Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Tính toán cường độ tường chắn xây bằng gạch đá theo giai đoạn phá hoại

III. Tính toán cường độ tường chắn xây bằng gạch đá theo giai đoạn phá hoại

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bang XV-3-2

Cuong dt) eh!u nen lieu ehuan (kG/em 2) cua khoi gi,lch da xay bang vlia n~ng (y > 1.5 T/m 3)

"oi da d~o s~ch ho~c gi,lch be tong dac. chi~l1 cao m6i 16p xay tII 180 - 150mm.

S6 hieu vlia

khoKhi chi~u

cao lop xay

~ 50cm19016042017515513035014514012010028013012512010585245115110105100907021010095908580705516585807570656055401206560555045403080100-4543403533206550----2523201235Sci hieu

gi,lch.au200150100755025101000260250240230220210800220210200190185600180170160150500155145140400130125300105200

150XayOu; tMch vi bang XV-3-2

I. Khi dllTlg vll'a ximang cling (kh6ng c6 voi ho!,\c artl set) wang dO chiu nen H1Y theo so lieu

cua hang xv -3-1 va xv -3-2 giam di 15%. Neu c6 them chat ph~1 deo. lay giam 10%.

2. Khl weSi khoi xay chua dll 28 ngay, lay cuong dO Clla n6 ling v6i c\.lUng d¢ cua vll'a & thai

gian d6;

3. D6i v6i khoi x~y dllng du deo. coong dO chitt nen ella n6 lilY bAng cae trj s6 eho trang

bang nhan "oi h¢ s6:

0,8 voi da deo c6 d<:> 16i 16m dtrai I em;

0,7 voi da deo tho e6 dO 16i 10m duoi 2cm;

0'.6 voi du hOc.

4. D6i voi khoi xiiy e6 chi~u cao moi lop ttT 25 - 50cm wang dt) chiu nen clla n6 lay thet:

nQi suy gili'a cae tr! so trong bang voi tr! s6 & cQt elloi cung etia bang.b) Truong hOp' chiu nen l~ch tam be (ell ~ O.225b ll)

Trong lfUaOg hQ'p nay, vu ng eh\u keo khong x~y ra ho~e rat be c6 lh~ bo qua kh!

(Inh lOan. Kha n<1ng chiu il,rc cua luang chan quy~t dinh b&i clrcmg d¢ eua vung chi

nen . Do d6 dieu kien ve cLi'ang dO dn dam bflO c6 dt;lng:XV-3-:

Trong d6:

ell - d¢ J¢ch tam cua Pu [~ m~[324cattinh toanoc) Trulmg hl)'p chju nell I¢ch ltim l6'11 (ell> O,225b ll JKhi do l~ch [am 16'n. & m~t cat tinh {min xuat hi~n vung chiu keo r6 rang. Tuy theo

dO l¢ch tam Ian den muc o~w va ffiue d¢ quao trQog cua tl10ng ch~n dat ma co xet ho~c

khong xct den St! lam vi~c cua vung chiu keo.

Kh6ng xct den -t! lam vi¢c eua vung chill keo e6 nghia la de cho ke nut It! do xuat

hien va dieu ki~n ben cua th[m tlIcmg quyet dinh boi khfl nang eua vuog chiu ncn. Khi

tlnh loan theo giai dO<;ln pha hO<;li lay bieu db ung suat e6 d<;lng ehO' nh~t va c6 clIong

dt) b~lng Ru:Ru = R

v6i Pn la di¢n rich chiu ncn clla m~l"?.f£V"F-nedt va F la di¢n tich euam~ldt.D~ xet den tn.rcYng hqp nguy hi~m do do I~ch tam ell t~ng len, quy ph<;lm quy dinhdung h¢ so hi¢u chlnh Ko x
wan eon:elloell

M(l

=-=--KoKo PIIDi~u ki¢n kh6ng che can dam bao !fOng tnlcYng hqp nay c6 dl,lng cu6i cung nhlI sau:KoK1Pll :s:
Can chuy ding2eO[~2

VI( I -~)~XV-3-3Ineu do I ~ch tam Ian qua mot trj sO gi6i h~n nao d6 xcic dinh theobang XV-3-3 Ihi loong chAn bj nut nhieu 0 phla lU11g tlIang va phan It.r6'ng phia tren

m~1 dl tfnh loan c6 lh~ bi l~t quanh tn)c quay nam trong vung chju nen.Bang XV-3-3

Tri so do I¢ch lAm gi6i h~n ellghT6Cap c6ng trlnhhQ1) lai lrQngvaIIIIIICo bim0,33 btlOAO bll0,45 bl{0,50 btlD~c bi~t0.50 bll0.60 bl(0.65 bl!0.70 btlIVVD6i vai tuang ch~n thuy c~ng bang g<:lch da x~y khOng n~n d~ cho dO tech lam 16n

qua If! s6 egh eho trong bang xv -3-3 .

