Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. Tính toán ổn định của tường chắn trên nền đá và ổn định lật

VI. Tính toán ổn định của tường chắn trên nền đá và ổn định lật

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hinh XlV-9Tuang chan dat tr~n nen da co kha nilng bi day

quanh mep mong phfa tmck (mep tmac nay cua

mongduqc the hi~n bang di€m 0 tr~n hinh XIV-I0

va tmqt ph~ng.

I~HNeu nen clla tuang chan la n~11 detr, do bien d~ng

clla nen nen gia thiet wang bi day J~t quanh mep tmac

cua mong khong phD hqp vai th~rc teo Trong tmang

0'

hqp nay, tn,lc quay clla wang khi bi l?t djch vao trong

Hinh XlV-1O

ph<;lm vi day mong (diem 0' trong hinh XIV-lO). Vi trf

cua tn,lC quay (diem 0') phl,l thuQc tinh chat bien d<;lng clla dat nen va dQ l~ch tam clla

tai trQng ngoai tac dl,lOg len m~t nen .

D6i vai cac wang chan dat xay d~ng tr~n nen dat, phai bao dam cho ap l~c day

mong truyen qua toan bQ chieu rQng day mong, tuc dam bao cho dQ lech tam e nh6

hanichieu rQng mong ( e ~~} khi ay kha nilng l~t d8 clla tuang chan khong con mia.Do do, vi¢c tinh toan kiem tra 8n djnh ve l~t quanh mep tmac mong cua tuang chan

chi can th~c hi¢n d6i vai nhO'ng tuang chan thuy cong xay tr~n l1~n dO..

Muc dQ 8n dinh ve l~t clla tuang chrin (xay tr~n nen da) duqc danh gia bang he so'

an toan ve l~t xac dinh theo ti so' sau:Kal --~Mg

~MIXIV -6-1Trong do:

~Mg - tbng mamen cac l~c chong l~t quanh mep tmac mong clla tlIang chan dat;~MI - t8ng mamen cac l~c day l~t tlIang chan quanh diem mep tmac clla mongo316Dieu ki~n 8n djnh ve I~[ ella lUang ch~n dat dlIQ'C the hi~n bang bat d~ng thtIC

sau day:XIV-6-2

Trong do:K - h¢ so an lOan xae dinh theo bieu thtIC XIV -2b.ve l~l eua [LIang chan dat co lien quan mftt thi€t d€n dO nghi~ng eua wang

lun kh6ng deu eua nen dat gay nCn . CllC phuong pluJp [{nh d¢ !lIn wi d¢ l1ghieng

cua 1l~11 luimg cluin dttt chiu lac dl,mg tlmcmg xuyen eua tai trQng ngang (fa duQ'c trtnh

bay tLIcyng dOi day du trong cuon "Tinh toan n~n cae IO~lj eang trinh thuy lQ'i thea tr~ll1g

thai gidi h?n" eua uk gift. xuat ban nam 1976-NXBNN.

On dinheh~n do317ChmmgXVCHON M~T CAT TUO'NG CHAN DAT TRONG Ll)'C vA NGUYEN

TAC TINH ToAN CUO'NG DO CVA TUO'NG CHAN TRONG Ll)'CI. CHON MAT CAT TUONG CHAN DAT TRONG LlJCNQi dung clla viec chQn m~t cAt tmJng ch1\n dat

trQng h,re Hl xac dinh cac kich thu6e hqp If clla m~t

cAt than tuang va m~t cAt mongo Mong clla tuang ch1\n

dat trQng h,rc, du lien khoi ho~c tach rai v6i than

tuang, deu thuQc lo~i mong cung. Do do, kich thu6c

ella mong (chieu cao, chieu rQng clla mong) thuang

duqe xac dinh thee chieu rQng clla day m~t cAt co ban

b' (hlnh XIV -1). Nhu v~y. vi~c xac dinh d~i luqng b'

co mQt y nghla d~c bi~t khi chQn m~t cAt tuang ch1\n

dat lo~i trQng h,rc.

