “Mấy ý kiến nhân đọc cuốn “Lịch sử cận đại Trung Quốc””,

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 4.

[40]. Trần Độ (1995), “Quân Thanh đối với hoạt động xâm lược của Pháp ở Bắc

Kỳ trong những năm 1882 – 1883”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3.

[41]. Nguyễn Thạch Giang, Trương Chính (biên khảo và chú giải) (2001), Nguyễn

Du, niên phổ và tác phẩm, Nxb Văn hố thơng tin, Hà Nội.

[42]. Vũ Trường Giang (2001), “Một số vấn đề trong quan hệ ngoại giao giữa Việt

Nam và Trung Quốc dưới thời Nguyễn”, Tạp chí Lịch sử quân sự, số 4.

[43]. Trần Văn Giáp (1958), Lưu Vĩnh Phúc – Tướng cờ đen (một qn nhân Thái

Bình Thiên Quốc), Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội.

[44]. Trần Văn Giàu (1956), Chống xâm lăng, Quyển thứ nhất, Nxb Xây dựng,

Hà Nội.

[45]. Trần Văn Giàu (1958), Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến nhà Nguyễn

trước 1858 - Sơ khảo, Nxb Văn hoá, Hà Nội.

[46]. Trần Văn Giàu, Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự (1959), Lịch sử cận đại

Việt Nam, tập I, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[47]. Trần Văn Giàu (1996), Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX

đến cách mạng tháng Tám, Tập 1: Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước

các nhiệm vụ lịch sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[48]. Châu Hải (1992), Các nhóm cộng đồng người Hoa ở Việt Nam, Nxb Khoa

học xã hội, Hà Nội.

[49]. Châu Hải (1994), "Triều Nguyễn với các nhóm cộng đồng người Hoa ở Việt

Nam thế kỷ XIX", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 4.

[50]. Châu Thị Hải (2006), Người Hoa Việt Nam và Đơng Nam Á - Hình ảnh hơm

qua và vị thế hôm nay, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

[51]. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2008), Quan hệ bang giao giữa Việt Nam với Trung

Quốc (1802 – 1885), Luận văn thạc sĩ của Đại học Sư phạm Hà Nội.157[52]. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2009), “Hoạt động triều cống trong quan hệ bang giao

giữa triều Nguyễn (Việt Nam) với triều Thanh (Trung Quốc)”, Tạp chí Nghiên cứu

Trung Quốc, số 7.

[53]. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2009), “Những chuyển biến trong quan hệ bang giao

giữa triều Nguyễn và triều Thanh trước những hoạt động của thực dân Pháp ở Việt

Nam”, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, số 2.

[54]. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2011), “Hoạt động thương mại triều cống của các sứ

thần Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 8.

[55]. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2012), “Quan hệ kinh tế Việt – Trung thời phong kiến

(từ thế kỷ X đến năm 1858)”, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 89, tháng 12.

[56]. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2013), “Thơ bang giao trong quan hệ Việt – Trung

nửa sau thế kỷ XIX”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số tháng 10.

[57]. Nguyễn Minh Hằng (chủ biên), Đỗ Tiến Sâm, Nguyễn Minh Tường, Trần

Văn Độ, Chương Thâu, Nguyễn Trần Quế, Phan Ngọc Bảo (2001), Buôn bán qua

biên giới Việt - Trung, Lịch sử - Hiện trạng – Triển vọng, Nxb Khoa học xã hội,

Hà Nội.

[58]. Phạm Xuân Hằng (chủ biên), Vũ Quang Hiển, Nguyễn Hải Kế, Nguyễn Văn

Kim, Nguyễn Quang Ngọc, Vũ Văn Quân (2010), Hoạt động đối ngoại trên đất

Thăng Long – Hà Nội, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

[59]. Vũ Thị Hậu (2008), Chính sách văn hóa của triều Nguyễn, Luận văn thạc sĩ

của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

[60]. Dương Phú Hiệp (2007), “Đặc điểm quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung

Quốc”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 1 (71).

[61]. Nguyễn Duy Hinh (1989), "Hệ tư tưởng Nguyễn", Tạp chí Nghiên cứu Lịch

sử, số 3+4.

[62]. Nguyễn Văn Hồn (1964), “Giới thiệu một số tư liệu về Nguyễn Du mới sưu

tầm được ở Trung Quốc”, Tạp chí Văn học, số 4.158[63]. Hồng Chấn Nam (2004), “Nhìn lại tình hình nghiên cứu lịch sử chiến tranh

Trung – Pháp trong 100 năm qua”, Trần Nam Trung dịch và Nguyễn Hữu Tâm hiệu

đính, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 11.