DOi vai cae IlIang ch~n quan trQng can yeu cau chong nut thi phai kiem tra (mg suat

keo va nen <7 mep:325anak=Ptl

Mlt

-+Wn btl

MuPltWkbtlR

K!~-


XV-3-4~-RkuXV-3-5cpK2Trong do:

W n' W k - momen khang uon clia m~it dt lay (l6i v6i mep y,ung nen va mep vung

keo. D6i v6i tLrang ch~n co m~t cAt hinh chO' nMt I.b ll :btl

Wn = Wk = - ;

a

K!. K2 - h~so an toan xac dinh thea bi'mg XV-3-4

Bang XV-3-4H(}56326an ·toanCap cong tdnhT6 hQ'p tiiivatrQngIIImKlCO' blm2.82.62,42.3(nen)Dac biel2.32.01.91,8K:!CO' bim4.44,03.63,5(keo)D~c bi~t3,33,02.82,8IIVVChU'011g XVICHON KICH THUdc TUO'NG CHAN DAT BAN GOC vA

NGUYEN TAC TINH ToAN CUO'NG DO TUCYNG BAN GOCI. CHON KicH THUaC TUCJNG CHAN DAT BAN GOCTlJ(Jng eh~n ban goe con co nhling t~n gOi khae nhau nhu mang chfr L, tm1ng kjeu

cOngxon v.v ... Tuang ban goc noi chung gem hai be') ph~n chlnh: b~m luang va ban

mongo Lien ket gilla bfm wang va ban mong co the cung (ngam. neu !\1()ng lien kh6i)

ho~c tl! do (bim 1~, neu wang Hip ghep). D~ tAng them tinh 8n dinh ella ban tucmg co

khi phcli dlmg day neo, thanh neo ho~c ban suan.NOi dung ella viec chon kich thu6c eua lUang ban goe bao g6m viec xlic dinh chieu

r¢ng cua ban mong, ehieu day ella ban mong va ban mang.

Ban mong va ban mang la nhllng ban be tong e6l tMp co chieu day nhc due sgn

ho~c do t~i cho. Ban toong lhuang co chieu day thay d8i thea ehieu cao va chieu daydinh kh6ng nhc han 25em. Chieu day ngoai eung ella ban mong khong nhc han 10 lScm. Chi~u day 16n nha! ella ban lUang eoa ban mong & ch6 riep n6i giO'a ban (\1ong

va bfm mongo thea [25] khOng nen nhc han 0,1 H va go tm6c bfm rnong khong dai qua

O.lH. Chieu r¢ng ella b~ln mong duQ'c chon sao eho phat huy het kha n~ng chi,u ll!e ella

dat nen rna van dam bao duQ'c cae yell

ve mj)t on djnh. Do do trong linh toan chieu

f¢ng blm day dUQ'e xac djnh sO" b¢ Itt dieu kien 6n djnh trll'Q'l sau (cOng thue XVI~I- ~ ).callXV[-l-l

Trong do:K - h¢ s6 an toan X3e djnh theo quy ph~m

O"gh -ung sual giai h<;ln ella n~n lUang ch~n dat X8e djnh theo eOng thue :

O"ghcrlb -= Nyy.b+Nq.q+Nc.cXVI-1-2ung suat tiep xue trung blnh & day ban m6ng:

crIb=G I + G2 + G3 + G4

G

=

b

bXVI-1-3Trong do:

b - ehieu r¢ng ban mongrnatacan tIm;G 1 - trong IUQ'ng khoi dat de lenph~n go truaeella ban mong;G 2 - trong IUQ'ng khoi clfft de len phan go sau euaban mong;

327G J - (r<;lng ILrqng ban (han eua ban tlrong:G4-tr<;lng ilrqng ban than eua ban mongoTa co:G l = Yw Hlbl = Yw Hlab

G 2 = Yw . H(b - b l - d) =rw H b - Yw Hab- Yw HdXVI-I-4G) = "ttl . H . d

G


=Yb b . hTrong d6:Yw - tr<;lng 111qng clan vi cua clat d~p;Yb - tr<;lng 111Q'ng dan vi eua be tCng cOt thep;H - ehieu cao mang (ehieu cao ban mong);HI - ehieu day lap dar (1ap tmac tlrong ch~n;

d - chieu day trung blnh eCIa ban £lIang, (rong (lnh toan so' b() lay bang O,Sm:

b - ehleu r¢ng ban clay;

b l - ehieu r()ng phan go eua ban m6ng nho ra phia tflI(k:

b l = ab, vai a = 0 + 0,25 ; khi Hnh toansO'b¢ nen lay a= O.h - chieu day bi'm mongo

T6ng tai trQng th~ng clung G laC dl,mg len ban mong va tr<;lng IlIang ban mong bang:G=Gl+ G 2 + G 3 + G 4 = (exYwHt + Yw H - ex YwH +Yb h) b + ('Yb . Yw) H.dhaye6 :

G == Plb +XVI-I-5PoTrong clo:PI = "tb h + Yw (H + ex HI - ex H)Po = (Yb - Yw)

Thay bi~u lhue (Inh(JghXVI-I -6H.dva bi~u thue tlnh G vao cong thlle XV-l-l ta co :

Plb +

bNy . yb + N q . q + N c . e = K. ( ..

Sau J


.,a1b- + cx2b + ex)PO)de tinh ehieu r¢ng b eua ban mong:=0XVI-I-7Trong do:a, == Ny y328a2= N q . q + Nc . c - KPIcx]= - KPoXVI-1-8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Tính toán cường độ tường chắn xây bằng gạch đá theo giai đoạn phá hoại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×