Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các sơ đồ tính toán theo bài toán cơ bản thứ nhất

Các sơ đồ tính toán theo bài toán cơ bản thứ nhất

Tải bản đầy đủ - 0trang

~ = _2 HtgaEc


= ~+ K1 Pt~ + K2ptg 2e, y

(1 - tg(3tgJ)(AtgfJ + B)'(_K= .e. (H - h n ) +py+KO;l= Ko + i.lKop2 Htg::ttg
YK2p =-ey (H -hn) ' gil'Hinh XI1I-2-6Ko. K 1. K2 Iheo SCI--,K IP=2 (H yhn ) +do 2-3Kop = K.:J + I1Kop- 2. L(lg(} + tgUl)

-fe (H -LtgP) t9(j1hn +'(Hillll XIII-2-7Ko. K\, K2 theo SCI do 2-1

II=e (HlgCJ. -L)2

Ecd -- -Kop + K, pt!tl + K2ptg e , y(1 - tgPtg':!}(Alg8 + B)Y~K l p=.e..( (H -hn) -- .e Ht g:ttglj'l +.e. l(tgl + t9'P)KIp= K, + I1K,p=- 2 (H - h" + Ltg(3) tgp K2p= K2 + I1K2p.,2pKop = Ko + I1KopYyHillll XIII-2-8Ko. K, . K2 theo SCI do 2-2= Kop + K1plg8 + f<2p1g2fl~Kc;>=- e (Htga + L)Ecd.~K lp= e (H -Kop= Ko + I1KopKo.K,. K2 theo ScJh n) +. '((1 - tgPtg8)(Atgtl + B)y'(_iK2p =-e (H -hn + LtgP) tgp'(Hinh XIII-2-9do 2-3

265E~dKop + Kl ptg0 + Kzptg2e y=.KopK2p =ey B0.(1 - tgj3tgS)(Atg9 + B)= Ko + .1Koptgptg
Ko. K, . K2 theo setEcdL'.Kop=..e.y B=db2-1Kop + K, plg8 + K2p1gz8

(1 - Igj3tgS)(Atg9+ B)Ko. K 1. K2 thee set d6 2-2t.Kop=..e.y BHill" XllI-2-12Ecd+ K, ptga + K2p1g2e

= Kop

(1 - Igj3tg8)(Atg0 + B)Kop=Ko + L'.Kop0yKo , K,. K2 theo sd do 2-3t.Kop= P1

O(Ecd -_ Kop + Klptge + K2plWS8 - P2 L

Y(1 - tgPIg0)(Atg9 + B)Kop = Ko + liKop

)( (191 + tgc,~) + P2 (H - hn)

0yt.K2p = p, BIg3lglp - P2 )(y

XlIl~ 2-13y

0Kop = Ko + t.KopHill" XIIl-2-11Hillh.x (H - hnYK,p=K,+L'.K,pK2P = K2 + L'.K2p+ ltgl)lgr,p \ K o , K,. K2 thee set d6 2-1.Y=E- 8 + P2 (Htip -~Ko pYL)Ecd= Kop + KlptgS + K2plg2a , y

(1 - 19j3tg3)(Alg9 + 8)YilK,p =- ( £.!. B - P2 L )(tgj3 + tg
YKop = Ko +~f


Y+ P2 (H _ hn) _ P2 tgotgp

y

y~K2p = E.!. Blg13tg
Y

yHill" XIII-2-/4(H - hn + Lt~)tg


x.6.Kop = £.!. 8 - P2(HIg::t + L)

yyKo . K 1, K2 theo sd d6 2-2Ecd -- Kop + K,ptg8 + K2 ptg2a - .(

(1 - !g13tgfl)(Atgf) + 8 ).6.K l p =P2 \

- (.yp, 8 - Y

L l'gJ + tg
P2P2yy+-(H-hn)+-tgClt~Hinlr XIII-l-15- E. (H - hn + Ltgp)tg


Kep=Ko + .6.KopK,p=K,+K,pKe. KI. K2 theo sd db 2-3.(Ecd -_ Kop+K iPtgO+K2P~ . .!

(1 -tg(3lg8)(A!gE)K o?Hi,," XIII-2-16

=fE cd =yP~K,P = - YHiuh XIII-2-l7=Ko + sKopKo. K,. K2 theaKo?(Igp + Ig


B)SCid6 2-1Ko? + K, P!(1 - tgPlgO)(AtgE) + 8 )-1Kop = Ko + .6.KopKo. Kl , K2 theo sdd 2-2267t.Kop =fhof6K1P = HE_ Kop + K1pigS + K2Pt9 e

(1 - IgPtgO)(AtgO + B)Kop= Ko + ~KopK,p= K,2cd -yy(lg0 + t9tjllHaPK2P = K2 + I'1K2PI'1 K 2P = - Igl3lgcpYHinh X/lJ-2-l8Ko. KI. K2 Ihea sd do 2-3S = tgp + Igtp..-::Ecd =

