Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính toán ổn định của thành hào theo hệ só huy động cường độ chống cắt F

Tính toán ổn định của thành hào theo hệ só huy động cường độ chống cắt F

Tải bản đầy đủ - 0trang

R lei phlm h,rc nghi~ng v6i phap luye:n eua m~H tflIQ't Be goe


Sa d6 ((nh toan nay chi khac vo-i so d6 {inh toan ap h,re dat chu dong theo Cul6ng

(hlnh XVJII-3-1) chO, thay


huy dong F dLIQ'c dua ve bai toun sal!: de' nang Ir; s(/ tip hie df{! cJlIl d¢ng P a Un Ir! sf/

L07l hon vd bitng P b (Ph> PaY [hi pJuii gicim g6c ma scit
aV~ycan xac. dinh
F = ~ hoac F = ~

tgc.pm·

cmXVIII-3-4vcYi

1 dar chua

ph<1t huy het kh
ne'u F = 1. dat thanh hao a tr<).ng thai can b~ng gi6i h;;tn chli dong va eho trj so P a

=P b =lYb h2 ,

2Tll' Y nghia tren. co the suy ra de dang phucmg tdnh F tll' cong thlIc tfnh ap IlJc dat

chu dOng lrong tmang hqp t6ng quat: c.p '* 0, c ~ 0 (cong IlllIc XVlII-2-3):

p am= ,L

(H ") Yw\2ZOmJK amXVI1I-3-5Trong do:

K am -- tgZomTri soPam==2( 450- -
- I

2 /2c mrv--XVlIl-3-6

XVllI-3-7y \Kamxac d'inh theo yeu cau d~ ra 1a:

Pam = P

bI= '2 Yb h2XVIII-3-8Thay XV]II-3-6. XVln-3-7. XVHI-3-8 VaG phuong trlnh XVIII-3-5, se dLIQ'c phucmg

trlnh t6ng qU{1l tfnh F thong qua Irj s6 em va
XVIII-3-9Kihay

348hi~u:XVIII-3-lOaco:hayA.h == [ H -] tg( 45° - -
2

ylg( 45°-
2cmXVIII-3-10b2a) Xer truirng htJ'p deft dinh kht5ng {hoCH nu6c co


A.h ==(H-=


= 0 va c= Cu2CI11)-y- x 1giAi ra deli v6i em:2c m== H-A.h-Ycm -_ Y(H - Ah)

2XVIII-3-1!va

b) Xet truimg h<;yp dar edt
C= 0Ttl phuong trlnh XVIU-3-10b c6 :Ah .: H tg ( 45 0 -tg( 45° -m

2= A. ~(h)
45 ° - 2giAi ra duqc:

XVIII-3-12valioh :F=~

tg


Vi dl,i XVII-3: S6 lieu nhLl tfong vi d~ VTI-l. Xac djnh he S0 huy dOng F.Gidi:

- Xac djnh A :rF. == "\ {l2 ==

VYw V19A ::"0,79,5

349- Xae djnh
arelg (J...h"

H)= aretg ( 0,795"66) ~38 0

30.
19
- Xac dinh h~ so huy dOng FF = tg3/f ;;:; 3 I0,23

V~y'sue chong dt ella dat chua phat huy he't, thanb h~w 6n djnh v6i M so F > 1,5 .e) Xet Irlfimg h(1p r{/ng quat do'i vai d{i! dinh co diAu ki~n thoat nu6c v&i cp ::t 0va C i= O.

Phuong triflh XVIH-3-10 chua hai an III c m va
so hUy dong F thea cae ccng lhue:

c m = -c va 19


F=~XVIlI-3-13FDe thiet I~p phuang trlnh thu hai, can ung dl,lng dinh IU~l Culcng vt clIang dO ch6ng

dt eua dat va khai niem ve ap IllC dinh cua dat. Theo dinh nghia ap illC dinh ne dUO'c

xac dinh theo e
Cnc = Ig
Nhuv~y,Gia dl,lmOtio~iio~iXVIIl-3-14daL e6
dar nay lam viec v6i
cm

nem = - -.;>!:0 thi c6 mot tri so' nc x.cie dinh.::t0 va c m ~ 0 Ihi e6 mot [rjso nem xcie dinhcgCPmXVIII-3-15Thay cae gia tr! eua c m va tg
c

F

e

ncm = - x - = XVlII-3-16

F tg
tg
So sanh XVIII-3-14 v6i XVIII-3-15 c6 d~ng thue:

cm

- - = ne

tg
hayem=ne tg


XVI1I-3-17Trong d6 ne 13. lrj so dl1 bie't. xcic dinh theo ccng thue XVUI-3-14.