[64]. Hồng Chấn Nam (2004), “Nhìn lại tình hình nghiên cứu lịch sử chiến tranh

Trung – Pháp trong 100 năm qua”, Trần Nam Trung dịch và Nguyễn Hữu Tâm hiệu

đính, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 12.

[65]. Vũ Dương Huân (2010), Ngoại giao và cơng tác ngoại giao, Nxb Chính trị

quốc gia, Hà Nội.

[66]. Nguyễn Mạnh Hùng (1971), Bang giao quốc tế, Hội nghiên cứu hành chánh

xuất bản, Sài Gòn.

[67]. Cát Kiếm Hùng, Phong Đảo (dịch) (2005), Bước thịnh suy của các triều đại

phong kiến Trung Quốc – nhà Minh, Thanh, tập III, Nxb Văn hóa Thơng tin.

[68]. Ngun Văn Hun (1989), Phạm Thận Duật, cuộc đời và tác phẩm. Nxb

Khoa học xã hội, Hà Nội.

[69]. Trần Đình Hượu (2004), “Về ảnh hưởng nhiều mặt của Nho giáo trong văn

học Việt Nam cổ cận đại”, Tạp chí Hán Nơm, số 1.

[70]. Nguyễn Thừa Hỷ, Đỗ Bang, Nguyễn Văn Đăng (1999), Đô thị Việt Nam dưới

thời Nguyễn, Nxb Thuận Hóa, Huế.

[71]. Kenneth Wilkingson (2003), Tìm hiểu đất nước Trung Hoa, (Nhân Văn dịch),

Nxb Thanh niên.

[72]. Nguyễn Viết Kế (1994), Kể chuyện các vua nhà Nguyễn, Nxb Đà Nẵng.

[73]. Phạm Tuấn Khanh (1990), Đặng Huy Trứ con người và tác phẩm, Nxb

Thành phố Hồ Chí Minh.

[74]. Vũ Ngọc Khánh (2004), Vua trẻ trong lịch sử Việt Nam, Nxb Thanh niên,

Hà Nội.

[75]. Phạm Tuấn Khánh (1990), "Một bài văn của Đặng Huy Trứ", Tạp chí Nghiên

cứu Lịch sử, số 1.

[76]. Trần Khánh (1992), Vai trò người Hoa trong nền kinh tế các nước Đơng Nam

Á, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.159[77]. Trần Khánh (2000), “Chính sách của nhà nước Việt Nam đối với dân Trung

Hoa di cư”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Nam Á, số 6.

[78]. Trần Khánh (2001), “Sự hình thành cộng đồng người Hoa ở Việt Nam thế kỷ

XVII – XIII và nửa đầu thế kỷ XIX”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5.

[79]. Trần Khánh (2004), “Đặc trưng văn hóa kinh doanh của người Hoa”, Tạp chí

Nghiên cứu Đơng Nam Á, số 4.

[80]. Vũ Thế Khôi (2006), “Về thời điểm bắt đầu, nhân tố thúc đẩy truyền bá chữ

Hán và giao lưu văn hóa Trung – Việt”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 3.

[81]. Nguyễn Văn Kiệm (dịch) (1999), "Vương quốc An Nam trong ba thập kỷ

đầu thế kỷ XIX (Qua nhận xét của người nước ngoài)", Tạp chí Nghiên cứu Lịch

sử, số 4.

[82]. Nguyễn Văn Kiệm (dịch) (1999), "Vương quốc An Nam trong ba thập kỷ đầu

của thế kỷ XIX (qua nhận xét của người nước ngoài)" (tiếp theo), Tạp chí Nghiên

cứu Lịch sử, số 5.

[83]. Nguyễn Văn Kiệm (dịch) (1999), “Vương quốc An Nam trong ba thập kỷ đầu

của thế kỷ XIX (qua nhận xét của người nước ngồi” (tiếp theo và hết), Tạp chí

Nghiên cứu Lịch sử, số 6.

[84]. Nguyễn Văn Kiệm (2003), Góp phần tìm hiểu một số vấn đề lịch sử cận đại

Việt Nam, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội.

[85]. Trần Trọng Kim (1971), Việt Nam sử lược, Quyển 2, Bộ giáo dục trung tâm

học liệu xuất bản.

