Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Những tư liệu bổ sung cho các hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (1802 - 1885) 199

IV. Những tư liệu bổ sung cho các hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (1802 - 1885) 199

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ TRONG NỘI DUNG LUẬN

ÁN

Trang

Biểu đồ 4.1. Số lần triều cống Trung Hoa của Việt Nam qua hai giai đoạn 18021858 và 1858-1885 (Theo Đại Nam thực lục)118Biểu đồ 4.2. Số lần triều cống Trung Hoa của Việt Nam qua 2 giai đoạn: 1802-1858

và 1858-1885 (theo 大大大大大大关大大大 (Nghiên cứu quan hệ tông phiên Trung –

Việt thời Thanh))118Biểu đồ 4.3. Số lần lễ sính Trung Hoa của Việt Nam qua 2 giai đoạn: 1802-1858 và

1858-1885 (Theo Đại Nam thực lục)119Sơ đồ 4.1. Hoạt động thương mại triều cống giữa Việt Nam và Trung Quốc giai

đoạn 1802 – 1858127Sơ đồ 4.2. Hoạt động thương mại triều cống giữa Việt Nam và Trung Quốc giai

đoạn 1858 – 1885128BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮTSÔ THỨ TỰCHỮ CÁI VIẾT TẮTNGHĨA CỦA CHỮ CÁI

VIẾT TẮT1ĐNLTĐại Nam liệt truyện2ĐNTLĐại Nam thực lục3NXBNhà xuất bản4STTSố thứ tự5TGTác giả6VSTGCMViệt sử thông giám cương mụcMỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài1Việt Nam vào đầu thế kỷ XIX chưa tham gia nhiều vào các mối quan hệ

quốc tế, những mối quan hệ trọng yếu của Việt Nam lúc bấy giờ chỉ giới hạn trong

khu vực, đặc biệt là với nước láng giềng Trung Quốc.

Có thể nói, trong lịch sử ngoại giao của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay thì

ngoại giao với Trung Quốc ln chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Mối quan hệ

1này trước hết phản ánh đường lối đối ngoại mang tính bắt buộc do hồn cảnh lịch

sử - địa lý đặc thù của hai quốc gia quy định.

Suốt hơn 1000 năm qua, kể từ sau thế kỷ X, khi Việt Nam giành được độc

lập, thoát ra khỏi đêm trường Bắc thuộc và bước vào kỉ nguyên dựng nước, thì

trong quan hệ giữa hai nước Việt - Trung đã từng xảy ra những cuộc chiến tranh do

các vương triều phong kiến Trung Quốc phát động nhằm mục đích thơn tính Việt

Nam, biến dải đất này thành quận huyện. Rốt cục, những cuộc chiến tranh ấy đều

kết thúc bằng chiến thắng của nhân dân Việt Nam. Song nếu tính về thời gian thì

những năm tháng chiến tranh đó cộng lại vẫn là ngắn so với những thế kỷ hồ bình

mà hai nước đã xây đắp. Dưới thời Nguyễn, mối quan hệ ngoại giao Việt - Trung từ

năm 1802 đến năm 1885 cũng nằm trong số những thời kỳ “hồ bình”, “bang giao

hảo thoại” nói trên. Tuy nhiên, chính trong thời kỳ “hồ bình” ấy cũng từng phát

sinh bao nhiêu chuyện gay cấn, như: Vấn đề tranh chấp, lấn chiếm đất vùng biên

giới; những mâu thuẫn kinh tế nảy sinh…Do đó, tìm hiểu về sự chuyển biến của

mối quan hệ ngoại giao Việt – Trung từ năm 1802 (năm triều Nguyễn thành lập)

đến năm 1885 (năm chấm dứt vĩnh viễn quan hệ thượng quốc - chư hầu giữa Việt

Nam và Trung Quốc theo Hoà ước Thiên Tân năm 1885 giữa Pháp với Trung Quốc)

tức là chúng ta đi vào khảo cứu về một thời kỳ lịch sử tiêu biểu cho những mối quan

hệ ngoại giao phức tạp giữa Việt Nam và Trung Quốc mà vừa mang những nét

chung của các thời kỳ lịch sử trước, lại vừa có những đặc trưng riêng ảnh hưởng

đến quan hệ ngoại giao ở những thời kỳ về sau.

1Xem: Một số khái niệm có liên quan đến luận án – Phụ lục I2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Những tư liệu bổ sung cho các hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (1802 - 1885) 199

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×