Tom It;li, e6h~phoong [rlnh (phuong trlnh XVIH-3-9 va phuang lrlnh XVIIl-3-17 )g6m hai phlJang [rlnh d~ giili tim hai lri s6 em va


dong F da OlIO'C giai.350Vi d'(l XVIII 4: L~p h¢ phl10ng lrlnh de xac c1jnh he s6 huy d¢ng F cho tflIcmg hqp

hao dao trang mOt lo~i dat dfnh co:
co Yb ::: 12 kN/m 3 ,Chieu sau hlw la 8m. bun bentonit d6 day each m~t dat khoang cach

Gidi:

- Tinh trl s6ZOoIlc:c10

== - tg
19280ne == -=18,8 kN/m2- Tinh A:

A :::'!Ji

=' fIT' = 0,82

Yw

V 18zo:::2c

_r;;-:::\j- TinhZoY"Ka2 x 10

18 x 0,60::: 1.85 m- Tinh d¢ sau cua bun bent()nit trong hao:

h == H -Zo :::8 - 1,85 ::: 6.15m- Thiet I~p phl10ng thl! nhat d~ tinh em'


5,04:::

v6i am ::: 45° -(8-0,Jl~)tgam(1)tg am~m dung nhl1 fin phl,) thay the an q>m VI biet am se tinh dlIQ'c


- Thiet l~p phuong trlnh thtl hai d~ tinh cm'
tg
- (I)lr~= 18,8cmVa (II) eho h¢ phU'ang trlnh xac djnh


so emva~(II)

co cm=1;,8 tg


(I), dung phep bien ddi lllQ'ng giae cae goe tg


cos


F:::~.sotg
351TAl LI~U THAM KHAo

1. Phan Truang Phi~t. PhLIcyng phap tfnh ap h!c dat dfnh len tLIang chan. DHTL, Ha N¢i

1969.

2 . K .Terzaghi . Lf .thuyetCCYhQc dat (bfm djch tieng Nga), Maxccyva 1961.3 . G .K. Klein. Tfnh toan tLIang chan dat (ban djch tieng Vi~t), Maxccyva 1964.

4. K. Hough. Basic Soil Engineering, New York 1966.

5. G.A. Dubrova. Tac dl,lng tLIcyng he gifra dat va cang trinh , Maxccyva 1963.

6 . W .C.Hungtington. Earth pressures and retaining wall (ban djch tieng Trung,

Bac Kinh) 1973.

7. A. Myslivec, ... Mechanika zemin ... Praha 1970.

8. N.K. Xinhitko . Ap h!c dOng va tInh cua dat, va tfnh toan wang chan, Maxccyva 1970.

9. D . Taylo. Nguyen IfCCYhQc dat (ban djch tieng Nga), Maxccyva 1963.10. Dinh Xu an Bang, Ph an Truang Phi~t... Tfnh toan ap h!c dat da len cang trinh, Ha

N¢i 1973.

1l. N.A. XLItovich. Ccy hQc dat, Maxcava 1963.

12. Ph an Truang Phi~t. Tfnh trj so ap h!c dat chu dOng trong bai toan gi6i h~n va goc

mai gi6i h~n. Khoa hQc kI thu~t 7-1977.

13. Phan TLIang Phi~t. Tfnh ap ll.1c dat dfnh va goc ~ gi6i h~n. Khoa hQc kI thu~t 4-1975.

14. Phan Truang Phi~t. Tfnh toan nen cae lo~i cang trinh thuy IQ'i thea tr~ng thai gi6i

h~n, Ha N¢i 1976.

15. B.N. Jemoskin, A.P. XinhitxLIn. Tinh dam va ban mong tren nen dan hoi (ban dich),

HaN¢i 1971.