[86]. Nguyễn Văn Kim (2007), “Truyền thống và hoạt động thương mại của người

Việt - Thực tế lịch sử và nhận thức”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 8 (376).

[87]. Nguyễn Văn Kim (2007), “Truyền thống và hoạt động thương mại của người

Việt - Thực tế lịch sử và nhận thức (tiếp theo và hết)”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử,

số 9 (377).

[88]. Nguyễn Xuân Kính (2007), “Ảnh hưởng của văn học chữ Hán Trung Quốc

đối với thơ ca dân gian Việt Nam”, Tạp chí Văn học, số 4.

[89]. Văn Lâm nguyễn tộc – Lý triều hậu duệ (2001), Hoàng giáp Nguyễn Tư

Giản, cuộc đời và thơ văn (Kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội và 110 năm160ngày mất Hoàng giáp Nguyễn Tư Giản 1890 – 2000), Trung tâm văn hóa ngơn ngữ

Đông Tây, Hà Nội.

[90]. Đinh Xuân Lâm (1996), “Phạm Thận Duật trong công tác ngoại giao của nhà

Nguyễn cuối thế kỷ XIX”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3.

[91]. Đinh Xuân Lâm, Vũ Trường Giang (2004), “Tìm hiểu một số đặc điểm ngoại

giao Việt Nam thời phong kiến”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Nam Á, số 4.

[92]. Đinh Xn Lâm, Trương Hữu Quýnh, Phan Đại Doãn (2006), Từ điển nhân

vật lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[93]. Phan Huy Lê, Chu Thiên, Vương Hoàng Tuyên (1965), Lịch sử chế độ phong

kiến Việt Nam, tập 3, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[94]. Phan Huy Lê (chủ biên), Nguyễn Thừa Hỷ, Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn

Hải Kế, Vũ Văn Quân (2012), Lịch sử Việt Nam, tập 2, Nxb Giáo dục Việt Nam,

Hà Nội.

[95]. Liam C. Kelley (2005), Thay đổi trong cách nhìn về quan hệ văn hóa Việt –

Trung (Trích từ Lời giới thiệu của cuốn sách Beyond The Bzonze Pillars), Honolulu:

University of Hawiian Press, tr.9 – 23 (Bản dịch của Lê Quỳnh).

[96]. Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê (1972), Đại Việt sử ký toàn thư, tập 1,

Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

[97]. Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê (1993), Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2,

Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

[98]. Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê (2003), Đại Việt sử ký tồn thư, tập 3,

Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội.

[99]. Phan Ngọc Liên, Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Cơ (2005), Lịch sử nhà

Nguyễn - một cách tiếp cận, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội.

[100]. Tạ Ngọc Liễn (1995), Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

[101]. Trần Huy Liệu (1966), “Quan hệ lịch sử giữa hai nước Việt – Trung”, Tạp

chí Nghiên cứu Lịch sử, số 88.

[102]. Nguyễn Thế Long (2000), Chuyện đi sứ, tiếp sứ thời xưa, Nxb Văn hóa

Thơng tin, Hà Nội.161[103]. Nguyễn Thế Long (2005), Bang giao Đại Việt triều Nguyễn, Nxb Văn hóa

Thơng tin, Hà Nội.

[104]. Lưu Văn Lợi (2000), Ngoại giao Đại Việt, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

[105]. Lương Chí Minh (2008): “Sự phục hồi kinh tế và sự phát triển của quan hệ

thương mại giữa hai nước Trung – Việt vào những năm đầu nhà Nguyễn (1802 1858)”. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch

sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX, Nxb Thế giới, Hà Nội.

[106]. Phương Lựu (1996), Văn hóa, văn học Trung Quốc cùng một số liên hệ ở

Việt Nam, Nxb Hà Nội.

[107]. Đặng Thai Mai (1961), "Mối quan hệ lâu đời và mật thiết giữa văn học Việt

Nam và văn học Trung Quốc", Tạp chí Văn học, số 7.

[108]. Hà Minh (2004), "Sự khác biệt của văn hóa Trung Quốc và các nền văn hóa

khác (Nhìn từ nguồn gốc và diễn trình của văn hóa Trung Quốc)", Tạp chí khoa

học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 5.

[109]. Nguyễn Phong Nam, Trần Hữu Duy, Huỳnh Kim Thành, Trần Đại Vinh

(1997), Những vấn đề lịch sử và văn chương triều Nguyễn, Nxb Giáo dục.