-lgPtg~1)V= 1

h"H+ I'1K,pil~qHg=0Kog + Klqtgf) + K2glg2e(1 - IgPlg9)(Atgf) + BlKoq = Ko + l'1KoqilK,q = 9 (H -h n) . SK'q=K, + t.K,q=.9. (H -K2Q= K2 + I'1K2qyilK2qYhn) . VHi,," XlII-1-19Ko . K" K2 thea SCi--do 2-1Ecd -_ Keg'" Klgtg3 + K2gtg 2a .I'1KOq = 9 Higo. . S

y(1 - tgptg0)(Atge + B)I'1K'q = 9 Htga.. V +KoqY+9. (H

y= Ko + I'1Koq- h n) . SilK2q = .9. (H - h n) . V

YHinh XIIJ-2-20Ke. K,. K2 thea sd do 2-2

AKoQ = -9. Higo. . S

yEcd_ Koq + Kl qtg3

--4-K2qtg :2a(1 - tgptgO)(Alg6 + B)I'1KIQ = 9. Htg::t . V +

y+KOQ = Ko + I'1KOQ.9. (H - hn) . S

yI'1K2q = 9. (H - h n) . V

YHinl! XIII-2-21Ko, K1. K2 Iheasa db2-3S= Igp + Ig4~V = 1 - IgPIg(l>=- 9. L. SKoqKOQ = Ko ... sKoo'(LlKlq=9. ( H y+h n) . S +9. L . S . Ig~ - 9. L . V

YLlK2qHill/r XlII-2-22K2Q=K2Ko .K1. K2 Iheo SCi db 2·1Ecd= Kog + K1gtg3 + K2gtg2e . '{+ ~K2"t=9. (H - hn) . V +.9. L . V . Igp

Y~Koq = 9. Higa . S - 9. L . S

Y

LlK1Q'/(1 - Ig(3Ig»(Alg8 + B)=9. HI~. V + 9. (H _ hn)S +

YYKoq= Ko + LlKoQllK2q = 9 (H - hn)V + 9 L . V .1913

"t

YHi,,/r XIII·2·23Ko. K 1, K2 theo SCi

LlKoQ=- 9y Hlga , S -9.yL.S=

_ 9. HI9X . V + 9. (H _ hn)S +db2·2EKOQ + K,glg3 + K2gtg2e

cd = (1 _ tgl3tg3)(AlgO + B) . YLlK'qKoq+9L . Slgp - 9.L,V

y

Y

LlK 2qyK'Q=Kl+~K,q=9. {H -hn)V + 9. L . V . Iga

yHillh XIll-2·24Ko. Kt. K2 theo set db 2·3

S=Igl3 + tg


EcdL\Koq=9. B . SKoq= Ko + L\KOqKlq= K, + ~K1QYL\K1Q=_.9. 8. Slgp+9 B . V

Y6K2q= Keg + Klglg8 + K2glg20

(1 - Ig(3lgO)(Alge + B) . YV = 1 - IgPlg


Hinh XIII·2-25= Ko + ~ KoQY'IY=- .9.Y B. V 1913

Ko. K" K2 thea setdo 2·1

~69Ecd -- Kog + K'Qt~ + K2gt~

(1 - tgj3t~)(Atge + 8 )

liKoq=gy B . SKOQ = Ko + liKoqliK,q = - 9 B. Slgp +.9. 8 V

y

YKlq = K, + 6.Klq= - 9. B . V . Ig/3K2Q = K2 + liK2Q\K2q.'(Hinlr XlIl-2-26Ko. K, . K2 Ihee sa

liKoq=.9. B . SEcddb2-2+ K2 qtg2a

_ Koq + Klqtge

--_(1 - 193t~)(Atge + 8)YliK1Q = _.9. B . Slg/3 + 9. 8 . V

Y

yliK2q-KOQ = Ko + 6K oQ=- .9. B . V . tgp

'(Hillh XIII-2-27Ko. K1. K2 theo sadb2-3Ecd -- Ko9 + Klgtge + K2qlg2a

(1 - Igpt g))(Atg9 + B)6Koq = T.5Koq = Ko + liKoQliK'Q = q2 (H - hn)Sy- T.SIg/3 + TV

liK2q=q2 (H -hn)V - TVlgpK.2Q = K2 + 6K2q'1<0. K,. K2 theo sa d6 2-1YHinh XIIl-2-28liKoq = q2 H Igy . S + T . S

yKoq= Ko + liKoqq2 (H - hnjV - T . Stg3 + T. V K1Q= K, + liKlq

'(liK2q = q2 (H - hn)V - T.V.tgp K2Q = K2 + 6K.2q

YHi,," XlIl-2-29Ko. K,. K2 theo sad62-2.=-tlKoqq2 H tget . S + T.SE_ Koq +cd -(1 - IgPt~)(Atg8 + B)y~ K1Cl:= - q2 HI~ V+KoqK1 9t~ + K2gt9 2e . ,r= Ko + ~KoClY+ q2 (H - ho}V - T.Stgp + T.VK1Q = K, + lIK'qYH