16. LA. Ximvulidi. Tfnh toan dam tren nen dan hoi, Maxccyva 1965.

17. LA. Ximvulidi. Tinh toan thiet ke cong trinh tren nen dan hoi, Maxccyva 1973.

18. B(> manCCYhQc dat nen mongo Giao trinh19. Phan Truang

6-1977 .Phi~t.Tinh suc chju tai gi6iCCYh~nhQc dat, DHTL 1973.

cua nen dat thea QP-20-64. Thuy IQ'i20. B¢ man Be tang cot thep. Giao trinh be tong, DHTL 1972.

21. CHHn. II. 16.76. Quy ph~m thiet ke nen cac cang trinh thuy IQ'i, Maxccyva 1977.

22. TCXD 57-73 . Tieu chuan thiet ke tLIang chan thuy cang, Ha N¢i 1973.

23. Le Duc Thang, Bui Anh Djnh, Phan Truang Phi~t. Nen va Mong, Ha N¢i 1998.

35224. BQ mon cO" hQc dat DHTL. Gi ao trtnh co hQc dat (in l[\n Ill), DHTL 1978.

25. Braja M.Das. Principles of Foundation Engineering. PWS. USA 1995 .26 . R. Whitlow. Basic Soil Mechanics, Longman Group UK Limited 1990.

27 . TCVN 4253 - 86. Tieu chuan thiet k€ nen cac c6ng trlnh thuy' lQ'i, Ha N<)i 1986.28 . Hsai Yang Fang. Foundation Engineering Handbook, Chapman Hall New

York 1991.

29. T.H. Wu. Soil Mechanics, Boston 1966.30. D.G. Fredlund. H. Rahardjo. Soil Mechanics for Unsatured Soils, John Wiley.

USA 1993.31 . Louis J. Goodman and R.H. Karol. Theory and Pradice of Foundation Engineering

Macmillan Publishing 1968.

32 . Cheng Liu, Jack B. Evett. Soil and Foundation, the Univevsity of North Carolina 1992.

33. D.T. Bergado. J.C. Chai, M.e. Alfaro, A.S. Balasubramaniam. Nhfrng bi~n phap ki

thu~t m6'i di qw dat yeu (fong Kay dl!ng (ban dich tieng Viet) , NXB Giao d\lc 1994.353Ml)C LVC

Trang

Lof no; ddu3

ni~mChU'01lg I. Nh1h1g kh.iii5m& dauI. Phftn lo~i lUang chAn dal

II. ThoatnlIaC5cho kboi dat dAp sau tLTang chin10III. Dieu ki~n S11 dlJog cac lo~i toong chan11IV. So lUQ'e vt. If tbuyet tinh toan ap hIe da't len luang chan12ChU'O'ngn.Thuy€tapIlJ'c dflt Culong m& r()ng cho dat dinh1. Cae gia thiet va nhung lienh~14co bim14II. Anh hlIang goe nghieng p eua m~t dat dap doi vai

ap h,rc chu dong va goe nghieng giai h?-11 Pnl! cua

da t dinh d~p sau tuong ch~n thee thuye't Cul6ng21veChuO'ng Ill. Li thuyet

ke nti1 trong kh6i dat dinh dap sau tutrDg ChaD

va anh hU'&ng cua ke nti1 d6i v6i tr, so ap Itrc dat chu ,d qng271. Chieu Sa l! ke nth phat trien trong kh6i dat dfnh diip sau luang chan27II. Chieu cao kh6ngcantLIang ehfln e ua dat dinhda'bo lip h,rc

ehu

co xct. den ke nd1. xuat hienIll. Bi eu do phein30dong cua da' drnh khi

35IV . Anh hlIang eua tai trQng tac dung len m~( dal d~p den h~ th6ng ke nUt41V. B\lt mai khoi


48ChU'01lg IV.ft,rc cbu d()ng cua dat dinh len ttr&ng ch~n trong troong herp

m~t dat d:1p ph~ng. BAi t03n coo ban thl! nhat va thti' haiApI. Bai lo,in co ban Ihl1 nhat : Ap hIe ehu dong cua d at dinh len

lLIang ch~n trong trtrang hqp m~t dat phfing nhm ngangen = 0)H. Bai lOan co ban thl! hai : Ap h,re ehu dong ct'i a dar dinh len

