Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính toán cường độ tường bản góc không có sườn (liền khối)

Tính toán cường độ tường bản góc không có sườn (liền khối)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khi tfnh toan coong do ban H1cmg. ehia ban tuang thanh nhitu

cac m~t cat phan do~n ay rna (hoi.do~nva Hnh (oan v6iChieu day eua ban tuang khong ne n nh6 qua de co the dam bao ham luqng e6t

lhep kinh le tu 0,3 - 0.8%.

C6t thep ph An b6 thuang lay J..l = 0,25%.

Khi ch~H e6t lhep phiii keo dai c6t thep them mOt dO<;ln b~ng 30d so vai diem cMt

If thuyet.Tinh toan et.r6'ng dO ban luang eang nhu ban mong co the tien hanh thee giai do~n

pha ho~i ho~c theo tr~ng thai gi6i h~n tuy theo quy dinh eua quy ph~m hi¢n dung.

b) Tinh roan cU'ong d~ ban m61'lg'

Vi~c tfnh toan cuang dO ban mong chi thlle hi~n sau khi eta tfnh toan cuang do ban

luang va tlnh toan kiem (ra 8n djnh eua tuang chan ve cae m~H vO'i ehieu rOng da y

mong hqp Ii nhat. Do do, noi dung cua tlnh toan cucmg dQ ban mong ia xac dinh ehie u

day hqp If nhat cua ban mong lrng vO'i chieu n)ng blln mong da dinh .BuO'e dau tien la tinh toan phan h,rc nen tae dl,lng vao day bim mongo Khong duqc

dung phuO'ng phap sue ben V~l li~u rna phai dung phuang phap tfnb blw tren ne n

dan h6i .* SA d6It!e tioh toan phi'll1 illC n~na daymong luang ban gocGia dl,1 co m()[ tuang ban goe nhu tren hlnh XVI-2a. Cae Illc R I uk dl"ll1g len than

tuang va cae m~t dung eua mong xem nhu eta tfnh toan duO'c . Chung bao g6m cae lo~

ap IIlC etat. ap It,rc nt.r6e V.V .. .

So' d6 It!e tfnh toan philn Illc nen trang twang hQ'p teng quat. theo [17J duqc trlnb

bay lren hlnh XVI-2b; trong do rai trong t,(ip lrung P bao g6m trong IUQ'ng than luang

CD va cae thanh phan th ang dung cua cae Il!c R j tac dl,lIlg len hai m~t ben cua than

luang. tai trQng t~p trung T bao g6m cae tfli trQng ngang va thanh phan nam ngang cua

R j rae dt.lng len tuang (than tlrang va mong luang); q I - tai trQng phan b6 d~u bao g6m

trQng lUQ'ng COl dat H I va trong luO'ng mong trong ph;;tm vi AC: q2 - tai trQng phan bO

deu bao g6m trQng luqng COL dat H2 va IrQng luqng mong lrong ph~m vi BC; q3 ~ t)."

trQng phan be tam giae bao g6m ph~n d~l cMp lrong ph:;lm vi goe nghieng ~; M - m~me

t~p trung lac dl,lng tc,ti di~m C, bae g6m cac momen cac llle Pi gay nen lay dei v6i diem

c. V6i sO'd6 h!e tinh toan phao ll!c nen len day mong luang ch~n ban goe thuang g~..r

may di,mg So' d6 Illc Co' bim sau day:

~Tiii trQng phan bo deu tren loan b¢ mongho~ephan b6 tren mOt phcln cua mongo- Tai (rQng phan be lam giac tren toa n bQ mong ho<)c phan be tren mQt ph!