Ha=q2(H -lIK2qho}V - T.StgpK2Q= K2 + l1K2QYHi,," XI1l-2-30K o • K 1. K2 theo sa do 2-3

lIKoo=.Q cosp . SEcd(1 - tg3t\t) Alga + B)Y

ht-K'Q2= Koo + K,otg8 + K2Qtg e . Y=- -Qy CO$. tgp S + -a cosp.VKoo=Ko + lIKooYH

HaKIO = K, + lIK,O

lIK20 = -9 CO$. tgp .VK2Q := K2 + lIK2Q'(H11I/J XIII-2-31Ko. K" K2 theo sa do 2-1~Koo = .Q COSP . VEcd = KoQ + K 1OIg9 + K2Qtg20 . '(y(1 - tgPtgO)(AtgO + B)hnhoQ

Q

t'.K1Q = - - co$ .tgJ S + - cosp.V

y

yKoQ= Ko + ~KooK,O= K,H

HK2Q=- Qy cO$ . V . tg3Hinh Xlll.2-32+ lIKlOK2Q = K2 + l1K20

Ko• K I. K2 theo sC! db 2-2Koo=Q cosp . VEedYKoQ + KlOtge + K2atg

:=KQ.(HQCO$. Stgj3 + - CO$.v

yHaKoo = Ko + ~Koo

K,o = K, + t'.KlOlIK20=- -Q co~ . V . tgJK2Q = K2 + I1K20YHinh XIIl-2-33e.y(1 - tgptgO)(Atg8 + B)hot'. 10:= - -2Ko• K, . K2 theo sa db 2-3B. cOS


nKoR =+ Igolgtp)yAK1RE c


_ KoR + K1RtgfJ + K2Rtifo-.Y(1 - tgPtgO)(Atge + B)=£! COllJ)(lgu -t~­KoR = Ko + AKoRY- tgq, - Igoo tgPlgq,)RLlK2R = - - cos!> (Igoo - Igtp)lg(3

YHi,,11 Xlll-2-34Ko, K" K2 Iheo sO'dO 2- 1

LlKoR=£! cosw(1 + Igwlglp)it

Ecd _- KoR + K1RIge + K2R eLlK1A =. y(1 - tgptgtl)(Atge + B)"(B. CO~lJ)(t9J) - t~­KoRY=Ko + Il KoR- tgql - tgwtgBtgql)~K2R= -B. COSc.l (Igm - Igtp)lg~

'fHinh XIll·2-35Ko. Kl , K2 Iheo sO'do 2-2

IlKoR=-R cost,)(1 + Ig(c.ltgtp)

yLlK 1R =Ecd. _- KoR + K1RIge + K2Rlife . .(

(1 - tgptgtl)(AlgO + 8)f!. C09:l)(19lJ -tgl -YKoR = Ko + AKoR- Igtp - tgwtgJ}tgq»~K2R = - .B COSil (Igm ytgtp)lg(3Hillh XTTl·2·36

u . cAe soD6 vAK o, K 1, K;? theo sO'do 2-3C6NG THUC TfNH TOAN THEO BAl ToAN CO BAN THU BA1. Bai toan eO' ban thti' ba

2S = !.. Ig(900 - Po)ECd= Ko + K,lge + K2tgZe . y

Atge2ai -(H +

h~

Ao = -'--~'---~2Kl = AoDo = coHaK2 = -Aotgtp - Ony.Pc~272Ko = - On - 00Bo =-S

~-+~--~~--~=-~---+--~~Hillil XIII-3-I+On=c(H + a yh n)'I-Dotglj)BS :: -a2 [190. + Ig(900 - rIo»)

2h~Ko=Bo -Bo :: ~ tgl- S

2Kl= Ao - Botglp + Do(lga. + Ig(0 )Do = coHa

yK2 :: -Aotg(p - OnAc, :: (H + a}2 -On - 0 0 (1 - Igalgcp)2

2~~~~--~------------~---p~

oo~Dn = c(H + a - hn)Hit,,, XII/·3·2yaa/- h~A0 -- (H +Ko = Bo - On - Do(l + tgutg41l2=_ (H + a)2 tgl _ SBoK,=Ao -Bolgcp + DoHga +tg


2

-t--.,fo-........----":....-----------f-------'-~ Do = coHaK2 = -AotgQ) - On"(Dn = c(H + a - hn)Hilllt X/II·3·3y2. SO' do Hnh toan theo bai toan coo ban thli' ba

Ecd =Ko p + K1PlgO + K2ptg2e.yAtrj3;- B

Kop = _.E. bKop = Ko +Kop'(t. K,p = .E.(H - hn)

K2p=-+Q btg(j)YYe. (H yh n) tgq>Hi.1l1t XII/·3·4

pilKop ::e. (Htga - b)

y2Ecd = Kop+ Klpl!;tl + K2ptg 8. YAtifJ + B

Kop = Ko + flKopn1"1l:.(H - hn) - r::. (Htgu - b)tgp

y

yilK2p = -K,p=Kl+flKlpe. (H - h n) tgq>

yHillh XlII·3·SKo, K f, K2 theo set db 3-2273Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các sơ đồ tính toán theo bài toán cơ bản thứ nhất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×