luang chan lrong tnrang hqp m~t dar ph.ang nam nghieng (P

III. Tr[ so ap Il!c chu dong eua dflt dfnh trang trtrang hqp giai

goe lrLIqt nguy hi 6m gi6i hl;ln

35453:;e 0)h~n5263va

71ChU'01lg V.il{c chti dc)ng Clla dat dinh lell ttr&ng ch~n

trong trwng h
llai toaD coo ban thu 'ba va bai tmin coo ban thtl ttrAp781. Bai toan co ban th(r ba: Tinh ap h!c chu dOng cua da:-t dinh len tuang

chan [J"ong [fUang hQ'p m~l dal phAng nam ngang cP = 0) va c6 b~( mai781I. Bai toan co ban thu w: Tfnh ap Il!c chu dOng cua dat dinh len wcmg

ch;1n trang tmang hoop m~t dat ph~ng oam nghieng W 0) va c6 bl;l.l mai84"*III. Ap Il.rc chtl dOng eua dat dinh len tuang ch~n Lrong tmang hQ'p

m~t dat gay bat kiChll'O'ng VI.89Il{c chu dQng eua dat dinh len tU'o-ng ch~n trong

trool1g hQ'p co lai tn;mg 't:TIP trung tiie d~ng tren m~t dat d~pAp1. Tinh toan ap Il!c chu dOng cua dA[ dinh len wang chlin lfOng tnrang hQ'p

m~t dal ph~ng n5.m ngang co [ai trQng l~p [rung P lac dl,lng th~ng dUng100

100II. Tinh [o<:in ap Ivc chtl dOng cua dar dfnh len luang chan [rong tnrong hqp

m~t dil[ ph~ng nam nghjeng co tai [rQng t~p tfung P lac dl,lng th~ng dUng108III. Tinh (Oan ap itlc chu dOng cua dat dfnh len wang chan (rong tmang hqp

m~ t dat ph~ng nllm ngang c6 lai trQng t~p trung

vo; m~( dat dapQ ((Ie dl,lng tiep tuyen

1 13IV. Tinh loan ap Il!c Chll dOng ell a dat dinh len ttrcmg chan trong truang hqp

m~t dat phftng nam nghie.ng c6 taj trQng t~p lrung Q lac d~tng tiep luyen

veri m~[ dat d~p118V. Tinh loan ap h,rc chu dOng ella dlft dinh len tLIang chan trong tnrang hqp

m~t dilt gay khuc c6 tai ll'Qng t~p trung tac dl,lng bat ki125Ap Il{c ehu d{lng eua dat dinh len twng ch~n trong

trwng hQ'p co tai trc.mg phAn bo tac d~ng tren m~t dat d~p131ChU'O'ng VII.1. Tlli tTong thing dung phan b6 deu lien t~~ khap m?t dat d~p trong

rnrang hQ'p m;;it dar phang W =- 0 ho~c J3 "* 0)131II. Tai tf<;Jng thang dung phan be' deu hinh bang tren m~t dat

d~p nhm ngang c6 ho~c khong b/)t lmii138III. T;'l i [f<;Jng thing c1lrng pMn b6 deu hinh bang tren m~t dar

phftng n~m nghieng co bi;1t [mii146IV . Tiii tr<)ng phan bo deu tac dl}ng tiep tuye'n v6i m~t dal d~p

Irong tflIong hoop m~t dat ph~ng151V . Tiii trQng phan bo' deu hlnh bAng tac dl,lng tiep tuyen vai

m~l dat dap ph~ng nhm ngang c6 b~t mai ho~c khong b~l mai159355VI. Tai trc;mg phan be deu hloh Mng tac dl.lIlg liep tuyen v6'i

m~t dat d~p ph~ng n~m nghieng co b~t mai ho~e khong b~t mai

ChU'01lg VITI. A.p IlTC ehu d(lng ctia dat dinh len twng ch~n co

lung t..wng d~c bi~t1. Ap h.rc chl! d¢ng ella dat drnh I~n tuang chan co

hmg gay khtic va ph~ng tung do,=,-nn.Ap 1t,c ehu dong 'cua dat dinh len lUang ch~n co hmg thoai (tuang thoai)166