[110]. Lê Văn Năm (1988), "Sản xuất hàng hóa và thương nghiệp ở Nam Bộ thế

kỷ XVII – đầu XIX", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5 + 6.

[111]. Nguyễn Quang Ngọc (2001), "Giá trị của những trang sử liệu về Hoàng Sa,

Trường Sa trong sách "Phủ biên tạp lục"", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5.

[112]. Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên), Nguyễn Thừa Hỷ, Vũ Minh Giang, Đỗ

Quang Hưng, Phạm Xanh (2012), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục,

Hà Nội.

[113]. Phan Kim Nga (2010), “Đặc trưng của thương mại Trung Việt và phân tích

ngun nhân của nó”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 2.

[114]. Nguyễn Nhã (2002), Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần

đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Luận án tiến sĩ Lịch sử tại Đại học Khoa học xã hội và

nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[115]. Nhiều tác giả (1943), Việt hoa thông sứ sử lược, Tủ sách quốc học, Quốc

học thư xã, Hà Nội.162[116]. Nhiều tác giả (1997), Những người bạn cố đô Huế, tập II, 1915, Đặng Như

Tùng (dịch), Nxb Thuận Hóa, Huế.

[117]. Nhiều tác giả (1997), Những người bạn cố đô Huế, tập III, 1916, Đặng Như

Tùng (dịch), Nxb Thuận Hóa, Huế.

[118]. Nhiều tác giả (1999), Nghiên cứu Huế, Trung tâm nghiên cứu Huế, tập 1.

[119]. Trịnh Nhu (1985), "Nhà Thanh đối với Việt Nam qua sự phản kháng hiệp

ước năm 1874", Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3.

[120]. Trịnh Nhu (1991), “Nguồn gốc của chiến tranh Trung – Pháp (1883 1885)”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1.

[121]. Trịnh Nhu (1991), Quan hệ Trung – Pháp về vấn đề Việt Nam cuối thế kỷ

XIX, Luận án tiến sĩ Lịch sử tại Đại học Tổng hợp Hà Nội.

[122]. Vũ Dương Ninh (chủ biên), Nguyễn Minh Tường, Nguyễn Hồng Thao,

Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Hường, Đỗ Văn Mai (2010), Biên giới trên đất

liền Việt Nam – Trung Quốc, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

[123]. Nội các triều Nguyễn (1993), Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, tập 4, Nxb

Thuận Hoá, Huế.

[124]. Nội các triều Nguyễn (1993), Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, tập 8, Nxb

Thuận Hoá, Huế.

[125]. Nội các triều Nguyễn (1993), Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, tập 13,

Nxb Thuận Hóa, Huế.

[126]. Vũ Ngọc Phan (2010), truyện “Lý Văn Phức” in trong Vũ Ngọc Phan

toàn tập (Tập I), Nxb Văn học, Hà Nội.

[127]. Nguyễn Danh Phiệt (1993), “Suy nghĩ về bộ máy nhà nước quân chủ trung

ương tập quyền Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6.

[128]. Philippe Đevillers (1979), Trung Quốc với Nam Á và Đông Nam Á, Tư liệu

trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[129]. Philippe Le Failler (2004), “Chiếc ấn của Thiên triều ban cho vua An Nam

và Lào”, Tạp chí Xưa và nay, số 223.

[130]. Văn Phong (1978), “Quan hệ hữu nghị quốc tế chủ nghĩa chân thành khơng

bao giờ tan vỡ được”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5.163[131]. Văn Phong (1979), “Mộng bá vương Đại Hán thời xưa qua một số sách lịch

sử Trung Quốc ngày nay”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1.

[132]. Văn Phong (1979), “Quan hệ hệ Trung - Việt và Việt – Trung”, Tạp chí

Nghiên cứu Lịch sử, số 4.

[133]. Văn Phong (1980), “Từ cuộc chinh phạt cuối cùng của vua Trụ thời Thương

Ân đến chủ nghĩa bá quyền nước lớn của tập đoàn phản động Bắc Kinh ngày nay”,

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1.

[134]. Nguyễn Gia Phu (1984), “Những trang sử xâm lược của Trung Quốc dưới

thời phong kiến”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 2.

[135]. Nguyễn Gia Phu – Nguyễn Huy Qúy (2001), Lịch sử Trung Quốc, Nxb Giáo

dục, Hà Nội.

