Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ tính toán theo bài toán cơ bản thứ ba

Sơ đồ tính toán theo bài toán cơ bản thứ ba

Tải bản đầy đủ - 0trang

E _ Kop + K I otgO + K2Etg2e

cd .Y

Atg3 + BllKop = .P. B

YL'lK,pH=-Q Bt9:/>Kop'(=Ko + ~KopKIp:; K, ...

6K2P=0K2pHillh XllL-J-IO~K P= K2 ... L'lK2pKo. K,. K2 theo sai'lKopc!63-1=.P. BEcd -- Koe + K olga - ~tg2e=- 2 Btg


Kop= Ko + ""KoDKIp= KIyhn0yAtr}) - BhoH""K,pH.i'lK2py=0... L'lK1PK2p = K2 + llK2p

KQ • Kl. K2 thee so· d6 3--2Nil/II- XII/-J-1 I6Ko p= e. 8Ecd = KOE + K'EtgJ - ~}a

AtgJ '" BilK!!,=2 BlgpKopy0 "(hoHH.y= Ko + M


K,p = K, + llK,p

K:2p = K2 + L'lK2p""K2P = 0Hi,," XIIJ-3-12Ko. Kl. K2 theo sa d6 3-3L'lKop =.e.!. B yahn

hoHEed = Ko E+ K,ptgtl - K:2:~~ 0 yP2 L

O(AtgJ '" BL'lK,p = - ~, Btg
y... P2 (H _ hn ) + P2 Ltg


HayyL'lK2p = - P2 (H - hn)tgtp

yNi,,11 XI/J-3-J3Koo= Ko + ""KepK,p= K,K2p= K2 + uK2P+ L'lKlpKo• K,. K2 theo sa do 3-'275l1Kop ;: E...!. B + P2 (Htgo - L)YEeelY_ Kep + K,ptgS + K2plg 2e

.y

AIrj3 + B-nK,P;: - e! Btg


Kop =(H - hn )K,p ;: K, + l1K,py-yP2 (Htgo. - L) . t!}pKe+ l1Kopyl1K2p = - P2 (H - hnlt9(ll

yHi,,11 XJJI-3-14Ko• K 1. K2 Iheo sa d6 3-2

l1Kop = P!e - p~ (Htgo. + L)Yy

_';'--'-1-"'ho-t---+--+-~Kop.1.K,p = - PI Blg«l + P2 )(

y

yKop = Ko +(H- hnl + P2 (HlgCL + L) .Ig:p

YK,p = K, + ,,'K,pHin" Xlll-3-15Ko• K" K2 Iheo sa db 3·3

.1.K op =fEcdy- Kop + K1pt.gfl + K2ptg2e

.Y

AlgO + BKop = Ko + nKop

K,p = Kl + uK,p

K.,p = K2 + l1K2PHi"" XlIl-3-16l1K op =Ecd = Kop + K 1pigS + K:zptgfyLlK,p = -Alga + B~ tgq>Kop = Ko + l1K opYKIP = K, + .1.K,pK2P = K2 + t'oK2PHi"" X/IT-3-J72e .)'Kop = .E.

yKop ::: Ko +~Ko pK1P::: Kl + !.\K,p

K2P ::: K2 + l1K2PKo, K 1 , K2 thec sd db 3-3Rillll XllI-3-J8

ilKOQ ::: -Ecd - Kog + K' gtge + K2glg2e . "(.9. b Ig
YAtgEl + B

Kog ::: Ko + 6 KoqKo, K" K2 thee Sd db 3-'Hillll XllI-3-19

l1KoQ ::: - 9. b tgcp

y+.9. Hlgatgp

'(~Klg ::: - 9. b +.9 Hlgx +Y2

Ecd ::: Keg + Klgtge + K2 gtg e, yYAlg6 + B

KOQ= Ko + tl Koq.9 (H - hn)tg(p+yL\K2g = .9. (H - hn)