)7 i171

185Ill. A.p iI,C chu d¢ng cua dat drnh I~n luang chan co b~ giam tai192IV. A.p Il)'c ehu d¢ng eua dat dinh len tuang eh~n co ban giam taiJ 93V . A.p II,l"C chl'! d¢og eua d[{t dinh len luang chAn co b?m day (luang bfm goe)196ChU'O'ng IX.Ap Il!c chud(lng eoa da'l dinh t.rong trtnYng hQ'p eomr&c ngam trong kh6i diltd~p1. Tinh toan ap ll)'c chu dong cua dat dinh co xct den tae dl)ng

day n8i cua nu6'c ngamn.Tinh toan ap h,c ehu dong eua dat drnh co xet den {lp Ivc nu6c

16 r6ng am trong d6i mao dAnIll. Trnh toan ap Ivc chu dOng eua dat dinh .eo xet

den anh huang eua nuac mua ngam xu6ng

Chuong X.Ap ltrc Chlld(lng eua dill dinh eo xet den Il!c dong dill200

200

207

213

224I. Nguyen uk tfnh toan !L.rc quan tfoh d¢ng dat224II. Tinh toan [rj s6 ap h),c ehu dong225ChU'O'ng XI.A.pI,!c hi dQng eua dat dinh229l. Tinh ap It!C bj d¢ng cua dat dfnh theo thuyet Clli6ng229II. Tfnh ap ll!c b~ dOng eua dat dinh theo thuye't can bAng gi6i ht;ln233O£Ufong XU.All' Itrc dal & trS;lngthai Hnh Cap h,c dat tinh)237I. Tinh If! so ap IllC dat tinh trong tm6'ng hQ'p dO'n gian: ml;iL dill nAm

ngang hmg tuang thang dung237II. Tfnh trj s6 ap lllC dat nnh trang tnrcmg hQ'p ph(rc ti;lP :

hmg wang nghieng (a ;f;. 0), mq.t dat nghieng CP ~ 0)244ChU'011g XU]. Cae sO' d6 va cae cong thue Hnh toan lU'01lg

Ihlg de tinh lip ll!e dat cho d¢ng254I. Cae sO'356do va congthue tinh to an theo bai loan cO' ban thtl nhat254II. Cae sa do va cong thue tinh tOan theo bai toan ca ban thtl hai263HI. Cae sa do va cOng thuc tinh toan theo bai to an ca bim thu ba272IV . Cae sa do va cOng thuc tfnh toan theo bai toan ca ban thu281IUChU'(mg XIV. Tinh loan 6n djnh toong ch~n d!it2921. Mot s6 guy djnh chung292

n~n294III. Tinh toan tai trQng gfly trugt sau eua ntn tuang ch~n dat296II . Xac djnh ap su5t do luang chan tac dl,lng len]V .m~tdatTinh toan tai trong gay tmgt nong (tmgt ph~ng) cua tuang chan da"tV Tinh toan tai trong gi6i h~n grty trl1Q't hOn hqp eoa tuang chan dat

VI. Tjoh toan 6n djnh eua wang chi'in tren nenetavaon dinh vel~tChU'O'ng XV. ChQn m~t dit twng chl1n da't trQng Il1C va

nguyen uie Hnh toan eU'&ng d(> eua lmmg eh~n dat trQng ll;l'c1. Chon mat dt LUang ehl1n dat trQng lI,CII . Tinh lOan coong do coa wang

[heo lr~ng [hai gi6i h~nch~n314

315

318318be tong trong illC

320III. Tinll toan cuang dO tln'Yng chan x<1y b~ng g~ch da theo giai do~n pha ho~i

Chl10ng XVI. Chc;m kich thooc tlf
Hnh toan coong dO etia twng eh~n ban g6e323

3271. Chon kich thu6c l\.lUng chan dat ban goc32711 Tinh toan cLI()-ng do tuang chan dat b?ln goc329ChU'ong XVII. TUO'ng dat co c6t335J. Tuang dat c6 cot viii dja kr thu~t336II . Tloh tmin luang etal c6 c6t vai elja ki

III. Tlnh LOan On djnh cLia wang datthu~tco c6tChU'ong XVIII. TU'&ng mang Bentonit

1. Gi6iTai312thi~u336

339

341tu6ng mang bentonit341II. Sa d6 ll!c tac dl,lng len luang tnang bentOnit341III . Tinh lOan 6n djnh cua thanh hao chong ·cta bang bun bentonit343Ii~utharn klulo357Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính toán ổn định của thành hào theo hệ só huy động cường độ chống cắt F

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×