[136]. Nguyễn Thị Thu Phương (2010), "Trung Quốc gia tăng sức mạnh mềm văn

hóa ở khu vực Đơng Nam Á", Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 2.

[137]. Huyền Quang (1952), Việt Hoa bang giao sử, Hà nội.

[138]. Nguyễn Phan Quang, Trương Hữu Quýnh, Nguyễn Cảnh Minh (1980), Lịch

sử Việt Nam, quyển 2: 1427 – 1858, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[139]. Quốc triều hình luật (1991), sách dịch, Viện Sử học Việt Nam - Nxb Pháp

lý, Hà Nội.

[140]. Quốc sử quán triều Nguyễn (1971), Đại Nam nhất thống chí, tập VI, Nxb

Khoa học xã hội, Hà Nội.

[141]. Quốc sử quán triều Nguyễn (1993), Đại Nam liệt truyện, tập 2, Nxb Thuận

Hoá, Huế.

[142]. Quốc sử quán triều Nguyễn (1993), Đại Nam liệt truyện, tập 3, Nxb Thuận

Hoá, Huế.

[143]. Quốc sử quán triều Nguyễn (1993), Đại Nam liệt truyện, tập 4, Nxb Thuận

Hoá, Huế.

[144]. Quốc sử quán triều Nguyễn (1994), Minh Mệnh chính yếu, tập III, quyển 18

– 25, Nxb Thuận Hoá, Huế.

[145]. Quốc sử quán triều Nguyễn (1998), Khâm định Việt sử thông giám cương

mục, tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội.164[146]. Quốc sử quán triều Nguyễn (1998), Khâm định Việt sử thông giám cương

mục, tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[147]. Quốc sử quán triều Nguyễn (2004), Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (Tục

biên), tập 1 (Quyển Mục lục – quyển 2), Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[148]. Quốc sử quán triều Nguyễn (2005), Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (Tục

biên), tập 3 (Quyển 11 – quyển 16), Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[149]. Quốc sử quán triều Nguyễn (2002), Đại Nam thực lục, tập I, Nxb Giáo dục.

[150]. Quốc sử quán triều Nguyễn (2004), Đại Nam thực lục, tập II, Nxb Giáo dục.

[151]. Quốc sử quán triều Nguyễn (2004), Đại Nam thực lục, tập III, Nxb Giáo dục.

[152]. Quốc sử quán triều Nguyễn (2004), Đại Nam thực lục, tập IV, Nxb Giáo dục.

[153]. Quốc sử quán triều Nguyễn (2004), Đại Nam thực lục, tập V, Nxb Giáo dục.

[154]. Quốc sử quán triều Nguyễn (2007), Đại Nam thực lục, tập VI, Nxb Giáo dục.

[155]. Quốc sử quán triều Nguyễn (2007), Đại Nam thực lục, tập VII, Nxb Giáo dục.

[156]. Quốc sử quán triều Nguyễn (2007), Đại Nam thực lục, tập VIII, Nxb Giáo

dục. [157]. Quốc sử quán triều Nguyễn (2007), Đại Nam thực lục, tập IX, Nxb Giáo

dục. [158]. Quốc sử quán triều Nguyễn (2007), Đại Nam thực lục, tập X, Nxb Giáo

dục. [159]. Trần Đức Anh Sơn (1993), “Hiểu thêm về các chuyến đi sứ sang Trung

Hoa

dưới triều Nguyễn”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 4.

[160]. Trần Đức Anh Sơn (2000), Huế - Triều Nguyễn một cái nhìn, Nxb Thuận

Hố, Huế.

[161]. Trần Đức Anh Sơn (2007): “Hoạt động thương mại của các sứ bộ Việt Nam

ở Trung Quốc thời Thanh”. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Việt Nam trong hệ thống

thương mại châu Á thế kỷ XVI – XVII, Nxb Thế giới.

[162]. Nguyễn Hữu Sơn (2003), "Đặng Thai Mai bàn về quan hệ văn học Việt –

Trung thời trung đại", Tạp chí Văn học, số 1.

[163]. Hà Cơng Tài (1999), “Giao lưu văn hóa – nguồn sức mạnh của nền văn hóa

dân tộc”, Tạp chí Văn học, số 11.

[164]. Văn Tạo (1985), “Một trăm năm phản bội Việt Nam từ hiệp ước Pháp - Hoa

1885”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3.165Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×