yHill" XlIl-3-20Ko. K,. K2 theo sd d6 3-2l1Koq ::: -h

n

~~~.9. b tg


yy11K 1'1 = - 9. b -y.9. Htgx +

y+ .9. (H - hn)tgq>

yEcd ::: Keg2+ K'gl ge + K2gtg 0 , '{

Atg6+ BKog ::: Ko + l1Koq

K,q::: Kl + ~KlqI1K2q = .9. (H - h n)

yHi,,11 XIlI-3-2JKe. K, . K2 theo Sdd6 3 -3277£lKoq=- .9 LtgcpEcll= Kog + Klgtg} + K2qtg2e

Atga + BY""aKoql.-'t--'-------¥£lK2q=9 (H -= Ke + £lKoqhl'l)YHi"" Xl11-3-22Ko. K1 , K2 thec sd

£lKoq=_.9 Ltg(l)g Htgalgq>+YE CIlAlfP + B£lK2q,Y=Ko + £lKoq=_ 9 L + g HIg:,: + g (H _ hn)tg:p KIa.

y= Koq + Klgl~ + K2glg20YKoo.

,~K,qd6 3-1Y= K,+ £lK'qY=g (H -hn )yHill" X111-3·23

£lKoq= - g Ugtj) - g HIgtlg

yLlK,q=-gL-gHlga+YY

+HEcd =Keg +- Klg'~ +- K2glg2e , YyH~gy(H - hn)tglj)AtgO-I-BKoq = Ko + tlKOq

K,q=K,+ LlK lqL\K2q ::: g (H - hr.)

yKo. K" K2 theo SCI d6 3·3Hittl! XIll-J-24ilKoo.=9 Blg


Ecll= Koq + KlglgG + K2qlg2e

AIg9 + B'(

IIKoo.= Ke + tlKoq=K, + ilK,o

K2q = K2 + £lK2qK,qHillJr XIII-3-25Ko. K,. K2 theo SCi d6 3-',Y~ Koq=.9. BI9:P

y= Ko +KoqK'Q:;K,+K qKOQHinh X/Il·3·26K2Q=K2 + ~K2qKo.K,. K2 Iheo ~ do 3- 2tde ,r

6Koq=9 BI~KOQy=K() + 6Koq6K'Q==.9.B

Y6K2Q=0

I Ko. K,. K2Hillh X/Il·3·27llKOQ=Sl Blgp -Ecdq2 Ltgpy'(LYt. K2Q== q2= Kog + Kl gtgi-yAlgB - B

KoqSl B - q2theo set d: - ~=Ko + 6Koqq2 (H - hn)t !)p

'((H - h n)YHillh XIIl·3·28

Ecd= Kog + K'Qtge - ~g"I:'At g3 - 86KOQ=Sl Btgp +

y6K'qq2 (Hlgx - L)tQql= Sl B + q2 (Hlga YKOQ= Ko + 6i<.x:yL) + K1Q= Kl+ 6KQ1(+ q2 (H - hn)t~

YHillh X/Il·3·]96K2Q == q2 (H - hn)K(). K 1. K2 the"O SOd63-2279~Koq=.9]. Blg


y'(~K\Q = .9]. B - q2 (Hlgr + L) + KOQ = Ko + 6Koq

y'(+ q2 (H - hn)tg
YHinh XII/-3-30K1Q= K, +.1K\qKo. K 1, K2 thec setdo 3·3Ecd - Koo + K'01g8 + K20lg20 . y

AlifJ + B

6K oo = Q tgpKoo ~ Ko + 6KooY~K'0 =.9

y~K20=0

Ko. K,. K2 thee set d6 3-1Hill" XIII-3-3}Ecd =~Koo = Qtgp

y6K , 0 =Koo + K 1otgS + K2Qtg20AlifJ + B.YKoo = Ko + 61<00Q

y6K20 = 0Ko. K,. K2 thee set dO 3-2Hinh XIJI-3-32Ecd=1<00 + K,atg8 + K2Qtg2e . Of

Atip + Bc.KoO = .Q IgpKoO = Ko + 6KooYC.K'0 = 9

y6K20 ~ 0Hillh XIlI-3-33280Ko. K, . K2 theo sa do 3-3= KoR + K1Rtge +EcdAtgl + Ba~KoR ::: .B. C09l) (1

y+ tgwt~)KOR = Ko + t.KOR~K'R = .!!coSJ) (Igro- tgq»

Y

~K2R=0

Ko. K,. K2 thea sa db 3-1Hi"" XlIl-3-34Ecd' :: KoR + K1Rtgf) + K2Rtg20 . 'fAtgl + B6KoR = B:. C09l) (1 + tgrot~)Kof! = Ko + t.KoRY6K1R=.B. C09:l) (t9'O- tg
YK2A = K2 + 6K2At.K2R ::: 0Hinh XIII-3-35Ko • K 1, K2 theo sa db 3-2t.KOA =~ CO~l (1 + Igo.)t~)KoA = Ko + t.KoAyA

6K'A = - COSJ) (tgo- tg(j))

yHin" X/lI-3-36

IV . CACsa D6 v A CONG THUC TINH TOAN THEO BAI TO AN CO BAN THU TUl. Bai toaD cO' ban thu hr

ECdH ,2 h2

Ao ::: ~

- Sotg3:= Ko + KltgO +K21¢e

(1 -lgPIg3)(AlgEI T BKo= -On -K,= Ao + Oo(lgp +yDo2