Cac tuang ch1\n thuy cong thuang co m~t cAt co

ban nhu da neu trong hlnh J-5 (b, c, d, e).bHinh XV-]Chieu r¢ng drnh tuang b o duqc chQn thee kinh nghi~m va quy dinh cua Quy ph~m.

Theo "Quy ph~m t~m thai thiet ke tuang chan dat - QP-23-65" tri so b o nen chQn

vao khoang:

tlrang be tong :

tuang bllng da xay:

tlrang bllng g~ch xay:= 40 -;- 50cm, (min:

b o = 50cm

b o = 45cm

bo30cm)M~t ngoai (ngt,rc) va lung tuang chan thuang th~ng dung ho~c nghieng . Neu khong

co yeu cau gl d~c bi~t, lung tuang chan nen chQn thAng dung ho~c nghieng ve phia dat

dap cang nhieu rang tot tuy thee kI thu~t thi cong M tang them Hnh 6n dinh clla tuang,

khi ay m~t ngoai cua tuang chan phai nghieng v6i d¢ nghieng nen vao khoang 113. C6

m¢t so tmang hqp, do yeu du cua cong trinh, tuang chan phai c6 m~t ngoai th~ng

dung thi lung tuang co d¢ nghieng thu~n. Theo kinh nghi~m thiet ke [25], trong twang

hqp nay cung nen cho m~t ngoai clla wang nghieng ve phfa sau m¢t ehut (khoang

1/50) va d¢ nghieng cua lung tuang khong nen chQn qua 16n ma nen chQn sao eho

chieu r¢ng b' khong vlIqt qua 0,35H (H - chieu cao m~t cAt co ban cua wang) .

Chieu day mong h = (0,12 -;- 0, 17)H, t ::; h, h m = 0,6m.Ngoai nhling yeu cau ve cau t~o neu tren, chieu r¢ng day tlIang chan con phi'ti dam

bao phat huy hqp Ii kha nang lam vi~e ella dat nen.

318Trang bu6'c l}nn tOeln sa bO, eo th~ xac dinh chi~u rong day m~t cAt ca bim Clla lUang

chan dial (rong illC thea dieu ki~n an toan t6i thieu ve tnIQ't sau.

dan gian tinh toano

di~u ki¢n dn dinh trtrQ't sau viet duai dl,lng sau:De1Plb

Plb - ap suat day mong (trl

Pgh -XV-I-l= K Pghso trung blnh) Clla tucmg chAn dat ;tai tfong gi6i h';ln cua nen orang chAn dat;K - h¢ 56 an loan xlic djnh theo bi~u thuc XIV -2b.s6 Plb [I nh theo cong thuc :TriXV-J-2

Trang d6:

E z - thanh phan th~ng dl'mg cua ap IllC dal;G - tfong IUQ'ng ban than tucmg ch~n dar.

Trong lfl)'Cyog hqp m~t

ccng thuc:dt ca ban cua tucmg eh~n dat h1nh thang thl trl s6 G tlnh thea

b'+ b

G = )'I.H . ~XV-I-3Trang do:

trong IlrQ'ng dan vi clla v~t lieu Hun tOOng ch:in;)'1 -H - chieu cao coa m~r

bo

Tri-cat co bim eoa tu.ang chAn;chicu rong dlnh tlY(Jng chjn.so Pgh (fnh theo ccng thue XIV -3-1 b:

Pgh=Ny yb' + N q . q + Nc . cXV-I-4Trang d6:y - (rong luqng dan vj eua dar nen (T/m\ kN/m 3);

q - m;mg IUQ'ng clla cot dar (c6 day ba.ng dan vi di¢n tich) & tnrOc tuang chan dar

(T/m2, kN/m2);c - ille dinh dan vi cua dal nen lUang chAn (T/m2. kN/m2);

N y) N q Nc - cac he s6 khong [htl nguyen xac dinh thea bang

rna sat trong q> ella dar n~n lUang chan dar va 8 = O.XIV -3-2 lUY lhuoc goeThay bitiu thue tlnh Plb va Pgh vao dftng thli'c XV -1-1 ta eo:319Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. Tính toán ổn định của tường chắn trên nền đá và ổn định lật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×