eua mongo

- Tai ([Qng (~p trung th ~ ng etu-ng lac dl"mg l;;ti mQ( diem nao do cua mongo

- Momen330t~ptrung tac dl,lng tc,ti mQt diem nao eto cua m6ng .DRZ

q :;.HzRIqzqlR3CAiba)LBb)1bHillil XVI-2Ban mong tIl6'ng ch~n
r¢ng 1m. Chieu dai eua dai la chicu r¢ng eua mongo Chicu day eua dfli la chicu day

eua m6ng (hlnh XVI-2). Trong hlnh XVI-3 cac tiii tr<;mg uk dl:lng len m~l tren quy u6c

clia dai m6ng (ke ca tai (fong ban than mong) deu da biet. Tai tfong tac dl:Ing vao day

dai m6ng ehinh lit phan h,re nen p(x) can phai xac djnh. Tfr hlnh XVI-3 nh~n thay cdc

ai~u ki~n r(Lng hu(jc cua hie"u ·at> phtin h{/ phdn hrc lien p(x):

+ Di~n tich bieu do phzlIl bo p(x) phai bang t8ng tAi trong du-ng tac dl:lIlg len m~t

lren quy uoe eua dai m6ng.+ Quy Ju~[ phan bo eua bi~u do p(x) phiii tboa man can bang mOmen v6i cae (ai

trQng ngoai tae dl,Ing len m~t tren quy u6c eua dai m6ng doi voi mOt di~m bat kl.

+ Tai trong phan b6 q(x) tren diii m6ng va p(x) du6i dih m6ng thoa man phuong

trinh d¢ Yang cua diii.

d\o(x)

== q(x) - p(x)

1- W dx-Trong do~,EJXVI-2-4- -,E ia h~ so Poatxong va modun dan hoi cua mongo+ Tai trOl1g p(x y) tu-c phan h,re nen len toan b¢ day mong bang eua tIlang chAn dat

(0 ~x ~ b - 00 ~ y ~ + CJ:) VI tuang eoi ia rat dai) dong vai tro tai trQng ngoai d6i v6i

nen va lam eho m~t nen bi It'ln. Do d6 d¢ lun S(x) eua m~t nen du6i dai m6ng dang

xet duQ'c xac dinh tll bieu tb(re tfnh ehuy€n vi eua cae di~m tren m~t nen cua Flamant:

S(x) =J., +bl2

2 (I - ~~)

1tEo- bl2p(x o) In Ix -xoldxo + CXVI-2-5Trong do flo' Eo la he so nO- hOng va m6dun bien d~ng eua dat nen, x ih hoanh'2 -• d·lern

.' 1m

'h Iun

' ( - b < x -<

euaVi day m6ng va

ton lrong:m~t" tal. trQng p( Xo )d"xo·

+"2b) ,Xo I'a lO~ d'0 euanen luon tiep xue v6i nhau nen dieu ki¢n sau day phai dl1C!e331ro(x) = S(x)XVI-2-6Hien nay co nhieu each gi~H h¢ thong

phllO'ng

trinh

XVI-2-4.

XVI-2-S,

XVI-2-6 d~ xac dinh p(x), lrong do can

gi6i tbi¢u phuong phap dung da thuc b~c

caD cua Goocbunop - Poxadop ho~c cua

Ximvulidi .Q(X)p""BASau khi xac djnh dllqC p(x), dung

phll'O'ng phap sue ben v~t li~u de tfnh nOi

h,rc M(x) va Q(x) t~i m~t dt bat ki.

Trong cae tai li¢u [17]. [23) co gi6i thi~u

Hinh XV/-3

each dung bfmg l~p sAn d~ vi:! cac bieu

do phan h,rc nen p(X) , bieu do mornen nQi h,rc M(x) va bieu do h,re dt Q(x).p(x)Khi da biet cae biell do nOi h,rc, theo li thllyet be tong cot thep tinh toan dllqc ham

lllqng cot thep va each bo tri cot thep ..Chieu day cua ban mong da chQn dllqC coi la hqp If neu tfi so ham luqng thep

Il tinh duqc xap xi tri so bam luqng thep kinh te nhe nhat Ilillin (v6i Ilmin = 0,3%).

Neu Il > Ilmin thl d.n tang them chiet! day cua ban mongo Ngoai ra, con can phai

kj ~m tra h,rc dt qi m~t dt tiep giap vai baD tuang.