~~~----~------~----,~=-~~Bo=- Sobo = coHa : On ::: e(H' - hn)

y

yPCd281'2=~ (1 + 19a19P)SoxEcd -- KOI2 + K' ptg:l + K2et~e . y

(1 - Igptge)(AtgO + B)20

x Ig:x + Ig(90 - Po)

1 - tgPlg(9


.--r-----\4a

he\p"H' H H,= BoKoSolgp------::-j-07Bo~

,,= H'(H' + d} Iga 2,, =s\\ \+2

=-a (1,~//H' H~,Ao= H'(H' -~80=ttVz---do tinh toan-130)-Po)h~ _ SolgpEcc!;H'(H' - d) Igo - So

2

DoP<:(IOn == coHa\Hin" XI1I-4-32. Cac sO'd) 2\\

,

,0., - Oo(lgo: +- t9:d~) x1 - tgPlg(900h(tgalgptglp)+ tg


= H'tgalgpx - Igcr. + Ig(900--=-tgp + Igq> -y2-rAJ Il hn

/ f }---~ 0Bolg
=- Aotg
K2On = c(H' - hn + d)

dSo= Ao -K1yPO!!zSo0 0 = coHa ;HinlJ XIIl-4-]i- On - Oo( 1 - 190190)2hnjlVh~= H'(H' + d) -Ao:(1 - tgPtgf»(Atgf) + 8)= Bo -K,On - 0 0 (1 + Igatg


=Ao -Botg
+ tgp + tg


IK2ydKo= KoI2+ Klptg:l + l<2etg2e . .,=- Aotg
On - 0 0 (- Igae(H' - h n - d)+ tg


y=1- H'lgalgPItheo bai t03n coo ban thli' til'~.i:lKop= _e. bE2_ Kop + Klpt~ + K2plg e .

-r

(1 - tgPlgO)(Atgf) + 8)cd -y,a

ho/.i:lKlp=e. (H -h.,) +Kop= Ko + 6KopK,p= K,K2p=K2 + t.K2p'I

H' H Ha+t.K2PHiflh XIII-4-4e.y b(lgp + tg


=- e. (H yhn + btgp)tgq>+ t.K, pKo, K" K2 theo SCIdO4- 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ tính toán theo bài toán cơ bản thứ ba

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×