M~t cat toan b<) mang chAn ban gocnhLrtr~na)vaeach be tri cot thep chiu h,rc co d~ng chunghlnh XVJ-4.b)c)d)Hi"" XVl-42. Tinh toan cwng dQ twng ban goc co smm

Khi chieu caD llrang lan, de t:ing them kha n~ng chiu h,rc cua tuang ch~n, thucm_

lam them ball sLrCrn (hinh XVI -5).doNQi dung Hnh toan cuang do tuang ban goc co Sl1cm bao gom vi~c (inh toan cuero::

ban tLT


332a) Till!? /otin cuimg de) ball Il{&ng:Ban ll1~mg thuang dllQ'c [Inh lOan nhu

mot ban lien Il,lC rna cae g6i tlJa Hl cac

b-an suan. Ban tuang ehiu (fl!C tie'p tip

It,rc day ngang cua etat & phia Ilmg do

do cot thep chiu It,rc d~t ngang a phia

m~t eua ban wang (ngtrC bfm tuang).

T<;Ii cae g6i tl!a , !rong ban tlrang xuat

hi~n mOmen am nen c6t lhep chiu

it!C phai lion vao phla lung wang.

Do up il!c dat t~ng theo chicu sau

Hi,," XV/·S

nell COl thep a phla duai dal day han

a lren. Cot thep ph an b6 d~t th~ng dung , con eo lac dl,mg ch6ng mOmen uon theo phuang

trinh lhftng dung.

Khi linh lOan ban tuang theo sa (16 tren day : da bo qua lien ket (thucmg la lien ktt

ngam) gifra ban tlIang vai ban mongo Do d6, So' d6 tinh toan nay chi dung thich hqp

eho trtrang hqp khoang each gifra cae bim Sl1an nho. Neu khoang cach giO"a cde ban

stran kh6ng Ian han ni!a chicu cao ella ban tlIang thl ban tucmg duqe tinh toan va d~(

cot thep nhu ban ngam ba m~t. con m~l lhu tu ll! do.

Chicu day eua dinh ban tuang khOng nen nho han lOcm. Ham luqng thep chiu Il!c

khOng nen qua 0,6% . TflOg bllO v~ Hly V~1O khoang 3,5cm.

b) Tfllh loan ndTng G9 bim sucm: Ban suan lam vi~c nhu brill mUl thua (h~ng dlmg

ngam VaG ban mongo Lien ke't gilra mep dung ella ban suan v6i ban toong kh6ng phai

lien ket tl! do rna thuang phiii d~l cot thep ngang clla ban suan n6i vai ban luang de

chong h!c keo rai ban luang ra khoi ban suan do tac dl,lng cua ap Il!c dat. Cot thep

ngang nay con c6 uk dl;lI1g chong i~i (rng suat chinh keo (rong bflll SlTcm do Il!c dl gay

nen. Cot thep [hang dung clla ban man an xuong bim mong dam bao cheing iq.i khfl

nang dUl rai gifra ban sual1 vai ban rnong do goc kep gil1J ban m~t va ban mong co xu

the rna rong ra do ap il!c dat uic dl,lI1g len ban tlIang

va trQng luqng dat dap de len ban mongoBan suan chiu ap il!c dat tInh ad hai ben m~t clla

ban suan nen kh6ng can phai xct den kha na.ng chiu

uon etta bflO Stran theo phuong ngang.

Ngoai c6t thep ngang va cot thep dung , trong ban

stran con phiii d~H cOt thep nghieng theo qmh nghicng

cua ban suan M chong I~i mamen u6n sinh ra trong

b~lI1 suon khi luang ch~n lam viec. C6t thep nghieng

thoong dllQ'c tlnh LOan thea nguyen t~c XCI d6ng thai

Sl! lam vi~c cua ban suan v6i blw mango nghla la khiHi"h XVJ·6333Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính toán cường độ tường bản góc không có sườn (liền khối)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×